De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie

KnowLegde Of The UniverSe - In~Sight Acti~Vation 13-05-2015

(English below)

 

 

Om 9.50 uur gaat de Dome open en iedereen wandelt binnen en gaat zitten of liggen.

Sommige mensen zien wij in het wit gekleed, anderen hebben 'normale' kleding aan.

De Dome wordt steeds ruimer, het aantal mensen is groot. Zowel zij die bewust mee doen als zij die onbewust mee doen zijn aanwezig en dat is veel.

 

Sarin, Esther en Petra zweven boven in de Dome om alles te zien. Sarin voelt een enorm getrek aan haar. We wachten af wat dat te betekenen heeft.

 

Als iedereen binnen is, aarden we het platform. Als het omhoog gaat, moeten we tussendoor stabiliseren.

 

 

Sarin keert zich op het platform om naar buiten gericht. Zij wordt met de rest van het platform naar rechts getrokken. De energie is erg sterk. Sarin ziet een spiraal met witte flarden en gaat daar in. Ze ziet iemand staan.

 

Het platform met iedereen daarop wil nog niet mee. Esther en Petra stabiliseren het platform. Als het de spiraal in gaat, begint het te trillen. Het duurt een hele tijd voordat het platform de ruimte in kan waar Sarin al is. Esther trekt het laatste stuk en Petra duwt.

 

De heftige kracht duwt het platform naar beneden. Esther, Sarin en Petra laten het gaan, want het voelt als ok. Zij zien dat het hele platform het donkere in gaat. Het gaat heel diep, komt weer iets omhoog en gaat dan weer heel diep. We begrijpen dat het nodig is om hierbij de energieën van het donker en licht te verenigen. We begrijpen ook dat dit er bij hoort om verder te kunnen.

Het gevoel is die van vuur en ijs. Waarneembaar in het lichaam voor sommigen. Het kan een enorme intense ervaring zijn.

 

Als het platform weer helemaal terug is bij Esther, Sarin en Petra voelen sommigen zich nog even onrustig, anderen stuiteren bijna en sommigen zijn ook gewoon heel rustig.

 

Dan wordt ons hele platform verlicht door een zeegroene/blauwe kleur. Het geeft rust. Het gaat hierbij om de liefde voor jezelf. Zo stijgen we omhoog met het platform. Aan alle kanten zijn we omgeven door rotswanden.

 

Dan verandert de kleur naar parelmoer roze. Dit gaat om de liefde voor de wereld om je heen.

 

Deze zeegroene/blauwe kleur en de parelmoer roze kleur brengen samen Vrede in dat wat Is.

 

Dan stijgen we met ons platform boven de rotsen uit en we zien zonnig geel en een prachtig paradijselijk landschap. We hebben een enorm uitzicht. We vliegen met ons platform het paradijs in. De luchten hebben allerlei pastel kleuren. De prachtige natuur is magisch. We vliegen er rustig over heen om rond te kijken.

 

Dan opent zich een berg voor ons. We vliegen deze berg binnen door een opening in de wand.

In de berg zijn we omringd door enorme grote blauwe kristallen. Het lijkt op blauwe calciet. Het voelt heel intens mooi.

 

Dan is er een doorgang in de berg, die voelt als een brug. De gang/brug is heel stil tot het begint te draaien. Sarin, Petra en nog wat mensen stappen er zo doorheen in een andere dimensie. Esther blijft achter met anderen. We steken onze handen uit naar elkaar en trekken zo de rest er door heen.

 

We komen hier in een fairytale achtige omgeving. Het is er luchtig en waterig.

 

Hier gelden geen natuurwetten zoals wij deze gewend zijn. Alles is hier mogelijk. Er is dus geen zwaartekracht. Alles wat onze gedachten willen wordt direct gemanifesteerd. Materialiseren en dematerialiseren is hier mogelijk. Overigens kunnen hier geen 'negatieve' manifestaties neergezet worden.

 

We zien mensen allerlei dingen doen en de mogelijkheden verkennen.

 

Na een tijdje is het de bedoeling dat we weer bij elkaar komen.

We verzamelen ons om een fontein. Hier om heen bevinden zich allemaal kristallen. We nemen de kristalenergie op om ons kristallijne lichaam te activeren. We krijgen hierdoor een andere energie in ons fysieke lichaam.

 

Dan komt er uit de fontein plasma. Het stroomt over ons heen, en in ons. Plasma is een geleidingsmateriaal en het geleidt al onze vermogens. Hierdoor kunnen we andere dingen leren zien en ervaren.

 

We zien bonenstaken groeien, het ontspruiten van nieuw gewas. We groeien naar een nieuw leven met deze activatie. We zullen nieuwe velden van bestaan kunnen zien.

 

Dan zitten we ineens weer op het platform en zijn we ook onmiddellijk terug in de Dome. Bij het aarden zien we nu dat er kristallijne lijnen de aarde in gaan. Als spinnenweb draden die vol met dauwdruppels zijn.

 

We zien een onwezenlijk uitdrukking op sommige gezichten bij terugkomst. Heel langzaam komt iedereen terug in het aardse gevoel van het hier en nu.

 

We zien mensen nu gekleed in het wit, maar ook mensen in het groen, geel, blauw, paars en anderen hebben verschillende kleuren.

 

Pas als er een frisse mist in de Dome komt, komt iedereen goed bij.

 

Dan gaan de deuren weer open en de eersten lopen er uit. Er is ook een poort deze keer waar iedereen door heen moet om nog eens extra geaard te worden.

 

Al met al was het in het begin erg heftig, maar werd ons daarna heel veel moois aangereikt, waardoor we beslist weer een kwantumsprong hebben gemaakt naar het 5-dimensionale.

 

We danken iedereen die mee op reis is geweest en we danken alles wat weer beschikbaar was om deze reis te doen. We wensen jullie weer een fijne week en graag tot de volgende keer.

 

 

Liefs, 

Esther, Sarin en Petra

 

 

 

English Version (I hope the translator did its job)

 

 KnowLegde Of The UniverSe ~ In-Sight Acti-Vation May 13, 2015

 

At 9.50 am the dome opens and everyone walks in and sit or lie down.

Some people we see dressed in white, others have 'normal' clothes.

The dome is getting bigger, the number of people is great. Both, those who participate and those who knowingly participate unconsciously, are present and that is a lot.

 

Sarin, Esther and Petra are above in the Dome to see everything. Sarin feels an enormous pulling at her. We wait to see what it has to mean.

 

When everyone is inside, we earthen the platform. If it goes up, we need to stabilize in between.

 

Sarin turns on the platform facing out. It is with the rest of the platform pulled to the right. The energy is very strong. Sarin sees a spiral with white patches and goes in there. She sees someone.

 

The platform with everybody will not easy move. Esther and Petra stabilize the platform. If it goes in the spiral, it begins to vibrate. It takes a long time before the platform is going into the space where Sarin is already. Esther pulls the last piece and Petra pushes.

 

The strong force pushes the platform down. Esther Sarin and Petra let it go because it feels like ok. They see the whole platform in the dark about. It goes very deep, sometimes it comes up again and then again it is very deep. We understand that it is necessary to thereby unite the energies of the dark and light. We also understand that this is necessary to continue.

The feeling is that of fire and ice. Detectable in the body for some. It can be an intense experience.

 

If the platform is back to Esther, Sarin and Petra some people feel still as restless, others almost bounce and some are also just very calm.

 

Then our whole platform illuminated by a sea green / blue color. It gives peace. These colors are the love for yourself. So we climb up with the platform. On all sides we are surrounded by cliffs.

 

Then the color changes to rose pearl. This is about the love of the world around you.

 

These sea green / blue color and pearl rose color bring together Peace in what Is.

 

Then we rise with our platform above the rocks and we see bright yellow and beautiful paradisiacal landscape. We have a huge view. We fly with our platform in paradise. The skies have all sorts of pastel colors. The beautiful scenery is magical. We fly quietly over there to look around.

 

Then there is open up a mountain for us. We fly into this mountain through an opening in the wall.

In the mountain we are surrounded by enormous blue crystals. It looks like blue calcite. It feels very intensely beautiful.

 

Then there is a passage in the mountain, which feels like a bridge. The walkway / bridge is very silent until it begins to turn. Sarin, Petra and some others go through it in and stepping in another dimension. Esther left behind by others. We stabbing our hands to each other to attract the rest through it.

 

We come here in a fairytale setting. It's airy and watery.

 

There are no laws of nature as we are used on earth. Everything is possible here. Thus, there is no gravity. Everything is manifested direct by our thoughts. Materialize and dematerialize is possible here. Incidentally, no negative manifestations be put down here.

 

We see people doing all sorts of things and explore the possibilities.

 

After a while, the intention is that we come together.

We gather around a fountain. Here are all around crystals. We take the crystal energy to activate our crystalline body. We will get a different energy in our physical body.

 

Then comes from the fountain plasma. It flows over us, and in us. Plasma is a conductive material and it conducts all of our capabilities. This allows us to learn to see other things and experience.

 

We see beanstalks grow, sprouting new crop. We grow to a new life with this activation. We will be able to see new fields of existence.

 

Then suddenly we're back on the platform and we are immediately back in the Dome. On earth we see that crystalline lines go into the earth. If cobweb threads are filled with dew drops.

 

We see an unreal look on some faces when we returned. Slowly everyone comes back in the earthly sense of the here and now.

 

We now see people dressed in white, but also people in green, yellow, blue, purple, and others have different colors.

 

Only when a fresh fog comes in the Dome, everyone comes in well.

 

Then the doors opened, and the first people walk out. There is also a gate this time where everyone has to go through to be even more grounded.

 

All in all, it was in the beginning very intense, but was then handed us many wonderful things, so we definitely have made a quantum leap to the 5-dimensional experience.

 

We thank everyone who has been traveling with us and we owe everything was again available to do this trip. We wish you again a great week and see you next time.

 

 

With Love, 

Esther, Sarin and Petra

 

 

Hieronder kunnen reacties neergezet worden op de In-Sight Acti~Vation van 13 mei 2015.

 

Below you can put your reactions down on the In-Sight Acti~Vation of May 13, 2015.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Miranda Schouten
4 jaar geleden

Zo dankbaar..... Wat een prachtige reis, het begon gister al te zinderen en vanmorgen werd het stevig aan geslingerd. Zoveel mogen zien en vooral voelen pff.. Zal proberen het een beetje logisch neer te zetten.. Stond rap op een schijf, deze draait helder transparant wit met zilver zie iedereen staan en Saar Esther Petra en op de een of andere manier zijn mijn armen langer aangezien ik het voor elkaar krijg allen in een hug te trekken heart-emoticon Dan ervaar ik iets groots en donker naast me, een draakachtig wezen die strak naar iets in het midden van de groep kijkt van degenen die er nog zijn .. Ik zie haar ook het is een vrouw ze heeft donkerblond haar en ze heeft schubben op de armen en tot mijn verassing ook vleugels die lijken op drakenvleugels, zo mooi is ze.. Dan gaan we allemaal omhoog door een volgende schijf als we daar staan veranderd de vloer tot een bloem deze opent zich en massa's warme energie komt hier uit. Deze verspreid zich vlot over iedereen en het lijkt wel of we hiermee douchen. langzaam veranderd deze bloem in een brede straal die lijkt op water wat naar beneden stroomt maar iedereen kan erdoor naar boven, zelf zweef ik aan de buitenkant steek mijn handen erin denkend dat het een neerwaarts gevoel zal geven maar het tegenovergestelde gebeurt .. Het neemt me mee naar boven steeds verder omhoog naar een volgend niveau, daar vliegen de beelden me voorbij, bijna niet bij te houden voel me ondertussen straal gelukkig om dit te mogen ervaren Plots ta in mist en zie anderen doorgaan, voor me heleboel pilaren wat uiteindelijk allemaal zeer oude bomen zijn waarvan wortels en kruinen een geheel vormen dan ineens een gebouw alsof Escher dit neergezet heeft overal kamers ingangen trappen.. en plop terug in de straal. Kijk naar boven en zie de andere in de straal genieten boven me kijkend vormt zich een lichtschip waar de onderkant van open gaat, iedereen die wil mag erin en het vertrekt .. Zelf blijf ik achter hoef niet mee, weet niet waarom.. Ben uiteindelijk alleen en vraag me af wat nu .. er gebeurt niks meer dus denk oké klaar.. kijk ik het keukenraam uit hangt er tegen het raam een koolmeesje te fladderen wat gewoon naar binnen kijkt heel verrassend en jeetje wat lief. Zucht even en doe mijn ogen dicht en whammm.. daar gaat het weer boven mijn hoofd waaien kleuren rond de straal van blauw naar violet naar geel oranje en rood voel mezelf weer omhoog gaan door die kleuren heen het word steeds warmer en bovenin voel en zie ik vuur, maar het kwetst me niet ervaar het als welkom besef dan ook ineens dat ik een deel ben van dat vuur. Als ik beweeg gaat het mee, kan het sturen... wow.. zo vreemd om te voelen.. Dan realiseer ik ineens wat het allemaal is, de elementen ben door de elementen gegaan met vuur als laatste, op hetzelfde moment barst alles bij me open en voel de gelukszaligheid door me heen stromen... Pers de woorden dank dank dank en delen delen delen uit mijn mond en voel het alle kanten op vliegen, mag hier nog even van genieten maar daarna net zo rap weer op aarde als ik vertrok ... Heel veel dank allen dat ik dit zo met jullie heb mogen ervaren, het is een behoorlijk verhaal geworden maar het ging ook erg snel allemaal en voel dat het voor iedereen is

Isabelle Baert
4 jaar geleden

Zo, hier mijn ervaring van Onze Reis deze ochtend... grin-emoticon

* Intro wink-emoticon

Afgelopen nacht 02.02 u schiet ik wakker... Rechtop in bed...
(Ik heb niks met dubbele cijfers, maar, bon, vannacht dus blijkbaar wel)
Okay en ik leg me braaf terug neer...
Half terug insoezend zie ik beelden van 2 Bergen...
De ene Berg zijn Wij, Mensen aan het afdalen...
Velen van ons zitten momenteel aan de onderkant van die Berg en
die onderkant is met Scherpe Puntjes eraan, ook hobbelig...
Doet dikwijls wel eens Auwwww, als je net op zo'n scherp puntje terechtkomt... wink-emoticon
Ik zie Ons in het Dal belanden, Wauwwwww...
Want vanaf dat we daar zijn, kunnen we METEEN naar de andere Berg... grin-emoticon
Die Berg ziet er gans anders uit dan degene waar we vanaf gedaald zijn...
Die Berg SCHITTERT, echt zo mooi LICHT !!! heart-emoticon
"Samen" mogen we nu die Berg gaan bewandelen...
"Samen", hand in hand zie ik vele mensen wandelen, zo mooi... heart-emoticon
Niet meer worstelend, iedereen blijgezind etc...
Wat voelen We Ons "Vrij"...
https://youtu.be/xButjfhZWVU
Dit nr kwam binnen... grin-emoticon heart-emoticon
En ik heb nadat ik in de tuin gewerkt heb, dit nr zot gedraaid,
héél luid en geen klachten van de buren tongue-emoticon wink-emoticon

Enfin, waarom deze intro ?
Vannacht kwam er ook binnen :
Deel dit ook maar, want daar kunnen veel mensen misschien wel iets aan hebben... heart-emoticon

* Ervaring van m'n Reisje grin-emoticon

Gans de ochtend zie ik Piramide's, Farao's en de naam Isis komt binnen...
Alé, vorige week Gouden Pilaren in huis en nu Piramide's... grin-emoticon

Okay, we starten.
Lallalallallalaaalalala, naar het Licht-Platvorm.
Raar, we gaan langzaam omhoog en eigenlijk wil ik sneller,
maar heb het gevoel dat we worden tegengehouden...?
Ok, we gaan toch, bocht naar rechts en het lijkt of we gewoon terug komen naar onze startplaats...
Weer terug omhoog en ineens verschijnt er een Héél Grote Man...
Ik ken hem totaal niet, maar hij voelt goed en héél Wijs !
Hij heeft een Uitstraling om U tegen te zeggen...
Op een moment lijkt het of We Allen Tesamen "Door" die Man heen gaan... Wauwwwwwwwww... grin-emoticon Wat is dat jong, pfffff...
Enfin, het is wel duidelijk dat we vertrokken zijn hé wink-emoticon

Ik beland in een Woestijn...
Abraham, Maria Magdalena en Isaac komen naar me toe en komen gewoon rustig bij me zitten... Geen alledaags onderonsje wink-emoticon
Jezus staat weer in de verte (al iets dichter dan de vorige malen) en er komt een Gouden Straal uit z'n Hart, naar mijn Hart toe... heart-emoticon
Onnodig erbij te vertellen zeker dat m'n Hartje enorm opwarmt... heart-emoticon
Naast me, in het woestijnzand, kruipt een Aardworm (doorzettingsvermogen, transformatie, zelfhealing, genezing van de Aarde).
In de lucht vliegt een Havik (Boodschapper, waarheid, overzicht, besef, kracht).
Daarna zit ik ineens in een soort van grote Iglo...
Oogverblindend Wit/Zilveren Licht, het waren net Kristallen...
Vanuit de muren/wanden komen er wit/zilveren stralen, het lijken net stippelijntjes, en die dwarrelen over ons... M'n lijfje tintelt, heel fijn en ik voel dat er weer een soort van Zuivering gebeurt...

Ik ga verder op een soort van loopbrug en neem de handen vast van de Lieverds die naast me lopen...
"Samen", hand in hand, wat voelt dat goed zeg... heart-emoticon
Neen, we zijn echt niet alleen bezig aan dit geweldig proces (ook al voel ik me bij tijden ook wel eens verdomd alleen hoor) !
Ik kom ergens in een Natuurlandschap,Bergen etc... Wauwwwww, zo mooi weer !!! grin-emoticon
Eénhoorns etc a volenté...
Het gras is groen, maar geen groen zoals we die kleur hier op Aarde kennen... Veel mooier groen en op de topjes van de grassprietjes lijken het wel Gouden druppels, m'n voeten tintelen en m'n slippers die ik hier lijflijk aanhad vliegen uit... grin-emoticon
Een Otter (samenwerking, plezier, vriendschap) verschijnt aan m'n rechterzijde...
Hier krijg ik ook Inzichten wat m'n eigen Praktijk betreft : Meer samenwerken, groepen en ook veel diepere Healings gaan geven...
Wauwww, helemaal mijn ding grin-emoticon

Verder heb ik ook nog veel mooi Roze, Blauw en Groen mogen zien (ik weet niet meer waar)...
Op een moment ook een Wit/Zilveren Spiraal waarvan het voelde dat die via m'n KruinChakra dieper en dieper in mij gedraaid werd...

Ik beland terug in de Woestijn...
Ahaaaaa, DE Piramide van Gizeh, wauwwwww...
Ik mag gaan liggen in één van de Ondergrondse Kamers waar de meeste informatie in ligt opgeslagen...
(Doordat ik jaren Joodse Kabbala gevolgd heb, weet ik dat er ondergronds in de Piramiden véél opgeslagen ligt)
Weerom komen de woorden Isis, Isis, Isis binnen...
Vraag me niet waarom, want (denk) dat niet te weten waarom dit nu 2 x komt en vroeger nog... Misschien kan iemand van Jullie, die dit lezen, mij daar enige info van geven...Of het gewoon aan me meedelen... ?

Op een moment wordt me een Kanjer van een Amethist in m'n beide handen gegeven... Wauwwwwwwww grin-emoticon
Boodschap erbij was : De Krachten van deze Amethist heb jij ook in je...
"Toevallig" zei Amoury gisteren ineens tegen mij :
Mama, steek maar effe een Amethist-knuffel in je broekzak... tongue-emoticon

Op 't laatste zie ik ineens weer zo'n Viezerd aan m'n linkerzijde verschijnen...
Grr, had het al meteen door : M'n Schaduwkantjes...
Dan gebeurt er eigenlijk iets hééééél mooi's :
Vanuit mijzelf komt er Licht naar buiten en Mijn Licht OMHELST die Viezerd... Ik zie ze versmelten met elkaar... Wauwwwww... grin-emoticon heart-emoticon

Dan heb ik nog losse flarden gezien van :
* Dansen met elkaar, hand in hand...Keitof !!! heart-emoticon
* 2 x Diep mogen gaan met een Oogverblindend Gouden Licht,
maar de laatste x had ik het gevoel of ik net iets TE Diep zat en sprong Toon (onze Kat) ineens op me = meteen terug wink-emoticon
Bo (onze hond die ligt altijd gewoon bij me tijdens deze Prachtige Activatie's)

Ik voelde ook een Intens Mooie Verbinding met Gans de Groep.
Op het laatste zag ik een mist waar we door mochten gaan vooralleer we weer landen...

Als Jij, Lieve Petra graag hebt, dat ik dit deel op je website, dan graag wink-emoticon

Warme Dank Jullie Wel voor de Verbinding die We mogen hebben heart-emoticon
En nog een Dank Jullie Wel voor Alle Steun, Begrip, Liefde etc...
Liefs,
Isabelle heart-emoticon heart-emoticon heart-emoticon

PS : Ik heb gemerkt via pbtjes dat er veel mensen zijn, die weinig of niks zien en die zichzelf er dan de vraag bijstellen : Ben ik dan eigenlijk wel mee op Reis met Jullie...?
Mijn gevoel : Het is niet omdat je weinig of niks ziet, dat er niks gebeurt hé... Misschien zit er juist een blokkade om het niet te durven zien...

georgie van der horst
4 jaar geleden

Mijn dromen van vannacht sloten aan op de activatie van vanochtend...verder de gebruikelijke kriebelvingertjes op m'n kruin en ik merkte veel gedoe in m'n buik, draaien en warmte. De katten (Ouwe Zemelaar en Het Zwarte Ding) waren weer aanwezig, net of ze het opzoeken. Dit was de heftigste tot nu toe, uiteraard zonder beeld...hoewel ik wel fragmenten van gezichten zag en veelkleurige Picasso-achtige voorstellingen. Geen goed/ kwaad...tenzij Ouwe Zemelaar en Het Zwarte Ding die vertegenwoordigden, maar die hebben beide kanten al in zich, net als yours truly . Weer heel waardevol vanochtend...stapje voor stapje...

Jacomijn Tachyon
4 jaar geleden

Ik heb het bij vlagen heel koud gehad en had ook steken in mijn linker pink en rechter zij, (heb ik normaal nooit dus dit was heel apart). Mijn buik ter hoogte van mijn mijn navel was de hele tijd heel warm en ik voelde op een gegeven moment dat er iets in werd gestopt, (geen idee wat). Ik probeerde omhoog te gaan maar kon alleen maar lopen. Verder zag ik allemaal in het wit gekleden mensen en een paar met gekleurde kleding aan, om mij heen en werd ik ergens in getrokken (geen bol, maar het was wel groot en wit). Ik had niet echt de controle over mijn gedachten, die werden de hele tijd weggeleid. Ik zat dus niet alleen met mijn gedachten bij hetgeen ik waarnam , maar ook bij het heden en dat was de vorige keer dus anders toen was ik alleen maar bezig met hetgeen ik waarnam. Dank jullie wel voor deze mooie ervaring.

Willeke
4 jaar geleden

Ik deed niet actief mee omdat ik oppaste op mijn kleinkinderen. We heb ik mij verbonden met de groep. ( vanavond ga ik mediteren) het viel mij op dat mijn kleinkinderen van bijna 1,5 en ruim 2,5 jaar oud een ander gedrag vertoonden. Ze hadden veel ruzie. Om elf uur waren ze weer rustig. Ben benieuwd hoe het vanavond zal gaan.
Ik voel mij nog steeds verbonden met de energie van de groep. Heel bijzonder.

katja
4 jaar geleden

Ik heb niet veel "gezien", maar wat mij het meeste is opgevallen is dat ik blijkbaar ineens heel ver weg was. Ik schrok echt wakker van een gevoel alsof mijn adem stokte. Ik werd echt "wakker" terwijl ik naar adem hapte.. alsof mijn keel weer open ging..