De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie

KnowLegde Of The UniverSe - In~Sight Acti~Vation 10-06-2015

(English below)

 

Vandaag waren Miranda, Petra en Esther jullie 'reisleidsters'.

Terwijl we de mensen ontvangen, voelen we een druk onder onze borst. Als we de energieën gronden, ervaren we een zwaar gevoel. Dan komen geel roze flarden mist knipperend binnen. Na een tijdje gaan de mensen liggen en ontstaat er een brede straal boven iedereen als een dak van licht. Daarmee worden we omhoog getrokken.

Dan buigen we af naar links en gaan we door een gouden licht wat ons opfrist, rustig maakt en de emoties doet verdwijnen. Dan zien we plasma-achtige figuren naast ons verschijnen. Ze lijken op gekleurde kwallen. Zij zijn er om ons op te schonen.

Al cirkelend omhoog verlaten we de gouden sfeer en de plasma-achtige figuren. We zien een zwart platform op ons af komen wat op teer lijkt. De groep gaat door de kleverige massa heen waar ze hun “zwaarte” achter kunnen laten. En als verfrist komt de groep er lichter en in het wit er weer uit.

Nu mag iedereen een persoonlijke activatie ontvangen. Bij sommigen komen lichtwezens staan en weer anderen krijgen kleuren. Daarna krijgt iedereen een raster van stipjes over zich heen als een tweede huid. Dit staat voor de blauwdruk van DNA aansluitpunten. Bij sommigen verschijnen er antennes op hun hoofden, deze geven meer toegang tot het zenden en ontvangen van diverse informatie.

Het is duidelijk dat alle mensen onderling met elkaar verbonden zijn; men geeft elkaar stroompjes door. In de stroompjes zit informatie die aan elkaar doorgegeven worden. Alle pijn die iedereen kent wordt gedeeld zodat we elkaar niet meer gaan veroordelen.

Dan ontstaat er een druk op onze borst/hartstreek waarna de druk zich ook naar de keel verspreidt. Het kan zijn dat sommigen braakneigingen hebben ervaren. Maar deze creëert ook weer ruimte.

Dan wordt het ineens heel donker. Een groen-gele sfeer komt de dome binnen. De sfeer vertelt ons dat het om het hart gaat. Dat we anders mogen zien en anders mogen horen. Intussen komen ook blauw-witte slierten en zilverkleurige sterretjes door de groen-gele sfeer drijven.

Dan verschijnen er lichtbollen boven de dome. Ze zijn een onderdeel van een grotere lichtbol, met gas-energieringen, die erboven hangt waar buitenaardsen in zitten. De lichtbollen worden naar de mensen gebracht. In de lichtbollen zit informatie die de buik, de nek/schouders of het voorhoofd ingaan. De informatie is streng, pittig maar rechtvaardig.

Als dat klaar is, gaan we omhoog en verschijnt er een paarse kolom in het midden van de dome. Bovenin verspreidt het zich waar we een goedaardige Grey spotten. Deze is er alleen om te registreren en eventueel te corrigeren. Hij geeft ons nogmaals de boodschap: Kijk en luister door de sluiers heen!

Als we verder omhoog gaan, stroomt er een gele kleur als een waterval de dome binnen. Het geel staat voor 'als we beter kijken en luisteren, dan zullen we zonniger en vreugdevoller worden'.

Dan verschijnt aan ons een Regenboogdraak die in allerlei kleuren zijn speelsheid, lichtheid, vrolijkheid en zijn 'knipoog' toont. Hij geeft iedereen een liefdevolle mep met zijn staart en 1 persoon een onwijs grote lik met zijn tong. Als hij van ons weg vliegt, spuwt hij nog wat wit vuur op ons af om ons te reinigen.

We weten dat dit het laatste was. We gaan de ontvangen energieën gronden zodat we goed bezig kunnen gaan met deze energieën van 'kijken en luisteren door de sluiers heen'.

Iedereen weer heel hartelijk dank voor de bijdrage en dank aan de assisterende energieën die ook hun best doen om dit mogelijk te maken.

Petra, Miranda en Esther. 

Team Cosmic Earth EvoLuTion Events

 

 

 

 

 

English Version (I hope the translator did its job)

 

KnowLegde Of The UniverSe ~ In-Sight Acti-Vation June 10, 2015

 

Today were Miranda, Esther and Petra your 'trip leaders'.

While we receive people, we feel pressure under our chest. When we grounded the energy, we experience a heavy feeling. Then yellow and pink patches of fog come flickering inside. After a while, people lie down and there is a wide beam above all as a roof light.

Then we turn to the left and we go through a golden light that refreshes us, calms and the emotions disappear. Then we see plasma-like figures appear next to us. They look like colored jellyfish, they are there to cleanse everyone.

All circling up, we leave the gold sphere and the plasma-like figures. We see a black platform coming down for us what looks like tar. The group goes through the black tar where they leave there "heaviness" behind. Refreshed, lighter and in white clothes everyone comes out of the tar.

Now everyone can receive a personal activation. With some are light beings standing and others get colors. Then everyone gets surrounded by a blue grid with light dots what looks like a second skin.

This stands for the blueprint of our DNA connection points. some receive antennae on their heads.

It is clear that all people are mutually connected to each other; they give each other currents through. In the streams sits information which are passed to each other. All the pain that everyone knows is shared so that we won’t condemn each other anymore.

Then there is a pressure on our chest / heart area then the pressure spreads to the throat.

It may be that some people experience nausea. But this also creates room.

Then it suddenly becomes very dark. A green-yellow atmosphere enters the dome. The atmosphere tells us that it concerns the heart. That we may see different and may hear different. Meanwhile, blue-white strands and silver stars come floating through the green-yellow atmosphere.

Then light orbs appear above the dome. They are a part of a larger light orb, with gas-powered rings, occupied by aliens. The orbs are brought to the people. In the orbs sits information which enters the abdomen, neck / shoulder or forehead. The information is strict, tough but fair.

When that is done, we go up and a purple columm appears in the middle of the dome. At the top it spreads where we spot a benevolent Grey. He is only there to register and eventually correct.

He gives the message again to, look and listen through the veils!

When we go further up, flows yellow color like a waterfall inside the dome. The yellow stands for if we better look and listen, we will be brighter and more joyful.

Than a Rainbow Dragon appears who in all kinds of colors and playfulness lightness, cheerfulness his 'wink' showing. He gives everyone a loving slap with his tail and one person a great big lick with his tongue. When he flies our way, he spews some white fire upon us to cleanse us.

We know that this was the last. We are going to grounding the received energies so we can properly work with this energie of "looking and listening through the veils” .

Everybody very warm thanks for your contributions. Even those assisting energies from outher space who help us by these transmissions.

 

Team Cosmic Earth EvoLuTion Events

 

 

Hieronder kunnen reacties neergezet worden op de In-Sight Acti~Vation van 10 juni 2015.

 

Below you can put your reactions down on the In-Sight Acti~Vation of June 10, 2015.

 

Reactie plaatsen

Reacties

miranda
3 jaar geleden

Ik had een drukke dag, kon niet eerder als in de avond inzoomen. Ik was draaierig en licht in mijn hoofd. Mijn buik erg onrustig en heel de dag al reiniging aan de gang geweest. Eigenlijk al weken last van krampen. Ik voelde dat ik mocht loslaten. Er waren al coderingen aangebracht die op langzamer tempo bezig zijn in mijn lijf. Daarna heerlijk in slaap gevallen dankjewel

Isabelle Baert
3 jaar geleden

Lieve Mede~Reizigers,

Deze Reis-ervaring wil ik graag beginnen met de woorden...
"Wat is er met Ons - Mensen - in hemelsnaam toch allemaal gebeurd...
Hoe zijn wij toch toegetakeld..."

Net voor we vertrokken, voelde ik de drang om m'n Bismut in de hand te nemen... Wetende dat die voor héél verre en diepe reizen kan zorgen...
En daarbij ook nog mooie Inzichten kan geven...
M'n Reis begon met veel druk op m'n hoofd, pijn in nek en rug, draaierig, een vuile vieze smaak in m'n mond en een raar gevoel aan m'n keelchakra...
Van zodra we vertrekken, voel ik een spiraal via m'n kruinchakra binnen komen en die gaat al draaiend volledig door me heen. Voel me bijna als een kip aan 't spit, maar dan rechtopstaand. Begin nog meer duizelig te worden... Daarbij krijg ik ook braakneigingen, die daarna weer over gingen.
We gaan héél duidelijk naar links toe !
Ik beland op een héél donkere planeet, bij de Annunaki komt binnen,beetje akelig, maar toch ben ik niet bang. Ik kom in een soort van grootkeuken en in't midden staat een tafel. Van zodra ik één stap verder zet, draaien die Wezens, nou ja, Wezens... Laat me zeggen Monsters/ Beesten, zich om en smijten me op die tafel. Ze scheuren de kleren van m'n lijf en gooien zich met z'n vijven tegelijkertijd op me... Om beurt verkrachten ze me... WALGELIJK !!! Dierlijk is nog niet het goeie woord, zo afgrijselijk was het ! Ik probeer me ertegen te verzetten, maar daar is geen beginnen aan. Ze schoppen en slaan me ook, staan op mij te springen met al hun driften en ik val uiteindelijk van de tafel. Maar dat weerhoudt hen er totaal niet van om gewoon verder te doen met wat ze bezig waren... Ik voel me zo klein en vernederd, een ware aanslag op m'n eigenwaarde !!! Terwijl ik dit zie en voel, trek ik me hier in de zetel regelmatig weg, sla met m'n handen, ben luidop aan het huilen uit onmacht en uit pure vernedering, krimp inéén en zit letterlijk te schokken... Maar, toch voel ik dat ik hierdoor mag gaan...

Enfin, op één of andere manier ben ik daar toch weg geraakt en Merlijn en Ara zijn bij me. Ze vragen of het met me gaat en steunen me een beetje.

Ik beland in een groene kamer waar ik besprenkeld word met blauwe straaltjes, dat doet deugd. Ik lig daar op een groene tafel en er komt een Alien bij mij, nadien volgen er nog 2. Ook zij vragen of het gaat. Ze geven me een soort van Healing waardoor ik weer een beetje opknap. Ineens verandert de kamer in het rood. Er komt enorm veel beweging in m'n basischakra en ik beval van een ei. Uit dit ei komt een kleine Alien en die kruipt meteen via m'n benen omhoog en beland in m'n armen... Allen tesamen zijn ze héél erg lief voor me ! Dit was duidelijk een bijkomertje, want daarna mag ik terug naar een planeet (weet de naam niet) en daar maak ik identiek hetzelfde mee als bij de Annunaki, maar daar worden ook nog dingen in m'n lichaam ingepland... AFGRIJSELIJK, want ik wil dit niet !
Doch, tegenhouden is onmogelijk !

Daarna beland ik in een gele kamer, waar ook weer een Alien verschijnt en hij werkt héél duidelijk op m'n Zonnevlecht. Hij haalt er strengen uit m'n navel, maar er zit teveel waardoor hij boven m'n navel een klein sneetje moet maken om er alles uit te halen. Hij is klaar en ik vraag hem nog of hij dat sneetje niet terug moet dichtnaaien... Neen hoor, zegt hij en hij wrijft erover met z'n hand. Wij doen dat gewoon zo met onze handen erover wrijven en Jij kunt Zelf ook héél véél met je handen hoor...

Merlijn komt terug bij me en vraagt of ik graag even naar Lemurie wil. Nou, ontzettend graag zelfs. Natuurlijk is het daar zoals steeds een Gevoel van "Thuiskomen", heel erg warm...Knuffel knuffel...
Merlijn vraagt me ook of ik nog 1 x zo'n vies planeetje aandurf. Ja, doe maar, want ik wil door die stukken door kunnen raken !!!!!!! Ik weet gewoon dat dit nu mag !

Ik ga door een vieze vuile donkerbruine tunnel en van zodra ze me daar nog maar zien, hoppa, weer met z'n vijven tegelijkertijd op me. Weer verkrachten, weer m'n lichaam bewerken met vanalles en nog wat (ik bespaar jullie de details, maar het was echt AFGRIJSELIJK) !!! Er is er één bij en die zit gans m'n gezicht af te likken met een tong die ik van gans m'n leven niet meer wil zien ! Bah, de drek druipt af hun... Op een moment voel ik toch de Kracht om hen gewoon aan te spreken. Waar is het jullie nu eigenlijk om te doen, vraag ik ? Is het nou werkelijk om al jullie dierlijke driften kwijt te raken dat jullie me zo toetakelen of wat is het nu eigenlijk ? Terwijl ik dit zeg, voel ik in mezelf een Kracht opkomen van jewelste ! Ze brullen tegen mij : Wij willen Jouw Kracht !!! Nou, het begint nog meer te botelen in m'n lijf en vraag me niet waar ik op die moment de Kracht gevonden heb, maar ik kruip recht en heb ineens een stok in m'n rechterhand... Een Krachtstok ! Jullie kunnen doen met mij wat jullie willen, maar Mijn Kracht, DAAR BLIJVEN JULLIE AF !!! Ze worden nog woester dan woest, brrrrr..... Dan snijden we Jouw Ziel kapot, brullen ze ! Ik begin te lachen en zeg : DAT KUNNEN JULLIE NIET, niemand trouwens ! Ben doorgegaan en heb hen gezegd dat ze eens mogen leren om wat meer lief te zijn en wat vredevoller. Heb hen ook VERGEVEN voor hetgeen ze bij mij aangericht hadden, gewoon omdat ik voelde dat ik dat wou doen.

Daarna beland ik ergens waar allemaal kleine Et's rondhuppelen... Ze zijn zo lief en ze komen al huppelend naar mij, ik aai ze over hun bolletje... Mama, mama roepen ze...

Daarna beland ik op Sirius en de operatietafel staat al klaar voor me. Er wordt een kraantje aan m'n lever aangekoppeld en daar loopt groen-rood vuil bloed uit... Dit voelt heel goed en opluchtend. Er worden in m'n hoofd herbedradingen gedaan. Meridianen worden opgeschoond waardoor ik een hele mooie stroming voelde in m'n lichaam. En er worden een deel implantaten etc verwijderd...

Daarna mag ik op een mooie blauwe Planeet gaan zwemmen met Dolfijnen...
10.25 u ben ik terug van dit Reisje. M'n lichaam trilt nog een uurtje na en ik heb het ijskoud.

Wat deze Reis me enorm bevestigd is dat bepaalde zaken die we in dit leven , als leerprocessen en troep ervaren, niet altijd of zelfs heel weinig ook uit dit leven komen hé ! Dus, troep gaan opruimen ginder achter, in andere/vorige levens, waar het indertijd onstaan en/of toegebracht is en dan kan je verder !

Warme dank je wel aan Allen en vooral aan Petra, Esther en Miranda <3

claudia
3 jaar geleden

Weer liggen slapen.

Lapje
3 jaar geleden

Had m'n blinddoekje weer voor, dus geen spannende taferelen.
Had het idee dat er tijdens de start wat vertraging was door tnkele zielen; hoe wat en waarom weet ik niet.
Al gauw kwam ik in een glazen(?) hogedrukkamer. Dit was voor een reinigingsbehandeling.
Hoe dat werkte weet ik niet, want ogenschijnlijk gebeurde er niets, geen stoom, geen waterstraal, geen zeep, niemand die kwam om me af te boenen…. Weet alleen dat de hogedruk belangrijk was.
Na niet al te lange tijd mocht ik er weer uit; was klaar…
Dan een tijdje waar ik helemaal niets van weet.
Later werd er weer van alles uit m'n buik gehaald (emotionele afval)…. en prompt kwam de 'gewone materiële 3-D' vuilniswagen en leegde alle kliko's…. Hoe krijgen ze het zo gesynchroniseerd.. Want normaal komt de vuilniswagen minstens een uur later!
Bedankt! <3

Agnes
3 jaar geleden

Dankjulliewel!!
Deze keer ervoer ik het erg krachtig van begin tot het eind, ook alsof de energie/activatie reis schoner was dan de laatste 3 keer, het was heerlijk om te voelen en ontvangen.
Ik ging een tijdje met een zeer hoge snelheid door donkerblauwe buizen. Ook veel en diep geslapen.

Dineke
3 jaar geleden

Fijne en rustige bijeenkomst. na aankomst zie ik een Gouden poort waar we doorheen gaan en ik ben op Venus waar ik een warm onthaal ervaar van mijn familie...vervolgens zie ik doorzichtige figuren en ik krijg het woord "plasma " ik voel zwaarte in hart en keel omgeving.....en ik zie een lichtwezen naast me staan...oh zo liefdevol.....er wordt aan mijn hoofd gewerkt.......ik zie ook dat er ronde kleine plaatjes uit mijn hoofd loskomen en neerdwarrelen...voel dat er aan mijn hoofd wordt gewerkt....net of ik een mutsje op heb...mooie reis.....
met Dank aan Cosmic Earth Evolutions Team.

Lara
3 jaar geleden

met aandacht!!!! ???? (Uitroepteken)

Lara
3 jaar geleden

wat een prachtige reis.. Ik tune vanavond nog even in... Met aandacht ???? Liefs

georgie van der horst
3 jaar geleden

Volgens mij ben ik niet weggeweest dit keer. Merkte niks, viel zelfs niet in slaap en de katten leken bewust bezig te storen. Raar hoor! Hoop dat iedereen verder wel een goede reis heeft gehad!