De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie

KnowLegde Of The UniverSe - In~Sight Acti~Vation 06-05-2015

(English below)

 

Om 9.50 uur gaan de deuren van de Dome open en iedereen komt weer binnen op het witte platform. Nadat we iedereen geaard en sommigen gerust gesteld hebben, starten we om 10.00 uur met de reis.

We gaan heel rustig omhoog en reizen door verschillende platforms. Deze platforms staan voor opschoning, maar ook Chakra en DNA activering. Zowel op persoonlijk vlak, op planetair vlak als stellair vlak. Heel veel activaties dus in best korte tijd.

Dan zien we een groot wit licht verschijnen. Hierin manifesteert zich een persoon. Deze heet ons welkom met een Namaste gebaar. Deze persoon vertelt ons ook wat. We voelen het heldere licht helemaal om ons heen komen. Wij hangen met ons platform, met iedereen daar op, in dit licht en de persoon hangt er dwars door heen. Als de handen van deze persoon open gaan, stroomt bij iedereen het witte licht door de kruinchakra het lichaam in.

In het midden van het platform ontstaat een groene lotus. Hier komen goudkleurige sprankels uit. We zien dat sommigen hun mond openen en de gouden sprankels zo naar binnen laten komen. Het doet ons denken aan Manna. Manna is voeding van de goden voor de mensen.

Anderen openen niet direct hun mond, maar openen hun handen om te ontvangen. Er zijn een aantal mensen die eerst nog aarzelen, maar door met hun te spreken dat het van ons oké is, ontvangen zij dit ook.

Na een tijdje is er een soort van lichtexplosie. Het hele platform met iedereen daarop is totaal wit verlicht. Hierbij is het licht en de gouden sprankels direct geïntegreerd bij iedereen.

Dan gaan we met ons platform weer omhoog. We gaan door flarden van roze, paarse en blauwe kleuren heen. Hierna krijgen we een zilverachtige 'confetti‘ douche, die onze huid laat tintelen.

Er volgt een groene 'waterval' van nulletje en eentjes, waardoor we allerlei informatie mogen ontvangen. Ook dit wordt direct geïntegreerd.

Hierop volgt een stuk vrije ruimte in het universum. Vervolgens gaan we door een wormhole. Twee groepen blijven achter en deze aarden we en zetten deze in de bescherming. Zo kunnen de mensen in deze groepen nog even langer blijven daar waar ze willen zijn.

Het platform, waar de meesten op verblijven, schuift nu horizontaal een groene Dome in. Binnen is de hele lucht, de sfeer, groen. In het midden is een waterspiraal te zien. Het voelt rustig, prettig, maar ook zeer intens. Dit werkt in op de innerlijke emoties. Het voelt wel als een zachte, intense liefde in die emoties.

Na een tijdje trekt vanaf de onderkant een zachte warme gele kleur op. Als 1/3 van de Dome geel is en 2/3 groen, beginnen we heel rustig naar links te draaien. Nadat al het verdriet is weggewassen kan het van binnenuit stralen weer terug komen.

Intussen komt één van de achtergebleven groepen ook weer bij de grote groep en na nog een tijdje volgt ook de laatste groep. Zo zijn we allemaal weer bij elkaar.

Als de gele kleur uiteindelijk de hele Dome heeft gevuld begin we te zakken met het platform en verdwijnen we uit de Dome.

We gaan horizontaal achteruit en er is een veld zichtbaar met ronde vlakken met diverse kleuren. Het lijkt op het spel Twister. We dalen met ons platform op een roze gekleurd vlak. Een gevoel van liefde, blijheid, gelukkig zijn naar buiten toe is voelbaar.

Alsof we nu in een mechanische kermisattractie zitten, met geluid, gaan we steeds van vlak tot vlak. We blijven er nu telkens boven hangen. Als we daar boven hangen komt er een mist (stoom) van de kleur van het desbetreffende vlak ons platform binnen en raakt ons allen aan. Doordat het steeds een stoom van kleuren is en we van het ene naar het andere zweven, krijgen we nog meer een kermisattractie gevoel en daarmee wordt ons plezier geactiveerd.

Dan buigen we schuin af naar beneden en dalen we weer naar de witte Dome om met een hydraulisch geluid tot stilstand te komen.

Iedereen is weer op het witte platform in de witte Dome. Iedereen is ook weer volledig in het wit gekleed. We aarden iedereen. Sommige mensen staan direct op en we zien mensen zichzelf afkloppen. Anderen doen het nog even rustig aan. Er zijn ook een aantal mensen die vrij snel naar buiten gaan en een glijbaan nemen, door het blije gevoel. Na een tijdje is iedereen weer naar zijn/haar eigen plek.

Voor ons was het weer een leuke reis en weer heel anders dan daarvoor. We gaan steeds verder en dieper en er wordt telkens meer geactiveerd.

Resumé: We gingen door planetaire en stellaire platforms om aan het eind bij een kermisattractie uit te komen. Liefde die naar binnen ging reikte uit naar onze emoties en liefde die naar buiten ging reikte uit naar elkaar. Het was zeker een Liefdesreis. Tot de volgende keer. En onze dank aan alles en iedereen die deze reis weer mogelijk maakte.

 

Liefs, 

Esther, Sarin en Petra

 

 

 

English Version (I hope the translator did its job)

 

 KnowLegde Of The UniverSe ~ In-Sight Acti-Vation May 6, 2015

  

At 9.50 am the doors of the Dome open and everyone comes back in on the white platform. Having everyone grounded, while some may have hesitated, we start at 10.00 am with the trip.

We go quietly up and travel through different platforms. These platforms are for cleansing, but also for Chakra and DNA activations. Both on a personal level, on a global level as on a stellar level. Lots of activations thus in quite a short time.

Then we see a great white light. Herein manifests a person. This welcomes us with a Namaste gesture. This person also tells us something. We feel the bright light come in all the way around us. We depend on our platform, with everyone there, in this light, and the person there hangs straight through it. If the hands of this person open, all the white light flows through the crown chakra in the body.

In the middle of the platform a green lotus creates. Here come out golden sparks. We see that some people open their mouths and golden sparks can come inside. It reminds us of Manna. Manna is food of the gods for the people.

Others do not open their mouths directly, but open their hands to receive. There are some people who hesitate at first, but by speaking with them that it is our right, they receive the same.

After a while, there is a kind of a light explosion. The entire platform with everyone on it is totally white light. The light and golden sparks are integrated directly with everyone.

Then we take our platform up again. We go through platforms of pink, purple and blue colors. Then we get a silvery 'confetti' shower that makes our skin tingle.

There is a green 'waterfall' of zeros and ones, of which we receive all kinds of information. This, too, is directly integrated.

This is followed by a piece of space in the universe. Then we go through a wormhole. Two groups remain behind and they will are grounded and we put them into protection. So people in these groups can stay a little longer where they want to be.

The platform, where most of us stay on, now scrolls horizontally into a green dome. Within the whole sky, the atmosphere is green. In the middle is shown a water coil. It feels calm, pleasant, but also very intense. This works on the inner emotions. It feels like a soft, intense love in those emotions.

After a while, from the bottom on a soft warm yellow color draws in. If 1/3 of the Dome and 2/3 is yellow and green, we start quietly turning to the left. After all the grief is washed away, our innerlight can come back.

Meanwhile one of the remaining group comes back again to the first group and after a while the last group follows. So we are all together again.

If the yellow color has filled the entire Dome at the end, we start to sag with the platform and we disappear from the dome.

We go horizontally backwards and there is a visible field with round circles with various colors. It looks like the game Twister. We descend with our platform in a pink colored surface. A feeling of love, joy, and happiness outwardly is palpable.

As if we are in a mechanical fairground attraction, with sound, we are increasingly from circle to circle. We now stay there for a short while, hanging over the circles. When we hang above it a mist (of steam) comes from the color of the respective level within our platform and touches us all. Because the color is always a steam and we float from one to another, we get even more of a fairground attraction feeling and thus it thereby activates our fun.

Then we bend diagonally down and we descend to the white dome to come to a halt with a hydraulic noise.

Everyone is in the white platform in the White Dome. Everyone is again fully dressed in white. We ground everyone. Some people get up immediately and we see people dust themselves off. Others do it just as easy. There are also some people who quite quickly go outside and take a slide, because of the happy feeling. After a while, everyone is back into to his / her own place.

For us it was another fun trip and very different than before. We go further and deeper and there is always more being activated.

Summary: We went through planetary and stellar platforms to come out at a fairground ride at the end. Love going inside reached out to our emotions and love that went out reached out to each other. It was definitely a Love Tour. Our thanks to all and everyone who made this trip possible again. See you till next time.

 

With Love, 

Esther, Sarin and Petra

 

 

Hieronder kunnen reacties neergezet worden op de In-Sight Acti~Vation van 6 mei 2015.

 

Below you can put your reactions down on the In-Sight Acti~Vation of May 6, 2015.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Katja Meijering
4 jaar geleden

Ik was om 10 uur niet thuis en heb later ook niet echt tijd gehad om ervoor te gaan liggen. Dus toen ik ging liggen om te gaan slapen, sloot ik mijn ogen en dacht: "ik stem mij af op de knowledge of the universe activatie". En ik zag meteen heel veel kleuren en vormen die leken op engelen. De kleuren veranderden steeds... het was heel mooi. Ik zag daarna nog meer maar helaas kan ik me dat niet meer herinnwren aangezien ik toen in slaap ben gevallen. Heel apart.. beelden die ik nog nooit had gezien...en de meest prachtige kleuren... volgende week kan ik wel direct meedoen!! Ga ik zeker doen..

Isabelle Baert
4 jaar geleden

Dag Lieve Mede-Reizigers,

Vanaf dat ik deze ochtend wakker werd, zag ik overal in huis Gouden Pilaren... Leuk wakker worden zo... ;-)
Toen ik 5 minuutjes voordat we van start gingen, in de tuin ging om me nog extra te aarden, zoefden er 2 Merels (Liefdevol voor jezelf zorgen, Inspiratie, Talenten, Oplossingen vinden/Vindingrijk) en een Duif (Liefde, Vrede, Onschuld) aan me voorbij om te landen in de Bamboe.
Ik ben de Activatie ingegaan met de intensie : Ik wil "Mijn" Waarheid doorgronden... Heb ook, puur op gevoel een Bergkristallen Punt en Roze Andes Opaal in m'n handen genomen. Naarmate dat de Activatie vorderde wilden die ineens uit m'n handen en gewoon naast mij liggen.
Het begint met een énorm Licht en énorme hartkloppingen...Okay, we zijn weg... Leuk ! Maar van zodra ik op het Platvorm zit, voelde ik me meteen heel verdrietig en begin te wenen... Het wordt héél donker.Ik schiet ergens omhoog en heb het gevoel dat ik op Atlantis ben...? Dat begrijp ik niet goed, want ik heb totaal niks met Atlantis. Toch heb ik het gevoel alsof er daar iets mag afgerond worden... ? Daarna vlieg ik naar en over andere Planeten. Op een moment is het niet meer vliegen, maar via een soort trapjes/loopbruggetjes van de ene Planeet naar de andere. Ik beland op een Planeet waar grote vieze groene slijmerige Wezens feest zitten te vieren... Potten bier (halve liters) en ze waren aan het eten (ik noem het liever vreten). Er wordt me voorgesteld om die Wezens te knuffelen, blurwbbbbb... Het blijken m'n schaduwkantjes te zijn. Okay, ik heb er 3 geknuffeld :-) Joepie, ik kon weer verder. Ik ga door Wormholes, bochten naar links, dan weer rechts en bij momenten hang ik zelfs ondersteboven... Op een moment heb ik ook het gevoel of ik op trampoline's sta te springen. Uiteindelijk kom ik weer op Lemurie (veel beter) ;-) Ara (m'n HoofdGids) en Merlijn zijn bij me. Ik ga het Dal van Lemurie binnen en word warm verwelkomd door m'n Broeders en Zusters, héél fijn ! Ineens mag ik daar op een Podium gaan staan en hou een soort van toespraak waarin ik hen meedeel hoe het hier momenteel op Aarde aan toe gaat... Ik vraag hulp aan hen, veel hulp. Krijg als reactie terug dat Zij er énorm mee bezig zijn... Ik verlaat Lemurie na wat geknuffel en ben terug bij Ara. Daar heb ik al wenend m'n hart eens goed bij gelucht en kreeg énorm veel troostende en steunde woorden... Tsja, die laatste loodjes hé... Ik ga naar een andere Planeet waar héél véél Natuur is en dan mag ik wat gaan uitrusten, want dat is nodig... Op een moment zie ik iets héél mooi's groen (Lotus)... Daarna is het bij momenten ofdat ik achterwaarts aan't vliegen ben...Dan beland ik ergens waar Liters water over mij gegoten worden... Hier mocht duidelijk wat weggespoeld worden... Dan zit ik in een soort van Woestijn en ineens verschijnt er een Oude Lieve Man... Daarnaast Maria en Mozes... Ze maken een circel rondom me heen en Jezus zie ik heel in de verte. Hij straalt, vanuit z'n Hart, een Gouden Straal naar mijn Hart... Pfvieuwwww... Het was wel héél duidelijk dat er ChristusEnergie bij me binnengebracht mocht worden of geactiveert... Kort daarna zie ik een grote Gouden Ruit-vorm, die wordt meer en meer open getrokken en die wordt in mijn Hart geplaatst... Weer pfvieuwwww... <3
Op het laatste hang ik bovenop een Planeet en wil me continu vastklampen om er niet vanaf te vallen... Laat je vallen (overgave) krijg ik binnen, ik durf niet... Uiteindelijk kan ik me niet meer vastklampen en ik val (met een héél bang hartje)... Twee Lemurianen staan klaar om me op te vangen... =D En 't verhaaltje is uit ;-) Van zodra we terug landen, heb ik het gevoel dat ik meteen weg wil, heb enkel nog één iemand geknuffeld en een kus gegeven.
Na de Activatie had ik het enorm koud, hoofdpijn, keelpijn, énorme pijn in beide wangen en in m'n rechteroor. Deze zijn enkele uren later allemaal verdwenen. Weerom warme Dank Je Wel voor deze mooie Reis. Liefs, Isabelle <3

Elke
4 jaar geleden

Kreeg weer niet veel mee van de prachtige reis die jullie beschrijven, behalve de kleuren/wormgaten waar we doorheen gingen. Heb na de activatie wel een paar uur lang rustig aan gedaan, was erg moe van de reis. Het was vast nodig om alles te integreren.

Jacomijn
4 jaar geleden

Ik ben vanavond rond 18.00 uur gaan zitten, heb mijzelf geaard en toen begon het met een begroeting. Daarna vloog ik in een groep allemaal in het wit gekleden mensen over water en land (zag ondertussen ook allerlei kleuren onder mij verschijnen) totdat we weer landde en samen in een kring gingen staan. Daar werd er gedanst en ik voelde mij heel vredig en gelukkig. Na verloop van tijd stegen we weer op en landden we weer waar we eerst waren opgestegen en nam ik afscheid. Ik vond het een fijne ervaring en ben er de volgende keer zeker weer bij.

georgia en Naobi
4 jaar geleden

Hoi lieverds.
Deze keer heb ik kunnen reizen en schrijven tegelijk. Lekker vanuit ons vakantie adres.
Snel vloog ik even alleen weg heel hoog naar Olaf de verschrikkelijke .Nou verschrikkelijk was hij helemaal niet.Een mooi witvolharig hoofd met grote witte vlokkenbaard en snor en superlieve vriendelijke ogen. Bij hem mocht ik even alles achter laten wat me niet meer diende.Petra kwam me tegemoet om me te halen om samen met de groep te vertrekken en heb snel effe een onderonsje gehad met Petra...... Nou dan all on board en we zijn vertrokken. We kwamen door een lichte mist zilveren lucht aan in een zaal waar er aan 2 grote lange tafels 'mensen' zaten die witgouden kleding aan hadden.Er werd een kleine ggouden kelk gegeven waar wij allemaal een slok uit mochten nemen.Daarna werd er een grote kelk van zilverkleurig met vloeistof van ongeveer anderhalve meter hoog voor ons neergezet en daar mochten we een voor een inkijken en kregen we elk onze zegeningen. Na mijn beurt ging ik alvast naar buiten want daar waren witte wollige konijnen met superoren en centauren en vogels genieten in de ochtenddauw te wachten totdat iedereen was met t ontvangen van de zegeningen. Als iedereen buiten in de tuin staat beginnen we allemaal samen te dansen met de vele kinderen die er kwamen we hadden allemaal een mooie bloemenkrans op ons hoofd.Na t dansen kwam er een mooie grote lage boot met een paal in t midden en een grote lange tafel met banken erop. We kregen hier ons feestmaal. Druiven oa en speciale nectar drankjes jammie Jamie.Genieten dat we deden.De 'mensen in hun witgouden tuniek kwamen naar buiten en zwaaien ons uit en daar gaan we weer. We maken een slinger en houden elkaars hand vasten vliegen slingerend door de universa. We kennen elkaar ondertussen zo goed en laat de saamhorigheid zien, allen een, we voelen bons blessed en licht. We komen aan bij verschillende plateautjes waar we met groepjes elk op een plateau landen. Ik ga naar de groene met mos bedekt plateau. Naobi blijft effect en gaat naar t gele alvast. Om voor te bereiden. Zo dit is t eerste deel. Straks ga ik verder met t verslag. Xxx

Ineke Top
4 jaar geleden

Pas net weer onder de mensen ( klein uurtje). Ik zag deze keer niets zelfs geen kleuren, wel fysieke prikkels : rechteroor, pulsing vanaf de linkerheup door m'n hele been en getikkel op m'n hoofd. Toen ik me ging voorstellen dat mijn kruinchakra verbinding naar boven een trechter was die nulletjes en eentjes naar binnen bracht werd ik super rustig en voelde ik veel om me heen en van binnen qua energieën. Ben ook heerlijk blijven liggen in een soort half slaap met beelden/dromen die ik nu helaas niet meer terug kan halen maar die wel een prettige " nasmaak " hebben... mijn warme dank Ladies for the ride.. volgende week wordt het voor mij een andere tijd omdat ik nu vakantie heb

Miranda Schouten
4 jaar geleden

Ben er helemaal van ondersteboven. erg emotioneel, wilde het eerst even niet delen maar het voelt uiteindelijk goed om het deels toch te doen.. Begon erg chaotisch flitste van het een naar het ander, kreeg van alles te zien. Een blokkade is verwijderd. Stond met iedereen op wat leek een plaat, verschillende begroet en geknuffeld en onder onze voeten veranderde het zicht in de schijf. Het werd een oranje/bruine planeet met blauw/zilveren ringen eromheen. Zag de meeste naar boven gaan veel zonder hulp door alleen de armen te spreiden stegen ze op, de ringen waar ze door gingen werden vanzelf transparant waardoor iedereen gewoon door kon. Zelf zat ik in de achterban en leek steeds een andere kant op te gaan. Doe nu niks anders dan alleen maar tranen, er gaat van alles door me heen, weemoed, heimwee en een diep gevoel van liefde.... Er naderde iemand die erg belangrijk voor me is en die ik hier op deze wereld maar enkele keren heb mogen zien. Mijn soulmate, groot, heel blauw stralend en warm .. Zo heerlijk om te mogen voelen heart-emoticon even samen mogen zijn .. Uiteindelijk ook samen naar boven, wordt vastgehouden in een warme greep en terwijl we omhoog gaan richting de zon veranderd hij steeds meer in helder licht tot het bijna als de zon zelf is. Daarna schieten we door wat eruit ziet als een Nebulae, Voel dat home steeds dichterbij komt en mag even dat gelukzalige gevoel vasthouden van thuis. Gaan langs allerlei stelsels tot we langzaam terug gaan, zie nog wat andere van de groep onderweg sommigen alleen en anderen samen probeer het afscheid zolang mogelijk tegen te gaan maar het is onvermijdelijk en onverbitterlijk ....

Natascha Donker
4 jaar geleden

Dit was voor mij de eerste keer en wist dus niet goed wat ik kon verwachten.
Ik ben voor 10 uur in een ontspannen houding gaan zitten met mijn benen liggend. Mijn hoofd zoveel mogelijk leeg proberen te maken. Na niet al te lange tijd voelde ik verbondenheid met een groep mensen die ik van een afstand zag, ze waren in het wit gekleed en zaten rondom een helder wit licht midden in het bos. Ondanks het gevoel van verbondenheid duurde het even voor ik mezelf zag plaatsnemen in de kring. Vanaf het moment dat ik in de kring zat zag ik voornamelijk de kleur rood wat minder vaak de kleur geel en af en toe groen. Tijdens het zien van de kleuren voelde ik een soort kracht bij mezelf alsof ik sterker werd. Met sterker bedoel ik denk ik meer zelfvertrouwen. Aan het eind zag ik mezelf langzaam afstand nemen van de groep en voelde het alsof ik klaar was.

georgie van der horst
4 jaar geleden

Jullie verhaal met opzet nog niet gelezen. Wat ik voelde was vergelijkbaar met vorige keren...gedraai en gewroet in m'n buik, vingertjes in m'n haar en af en toe dat duizelige gevoel van snelheid en een soort opwaarse gloed door m'n lijf. Op een gegeven moment een stekend gevoel op mijn hand, alsof er een naald werd ingestoken, dat duurde een minuut of wat. En ik 'zag' voor het eerst iets met gesloten ogen. Een heel veraf vierkantje (of zo) met daarin een flakkerend vlammetje en daarna fragmenten van een gezicht met indiaanse trekken (maar dat ik ook gedroomd hebben want ik blijk alweer heel plotseling in slaap te zijn gevallen).

Friso
4 jaar geleden

De hele ochtend voor kwart voor tien voelde ik al energieën opborrelen. Vijf voor tien heb ik Petra, Esther en Sarin begroet en gelijk schoot ik als een raket verder. Omdat ik op mijn werk zit, kon ik mij er niet helemaal aan overgeven. Daarom geen verdere beelden, maar wel het gevoel op twee plaatsen tegelijk te zijn. Om 10:18 werd mijn kruin helemaal opengezet en voelde ik de energie door mijn wervelkolom beginnen te stromen. Nu ruim drie uur later ervaar ik nog steeds allerlei sensaties. Er zijn dingen open gezet en permanent verandert. Vanavond in alle rust het nog eens overdoen en ervaren. Bedankt voor de begeleiding van de groep.