De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie

KnowLegde Of The UniverSe - In~Sight Acti~Vation 01-07-2015

(English below)

 

Vandaag vielen twee van onze vaste reisleidsters uit door onvoorziene omstandigheden. Dat kan gebeuren. Gelukkig was Daniel Kraak bereidt om in te springen, zoals hij al een keer had aangegeven dat wel te willen doen. Onze dank alvast naar Daniel als reisleider naast Esther en Petra. Tijdens het organiseren van de reisleiding was de Dome al gevuld met mensen en om 10 uur konden we dan ook gewoon starten.

 

De reis begon met roze en paars/violette stralen. De Dome werd hiermee gevuld en de mensen mochten deze energie ontvangen.

Dan begint het platform flink te trillen en we schieten omhoog. We gaan door persoonlijke, planetaire en stellaire lagen, draaien zelfs 360 graden over de kop. Werd je duizelig, dan kan dat dus kloppen.

 

Dan zien we een lichtwezen met een bliksemschicht in de handen. Hij lijkt op Donar/Zeus. Hij straalt een enorm wit licht naar ons. Zijn bliksemflitsen maken alles elektrisch. Hij schudt ons heftig wakker en maakt ons schoon. We zien ook dat mensen uiteindelijk gaan staan. Na nog meer bliksemflitsen in allerlei kleuren verdwijnt hij als in een ontploffing. We krijgen te horen dat dit alleen nog maar een voorbereiding is.

 

We reizen verder met ons platform. We gaan door een wormhole. We komen hier in een zeer hoge energetische sfeer. We zien blauwe bergen en water wat in allerlei kleuren verandert. Beweging, een vluchtige energie, maar enorm krachtig. Onder andere onze handpalm- en vingerchakra's worden hier geactiveerd. Feitelijk onze dagelijkse energie, maar hier wordt dat extra duidelijk.

 

Een volgende wormhole dient zich aan. We komen in een sfeer waar we horen dat we in een Bron van samenkomende energieën zitten. Er is een bol van energie te zien en we horen het woord “tijdslijnemissie”. Een samenkomst van tijdslijnen en tevens de uitstoot daarvan. Het betekent dat vanaf dit moment iedereen die meedoet in deze reis bij alle tijdslijnen kan. Dat zal uiteindelijk rust geven.

 

Het platform schudt en we schieten weer omhoog. We begeven ons door verschillende kleuren plasma-achtige ringen/schijven.

 

Er doemt een wit gebouw op. We reizen er naar toe. Het ziet er uit als een gebouw uit het Midden-Oosten. We worden begroet door insectachtige wezens. Groen gekleurd. Sommigen lijken op een sprinkhaan. We worden naar een zaal binnenin het gebouw geleidt. Daar is een kikkerachtig wezen dat ons verwelkomt en ons toe spreekt. We hebben hier te maken met de astrale vorm van elementalen zoals deze op aarde zijn. De toespraak gaat over het Aarde Bewust Zijn. Hoe gaan wij om met de Aarde en hoe behoren we er mee om te gaan.

 

Dan wordt er een groengele energie verspreidt. In die energie bevinden zich gele stuifmeel achtige korrels die wij aangereikt krijgen, om zelf natuurlijker te worden. Het voelt in dit gebouw als een warme, subtropische kas. We kunnen zelfs de geur van rottende bladeren ruiken.

 

Niet iedereen blijft de hele tijd hierbij, sommigen keren sneller terug naar het platform. Er zullen mensen zijn die dit misschien niet willen of dit al wel kennen.

 

Aan het einde van de toespraak krijgen we nog les over hoe met water om te gaan.

 

Dan keren we allen terug naar het platform en we stijgen weer omhoog.

 

Het platform heeft ineens een rond stuur in het midden. Aan dit stuur kunnen we draaien en dat doen we ook. Het platform begint te draaien en er verschijnen kleuren op de vloer. We krijgen een

speeltuingevoel. Dan verandert het platform met dome in een oerwoud. We zien lianen, subtropische planten en een aapje. Het gaat over spelen.

 

Dan krijgen we van bovenaf een donderpreek. De Greenman begint met een donderpreek. Dat wij niet allerlei spullen moeten gebruiken om te spelen die we zelf verzinnen, maar dat we de natuur zelf, zoals deze is, moeten gebruiken! De natuur is er al! Die is belangrijk!

Het is een pittige donderpreek, lijkend op die van Donar/Zeus eerder.

 

Dan verdwijnt de Greenman weer en wij dalen naar beneden.

We gaan door een diep, warme rode kleur. De energieën van hiervoor worden heel diep gegrond onderweg.

 

Als we uiteindelijk met ons platform en de Dome weer op de plek zijn, gronden we iedereen nogmaals. Bij het verlaten van de Dome zien we dat de perceptie over de natuur bij mensen is veranderd.

 

Resumé: Deze reis ging duidelijk over het Aarde Bewust Zijn. Er is ons veel geleerd hierover. Bovendien kunnen we uit alle tijdslijnen informatie halen. Ook over het Aarde Bewust Zijn.

 

Dank aan allen die mee deden en speciale dank aan Daniel en natuurlijk alles wat ons weer mogelijk maakte om deze reis te maken.

 

Liefs, 

Esther, Daniel en Petra

Team Cosmic Earth EvoLuTion Events

 

 

 

 

 

English Version (I hope the translator did its job)

 

KnowLegde Of The UniverSe ~ In-Sight Acti-Vation July 1, 2015

 

Today two of our regular trip leaders couldn't join us because of unforeseen circumstances. This happens. Fortunately, Daniel Kraak was prepared to jump in, as he had already said that it he would like to join when necessarily. Our thanks to Daniel as a tour guide alongside Esther and Petra.

While we were organizing the travel, the Dome became filled with people and at 10am we could start right away.

The trip started with pink and purple/violet rays. The Dome was thus filled and people were allowed to receive this energy.

Then the platform starts to vibrate vigorously and we shoot up. We are going through personal, planetary and stellar layers, rotate 360 degrees over. If you got dizzy, here is why.

 

Then we see a being of light with a thunderbolt in his hands. He looks like Thor / Zeus. He radiates an enormous white light to us. His lightning all about power. He shakes violently to wake us and makes us clean. We also see that people finally stand up straight. After more lightning in all colors, he disappears in an explosion. We are told that this is only a preparation.

We continue with our platform. We go through a wormhole.

We come here in a very high-energy atmosphere. We see blue mountains and water that changes in different colors. Movement, volatile energy, but tremendously powerful. Among others our palm and finger chakras are activated here. In fact our daily energy, but here it is especially clear.

The next wormhole presents itself. We come into an atmosphere where we hear that we are in a Source of converging energies. There is a sphere of energy and we hear the word "timeline emission." A meeting of timelines as well as their emissions. It means that from now on everyone who participates in this journey can reach all timelines. That will give you rest.

The platform shakes and we shoot back up.

We move through different color plasma-like rings / disks.

There looms a white building. We travel to it. It looks like a building from the Middle East. We are greeted by insect-like creatures. Colored green. Some resemble a grasshopper. We are led to a room inside the building. There is a frog-like creature that welcomes us and talks to us. We are dealing here with the astral form of elementals as they are on earth. The speech is about the Earth Consciousness. How do we deal with the Earth and how we ought to deal with it. Then there spreads a yellow green energy. In those energy are yellow pollen grains like we get handed to themselves naturally. It feels in this building as a warm, sub-tropical greenhouse. We can even smell the scent of decaying leaves.

Not everyone stays here all the time, some return sooner to the platform. There will be people who might not want this or know this already.

At the end of the speech, we got lessons on how to deal with water. Then we all return to the platform and climb up again.

The platform has suddenly a round steering wheel in the middle. On this wheel, we can run and we do that. The platform begins to spin and colors appear on the floor. We get a sense of a playground.

Then the platform dome turns into a jungle. We see lianas, subtropical plants and a monkey. It's about playing.

Then we get a sermon from above. The Greenman begins with a sermon. That we shouldn't use all kinds of things to play that we invent ourselves, but that we use nature itself, as it is! Nature is already there! That's important! It is a spirited sermon, resembling those of Thor / Zeus earlier.

Then Greenman disappears and we fall down. We are going through a deep, warm red color. The energies of this are very deeply rooted road.

If we end up with our platform and the Dome are again on the spot, we ground everyone again. Upon leaving the Dome, we see that the perception of nature has changed.

 

Summary: This trip was clearly about the Earth Consciousness. We were taught a lot about this. Moreover, we can extract information from all timelines. Also about the Earth Consciousness. Thanks to all who took part in this trip. A special thanks to Daniel and of course everything that made it possible again.

 

With Love,

Esther, Daniel and Petra  

Team Cosmic Earth EvoLuTion Events

 

 

Hieronder kunnen reacties neergezet worden op de In-Sight Acti~Vation van 1 juli 2015.

 

Below you can put your reactions down on the In-Sight Acti~Vation of July 1, 2015.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Elke
3 jaar geleden

Ik voel zeker veranderingen/inzichten bij mezelf (ook als ik terugkijk naar de periode dat ik ermee begon). Het belangrijkste inzicht wat ik gekregen heb is dat ik hier op Aarde ben gekomen om mijn hoge vibratie (te leren) vast te houden in alle situaties. Dat is een hele uitdaging, maar het bewust zijn van deze opdracht laat mij daar op steeds meer gebieden in mijn leven bij stil staan of ik ook werkelijk vanuit mijn hoogste goed leef.

georgie van der horst
3 jaar geleden

Jeetje wat weer een reis, wel jammer van mijn oogklepjes. Voel me prima, geen moker die neerdaalde dit keer. Ik zag wel iets wat ik niet aan de reis kan linken....een soort bubbleshoot spelletje met alleen gele en blauwe balletjes met veel 0 en 1 er op, hoewel ik ook een 7 zag. Als iemand hier iets zinnigs over kan zeggen?

Monique
3 jaar geleden

Een oplading van liefdevolle energieën. Contact met kosmische familie van andere planeten. Dank jullie wel allemaal.

maria
3 jaar geleden

Wat een prachtige reis; zoveel moois gezien. Watervallen, rotsformaties, de zee, bomen, bloemen, licht en kleuren. wilde dit delen maar er waren geen mensen. Ik voelde wel hun aanwezigheid maar kon ze om een of andere reden niet bereiken. Wel aanwezig mijn oude vverfomfaaide aanloopkatje. Normaliter komt hij elke dag een beetje eten halen maar nu installeerde hij zich op mijn buik toen ik mezelf geïnstalleerd had voor de reis. Ik voelde zijn lijfje zo nu en dan
trillen. Heel bijzonder. Om 10.45 verdween hij weer.al met al een fijne ervaring <3