De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie
Home » Cosmic Earth EvoLuTion » KnowLedge Of The UniverSe ~ In-Sight Acti-Vation

KnowLedge Of The UniverSe ~ In-Sight Acti-Vation.


In-Sight Acti-Vation (English Below)
 
Inmiddels is dit event gestopt. Dank aan diegenen met wie ik heb samen mogen werken, dat was fijn. Met name Esther en Sarin, waarmee dit begonnen is. 

Het doel van deze (via facebook) wekelijkse transmissies is om een ieder die dat wil datgene aan te reiken, waardoor het leven hier op aarde inzichtelijker wordt. Je kunt een bewustzijnsgroei gaan ervaren die je verder kan helpen om meer in je eigen kracht te kunnen gaan staan. Het is mogelijk om het collectieve bewustzijn te versnellen, omdat het niet meer nodig is dat ieder individu nog van alles door moet maken om tot dat bewustzijn te komen. Het lijden van de mens mag nu in een versneld proces afgewikkeld worden, zodat er een andere toekomst kan ontstaan waarin een werkelijk samen leven op aarde kan gaan plaats vinden.

 
 
KnowLedge Of The UniverSe

Tijdens de transmissies krijg je informatie gedownload die je bewustzijn helpen te verruimen. Deze kennis is miljoenen jaren opgebouwd inclusief de laatste updates die in het universum aanwezig zijn en bevindt zich op verschillende plekken in het ruimte-tijd-continuüm. De transmissies zelf bevatten vooral 1-tjes en 0-letjes en hebben een bepaalde lichtfrequentie (licht = informatie). Deze trilling helpt je eigen systeem in frequentie te verhogen en daarmee je bewustzijn te verruimen. 

Omdat iedereen zijn of haar eigen systeem heeft, kan de één beelden zien, de ander voelen of sensaties ervaren. Het is niet mogelijk om alle kennis in één keer te downloaden, omdat ook je eigen systeem aangepast moet worden aan de nieuwe frequentie. Het type informatie is afhankelijk van je eigen plek in de bewustzijnsontwikkeling, maar alle informatie helpt je om vooruit te komen en inzicht te geven in Alles Wat Is. Door vaker mee te doen zul je merken dat je makkelijker door angsten heen gaat, nieuwe stappen durft te zetten en meer acties onderneemt die vanuit je hart en ziel gestuurd worden.


Ontvangen

Vanuit je eigen huis kun je aan deze afstands transmissie meedoen. Het enige wat je ervoor hoeft te doen is zorgen dat je niet gestoord wordt, comfortabel gaat zitten of liggen en zorgen dat je goed met de hedendaagse realiteit en de aarde verbonden bent (gegrond zijn). Sommige mensen kunnen hun ogen open houden en tegelijkertijd voelen wat er in hun lichaam plaats vindt. Lukt je dat niet, sluit dan gerust de ogen om beter te kunnen ervaren. De start is om 10.00 uur precies.


Wij, Petra, Sarin en Esther of andere teamleden, zullen vanaf woensdag 11 maart en iedere woensdag daarna, om 9.50 uur iedereen, stuk voor stuk “oproepen” om onszelf, jou en het universum in gereedheid te brengen voor de transmissie waarvoor we klaar zijn te ontvangen. 

Sta jezelf toe dat je mag en gaat veranderen.


Liefs,
 
Team Cosmic Earth EvoLuTion Events

 

 
N.a.v. vragen van mensen schrijf ik hier nog even wat informatie bij. 
 
Wat ik heb ervaren is dat je telkens als je met iemand contact hebt energie uitwisselt. Jouw geleerde skills en jouw basistoon in het leven, aangevuld met alle informatie buiten de aarde, binnen de aarde, en van boeken tot filmpjes, muziek, gevolgde workshops, healing werk, info over voeding, enz. kunnen in de overdracht zitten in die energiewisseling. Je kunt deze energie uitwisseling per persoon doorgegeven, maar je kunt het dus ook aan zoveel mensen meer doorgeven door iets dergelijks als hierboven. Een paar jaar geleden heb ik hier al over geschreven, omdat ik dat binnen kreeg. Nu pas is voor mij het moment om dat werkelijk op te starten. De skills van Esther en Sarin zijn daarin belangrijk en ondersteunend. Zo kunnen wij de controle behouden, over onszelf en over het hele proces wat plaats vindt. Wij staan tijdens de sessies dan ook in nauw contact met elkaar, zodat we ook mondeling kunnen overleggen.
 
Je kunt nog websites maken, boeken willen schrijven of wat dan ook, maar de informatie die we hebben opgebouwd is niet meer zomaar te delen. Overdracht op deze manier is om te laten zien dat ook dit kan, om te laten ervaren dat mensen dit werkelijk zelf ook kunnen, zowel ontvangen als zenden, als doorgeven. Bovendien kan het het bewustzijnsproces simpel vereenvoudigen en de transformatie waarin wij zitten rustiger verlopen. 
 
Het zou uiteindelijk fijn zijn als mensen die ook veel van deze skills in 'huis' hebben mee zouden doen, zodat we veel info op allerlei gebieden door kunnen geven. 
 
Nog een opmerking:
Mochten mensen dit later lezen en bij zichzelf denken.. goh daar had ik ook wel aan mee willen doen, dan hoeven zij zich alleen maar vanaf het begin van de activaties in te tunen en die activatie op te vragen met de intentie van ontvangen. Tijd en ruimte zijn in dit soort zaken niet van belang, dus op ieder gewenst moment kan je meedoen, zelfs al is het een jaar later. De activaties blijven beschikbaar. 
De activaties van 11 maart 2015 tot de datum waarop het event nog op facebook draait (tot en met 15-7-2015), zijn bijgehouden op deze website, om mensen een idee te geven van wat wij doen. 
 
 
 
.

 

We zullen iedere keer trachten te omschrijven wat er gebeurd na een sessie en wat we hebben gezien daarin. Ik sta in nauw overleg met Sarin en Esther daarin en wij delen onze ervaringen naar elkaar toe. Om voor transparantie te zorgen gaan we dat hier bij houden. Na iedere Activatie maak ik een pagina aan waar ik onze ervaringen deel en waar het mogelijk is om ervaringen van de deelnemers te delen. 

 

Eerst wil ik graag omschrijven wat er tijdens de proefsessie tussen ons gebeurde op 3-3-2015

 

Na eerst in onze eigen vortex te zijn gestapt, simpel gezegd vanuit het hart connectie maken met 'aarde en hemel', maakten we de hartsverbinding met elkaar en creerden we een gezamenlijke vortex. Vanuit dit gezamenlijke ontstond er als het ware een DNA streng met een bepaald patroon. Voor mij leek deze DNA streng in niets dan we wel eens op plaatjes te zien krijgen. 

Vanuit het contact met de aarde ging er een stroom omhoog welke boven ons begon uit te vloeien met rustige draden van allerlei kleuren. Deze golfden het universum in. Zelf stegen wij op naar buiten de aarde en daar ging het proces door. Een raster om ons heen werd zichtbaar en er verschenen allerlei symbolen in het raster. Het uitvloeien van de informatie stroom ging rustig door. We hebben dit een tijd aangehouden en daalden daarna weer rustig naar de aarde en we waren op onze eigen tijd en plaats, waarna we de sessie beeindigden. 

 

Tot zover de sessie van 3-3-2015. 

 

 

 ~ENGLISH~

Knowledge of the Universe ~ In-Sight Acti-vation.

 


In-Sight Acti-vation

The purpose of this weekly transmissions is to reach out to everyone who would like to activate their innerabilities to make life here on earth more transparent. You will experience an expansion of your consciousness in order to empower yourself. It is possible to speed up the collective consciousness since it is no longer necessary that each individual need to go through a lot of suffering and life-experiences in order to achieve that consciousness. The suffering of mankind may now be settled in an accelerated process, so that there can be a different future in which a fulfilled living together can take place on earth.

Knowledge Of The Universe

During the transmissions information will be downloaded to help to expand your consciousness. This knowledge is built up for millions of years, including the latest updates that are present in the universe and is located in different places in the space-time continuum. The transmissions themselves consists mostly of 1- and 0-particles and have a certain frequency of light (light = information). This vibration helps to boost your own system in frequency and thereby expand your consciousness.

Because everyone has his or her own system, one can see images, feel or experience sensations. It is not possible to download all the knowledge in one download, because your own system must adapt the new frequency as well. The type of information depends on your own development of consciousness, but all the information will help you to move forward and to provide insight into All That Is. By doing it more often you will find that you’ll step more easily out of fear, dare to take new steps and take actions that are driven from your heart and soul.

To Receive

From your own home you can participate in this distant transmission event. All you need to do is make sure that you will not be disturbed, sit or lie down comfortably and make sure you are well connected to the contemporary reality and the earth (to be grounded). Some people can keep their eyes open and simultaneously feel what is taking place in their bodies. If you struggle with that, do not hesitate to close your eyes to make the experience comfortable. The start is at exactly 10:00 CET. If you're somewhere else than Europe please use this convertor for your own time zone http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html

We, Petra, Sarin and Esther, or other members of the team, will “call” everyone, one by one, at 9.50 CET. to bring ourselves, you and the universe in readiness for the transmission for which we are ready to receive.

So write your name below (and not just answer with 'go' or 'join' - this due to mail notifications) and allow yourself that you can and will change.

With Love,

Team Cosmic Earth EvoLuTion Events