De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie
Home » Cosmic Earth EvoLuTion Healing

~ English Below ~

 

 

Cosmic Earth EvoLuTion Persoonlijke Healing

 

Petra Meijer heeft haar Lange Pad naar haar Eigen BronBewustZijn gelopen. Het Pad van Alles; decoderen, vrij maken van oude programmeringen en conditioneringen, het Her-Inneren van Ik Ben in het terug gaan naar De Bron. 

In dat Bron Bewust Zijn ben ik uitgenodigd om als healer te werken VanUit de Energie vanuit de Bron.  

 

De kracht van de energieen die door mij heen lopen leidt tot een intens diepe, krachtige healing met versnelde werking voor degene die behandeld wordt binnen een krachtig LiefdesVeld.  Ik ben Sourcekeeper, Keyholder en LightWeaver, een belangrijk onderdeel voor de healing die ik biedt.

 

Dat houdt in dat ik in staat ben anderen aan te sluiten op het Eigen BronBewustZijn wanneer diegene daar aan toe is. Dit proces wordt automatisch aangegeven door De Bron. Dit proces leidt tot het Hoogste Potentieel in Jou Aanwezig om Jouw Ik Ben in te zetten voor het GeHeel.

 

 

 

 

Wat kun je verwachten

 

Afhankelijk van hoever jij op je Zielepad zit en wat je zelf al hebt gedaan:

 • checken van jouw eigen vortex/energieveld en zonodig repareren en bijstellen;
 • aansluiten op de eigen healing- en infovelden; DNA reparatie, activatie, daarmee al je lichamen (energetisch, fysiek, emotioneel, mentaal) genezend, zover als je dat aan kunt, ook rekening houdend met je uiterlijke omstandigheden; 
 • opruimen van en in tijdslijnen, parallelle werelden (binnenaarde, aarde, buiten de aarde) en opnieuw connecten; zielsdelen verenigend/heelheid bewerkstelligen
 • openen en verruimen van je bewust zijn
 • verwijderen van belemmerende structuren zoals implantaten, coderingen, programmeringen, conditioneringen alsmede schaduwenergieën, clusterenergieën, synthetische energieën/portalen, opruimen van trauma's van abductie en wat er zoal nog meer is aan energieën die vooruitgang belemmeren
 • verhogen van je frequentie
 • tools aanreiken voor zelfrealisatie
 • inzichten aanreiken
 • interdimensionale reizen
 • openen van tijdscapsules; aardepoorten, zonnepoorten en sterrenpoorten in jezelf
 • communicatie op gang brengen met lichtmeesters, intergalactische wezens, eigen healingteam of teams die jou assisteren met jouw gaves, bv technische teams (lees bv bij Inleiding in Keylonta over de mogelijkheden); jouw eigen delen vanuit je interdimensionaal Bewust Zijn

~ bovenstaande is allemaal geïntegreerd en was voorheen de Quantum/Keylontic Science Healing, lees daarom ook de informatie goed door wat betreft deze healing en de informatie die daar nog achter zit via de desbetreffende links daar aangegeven ~ 

 • mocht jouw ziel na het doorlopen van de Flower of Life (eigenlijk de Flower of Death, want in het oude principe geldt dat je dan klaar bent met je leven en alle levenslessen hebt doorgewerkt en je lichaam afwerpt) gaan voor het Leven na de Dood, dan kan dit bewerkstelligd worden in de healing (note: voor jongere mensen is dit vaak al makkelijker, want hun lichaam en bewustzijn is al anders)
 • downloaden van Nieuwe Aarde energieën/Kathara
 • aansluiten op de (eigen) Nieuwe Aarde Rasters (grids)
 • ontvangen van de Nieuwe Aarde DNA coderingen
 • aansluiten op de Nieuwe Aarde/Kathara Grid
 • contact maken met je Bronbewustzijn / ziel
 • True Whole Soul Alignment
 • informatie ontvangen vanuit je Bronbewustzijn, een proces wat oneindig doorgaat
 • … en nog veel meer om de Energie Velden van Oneindigheid te ontginnen.. kortom om tot Jouw Hoogste Vorm van Ik Ben te komen, iedere OntWikkeling door..

 

Denk hierbij ook aan het healen van de materie, materialiseren, dematerialiseren, leviteren, teleporteren en al die andere oneindige mogelijkheden die wij als mens bezitten. Alles kan, alles is in potentie aanwezig, het is een kwestie van ontginnen. 

 

De healingen zijn zowel voor mensen die zich dader als slachtoffer voelen. Ook in het stervensproces kan ik veel voor iemand betekenen dmv het healingwerk. 

 

De healingen vinden plaats in een veilige omgeving, doordat ik een bescherming neerzet via een goed beveiligde vortex, zowel op afstand als in real life. 

 

 

~ Tarief afstandshealing: 225 Euro

Duur van de sessie: alle tijd is aan jou zelf, zowel voordat de sessie werkelijk start op het afgesproken tijdstip, als daarna zodat alles goed en diep kan integreren. Op het afgesproken tijdstip hoef jij je alleen maar open te stellen en te ontvangen met een diepe, liefdevolle JA tegen jezelf. Het voordeel van een afstandshealing vergeleken met een persoonlijke live healing is je eigen ruimte hierin, maar denk ook aan zaken als een grote afstand die je misschien af zou moeten leggen, ziek bent of andere omstandigheden die het even niet mogelijk maken om in real life te komen.

 

Tarief live healing: 300 Euro

Duur van de sessie: gemiddeld 1,5 tot 2,5 uur.

Opbouw van de sessie: kort intakegesprek van max. een kwartier, de sessie zelf duurt gemiddeld 3 kwartier tot een uur, daarna heb je nog even tijd om rustig bij te komen en evt. te delen over wat je ervaren hebt en/of vragen te stellen. 

 

Indien gewenst ben ik bereidt om een persoonlijke healing op locatie te doen, in zowel Nederland als daarbuiten. Let wel dat er dan reiskosten overheen komen, bv een vliegticket, brandstofkosten, overnachting. Het is raadzaam om mij dan uit te nodigen waar een praktijk en overnachtingsruimte is, zodat ik meerdere mensen kan behandelen en de kosten gedeeld kunnen worden. Ik zal de locatie voor ik kom eerst grondig energetisch opruimen, zoals bij een Cosmic Earth EvoLuTion Locatiehealing, dit doe ik dan gratis uiteraard als de rest goed geregeld is in overleg. 

 

Cosmic Earth EvoLuTion Locatie Healing 125 euro per sessie voor particulieren, 350 euro voor een éénmanszaak, grotere locaties/bedrijven vanaf 600 Euro, prijsbepaling na overleg.

Het wordt aanbevolen om na een persoonlijke healing ook een diepe Cosmic Earth EvoLuTion Locatie Healing te laten doen op huis/tuin, zodat ook deze energie mee kan werken in het nieuwe en flink ondersteunend in de processen in jezelf. Deze zeer krachtige Locatie Healing heeft dezelfde elementen in zich als de Cosmic Earth EvoLuTion Persoonlijke Healing. Een healing voor een locatie is altijd op afstand. Voor bedrijven kan deze locatie healing ook toegepast worden. Denk ook aan spirituele centra, spirituele winkels, enz, maar voor ieder bedrijf in welke sector dan ook, is het van toepassing om opgestapelde energieën op te ruimen en dit ook bij te laten houden. 

 

 

N.B.

Na iedere healing is het van belang goed water/kruidenthee te drinken om afvalstoffen die zijn vrij gekomen zo snel mogelijk uit je lichaam te laten spoelen. Ook is het van belang goed te voelen welke voeding je nodig hebt, of je rust of juist beweging nodig hebt. 

Denk er aan dat alle processen vanaf de healing gaan beginnen in jou zelf. Geef je zelf de kans om alles werkelijk innerlijk door te gaan. 

Van zowel de afstands healing als de live healing wordt een geluidsopname gemaakt die je z.s.m. per mail (WeTransfer) zult ontvangen. Het herhalend afluisteren draagt ook bij aan jouw ontwikkeling en geeft je telkens weer aanwijzingen waar je zit in je groei. 

 

  

Kijk bij Contact en Tarief op deze website als je een afspraak wilt maken via het Reactie formulier en voel je van harte welkom, zowel op afstand als in real live. Of neem contact op via mijn mail adres of via mijn facebook account

 

 

 

Betaling/Donaties:

 

Betalingen worden voor de healing afgehandeld. Indien we een afspraak hebben krijg je daarvoor de gegevens. Donaties zijn altijd welkom om mijn werk te ondersteunen. 

 

Liefs, 

Petra

 

~ English ~ (we work on a good translation, excuses)

 

Cosmic Earth Evolution Personal Healing
 

Petra Meijer walked her long path to her own source Consciousness. The path of everything; decode, free of old programming and conditioning, the re-member of who they are in the go back to the source.

In that source Aware she's working with the energy from the source. She is able to decipher, decrypt your source Code, make visible for you of Yourself.

It leads to intense deep, powerful healing with an accelerated working for the one being treated within a powerful Love field.

I'm also a Source keeper, Keyholder and LightWeaver. This means that she is able to connect others with their own source Consciousness. This process is automatically specified by the source. This process leads to the highest potentials thats present in you,  to Your Truth I am.

Frank and Petra work together in the Cosmic Earth EvoLuTion distanthealing as in the Cosmic Earth EvoLuTion real live healing.
 
If you feel a clear inner YES and it resonates in you what I write and offer, read on and if the YES is stronger, make an appointment with me. I Am a facilitator, so that you can follow your own unique path. The responsibility of this process rests with you. It's Your Inner Journey.What to expect:
 
Depending on how far you are on your Soul Path and what you have done for yourself:


- Check your own vortex/energyfield and, if necessary, repair and adjust;
- Connect with your own healing and information fields; DNA repair, activation, thus all your body (energetic, physical, emotional, mental) healing, as far as you can handle that, also taking into account with your outer circumstances;
- clearing timelines, parallel worlds (inside earth, earth, outer space) and again connecting with the truth in that; soul parts unifying / creating wholeness
- opening and widening your awareness
- removal of obstructing structures such as implants, coding, programming, conditioning, trauma and shadow energies, cluster energies, energies synthetic / portals and what has been even more of energies that block your progress
- Increasing your frequency
- provide tools for self-realization
- provide insights
- interdimensional travel
- Open time capsules; earth gates, solar gates and star gates in yourself
- communications with light masters, intergalactic beings, meet your own healing team or teams to assist you with your abilities, it also can be technical teams (see Introduction Keylonta about the possibilities); Collect your own parts from your interdimensional Self.


~ Above all integrated and was formerly Quantum / Keylontic Science Healing, please read also that information, it's important it's resonating with you ~


If your Soul is going through the Flower of Life (actually the Flower of Death, because the old principle is that you are ready with your live and lessons you're dying... you leave your physical body, if you've worked out the Flower of Life) and you go for Life After Death, this can be achieved in this healing (note: for younger people this is often not a problem, because their body and mind often was also different; when you're older you have to do a lot of healing work and that's a way to go, but to do; if you know it, it's easier to do).


- Download New Earth Energies
- Connect the (private) New Earth grids
- receiving the New Earth DNA codings
- Connecting to the New Earth Matrix
- make contact with your Source consciousness / soul
- information received from your Source Consciousness, a process which will continue indefinitely
... And much more to exploit the energy fields of Infinity .. In short order to Your Highest Form of I Am come every development ..
 

Also think of the healing of the matter, materialize, dematerialize, levitate, teleport and all the other infinite possibilities we have as human beings. Everything is possible, everything is potentially present, it is a question of time and do your inner work.

 

The healingsessions take place in a secure environment, because I use protection through a vortex and work with your plasma body.
 
 
~ Fee distance healing: 225 Euro
Duration of the session all the time is up to you themselves, both before the session actually starts at the agreed time, and afterwards so it can integrate everything good and deep. 
At the agreed time you just have to open up and receive with a deep, loving YES to yourself. The advantage of distance healing compared to a personal live healing is your own space in this, but also think of things like a great distance that you might have to make, maybe you are ill or other circumstances which make it's not possible to come over in real life.
 
~ Live healing rate: 300 Euro
Duration of the session: an average of 1.5 to 2,5 hours.
Structure of the session. Short intake of up to fifteen minutes, the session lasts an average of 3 quarters of an hour till one hour. Then you've got some time to come quietly and is it possible briefly share what you have experienced to set and / or questions.
 
If required, I am prepared to make a personal healing on location in the Netherlands and abroad. Note that there are over travel expenses, such as a plane ticket. It is advisable to invite me off which is a practice space and overnight, so I can treat several people and the costs can be shared.
 
~ Cosmic Healing Earth Evolution Location 125 euros for individuals, 350 euros for sole proprietorship, for bigger companies we've to deliberate, prices start at 600 euro
It is recommended that after a personal healing also to do a deep Cosmic Earth Evolution Location Healing by me for your home / garden, so that it can work with, and support, the processes in yourself. This very powerful Healing has the same elements as the Earth Cosmic Evolution Personal Healing. A healing of a location is always at distance. 

 

N.B.
After every healing, it is important to drink well water / herbal tea. It's washing away the old stuff out of your body as quickly as possible. It is also important to feel inside yourself about the food you need, whether you need rest or need exercise.
Note that all processes from the healing begin just in yourself. Give yourself the chance to go through everything really within, so take your time.
From the remote healing also as the live healing I create a audiofile that you will receive by email (WeTransfer). The repetitive tapping also contributes to your development and will give you instructions over again where you are in your process.
 
  
Look at Contact and fee on this website if you want to make an appointment via the Feedback form and feel welcome, both remotely and in real live. Or contact via my email address or via my facebook account.
 


Payments / Donations: 
Payments are handled for the beginning of the healing. If we have an appointment you get the information of my bankaccount. Donations are also very welcome, thank you.

With Love,


Petra