De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie

KnowLegde Of The UniverSe - In~Sight Acti~Vation 15-07-2015

(English below)

 

Vandaag begeleiden we wederom met ons vieren de reis die we gaan maken.

 

Als iedereen in de Dome aanwezig is wordt het licht in de Dome en er ontstaat een grote vortex.

We merken al snel dat iedereen zijn/haar persoonlijke reis eerst gaat doen, gewoon vanaf het platform in de Dome. Er is wel eerst een diepe reiniging die plaats vindt bij de deelnemers.

 

Intussen zijn wij met zn vieren ver boven het platform in de Dome en wij begrijpen dat wij iets anders gaan doen.

 

Er verschijnt een klein ruimteschip die één van ons meeneemt naar een lichtstad en waar iets aangereikt wordt. Het is een vaas en later wordt deze door ons herkend als de Heilige Graal. De Graal wordt naar naar de plek gebracht waar wij met ons vieren zijn.

De Graal komt tussen ons in te staan en begint als een fontein allerlei kleuren over ons heen te sprankelen. Middels de vortex/licht tube die ons verbindt met het platform gaat deze energie ook naar de reizigers op het platform in de Dome.

 

Na deze Heilige Graal energie, die overigens ook als een zeer vrolijke energie voelbaar was, zien we ineens allemaal dieren. We veranderen in dieren, zien diverse landschappen, allemaal natuur. Heel aards allemaal.

 

Alles wat wij te zien krijgen wordt ook weer direct naar het platform in de Dome doorgegeven.

We merken dat de energie wel heel anders is dan dat we eerder met dieren en natuur hebben gewerkt. Dit gaat nu om veel diepere lagen. Ergens voelt het als een Openbaring, maar ook weer niet, want het zijn oeroude energieën waarmee we te maken hebben. De Real Source Energie. Er wordt ons aangegeven dat we nu een nieuwe fase bereiken, ook al is het oud. We krijgen hierdoor ook weer nieuwe dingen aangereikt in ons leven, die eigenlijk zijn zoals het behoort te zijn.

Naast de dieren, planten, landschappen krijgen we ook oeroude boomenergie aangereikt.

 

Het is een Thuis gevoel, het gevoel van WortelRas Zijn. Back to the Holy Source. We are all sourced!

 

Als wij vieren terug komen op het platform in de Dome, komt er een zonnegloed de Dome binnen. Het is de connectie voor iedereen met de Centrale Zon. Het hele platform in de Dome wordt nu goudkleurig. We zien iedereen in het wit en met goudkleurige verbindingen naar elkaar toe. Stralend.

 

Alles is al gegrond en verankert en daar zijn we licht verbaasd over. We voelen dat er meer eenheid dan eerder was bij vertrek uit de Dome. En het voelt alsof we uit een bloemenveld komen.

 

Licht, helder en relaxed. Rust, Liefde.

 

Wij danken iedereen weer die heeft deelgenomen aan deze reis en ook alles wat dat mogelijk heeft gemaakt.

 

Liefs en graag tot een volgende keer,

Esther, Miranda, Sarin en Petra

 

Team Cosmic Earth EvoLuTion Events

 

 

 

English Version (I hope the translator did its job)

 

KnowLegde Of The UniverSe ~ In-Sight Acti-Vation July 15, 2015

 

Today we are with four people of the team to make the journey.

 

If everyone is present in the Dome there is light in the Dome and there is a large vortex.

We soon find out that everyone his / her personal journey is going to do first, just from the platform in the Dome. There is first a deep cleansing which takes place at the participants.

 

Meanwhile, we (the team) are travelling far above the platform at the Dome and we understand that we're going to do something else.

 

A small spaceship appears that takes one of us to a city of light and where something handed. It is a vase and later it is recognized by us as the Holy Grail. The Grail is brought to the place where we are as the team.

The Grail is to stand between us and starts as a fountain kinds of colors to sparkle over us. Through the vortex / light tube that connects us with the platform this energy goes to the passengers on the platform at the Dome.

 

After the Holy Grail energy, which are also available as a very cheerful energy was palpable, we suddenly see all animals. We change into animals, seeing different landscapes, all of nature. All very earthy.

 

Everything we get to see and feel is also passed back directly to the platform in the Dome.

We note that the energy is very different than we previously worked with animals and nature. This is about much deeper layers. Somehow it feels like a revelation, but then again not, because they are ancient energies that we have to feel. The Real Source Energy. It indicates that we are now reaching a new stage, even if it is old. We will also get new things offered in our lives that are actually as it should be.

In addition to the animals, plants, landscapes we get ancient tree energy handed.

 

It is a home feeling, the feeling of his root. Back to the Holy Source. We are all sourced!

 

As we, the team, return to the platform in the Dome, there's a solar flare inside the Dome. It's the connection with the Central Sun for everyone. The entire platform in the Dome is now gold. We see everyone in white and gold connections to each other. Radiant.

 

Everything has been grounded and anchored already there and we are slightly surprised. We feel that there is more unity than previously when leaving the Dome. And it feels like we're coming out of a field of flowers.

 

Light, bright and relaxed. Peace, Love.

 

We thank everybody who has participated in this journey and all that it has made possible.

 

With love.. and see you next time,

Esther, Miranda, Sarin and Petra  

 

Team Cosmic Earth EvoLuTion Events

 

 

Hieronder kunnen reacties neergezet worden op de In-Sight Acti~Vation van 15 juli 2015.

 

Below you can put your reactions down on the In-Sight Acti~Vation of July 15, 2015.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Nynke
3 jaar geleden

Het was een intense ervaring vanochtend. Er gebeurde veel in en rond mijn hoofd. Na afloop ervoer ik nog een tijd een soort cocon om me heen die langzaam naar beneden zakte waarna alles extra helder werd, als een douche. Was fijn, dank!

Lara
3 jaar geleden

Ik voelde een krachtige verbinding... en tijdens mojn fysieke wandeltocht werd ik regelmatig baar de Dome getrokken... Met een soort van kleine schok kreeg ik een energie shotje, Verbinding met Al wetd sterker en kon ik letterlijk verder lopen over de hei, tussen de vlinders en hertje dooor. dank Lieve Lichtvrouwen

georgie van der horst
3 jaar geleden

Voornamelijk geslapen, schijnt nodig te zijn. Geen mooie diertjes gezien, wel vanochtend bijna 2 katten vermoord toen de koffiemolen van de muur donderde....telt dat ook?

Miranda
3 jaar geleden

Ik werd vrijwel direct de grond in getrokken, krachtige energie vanuit mijn stuit. Ik voelde mijn hele lichaam zwaar en tintelend. In mijn hoofd draaide het alsof er een grote draaiende massa mij naar beneden zoog. Ik zag veel kleuren, licht en beweging. Het was weer even fijn om erbij te zijn, dank

maria
3 jaar geleden

Ja, die dieren.......een knaloranje tijger (soort van sabeltand), een spierwitte beer die terwijl ik naar hem keek veranderde in een enorme hond, een paars mammoet achtig harig wezen en een hele bonte verzameling vliegende dieren die een combinatie leken van alles wat we hier kennen. Al met al een vrolijk geheel. Blijkbaar was het ook nogal vermoeiend want de rest van de tijd was ik in diepe slaap en ik werd pas tegen 12 uur weer wakker. Was fijn, bedankt allemaal <3