De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie

KnowLegde Of The UniverSe - In~Sight Acti~Vation 01-04-2015

(English below)

 

Als wij zelf gegrond en in verbinding zijn met elkaar is het exact 9.50 uur en we verwelkomen iedereen die er bij wil zijn, ook die zielen die deze activering onbewust of later willen ontvangen.

 

Iedereen komt weer in de dome binnen met wit platform waarin de flower of life is te zien en het witte licht begint direct te schijnen, ook de bescherming is vrijwel direct aanwezig. We gronden eerst dit platform met alle mensen daarop. Iedereen komt eerst tot rust en krijgt een witte deken over. Daarna begint de cleansing.

 

Als de cleansing gedaan is bij een groot deel van de groep stijgen we op. Een deel van de mensen blijft echter nog in de dome achter, zij hebben zowel nog meer rust als cleansing nodig. We laten ze beschermd achter.

 

De rest van de groep gaat naar een donkerblauw/donkerpaars platform. Als we daar zijn aangekomen, gronden we ook dit platform. Hier wordt aan het DNA gewerkt in de zin van reparatie als dat het geactiveerd wordt. Wij zien dit doordat we DNA strengen zien met gouden lichtpuntjes die al spiralend de desbetreffende personen binnen gaan.

 

Dit duurt een tijd en we wachten af tot het klaar is.

 

Ook hier zijn weer een aantal mensen die langer de tijd nodig hebben en een aantal mensen die bijna gelijk klaar zijn en met die groep gaan we verder. De rest laten we weer beschermd achter, zodat ze in alle rust en op eigen tempo kunnen ontvangen wat nodig is.

 

Wij zien boven ons een groen/geel platform verschijnen en daar gaan we naar toe. Bovenop gekomen heeft het platform een gouden kleur en als iedereen zit, worden we omgeven door een gouden half vloeibare/ half gasvormige substantie van goud. Hier verblijven we een tijd in en het is rustig en voelt fijn. Dit platform had te maken met het openen van het hart en het verzachten van het hart als daar nog pijnpunten op liggen, emotionele zuivering.

 

Met deze voltallige groep stijgen we op naar een rood platform. We controleren tussendoor de andere platforms en we zien dat de mensen van het eerste platform naar het blauw/paarse platform gaan en dat daar ook aan hun DNA gewerkt gaat worden. Samen met de anderen die daar ook nog zijn.

 

Als we op het rode platform komen met de groep die verder gaat, deze hebben gegrond, zijn er meerdere kleuren te zien en zijn er openingen te zien in het platform. Sarin gaat er in om te verkennen en Esther volgt even later ook. De rest kijkt toe en zijn nieuwsgierig wat daar is, maar wachten met ook die openingen binnen te gaan. Petra blijft bij hen op het platform.

 

Sarin ziet donkere gangen en nestelt zich eerst in een soort holletje in zo'n gang. Ze ziet een wezen en uiteindelijk gaat ze door een donker stuk gang en begint daar licht te zien. Esther is inmiddels ook een gang doorgegaan en zij zien beiden allerlei licht, van bellenblaasvormen met kleurtjes erin tot ver boven hun een goudkleurige boom, die de wortels laat doorgroeien in de wanden van rotsen van een soort ravijn (prachtig ziet het er uit daar) waar de bellenblaasvormen rond dwarrelen.

 

Dan wil de rest van de groep van het rode platform toch ook erg graag kijken en ik ga achter deze groep aan. We genieten van het uitzicht met de vrolijke kleuren en sommigen van ons gaan in zo'n bel om heel veel vreugde te ervaren. Er is ook een energetische overdracht van vooral veel pastelkleuren. De bedoeling van dit platform met de openingen was om out of the box te gaan en om te zien dat niets is wat het lijkt, krijgen we door. Ook zien we hier het grotere plaatje, degenen die dat kunnen zien ervaren dat, anderen nog niet, maar deze mensen ervaren alleen, maar ook heel belangrijk, de vreugde en het plezier.

 

Na een tijd wil iedereen toch weer verder, sommigen zouden ook wel willen blijven, maar iedereen voelt toch dat er nog meer is en we gaan terug naar het platform, wat direct al een ander platform is.

 

Dit platform heeft een lila kleur en iedereen ziet er ook zo uit. We gronden dit platform en we stijgen weer op en we voelen een lichte nevel over ons heen komen, met de kleuren goud, rood, oranje, geel. Het is alsof we heel zacht en warm een douche krijgen.

 

Dan verschijnt er een lichtgeel platform. Als we daarop komen, lijkt het alsof we in de zon gekomen zijn. Ook dit platform gronden wij weer. Het is er aangenaam warm en iedereen maakt het zich gemakkelijk. Hier krijgen we een energetische massage die op ons fysieke lichaam werkt. Er is veel rust en warmte.

 

Dan dienen zich de mensen aan op het donkerblauwe/donkerpaarse platform. Zij komen ook op dit platform wat met de zon heeft te maken, de rest slaan zij over. De hele groep is nu weer bij elkaar en iedereen geniet volop en geeft zich over aan de weldaad en de ontspanning.

 

Ook worden hier oefeningen doorgegeven die goed zijn voor het fysieke lichaam.

 

Na een hele tijd stroomt via onze kruin een warme, gele energie binnen, die voor nog meer weldaad zorgt in ons lichaam. We verblijven hier met zijn allen een hele tijd, tot we zien dat er al mensen op willen staan en klaar zijn.

 

We zitten dan ook al aan de aardse tijd van terug gaan en rustig dalen we in de zonnebol af naar het eerste platform, waar iedereen bijkomt.

Als de eerste mensen uit willen stappen, aarden we deze mensen eerst voor ze de 'deur' uit gaan. Een paar mensen doen er wat langer over om bij te komen, maar als ook deze mensen klaar zijn, aarden we ze en zo zit dan ook deze reis er weer op.

 

Zelf stappen we ook naar buiten en we vinden het weer jammer dat deze reis alweer voorbij is, maar we hebben er zelf een heel goed gevoel over, omdat iedereen weer mocht ontvangen wat bereikbaar was voor deze keer.

 

We danken iedereen weer voor de deelname en we danken ook al energieën die weer aanwezig waren om te helpen bij deze activatie.

 

Graag tot de volgende keer op 8 april a.s.

 

Liefs,

 

Esther, Sarin en Petra

 

 

 

English Version (I hope the translator did its job)

 

 KnowLegde Of The UniverSe ~ In-Sight Acti-Vation April 1, 2015

 

 

If we grounded ourselves and connected with each other it is exactly 9.50 am and we welcome anyone who wants to be with, even those souls who wish to receive this activation unconsciously or later.

 

Everyone comes into the dome, with inside a white platform in which the flower of life can be seen and the white light begins to shine directly, also the protection is almost immediately available. We first ground this platform with all the people on it. Everyone comes into rest and get a white blanket. Then the cleansing begins.

 

When the cleansing is done by a large part of the group we ascend. Some people, however, remains in the dome behind, they need more rest and/or cleansing. We let them protected behind.

 

The rest of the group goes to a dark blue / dark purple platform. When we arrived there, we ground this platform. Here is to work within the meaning of the DNA repair and/or it is more activated. We see this as we see DNA strings with golden light that spiraling entering the relevant persons.

 

This takes time and we wait until it is finished.

 

Here, too, a number of people who need more time stayed here. With the people who are ready we proceed. The rest is protected again behind so that they can receive in peace and at their own pace what is needed.

 

We see above us appear green / yellow platform and there we go. The top of the platform has a golden color and when everyone is there, we are surrounded by a semi-liquid / semi-gaseous substance of gold. There we have time and it is quiet and feels fine. This platform had to do with opening the heart and soften the heart as there are still obstacles to emotional purification.

 

This entire group, we ascend to a red platform. We check in between the other platforms and we see that the people of the first platform want to go to the blue / purple platform and that's going to be. There also be worked on their DNA. Together with the others, which are still there.

 

When we arrive on the red platform with the other group, we ground this platform, we see more colors and there are visible holes in the platform. Sarin is going to explore and Esther follows a little later. The rest is watching and are curious what's there, but also waiting to enter those openings. Petra remains with them on the platform.

 

Sarin sees dark corridors and settles first in a kind of hole in such a corridor. She sees a creature and eventually goes through a dark hallway and starts to see light. Esther has also passed through a corridor and they see both kinds of light, bubble shapes with colors in it and far above them a golden tree, the roots leaves grow in the walls of rocks of a kind ravine (gorgeous looks from there) where the bubble shapes whirl around.

 

Then the rest of the group of the red platform will wacht it too and we are going into the holes. We enjoy the view with the bright colors and some of us go into such a bubble to experience a lot of joy. There is also an energy transfer with pastel colors. The aim of this platform with the openings was to think/feel out of the box and to see that nothing is what it seems, we get by. We also see the bigger picture, those who can see that experience that, others have not, but these people only experience, but also very important, the joy and fun.

 

After a time, everyone wants to still go on, some would also like to continue, but everyone still feels that there is more and we go back to the platform, which is another platform directly though.

 

This platform has a lilac color and everyone also looks like this. We ground this platform and we rise again and we feel a light mist come over us, with gold, red, orange, yellow. It's like we get a very soft and warm shower.

 

Then a light yellow platform. When we get on it, it seems like we have been in the sun. Also this platform we land again. It is pleasantly warm and everyone makes it easily. Here we get an energetic massage that works on our physical body. There is a lot of peace and warmth.

 

Then people present themselves on the dark blue / dark purple platform. They also come to this platform which has to do with the sun, the rest of the platforms they skip. The whole group is now back together and everyone is enjoying and surrenders to the benefits and relaxation.

 

Exercises are passed that are also good for the physical body.

 

After a long time being there, there flows through our crown chakra a warm, yellow energy inside, which makes for even greater blessing in our body. We stay here all together for a long time, until we see that all people want to stand up and be ready for finishing this trip.

 

We are therefore all the earthly time of going back and quietly descend into the solar orb off to the first platform, where everyone wakes up.

If the first people want to get out, we ground the people first before they go out the 'door'. A few people do take a little longer to get to, but if these people are ready, we ground them also.

 

We ourselves also step out and we find it a pity that this journey is already over, but we have made a very good feeling about it, because everyone should receive what was attainable this time.

 

We thank everybody for participating and we also thank all energies who where present again to help in this activation.

 

See you next time on April 8 a.s.

 

With Love,

 

Esther, Sarin and Petra

 

 

Hieronder kunnen reacties neergezet worden op de In-Sight Acti~Vation van 1 april 2015.

 

Below you can put your reactions down on the In-Sight Acti~Vation of April 1, 2015.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Bonne Harkema
4 jaar geleden

Ik kwam iets later tot rust want een van de poezen moest eruit en ben me dus vrij snel gaan gronden. Dat vond ik ook niet zo erg belangrijk want ik bereidde me toch al voor op een vrij snelle take-off. Ik vond een groep en we waren samen. Ieder voor zich, maar samen en het reizen ving aan. Het had veel weg van het eerste plaatje maar dat kon ik niet goed zien omdat we allemaal onderdelen waren van de streng en afstands-schouw kan ik daar nog niet. First person view dus meer.
Daarna zag ik een tunnel die die uitmondde in een blauw licht. Dat was van dat echte diepe hemelsblauw waarin je je gezogen voelt als je er naar kijkt. Ik voelde me verloren raken. Vanuit de verte naderden langzaam gouden koorden van licht en die kwamen steeds dichterbij en werden intenser. Het voelde als een soort houvast juist in tegenstelling tot dat bijna oplossende blauw.
Daarna werd het weer donkerder en zoiets halverwege schat ik zo in voelde ik me ineens onrustig worden en opende me meer voor wat onze groep zou beleven ipv wat ik ervaarde. Meteen daarop volgde een vreemd gevoel. Zou alles wel goed zijn of gaan met iedereen?
Er flitste heel kort een mistig beeld door me heen van een iets oudere man met vrij kort lokkig grijs haar maar dat voelde ik op een of andere manier meer dan dat ik het echt visueel zag. Ik hoopte dat als het iemand van onze groep was dat Petra, Sarin of Esther er wel bij werden 'geroepen' als dat nodig mocht zijn.
Ik was weer even terug maar even later weer terug en toen zag ik een kubus op de punt om zich heen draaien als een soort tol en die werd steeds meer rozig en via terrakleurig naar sepia/rood.
Ik zweefde over een steenwoestijn die aan een soort Mars deden denken maar dat was het denk ik niet.
"Het deed er niet toe nu," zei een telepathische stem in m'n hoofd. Er ontstonden ineens heel bizar ogende en grote bomen, een beetje zoals je een lens of oculair scherp stelt. Ik was nogal onder de indruk van hun afmetingen en moest lachen toen de stem zei dat ze 'voetjes' konden krijgen. :)
"Eens per jaar in het seizoen gaat het hard waaien maar hierdoor verplaatsten ze zich juist." Ik zag het inderdaad voor m'n ogen gebeuren!
Het zand rond de wortels kwam steeds meer bloot te liggen en er bleek een soort vering in de wortels te zitten.
"Na een half jaar droogte" ging de stem door "braken ze zichzelf bij de wortels af en wandelden met de wind mee. Soms vele meters". "Het waren de 'reizende bomen van..'" en toen moest ie ineens lachen. "Ik krijg het er zelfs niet goed uit dus laat maar." Wij samen lachen :D "En je hebt er toch ook niet de tong voor." ;) "'Reizende bomen' is genoeg dus.."
Voor de reisgelegenheid lieten ze het blad groeien maar groeide altijd schuin op de wind. Zo konden ze laveren naar nieuwe gronden en daar rusten zodra de wind ging liggen. Het jaar (iets van 5 aardse jaren) ervoor had diezelfde wind ze bevrucht en daarom waren ze ook met een gat van binnen, daarin rolden een paar zaden/noten en daarna regende het steeds verder de grond in. Voor het zou ontkiemen was de moederboom alweer verder getrokken.
Nou, dat was al met al dus een fijne excursie door de telepathische stem in m'n hoofd. :)
De wonderen van het heelal. :D
Het bijkomen duurde nogal een tijdje en ik heb 's middags nog even geslapen. Ik heb er al met al wel een heel fijn gevoel aan overgehouden. <3

Nynke van der Hoek
4 jaar geleden

Gisterochtend had ik weer een heel andere ervaring dan bij de vorige activaties. Aan het begin van de activatie kreeg ik het gevoel op reis te gaan en dat gevoel bleef een tijd bestaan. Na een tijdje begon ik angst te voelen en kwamen er oude ervaringen langs. Dat was niet fijn, het voelde wel als belangrijk om toe te staan. Ik heb het een hele tijd erg koud gehad. Na een tijd nam dat allemaal af, kreeg ik het weer warmer en voelde ik rust en gedragen worden.
Bijzonder om zo te mee te maken. Veel dank!

Isabelle Baert
4 jaar geleden

Lieve Mede~Reizigers,

Vandaag wou ik graag de Activatie later op de ontvangen.
Gisteren zag ik al alsmaar Draken...
Vandaag om 09.50 u was ik op weg naar Amoury's school en ik voelde ineens een heel erg diepe rust in mij komen... Kijk op m'n uurwerk... Juist, ja, De Activatie was begonnen... Dat was duidelijk voelbaar...
Om 18.45 u wou ik ze graag ontvangen en ben weer meteen in een héél diepe rust gegaan.... Zaliggggg... Zag bij momenten Lichtflitsen en dan weer donker, het wisselde elkaar af. Met enkele schokken nog dieper en dieper gegaan... Het voelde alsof ik een Healing op héél diep niveau mocht ontvangen... Voelt héél goed !
Toen ik terug bijkwam, koude rillingen over gans m'n lichaam. Het was weerom een mooie ervaring waarvoor mijn Grote Dank.

Liefs, Isabelle <3

Nell Tomassen Reboh
4 jaar geleden

More of us have been asked to step it up as "thought leaders" to serve as a colorful and diverse group of "free thinkers". I was guided to serve as a vibrational trigger from the Love of the Cosmic Heart of Mother Father Source, and to particularly serve as vessel to channel and ground these energies. These energies are so gentle, they permeate deeply – and gradually – on all levels, and at the same time respect the will of each I AM presence. So it is impossible to overload and burn out. It is so energy specific that it is incorruptible, because they have been within the very source of each being, dormant until they are activated. They are different from external influences, they are yours and yours alone. No one else has access. It is your birthright, and your choice to decide if and when, and what is activated. Each of us is being reminded to be gentle, to allow these activations to occur gradually, or at least as gradual as is appropriate. You can channel and ground these energies into all levels of your being, all the way into physical, again on all levels, unless you are choosing to combust beyond form. Yes, it is Divine to have access to all senses. This of course, includes a sense of humor.

It was brought to my attention that within these trips there are some amazing groups coming together, who have chosen very specific and individual journeys, all of it contributing to the collective. Each one sacred in nature. This is what happens when we unscramble the word scared, surrendering all notions of f-e-a-r (False Evidence Appearing Real), offer it up for transmutation as we surrender to the very Source of our Divinity. A Divine order starts to naturally form, and though it looks very different in each individual in terms of how we come to it, the realization is that all – every single step or phase of it – is sacred. Yes, sacred. Sacred in each and every one.

Working within a protective vortex where only energies of the Mahatma, Love without condition and equivalent are allowed, we are met with complete compassion. Anything discordant is transmuted or sent to its original perfection. Within these gentle supportive energies, free will is always honored. Divine will aligns with free will, and so the two merge. This is why each journey is so individual, and serving the collective as one.
Speaking of external influences, on this journey the issue of tracking devices was brought up. Some star beings feel it is appropriate to track their star brothers and sisters through implants. This common practice materialized for many reasons. It obviously is done to serve control games. It has also been used in star families for fear of otherwise loosing track of each other, as there are so many distractions in 3D. Now the word fear itself has already been decoded here. Quite a few of us have attended workshops where they learned that once we raise our vibration appropriately, we realize there is no separation, and we are always connected. We can always find each other via our specific vibration, no matter where we are in space and time or beyond the space time continuum. All that is required to connect is one thought. The frequencies find each other when each party agrees. Call and response. It is that simple.

Some within this group have attended workshops in which they learned to release and transmute entities and implants, and were properly assisted on all levels – including physical by a trained practitioner in profound grounding techniques, in physical. The release had a profound effect on our ability to bring more of our I AM Presence into physical. It also paved the way for restoring the appropriate strands of DNA. We were asked to step forward if we were ready for the next phase of implant removal. From our teams, I asked Hilarion – skilled celestial surgeon in the finest sense – to oversee this part of our journey, along with our brothers and sisters of the green, golden and rainbow rays. Hilarion is with us as a harmonizing and balancing aspect of our Divine Selves. You can clearly see both feminine and masculine aspects in him. This reminds us that what we see in Hilarion is in us also.

A red river is flowing through me as the blood moon is waxing into fullness. I particularly welcome the green and golden rays to wash through me. How appropriate to menstruate and release that which no longer serves the Divine Feminine, harmonizing and coming into balance with the Divine Masculine. Think about how in some societies women are regarded as sacred. Every part of the menstrual cycle, including releasing menstrual blood from her womb is regarded as sacred. Most of us know how doctrine and dogma interfered with this notion, to a degree that in many societies today women still are being shunned when they have their period. In English we “have our period”. Of what is obviously not even mentioned. Even in a country that is generally regarded as liberal, like the Netherlands, is common to say: “Ik ben ongesteld” – roughly translated “I am unwell”. Imagine that. Shedding of the lining of the uterus is talked about as if it is unclean or unwell when that happens. Scientists today are only beginning to discover just how sophisticated the uterus really is. It is totally self cleansing when you respect the micro-biome within the constructs of the human body physical and the many layers of emotional, mental and spiritual energy bodies that – when in harmony – regulate it.

Quan Yin is with me as an aspect of the Divine Feminine. The Goddess of Compassion. Together we ride the dragon. I allow fire and water to work in harmony along with all other elements to work through me in a self imposed multi dimensional detoxification. In planetary service to humanity, honoring all life forms we harmonize and bring into balance the Sacred Divine Feminine and the Sacred Divine Masculine.

I managed to sleep quite a few hours. I feel nothing. Stillness. And then I notice it. Very subtle… gentle, harmonious waves of the Cosmic Heart are flowing through me. DNA/RNA are feeling remarkably restored. Grounding, grounding, grounding this Love of Source, into the very Divine, Sacred Heart of our Mother Earth.

I am so very grateful to each one of you, for all you contribute. It doesn’t matter if you have implants you like to hold onto, or what kind they are. You are the one. In essence you are your very own Divine Director who decides what to release and what to hold onto, where to go, and where not to go. I certainly have some implants too, dental in nature. They allow me to have fairly regular rows of teeth. Though I envy the ones who can smile broadly and confidently with gaps of missing teeth, I am still quite attached to these implants. I like to be able to properly chew and enjoy my food.

Esther Hoffman, Sarin Lee and Petra Meijer,
Big Love and thanks go out to you for initiating these events, and for reaching out and asking for both participation and support, or either, which ever feels appropriate. Thank you, thank you, thank you!

Special thanks go out to my crystal friends who are a constant source of support and reverberation from the Love of Source. They remind us to replenish and fill up the free space created with all this release work with more Love of Source, and then to continue to ground these energies further. The more grounded we are, the higher we can fly. What we put out returns to us many fold.

Shamballa ON – Mahatma ON!

Namaste,
Nell

PS1: If you think you have implants that interfere with your connection to the Love of Source, I encourage you to look in your area for a practitioner of New Paradigm MDT, and ask to attend a workshop where this issue is being addressed in greater detail. If there is no one in your area yet, see if you can travel to one who can help you become a trained practitioner. Some of us travel as far as we are asked to, to facilitate these workshops.
PS2: Drink extra water to flush and sweat out toxins. To help further ground the energies, dried fruits, raw nuts and dark chocolate are superb.

Petra Meijer
4 jaar geleden

Zelf zit ik in de organisatie van dit event en ik besloot na het verslag te schrijven en te plaatsen en nog wat ander nawerk, de activatie ook aan te vragen voor mij zelf.

Omdat ik zelf heel goed had gezien wat er gebeurde, moest ik wel even mijn best doen om alles los te laten en gewoon te ervaren.

Op het eerste platform was ik dan ook nog volledig aanwezig in de beelden die ik had gezien, maar toen ik vroeg om dat verder ook los te laten, gebeurde dat ook.

Ik voelde mijn lichaam warm worden en ik voelde me erg gekoesterd. Daarom kon ik me nog meer overgeven. Er werd aan mijn zonnevlecht gewerkt merkte ik en deze werd helemaal warm en als het ware ook opgeruimd. Er werd ook op verschillende plekken aan mijn rug gewerkt en dat was op spierniveau.

Mijn lichaam werd steeds warmer, maar het voelde heel zacht allemaal. Erg lekker. Ik voelde me nog meer relaxen. Tussendoor kreeg ik overigens ook rillingen en voor mij is dat altijd wel een teken dat ik iets loslaat dat niet meer in mijn energie past. De ervaring van lekker warm zijn en die rillingen is er ook wel eentje die ik ken.

Verder heb ik helemaal niet meer zoveel mee gekregen, want ik voelde me gewoon heel lekker relaxed. Het einde van de activatie kreeg ik wel mee. Ook de gronding en daarna ben ik in slaap gevallen. Geen idee hoe lang dat heeft geduurd, maar het heeft wel goed gedaan en voor mij is dat natuurlijk ook erg fijn. Bovendien heb ik nu ook ervaren hoe het kan zijn als je iets dergelijks later doet.

Leuk.. tijd en ruimte in energie... voor mij heeft het al nooit zo bestaan en dit is weer eens een mooi bewijs.

Yvonne
4 jaar geleden

ben later begonnen met de meditatie, voelde al gauw dat er aan mijn DNA gewerkt werd en ook nog op een heleboel andere plaatsen, maar ben vergeten waar precies.
Het voelde wel goed dus heb ik het allemaal rustig ondergaan. Voelde dat ik met hele hoge energieën in contact ben geweest, mijn hele lichaam straalt nu nog steeds liefde en warmte uit. Bedankt en tot volgende week

Lapje Assink
4 jaar geleden

Wat van mijn belevenissen van 1 April na 10 uur. Ik neem aan dat de ervaringen/leringen/healingen voor iedereen zeer persoonlijk zijn en ook geheel verschillend beleefd worden.

Weet lang niet alles (meer); hiaten in m'n memory…
Wat overblijft is dit:
Net na 10 uur, had ik het gevoel in een diepe meditatieve staat te komen.
Vrij snel kreeg ik het gevoel te vertrekken in westzuidwestelijke richting; hoog boven de Aarde zo'n kleine kwart van de aardbol-omtrek gevlogen.
Daar aangekomen (zal dus ergens boven de Bahama's geweest moeten zijn..), overgestapt op een gigantisch, immens groot ruimteschip, wat ook al gauw weer vertrok.
Ik dacht zal wel naar de Pleiaden gaan, maar dat was niet helemaal juist. Niet naar de Pleiaden, maar wel in de buurt, hoorde ik zeggen. Het schip was ook niet van de Pleiadiers.
Daar aangekomen zag ik 2 geheel verschillende rassen. De een waren reptiel achtige wezens (maar wel van de 'goede' kant), de anderen zagen er gewoon vrij menselijk uit.
Maar ik ben ook nog behandeld… Ben even kwijt of dat op 't grote ruimteschip is geweest of later op de planeet.
In elk geval begon de behandeling met wat "zwaars" (zware energie???) uit m'n achterhoofd en bovenkant nek te halen. Ik dacht zal wel een 'nervus-vagus' behandeling zijn. Dat was maar gedeeltelijk waar, er werd meer gedaan dan alleen m'n 'nervus-vagus' behandelen. Wat er dan ook nog meer behandeld werd, is me niet duidelijk geworden. (wat niet vreemd is, gezien mijn zeer gebrekkige medische kennis) Kreeg er wat lichte hoofdpijn van, die later snel wegtrok.
Ook is daarna ook nog wat aan m'n DNA gefrutseld… (en wie weet nog meer, maar daar kan ik niets meer van in m'n geheugen terug vinden)

Plotseling zat ik klaar wakker, gewoon weer op m'n stoel in de kamer…
Zo wakker, dat ik me realiseerde, dat er vast geen 45 minuten om waren… En dat was ook zo, bleek later! Had niet meer dan ruim 25 min. geduurd!
Heb nog even geprobeerd om terug te gaan, maar nee, het was echt klaar voor mij, punt uit!

Ben erg benieuwd, wat de overige mensen dan nog in de laatste 20 minuten hebben mogen beleven…

georgie van der horst
4 jaar geleden

Begon om 9 uur al eigenlijk...ik las reakties over kou en stramme spieren, vooral in de benen. Dat had ik ook. Terwijl ik nooit koude voeten heb..ook nu zijn ze nog niet echt warm. Nog steeds het gevoel alsof ik nog niet weer helemaal in het nu ben. Ben heel benieuwd naar het verhaal van vandaag!

iris
4 jaar geleden

T was voor mij de 1ste keer ! Ik had t autootje genomen om alleen te kunnen zijn en geparkeerd bij stormplekje langs de rivier ...
Redelijk ontspannen wachte ik af..voelde emoties stromen maar voelde ook rust . En rust is wat ik wil.. Nu is er , inmiddels 2 u verder, nog rust..
Heb gehuild, gedanst jaaa,vond t fijn dat in iedergeval Petra er was, want haar ken ik (beetje), .
Ik kon me niet constant daar met jullie voelen, was ook gewoon hier..en... jahoor, .. die eeuwige stomme controle hier altijd want 2 agentjes op moter kwamen me checken..hihj.. ik stak mn duim maar op..., en ze reden gelukkig weer verder..

Al met al was t n goed en bijzonder voor me..
heel bedankt en graag ga ik volgende week weer mee!! <3

Simone Matthijs
4 jaar geleden

Ik heb veel gevoeld, tintelingen, liefde, en warmte. Ik zag mooie kleuren en beelden die ik nu niet echt meer kan omschrijven. En mijn handen en voeten waren zo lekker warm, terwijl die normaal altijd aan de koude kant zijn! Dank jullie wel!