De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie

KnowLegde Of The UniverSe - In~Sight Acti~Vation 24-06-2015

(English below)

 

Rond 9.50 uur kwam iedereen die mee wilde doen de Dome weer binnen. Om 10.00 uur begonnen we met iedereen te gronden. Het 'Licht' ging aan en we zagen een Infinity teken.

 

Er kwamen al snel allerlei kleuren binnen. Paars, geel, wit, blauw waren goed waarneembaar. Daarna werd over iedereen sterrenstof gesprankeld en de reis begon toen pas echt.

 

In ongelooflijk snel tempo gingen we door allerlei lagen heen. Een soort compressie van energieën. Voor Sarin, Petra en Miranda lijfelijk duidelijk voelbaar. Het voelde erg zwaar. We kregen door dat dit echt NU moest gebeuren. Hierna werd er energie doorgestuurd door witte laserstralen die op iedereen apart gericht was. Dit ging om een aflijning, die ook op sneltreintempo moest gebeuren. Centering van eigen energie. Dan kwam iedereen in een wit licht met een ring er om heen. Een vortex. De energie van deze vortex ging alle kanten het lichaam in en uit waar dat nodig was.

 

Onze lichamen voelden alsof het uit elkaar getrokken werd. Het voelde ook als een dikke, vloeibare massa en het werd duidelijk gekneed in allerlei vormen.

 

Dan kwam er een waterval van o-tjes en 1-tjes. Iedereen kreeg heel veel informatie gedownload, maar ook het platform in de Dome zelf werd hierin voorzien. We kregen door dat dit inderdaad op persoonlijk en globaal niveau werd gedaan. We hebben dit dan ook direct gegrond en verankerd.

 

Hierna daalde een roze mist neer en alles werd weer even verzacht. Het werd onmiddellijk lichter en helderder in de Dome en in ons zelf ook. Weer een proces van loslaten.

 

Goudkleurige glitters werden over ons uit gestrooid. Een gevoel van sprankelende blijheid, maar ook een stoned gevoel. Iedereen werd hiermee apart gedouched, een opruiming van emoties. Hierdoor werden de aura's van de mensen die meededen ook zichtbaar en deze zagen er anders uit dan voorheen.

 

Een nieuwe energie upload doet ons allerlei flitsen voor onze ogen zien. Er ontstaan warm/koud ervaringen in ons lichaam. We zien dat iedereen kleine operaties ondergaat. Er wordt allerlei apparatuur naar binnen gebracht en wezens werken aan het lichaam. We zien zakken met plasma als een infuus en nog zoveel meer. Zelf worden wij ook bijgewerkt op diverse plekken in het lichaam. We horen dat we klaargemaakt worden voor de volgende fase. Het lichaam moet meegroeien daarin en al het oude wat dwars zit mag weg en wordt hersteld.

 

Na de operaties komen er bij iedereen energiebolletjes binnen die weer voor doorstroming zorgen. Vooral ook een nieuwe doorstroming.

 

Als de wezens met hun apparatuur verdwijnen, verschijnt er een warme, donkerrode gloed op het platform. Iedereen wordt omhuld door deze kleur. Het voelt fijn aan. Dan merken we vlindergefladder op.

 

We zien vlinders verschijnen op de lichamen van de deelnemers en zelf hebben wij dat ook. Sommigen hebben meer of minder vlinders. Wij zelf en nog een paar mensen veranderen ook in een vlinder. Onze vleugels geven licht. Een prachtige ervaring, welke voor ons erg voelbaar is. Duidelijk weer een transformatie van grote betekenis.

 

Dan ontstaat er een enorm licht, dat zeer intensief groter wordt en toeneemt in kracht. Vanuit het midden van de Dome ontstaan er DNA spiralen die naar iedereen toegaan die een DNA activatie nodig heeft.

 

Dan horen wij een diep, zwaar brommen. Het word in ons fysieke lijf voelbaar. Het is de grondtoon, Ohm, UR. Er wordt in ons lichaam wat los getrild. Gruis tussen de cellen komt los en verdwijnt uit het lichaam.

 

Dan komt er een blauw licht in de Dome en we worden klaargemaakt voor een update aan ons zenuwstelsel. Weer zijn er wezens en apparatuur te zien, er volgen elektrische stroompjes door het lichaam, waardoor het zenuwstelsel beter zal werken. Ook een herstelpunt en doormeting van het zenuwstelsel. We zien een ruimteschip boven ons hangen dat deze technieken aan ons levert. Uit het ruimteschip ontstaan ook een soort vortexen van ringen (sommigen vierkant) die om ons heen cirkelen en vibreren. Vanuit tentakels uit dit schip krijgen onze lichaam zuurstof toegediend. Wij voelen zelf deze energie duidelijk in ons lichaam, als een soort luchtbelletjes die door ons heen gaan.

 

We krijgen door dat het al weer de aardse tijd is om te stoppen met de activatie, maar we krijgen ook door dat voor wie dat nodig is, deze aanpassingen nog wel doorgaan.

 

Als we willen afsluiten krijgen we nog drakenschubben te zien, die om ons heen worden gelegd. Deze geven kracht en bescherming. Noodzakelijk voor wat er komende tijd gebeuren gaat. Het is een zeer sterke transformerende energie.

 

Dan is de In-Sight Acti-Vation klaar en gronden en verankeren wij alles wat er gebeurd is. Iedereen komt bij en bij het verlaten van de Dome krijgt iedereen nog de verfrissende mist over zich heen.

 

Resumé: Een zeer pittige reis, waarbij we in snel tempo allerlei lagen hebben doorwerkt. Een extra krachtige opruiming met vooral veel fysiek werk. Onder andere door de 'operaties' die werden uitgevoerd. Iedereen voelde voor ons lichter aan na de reis.

 

We danken jullie voor jullie deelname en graag tot de volgende keer. Ook danken wij alles wat aanwezig was om ons te helpen met deze In-Sight Acti-Vation.

 

Liefs, 

Sarin, Petra en Miranda 

Team Cosmic Earth EvoLuTion Events

 

 

 

 

 

English Version (I hope the translator did its job)

 

KnowLegde Of The UniverSe ~ In-Sight Acti-Vation June 24, 2015

 

Around 9.50 am everyone arrived in the Dome. At 10:00 we started to ground with everyone. The 'Light' came on and we saw an Infinity sign.

 

We saw all sorts of colors came in. Purple, yellow, white, blue were noticeable. Then everyone gets stardust about them and the journey really began.

 

At an incredible rate, we went through several layers. A kind of compression of energies. For Sarin, Petra and Miranda physically palpable. It felt very heavy. We got through: this really had to be done NOW. After this, energy was redirected by white laser beams focused separately on anyone. This was a delineation, which also had to be done at express pace. Centering own energy. Then everyone came in a white light with a ring around it. A vortex. The energy of this vortex was all over the body and where it was needed.

 

Our bodies felt like it was being pulled apart. It also felt as a thick, liquid mass and it became clear kneaded in a variety of forms.

 

Then came a cascade of particles and O-1 sheets. Everyone got downloaded a lot of information, but also the platform in the Dome itself was provided herein. We got through that this indeed was done on a personal and global level. We immediately grounded and anchored this.

 

Fell below a pink mist down and everything was again just softened. It immediately became brighter and brighter in the Dome and in ourselves too. Another process of letting go.

 

Gold colored glitter were sprinkled over us. A sense of sparkling joy, but also a buzz. Everyone was showered with this separately, a clearance of emotions. Because of this the auras of those who participated were also visible and it looked different than before.

 

A new energy uploads makes us see all kinds of flashes before our closed eyes. Emerge hot / cold experiences in our body. We see that everyone undergoes minor surgery. All sorts of equipment is brought in and several beings start to work with the bodies. We see bags of plasma as a drip and much more. We ourselves also be updated in various parts of the body. We hear that we are prepared for the next phase. The body needs to grow in it and all the old what's bothering allowed to leave and will be restored.

 

After the operations, there come energy balls into our bodies, within which to flow again. Especially a new flow.

 

If the creatures disappear with their equipment, a warm, dark red glow came on the platform. Everyone is bathed by this color. It feels nice. Then we notice butterfly flutter on.

 

We see butterflies appear on the bodies of the participants and myself, we have that too. Some have more or fewer butterflies. We and a few other people also turn into a butterfly. Our wings give light. A wonderful experience, which is very tangible for us. Clearly, again a transformation of great significance.

 

Then the Domecreates a huge light, that very intensive grows and intensifies. From the middle of the dome creates DNA spirals that draw near to everyone who needs a DNA activation.

 

Then we hear a deep, heavy hum. Felt in our physical body. It is the root tone, Ohm, UR. It is in our bodies what vibrated loose. Grit between the cells is released and disappears from the body.

 

Then there is a blue light inside the Dome and we are prepared for an update on our nervous system. Again there are visible creatures and equipment will follow electrical currents in the body, making the nervous system will work better. Also, a recovery point, and by measurement of the nervous system. We see a spaceship hovering above us that these techniques provide to us. From the spaceship also there was created a kind of vortex, rings (some square) circling around us and vibrate. From tentacles from this ship our body administered oxygen. We feel this energy self evident in our body as a kind of bubbles that pass through us.

 

When it is time to stop the ActiVation, we get through: for whom it is necessary, these changes still continue after the ActiVation.

 

If we want to conclude we can see dragon scales, which are placed around us. These give strength and protection. Necessary for what will happen next time. It is again a very powerful transformative energy.

 

Then the In-Sight Acti-vation is ready and we grounded and anchored everything that has happened. Everybody awakes and when leaving the Dome everybody gets a refreshing mist over them.

 

Summary: A very tough trip, where we have all kinds of layers by working rapidly. An additional powerful cleanup with a lot of physical work. Among other things, by the "operations" that were carried out. Everyone felt lighter for us after the trip.

 

We thank you for your participation and see you next time. We also thank all that was available to assist us with these In-Sight Acti-vation.

 

 

With Love,

Sarin, Petra and Miranda  

Team Cosmic Earth EvoLuTion Events

 

 

Hieronder kunnen reacties neergezet worden op de In-Sight Acti~Vation van 24 juni 2015.

 

Below you can put your reactions down on the In-Sight Acti~Vation of June 24, 2015.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Jacomijn
3 jaar geleden

Wat ik deze keer vooral mee kreeg waren de vele kleuren die ik zag en daarna ook mooi wit en goud licht. Er was op een gegeven moment een hoop gefladder om mij heen en er is aan het einde een soort rustig gevoel over mij heen gekomen.

Reageer
Elke
3 jaar geleden

Ik merk iedere woensdag weer aan het einde van de dag dat ik onbewust ingeschakeld heb op de energie wanneer het mij het beste past. Ook merk ik iedere keer dat het 2 dagen doorwerkt en dat ik automatisch rustig aan doe om de energie te verwerken. De vrijdag zit ik meestal weer goed in mijn energie en pak van alles aan. Ik krijg ook telkens ingevingen(ja.... DE inzichten ;) ) de dagen erna.

Reageer
maria
3 jaar geleden

In grote lijnen komen mijn ervaringen hier wel mee overeen, veel gedoe aan mijn lichaam en geest. Vond het best zwaar en het leek allemaal heel snel te moeten. Later kreeg ik een beeld van iets wat duidelijk op aarde plaatsvond. In grote steden begonnen gebouwen zomaar weg te smelten, net als kaarsen. Het waren met name heel prestigieuze openbare gebouwen. Mensen probeerden nog te vluchten maar ze smolten gewoon mee. Het vreemde was dat het heel gericht was en dat het leven er omheen gewoon doorging. Heel bizar.

Reageer
Esther Hoffmann
3 jaar geleden

Voor nu eens in de ontvangmodus: wauw, wat een heftige energieën! Het begon vanuit een roze energie dat ik op een soort glijbaan naar links in een sneltreinvaart het universum in racete en op een gegeven moment ook naar rechts. Tot ik in het midden uitkwam en me bij de groep kon aansluiten via een achterdeurtje die jullie volgens mij nog niet kennen ;) Ik voelde een groene mist en ik dacht dat dat was om de hartchakra weer te verlichten, want daarna ontspande mijn lichaam zich. Na wat afleidingen, vervolgde ik mijn weg door een tunnel of zo en toen bleek er apparatuur op mij gericht te zijn. Het maakte een pompende beweging en zag er uit als de onderkant van een raket. Met allemaal napjes die een zuigende werking hadden. Ik vroeg het pompen te stoppen, omdat het mijn evenwichtsorgaan beïnvloedde en weldra bleef het apparaat staan en richtte zich op mijn rechterkant. Het had de rest van mijn hele lichaam a behandeld en behoefde alleen nog wat gerichte behandeling. Daarna 'vloog' het apparaat weg. Volgens mij zag ik nu sterrenstof of misschien later, ik weet het niet precies meer. Ik voelde me ook een beetje verdoofd en het kostte me ook wat tijd om daaruit te komen. Tegelijkertijd bleef ik dat alles ontvangen wat er voor mij klaar stond. De volgorde is me ontgaan. Tijdens de hele meditatie had ik "gesprekken" om dingen te harmoniseren en voelde ik allerlei verbindingen onstaan. Om kwart voor 11 wilde ik wel eindigen, maar ik zag een neergaande energie (draak?) die beschermend en kalmerend werkte. Al met al herkende ik veel wat jullie in het verslag hebben geschreven. Grappig ;) Dank jullie wel lieverds!

Reageer
georgie van der horst
3 jaar geleden

De sloopwerkzaamheden zijn nog in volle gang hier. Geen beelden, wel het gevoel dat er in m'n hoofd werd gerommeld....toen viel ik in slaap en werd 2 uur later wakker.....redelijk geradbraakt!

Reageer
Ariën Hoogendijk
3 jaar geleden

Stond vanmorgen op met een happy feeling...enorm veel liefde voelbaar (wat ook een situatie die mij hevig confronteerde gisterenavond inzicht gaf!) :D Al voor de meditatie zag ik mezelf als Lichtwezen staan met een bol vol met vloeiende kleuren in mijn handen. Ineens werd deze groot en zag mezelf daarin....en ging naar beneden, naar de Aarde. Daar 'spatte' het uiteen en vloeide de kleuren over de Aarde..Daarna kon ik niet meer stil zitten....muziek aan, zingen en de woonkamer opruimen/ schoonmaken <3

Reageer
Liza
3 jaar geleden

Hoi Petra, heb helaas niet mee kunnen doen, werd pas om half elf wakker. Ben een paar keer vannacht wakker geweest, en mijn man heeft me lekker laten slapen. Ben ook met de Ormus begonnen, dus het loopt allemaal even anders. Maar ik kan de actievatie vanavond in bed ook nog ontvangen, toch. Lieve gr van Liza

Reageer
lapje
3 jaar geleden

Vervolgje:
Oh ja, schiet me nu te binnen dat er ook wat gedownload werd naar mij; maar hoe en wat en wanneer ben ik even kwijt... :-(

Reageer
Lapje
3 jaar geleden

Al gauw voelde ik wat wervelende energieen: We waren begonnen!!
Niet lang daarna voelde ik dat m'n hoofd leeg gemaakt werd; niet gewoon maar een beetje spanning eruit, maar resoluut alles eruit gezogen (nou ja, alles gebeurt wel altijd rustig, zachtjes en pijnloos!)... Dus weg alle hersens...
Later werd ook de rest weggezogen uit m'n hele bast.... (Het verbaaste me, dat ik niet als een lege ballon in elkaar klapte)
Alleen rond m'n navel bleef er een dikke 'plak' zitten, dat lukte niet met wegzuigen!
Later werd dat met vuur behandeld; niet dat 3-D vuur met rook, brand en as, maar lief 5-D (het element) vuur!
Het werd als 't ware getransmuteerd! Er zit nu nog een klein stukje, dus nog werk aan de winkel; hebben we (ik) nog wat te doen!
Ook kwamen er nog oude frustraties boven, zoals een beoordelingsgesprek (van zo'n 25 jaar geleden), waar mij dingen in de schoenen werden geschoven, die ik niet gedaan had...
En ja hoor, daar kwam de (3-D) vuilnisman om -met veel lawaai- m'n afval op te halen... Was ik dat ook weer mooi kwijt!
Ben nu even de volgorde kwijt; maar in elk geval werd ik ook weer (gedeeltelijk?) 'gevuld'! Dat was moeilijk te 'zien', want de vulling was doorschijnend en woog niets...
Ook kwam Meester Ankhmania langs via m'n esotherische Ankh (Ankh met 2 benen), die aan de muur hangt.
Hij zei, dat m'n ruimte omgebouwd zou worden...
Ik vroeg of dat nu ging beginnen, of dat het al aan de gang was, of dat het nog in de (verre) toekomst lag. Dan krijg je zo'n heerlijk 5-D antwoord: Ja, allemaal, want (lineaire-) tijd bestaat niet... Ik zal de laatste zijn om te zeggen dat hij ongelijk heeft... Maar voor mij, nu nog in 3-D op mijn huidige tijdslijn, heb ik daar niet zoveel aan :-(
Dus ik toch maar doorgevraagd, of hij een 3-D antwoord op mijn huidige tijdslijn kon geven?! Een wat meer bevredigend antwoord kwam toen: De voorbereidingen zijn aan de gang...
Dit was het zo ongeveer van wat ik me nu nog kan herinneren...
En kun je er niks mee... Bedenk dan, dat dit door een hersenloze man is geschreven... hahaha
Namasté! <3

Reageer