De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie

KnowLegde Of The UniverSe - In~Sight Acti~Vation 22-04-2015

(English below)

 

We zijn vandaag, zoals alle vorige keren, weer gestart met iedereen te verwelkomen op het witte platform.

Als iedereen binnen is, rustig en door ons geaard, stijgen we heel snel omhoog. We reizen door allerlei platforms, maar we stoppen nergens. We zitten in een geweldige lichtstroom die ons ver ver naar boven haalt.

Na een hele tijd komen we bij een soort goudkleurige fontein, die ons een soort van douche geeft. Daarna gaan we direct door, verder omhoog. We reizen door heel veel rasters van diverse matrices.

 

We komen dan aan binnen de verfijndere energie van onze chakra systemen, waar we flitsen van bewustzijn op doen, die vanaf nu mogen integreren in onze lichamen.

Vanuit ons eigen universum gaan we via een wormhole een ander universum binnen, waar de energieën steeds hoger worden en ook hier gaan we door allerlei lagen van bewustzijn.

Dit gaat een aantal keren zo door en we stijgen steeds hoger in onze frequenties. Tussendoor verankeren wij de energieën, de frequenties, de updates.

 

We zien op een gegeven moment ook dat er andere mensen zijn die hetzelfde doen als wij en dat werkt behoorlijk ondersteunend en daardoor kunnen we ook verder door.

 

Uiteindelijk gaan we iets langzamer. Dan wordt ons platform met een gele zonnige kleur verlicht en wij zelf nemen dat ook tot ons. Nog langzamer ontmoeten wij daar een rode intense kleur en iedereen ontvangt ook de energie hiervan. Ook dit voelt gewoon zonnig aan. Steeds weer verankeren wij dit.

Als we omgeven worden door een blauwe kleur licht gaan veel mensen liggen op het platform. Hier zijn we ook wat langer. We zien dat wij zelf, Sarin Esther en Petra, in het wit rondlopen tussen de mensen die nu blauwgekleurd liggen. Na een tijdje gaan anderen ook weer staan en deze mensen zijn nu ook in het wit. Met deze mensen erbij kunnen we na een tijdje weer stijgen.

Het platform wordt nu roze belicht en deze kleur blijft bij ons, als we een versnelling in gaan die ons schuin rechts omhoog trekt. We gaan weer door allerlei lagen en dit gaat snel en makkelijk.

 

Dan gaan we door de volgende wormhole en komen weer in een ander universum. Hier komen we even bij en ervaren we een vrij gevoel. Alsof het voorgaande dan even de tijd heeft om in te dalen. We blijven hier even.

Dan ontstaat er een groene straal die ons naar een andere wormhole leidt en we gaan weer verder door die wormhole.

Aan de andere kant is een soort groene draaideur, waar we met ons hele platform doorheen gaan. Daar blijven we stil hangen, want hier mag iets gebeuren. Er mogen allerlei oude coderingen los gelaten worden en dat gebeurt ook. We voelen als het ware slotjes vallen. Men kan hierdoor wat pijnlijke sensaties voelen in het lichaam.

We vragen en krijgen een cleansing om dit goed af te kunnen schudden.

 

Dan ontstaat er een glasachtige buis voor ons en we gaan dit met ons hele platform met mensen binnen. We gaan dan nu ook rechtdoor en door de glasachtige buis heen kunnen we om ons heen kijken. Sarin ervaart allerlei wezens en Petra voelt deze.

Na de volgende wormhole zitten we nog steeds met ons platform in de glazen buis, alleen neemt deze vormen aan, zodat het net is alsof we in een achtbaan zitten. Het gaat van links naar rechts, onhoog en omlaag en er is veel plezier. Af en toe gaan we door stukken van een berg heen en telkens is er een ander uitzicht met allerlei kleuren en vormen. Het lijkt wel een pretpark waarin we ons bevinden.

 

Uiteindelijk stopt onze achtbaan, ons platform verdwijnt, de glazen buis ook en we stappen allemaal uit. We komen op een groot grasveld en de omgeving ziet er parkachtig uit. We zien voor ons een aantal witte gebouwen en het grootste gebouw staat in het midden. Hiervoor is een enorme trap zichtbaar en we lopen allemaal die richting op om de trap te nemen naar de binnenkant van het gebouw. De buitenkant heeft wel iets weg van de Sacre Coeur in Parijs, maar het is veel groter en wijdser.

Als we binnen komen voelen we dat dit een heilige plek is. Er liggen prachtige tapijten op de grond en heel veel kussens, waarop we allen plaats nemen. We krijgen hier heilig eten en drinken aangeboden. Als we vragen wat hier gebeurd, dan krijgen we door dat dit een inwijding is in de eigen Heilige Essentie van het Zelf.

Het doel is om de toegang tot je eigen heilige essentie hierdoor makkelijker en bewuster te maken.

Iedereen knielt uiteindelijk en is even helemaal in zichzelf, omdat dit geschiedt voor het zelf.

We zien dat bij velen een innerlijk licht begint te schijnen en het lijkt vanaf buiten te zien als lichtexplosies vanuit ieders kern. De omarming van het heilige zelf is hierbij geïnitieerd.

Dan komt er een mannelijke persoon van een hogere, heilige orde en deze zegent iedereen persoonlijk. Als dit is gebeurd, dan gaat deze persoon voor de groep staan, heft zijn armen en deze persoon geeft een ongelooflijk mooi licht. Er zijn mensen die gaan staan en dit licht vanuit hun zelf beantwoorden met hun eigen licht.

 

Dan is het tijd om hier afscheid te nemen en we danken ons zelf en de mannelijke persoon vanuit ons hele wezen.

Als we rustig naar buiten lopen ligt ons witte platform in het gras en we kunnen er zo op stappen, worden direct geaard en als iedereen daar is, verdwijnt de omgeving en zijn we weer terug op het punt waar we ook zijn gestart.

 

Iedereen is goed gegrond en we bedanken elkaar, sommigen met een omhelzing, sommigen met een knik en anderen lopen ook in zichzelf gekeerd de ruimte uit. Iedereen is weer thuis en wij drieën ook.

 

Bij deze danken we iedereen weer die mee heeft geholpen aan deze transformerende reis en graag tot de volgende keer.

 

Liefs, 

Esther, Sarin en Petra

 

 

 

English Version (I hope the translator did its job)

 

 KnowLegde Of The UniverSe ~ In-Sight Acti-Vation April 22, 2015

  

We have started today, as all previous times, to welcome everyone on the white platform.

When everyone is inside, quiet and grounded by us, we ascend very quickly. We travel through many platforms, but we stop nowhere. We are in a great light flux that gets us far far upwards.

 

After a long time we reach a kind of golden fountain, which gives us a kind of shower and then we go straight up further. We travel through many screens of various matrices.

 

We then come within the sophisticated energy of our chakra systems, where we get flashes of consciousness, which can now integrate into our bodies.

 

From our own universe, we go through a wormhole into another universe, where the energies are getting higher and here we go through many layers of consciousness.

 

This goes on several times as we rise higher and higher in our frequencies. In between, we anchor the energies, frequencies and the updates.

At some point we see that some other people do the same as we do and that works pretty supportive and that’s why we can go further than before.

 

Eventually we go a little slower. Then our platform is by a sunny yellow color and we ourselves take that in. Even slower we meet a red intense color and everyone also receives this energy. This too feels sunny. Again and again we anchor this.

 

When we are surrounded by a blue color light, many people lie down on the platform. We stay here a little longer. We see ourselves, Sarin, Esther and Petra, in white walking among the people who are now blue. After a while we see a few others who also stand upstraight and these people are also in white now. With these extra people we can rise again after a while.

 

The platform is now pink highlighted and this color remains with us when we go into a gear that pulls us right diagonally upward. We go through several layers and it is quick and easy.

Then we go through the next wormhole and come back in another universe. Here we take some time to relax and experience a sense of freedom. As if the previous experience has the time to integrate and sink in. We stay here for a while.

 

Then there is a green beam that leads us to another wormhole and we continue through that wormhole.

 

On the other side is a kind of green revolving door, where we go through with our entire platform. We linger on for here something should happen. There are all sorts of old encodings that may be released and that is what’s happening. We feel that locks are falling. One can therefore feel somewhat painful sensations in the body.

 

We therefore ask and got a cleansing to shake these painful sensations off.

 

Then there is a glassy tube in front of us and we go in with our whole platform with people on it. We now go straight ahead and through the glassy tube where we can look around us. Sarin is experiencing all sorts of creatures and Petra feels this.

 

After the next wormhole we are still in our platform in the glass tube, only this time we are in a kind of a roller coaster. It goes from left to right, up- and down and there is a lot of fun. Occasionally we go by pieces of a mountainback and every time there is a different view of all colors and shapes. It looks like an amusement park in which we find ourselves.

 

Finally our rollercoaster stops and also our platform disappears. The glass tube dissapears as well and we all get out. We arrive on a large lawn and the environment looks like a parkland. We see before us a number of white buildings and the main building stands in the middle. There is a huge staircase visible and we all walk in that direction to take the stairs to the interior of the building. The outside looks a bit like the Sacré-Coeur in Paris, but it is much larger and broader.

 

When we get inside, we feel that this is a holy place. There are beautiful rugs on the floor and lots of pillows, on which we all take place. We get offered holy food and drink. If we ask what happens here, we understand we get an attunement of the Holy Essence of Self.

 

The goal is to have access to your own sacred essence which will make life easier and you will be more aware. In the end everyone kneels and turned inwards, because this attunement is done for themselves.

 

We see that in many people an inner light starts to shine and from the outside it looks like everyone’s heart gives light explosionst. The embrace of the holiness in oneself initiated this.

Then a male person of a higher, holy order blesses everyone personally. When this has happened, this person stands in front of the group, raises his arms and gives an incredibly beautiful light. All people stand up and answers him with their own light.

 

Then it's time to say goodbye and we give grace to ourselves and the male person from our whole being.

 

When we walk quietly back our white platform lies in the grass. In a few steps on the platform we are directly grounded and when everyone is on the platform, the environment dissapears. When everything dissapears we are back at the point where we started.

 

Everyone is well grounded, and we thank each other, some with a hug, some with a nod and others turned themselves into walking out of the room. Everyone is back home and the three of us as well.

 

In this we thank everybody who helped in this transformative journey and we hope to see you next time.

 

With Love, 

Esther, Sarin and Petra

 

 

Hieronder kunnen reacties neergezet worden op de In-Sight Acti~Vation van 22 april 2015.

 

Below you can put your reactions down on the In-Sight Acti~Vation of April 22, 2015.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Edwin
4 jaar geleden

Vandaag bij de In-Sight Acti-Vation was ik er snel uit, rond kwart over 10 kreeg ik het gevoel dat ik mijn ogen weer moest openen. Ik vond het ook wel moeilijk om me te concentreren met de geluiden van buiten en om gedachtes weg te krijgen. Ik had wel weer paarse kleuren gezien en witte puntjes en wit licht maar dat duurde helaas maar kort. Desondanks vond ik het weer een hele mooie ervaring <3

Elke
4 jaar geleden

Prachtig om weer te lezen waar we heen gereisd zijn. Ik heb zelf alleen een blauwe sterrenpoort gezien. Verder ging het bij mij vooral om het voelen. Ik heb verschillende sensaties gevoeld, van warm naar koud naar een soort bellen van energie om me heen die kwamen en gingen (Die voel ik nu ook weer terwijl ik dit schrijf, het lijkt wel of er duidelijk wordt gemaakt dat de energie nog steeds doorwerkt). Vanaf het begin vraag ik altijd voor mezelf om alleen begeleid te worden door het hoogste trillingsniveau. Vandaag kreeg ik de vraag van mijn oma of ze er ook bij mocht zijn om te kijken. Ik gaf aan dat ik dat prima vind, evenals andere gidsen uit een hogere dimensie die bij mij zijn, zodat ze ook hun trilling kunnen verhogen. Nu ik dit zo opschrijf twijfel ik toch of dit wel een goed idee was en de bedoeling is, maar op dat moment voelde het wel goed. Ik zou het fijn vinden om hier feedback op te krijgen.
Op een gegeven moment voelde ik iets wat mijn angst even aanraakte door aanwezig te zijn (misschien een oude angstcodering ?), maar ik voelde me krachtig door de bescherming en richtte me even extra op een gevoel van Liefde en mijn angst vloeide heel makkelijk weg. Dat voelde fijn om krachtig om op deze manier te doen.
Het eindigde naar mijn idee abrupter dan ik gewend ben bij mezelf en ik was in een keer weer op de been. Ik was naar tot mijn verbazing helemaal niet duizelig , maar het was gewoon klaar. Ik was wel heel erg koud geworden en heb me daarna lekker warm ingepakt met een warme kruik onder de voeten om weer goed te aarden. De rest van de dag rustig aan gedaan, terwijl ik maar steeds die energiegolven voel(de) komen en gaan.

Isabelle Baert
4 jaar geleden

Lieve Mede~Reizigers,
Vandaag was een héél speciale ervaring... Om 7.15 u begon het gefriemel aan m'n KruinChakra al... Toen de Activatie om 9.50 u van start ging, voelde ik me al meteen héél duizelig worden, begon ook héél zwaar te ademen. Ik loop naar een "Licht" (wit ?) platform, joepie, we vertrekken ! En echt met het gevoel van : Ik wil er zéker bij zijn hoor =D Ineens voel ik een soort van spiraal (goudkleurig) via m'n Kruinchakra binnenkomen, die spiraal trekt me omhoog... Daarna komt het woord Cleansing binnen en ik voel en zie me onder een Gouden Douche staan. Kreeg meteen het gevoel : Hier wordt vééééééél opgeruimd en afgespoeld !!! Ineens wordt er een Gouden Bol voor me geplaatst en die wordt bij me binnengebracht ter hoogte van m'n Zonnevlecht, langzaam gaat die bol hoger richting m'n Hart. De bol draait tegen de wijzers van de klok in en er komt énorm veel beweging in m'n darmen en warmte in m'n Hart. Ineens zie ik Petra en Georgia voor me staan, ze voegen hun handen tesamen en ze tillen me daarmee op met de vraag erbij : Durf je hoger te gaan...? Ja, ik durf en het lijkt of ze me nog een extra stootje geven waardoor ik ineens omhoog schiet... Ik reis voorbij duizenden Planeten en stop bij een Planeet waar heel veel Wezens aanwezig zijn, ze zijn kleiner dan ik en hebben een heel rond hoofd zonder haar en hebben héél dunne beentjes en armpjes. Ze zijn ook zwart getint (dit voelt niet als negatief, ze zijn enkel zwart en anders dan ons). Ik ga verder en stap de Planeet uit en er staat een glijbaan klaar, ik kan dus van Planeet naar Planeet iedere maal via een glijbaan... Dat is wel Fun hoor, al spelend en glijdend iedere keer verder en verder... Kom weer op een andere Planeet en daar staat ineens een héél groot Wezen voor me, die was niet zo leuk, maar die wou me eerst heel erg graag m'n schaduwkantjes eens tonen met de boodschap erbij : Die mag je ook omhelsen hoor...Iedere maal voelt het ook alsof ik door een soort Trechter heen moet, soms gaat het makkelijk, soms iets minder makkelijk, maar dan ineens floep ik erdoorheen...Dan ga ik verder en kom ergens terecht waar het Wondermooi is,(Lemurie kwam voorbij, maar toch was het daar niet) héél véél natuur en het is daar leuk. Ineens staat er een Onbekende Man voor me... Is het Merlijn ? Neen, want die ken ik en deze Man niet, maar hij voelt wel héél goed en Liefdevol aan. Wat hij met me doet, weet ik niet. Op 't einde zie ik een zwarte deur voor me (ik ken die beelden van enkele jaren geleden) en er wordt me duidelijk getoond dat de zwarte deur nu bijna volledig dicht is, er is enkel nog een klein kiertje en dat voelt heel erg goed. Er zal een moment komen dat die deur volledig dicht zal zijn ! Wanneer we terug landen, voel ik een mooie verbinding met iedereen. Ik voel me heel loom, moet veel geeuwen en heb het ijzig koud. Dit heeft tot in de vooravond geduurd, heb zelfs deze middag met dikke winterkleding aan en nog een extra bodywarmer op de zetel liggen slapen. Ik voel dat er heel veel gebeurd is en dat het met zachte stootjes in m'n systeem aan't intigreren is. Ik voel ook dat dit zeker enkele dagen nodig zal hebben en dat is ok. "Toevallig" staat m'n agenda voor de komende dagen ook volledig vrij... =D Voelt héél erg goed ! Verder voel ik dat m'n eetgewoonten énorm aan het veranderen zijn (kan bijna geen gewoon eten meer ruiken of zien ) en ook weer "toevallig" ben ik voor dat de Activatie begon heel veel fruit gaan kopen... ;-) Warme dank aan Allen voor deze mooie Reis... Liefs <3

Petra
4 jaar geleden

Lieve mensen, iedereen ervaart en voelt de activaties anders. Het één is niet meer of minder. Iedereen heeft dat ontvangen wat op dat moment voor diegene past en vandaag is er heel veel geactiveerd wat nog rustig in jezelf mag zakken. Sommigen zijn daar heel snel in, anderen kunnen er dagen, weken of zelfs jaren over doen. Nou geloof ik niet meer zozeer in dat laatste van die jaren, maar ik weet dat het voorheen wel zo ging. Wij zijn blij met iedere reactie, zodat mensen zich niet blind gaan staren op onze ervaring of die van anderen die ook veel zien of ervaren. Alles is goed. Denk er ook vooral aan genoeg water te drinken en let op je voeding en je lichaam. Neem rust als je die behoefte hebt, want daardoor kan alles in jezelf integreren. Liefs, Petra (even als reactie ook op die van Georgie en daarvoor echt heel hartelijk dank!)

georgie van der horst
4 jaar geleden

Onderstaand bericht van Miranda geeft overduidelijk aan waarom ik mijn vage verhaal maar niet meer zou plaatsen, maar beloofd is beloofd hè? Ik voelde in eerste instantie een soort stroomstootjes door m'n voeten. Niet in beide tegelijk, maar heel snel wisselend. Vervolgens een paar keer het gevoel alsof ik in een lift stond die te snel ging. Uiteraard weer de kleine vingertjes op m'n hoofd, die ik veel vaker voel de laatste jaren trouwens. Ik zie nooit iets specifieks, visualiseren kan ik sowieso niet helaas, alleen een paarse kleur in een cirkel. Vervolgens ben ik in slaap gevallen zonder het te merken, net als voorgaande keren. Valt me wel op dat de afgelopen week mijn dromen veel helderder zijn en af en toe ook nog ergens op slaan, ik bedoel dat er een soort boodschap in zit voor me (die ik nu nog niet begrijp). Het gevoel na de activatie van vandaag is rust en vrede. Dat gevoel is er nog steeds.

Miranda Schouten
4 jaar geleden

Wow, hele lap nu maar het was fantastisch.. Het begon wat chaotisch maar gaandeweg werd het me duidelijk.. Met het verbinden kreeg ik het gevoel dat er iemand mijn schouders naar beneden duwde met de gedachte even te moeten wachten. Kon nog niet mee :) Zag mezelf staan voor een "raam" met mijn gezicht naar binnen en mijn rug ving het naar wat ik dacht het zonlicht op toen ik daarnaar keek was het een grote lichtgevende gele bol die vastgehouden werd door een draakachtig wezen. Kreeg nog meer energie want dat was nodig zei hij om op te schonen. Ik werd losgemaakt en voelde me langzaam omhoog gaan zag dat een man knielde op de grond terwijl er langzaam 2 grote witte vleugels kwamen op zijn schouderbladen. Voelde me intens gelukkig dat hij dat mocht ervaren.. Maar merkte ook dat ik niet aansloot bij de groep, zag iedereen heb geroepen en gevoelsmatig een heftige hug gegeven, vroeg me wel af waarom ik aan de buitenkant zweefde en toch mee ging met de rest. Tot ik boven me een felle lichtbol met ringen eromheen zag, daar mocht ik letterlijk in meeliften. Vreemde gewaarwording was het wel, het was zowel mezelf als niet.. Alsof je 1 geheel was maar dus uit 2 bestond zeer liefdevol ook <3 Nog steeds naar boven onderweg allerlei niveaus voorbij tot eindelijk het punt bereikt was waar ik weer kon staan. Daar stonden ze te wachten mijn " familie's " of eigenlijk ONZE families van "thuis " De begroeting was emotioneel en best lastig om te knuffelen als de ander bijna 2x zo lang is :) Er is heel veel besproken maar kan me dus weer geen woord herinneren pfff... Voel me zo thuis, wil eigenlijk niet weg ... Maar het moment kwam dat het nodig was.. Door de lichtbol weer terug ingenomen en langzaam weer naar beneden, was nu wat meer helder dus kon goed kijken wat ik nu zag, Het leek op een hele brede kolom licht die omhoog slingerde met om de zoveel " tijd/meter " een etage veilig omgeven door licht.. Hoe verder weg hoe groter de afstanden hier tussen en hoe meer naar beneden hoe dichter bij elkaar deze etages zaten, elke laag draaide een richting om en om met de klok mee de andere tegen de klok in .. Zag op verschillende lagen iedereen, enkele nog richting boven maar de meeste al weer onderweg naar beneden.. Maar zoveel liefde pff en zoveel verbinding <3 Uiteindelijk weer beneden met een heerlijk rozig gelukkig gevoel en de behoefte om iedereen te omarmen. Dank voor deze prachtige reis <3