De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie

KnowLegde Of The UniverSe - In~Sight Acti~Vation 17-06-2015

(English below)

 

Dit was weer een bijzondere reis, een reis waarin we begonnen met in een hele rustige stille sfeer in de dome.

 

Iedereen kwam ook erg stil en rustig bij ons binnen. In de stilte wachten we af en we zagen een soort licht glittertjes neerdalen. We voelden ons daar erg prettig onder.

 

Daarna zagen we wat verder van ons af een wit, heel helder, licht neer dalen. In de bundeling van dit licht verscheen een witte lichte gedaante . Dit voelde zo liefdevol de energie van deze gestalte, het deed ons denken aan de Jezus energie en zo voelde de energie van deze gestalte ook aan. Een liefdevolle, warme, alles omvattende energie.

 

Zo gebeurde het ook dat we als vanzelf naar deze gestalte werden getrokken en we werden allemaal omhelst. Deze omhelzing was zo intens dat het voelde alsof we samen smolten met deze gedaante en we totaal èèn werden met die energie van liefde en eenheid.

 

Dit voelde zo intens en groots dat wij alle drie emotioneel geraakt werden en er tranen stroomden. Dit gaf ons het intense gevoel van verbondenheid en hoe we als mens als we allen in deze energie zouden staan, we een totaal andere wereld zouden hebben.

 

Dan veranderd de energie en de kleur vanuit deze persoon in blauw. Het voelde heel helend en genezend. Daarna werd de energie en kleur roze voor de liefdevolle verzachting.

 

We veranderden zelf in een nevel en we werden losgelaten door deze gedaante. We gingen als nevel de ruimte in.

 

We belanden bij een blauw witte spiraal van DNA waarin we terecht kwamen. In deze spiraal zagen we elektrische vonken en flitsen. Het leken stootjes die we moesten ontvangen. We zagen een raster over ons en op drukpunten op ons lichaam werden de stroomstootjes geactiveerd.

De boodschap was dat we een DNA activering ontvingen op ons lichaam. Bij sommigen werden het rood gloeiende plekken op de drukpunten en door het raster wat erop lag werden de oude pijnen van deze plekken afgevoerd.

 

Vervolgens waren we ineens in een andere dome met een hele zachte fijne atmosfeer met pasteltinten. Deze gaf tintelingen en verzachting in het lichaam.

 

Er ontstond na enige tijd een lichtkolom in het midden van de dome. Deze ging over in een fontein waarbij er een uitbarsting was van licht energie in lichte metallic kleuren dat over ons heen sproeide. Daarmee werden voelbaar tekorten aangevuld. Wij proefden dan ook een metaal smaak in onze monden. Hier werden o.a. kobalt, magnesium, ijzertekorten aangevuld, net zoals even later mineralen.

Er werd ons heel duidelijk gemaakt dat we enorme tekorten hebben in onze voeding vandaag de dag. Deze is niet meer energierijk en voedt amper nog werkelijk.

 

Na deze gebeurtenis zagen we dat iedereen in het groen was. Het hartchakra was in deze reis verder geactiveerd dat was ook voelbaar in onze emoties.

Samen hebben we heel wat tranen laten stromen en samen de liefde gevoeld in eenheid.

 

Dan komt er buiten de dome een shuttle aan. Daarin nemen we plaats alsof we in een achtbaankarretje zitten. Allemaal achter elkaar. We gingen met de shuttle over een soort lichtjes rij in de ruimte en wanneer we over een lichtje gingen voelde dat als een warmte energie in het lichaam.

 

Dan gaan we in de shuttle vanuit de ruimte naar een andere omgeving.

We reizen nu in een groene omgeving. Er zijn wel vormen maar we konden deze niet plaatsen, het voelde wel heel goed. We zagen ook bewegingen in de lucht die voelden als fladderend, maar ook dit was niet tastbaar.

 

De boodschap die doorkwam was dat hierin hemel en aarde werden verbonden en gestabiliseerd. De Nieuwe Aarde Energie.

 

Dan zijn we terug in de dome, hier zorgen we dat deze nieuwe aarde energie die is ontvangen word verankerd in ons allemaal.

 

Er kwam nog een verfrissende mist waardoor iedereen weer fijn weg kon met veel geheelde energie en de Nieuwe Aarde Energie.

 

Het was een prachtige emotionele ontroerende reis.

 

We danken iedereen die met ons mee is geweest op deze reis. We danken het universum en alles wat is.

 

Liefs,

 

Sarin, Petra en Miranda

 

Team Cosmic Earth EvoLuTion Events

 

 

 

 

 

English Version (I hope the translator did its job)

 

KnowLegde Of The UniverSe ~ In-Sight Acti-Vation June 17, 2015

 

This was again a special trip, a journey which we started in a very peaceful and quiet atmosphere in the dome.

 

Everyone was also very quiet and peaceful with us inside. In the silence we wait and we saw descend a kind of light glitters. We felt very comfortable under this.

 

Then we saw a little further away from us a white, very bright. We were going to this light with our platform. This energy felt so loving and warm, it reminded us of the Jesus energy and so felt the energy of this lightbeing to also. A loving, warm, all-encompassing energy.

 

So it was that we were naturally drawn to this form and we all embrace. This embrace was so intense that it felt like we merged with this shape and we were totally with that energy of love and unity.

 

This felt so intense and great that we were all hit three emotional and tears flowed. This gave us the intense feeling of connectedness and how we as humans if we would all be in this energy, we would have a totally different world.

 

Then the energy and the color changed from that person in blue. It felt very healing. Then the energy and color was pink for the loving softening.

 

We changed, with our platform, into a mist and we were released by this form. We went as a nebula in space.

 

We end up with a blue-white DNA spiral in which we came. In this spiral we saw electric sparks and flashes. It felt like litlle bumps which we received.

We saw a grid on us and on pressure points on the body, with the impulses the pressure points were activated.

The message was that we received a DNA activation by our body. Some of us had red hot spots on the pressure points. The grid on these points took the old pains and were taken from these places.

 

Then we were suddenly in another dome with a very nice atmosphere with soft pastel shades. This gave tingling and softening in the body.

 

After some time there was a light column in the middle of the dome. This turned into a fountain. This fountain had a burst of light energy and metallic colors sprayed over us. We also tasted a metallic taste in our mouths. Here we become supplements, like cobalt, magnesium, iron, for our body. And later we become minerlas for our body.

 

It was made very clear to us that we have huge deficits in our diet today. This is not energy rich food.

 

After this event we saw that everyone was in green. The heart chakra was more activated in this trip, which was also felt in our emotions.

Together we felt the love in unity. It was very touching.

 

Then comes off the dome a shuttle. In it, we sit as if we are on a roller coaster car. All of them one after the other. We went with the shuttle about a kind of lightly row in the space, and when we went over a light we felt a heat energy in the body.

 

Then we go into the shuttle from space to a different environment.

We are traveling in a green environment. There are some forms but we could not place it, it felt really good. We also saw movement in the air that felt like fluttering, but this was not palpable.

 

The message that came through was that in this heaven and earth were connected and stabilized. The New Earth Energy.

 

Then we are back in the dome, here we are grounding this new earth energy in all of us.

 

After all there was a refreshing mist. So everybody could be fine away with a lot of healing, energy and the New Earth Energy.

 

It was a beautiful poignant emotional journey.

 

We thank everyone who has been with us on this journey. We thank the universe and everything.

 

With Love,

Sarin, Petra and Miranda 

 

Team Cosmic Earth EvoLuTion Events

 

 

Hieronder kunnen reacties neergezet worden op de In-Sight Acti~Vation van 17 juni 2015.

 

Below you can put your reactions down on the In-Sight Acti~Vation of June 17, 2015.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Jacqueline
3 jaar geleden

Lieve mensen, heel erg dank en jullie team voor de toevoeging ! Daar wil ik eerst mee beginnen.
Wat ik zelf voelde is dat er rond ons middel in het begin, maag, buik etc...dingen veranderde, beetje heen en weer, wellicht mijn eigen stukje ook. Daaromheen bescherming, ja, van kleuren licht, en het gevoel van, het vertrouwen houden.
Een douche van het gouden licht kwam aan het einde.
Weer dank aan allen voor jullie zijn <3

georgie van der horst
3 jaar geleden

Dit was een prettige reis...wel uit voorzorg een kruikje gemaakt en dat was ook erg nodig. De gebruikelijke tintelingen en gekriebel op mijn hoofd. Verder voelde ik druk op m'n oren en gefrunnik in m'n rechterhersenhelft. En wat denk je wat!!! Ik zag iets...gouden glittertjes die vanuit een ver punt naar beneden kwamen. Krijg nu af en toe steken in m'n rechterzij.