De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie

KnowLegde Of The UniverSe - In~Sight Acti~Vation 25-3-2015

(English below)

 

Sarin, Esther en Petra begonnen zoals gebruikelijk met onze eigen vortex neer te zetten en met elkaar te verbinden.

 

Esther begon de mensen te ontvangen, terwijl Sarin en Petra iedereen begon op te roepen.

Vrijwel direct waren we in een dichte dome, welke beschermd werd door een goudkleurig raster.

Toen iedereen binnen was, werd de deur gesloten en het licht werd als het ware aangedaan.

 

Vrij snel daarna stegen we op en we bereikten een paars platform. Prachtige gouden stralende pilaren kwamen van boven met erom heen een energie die begon te stromen en te draaien vanuit die gouden lichtpilaren. De energie werd als een draaikolk die zich uitbreidde en waarin alles mocht komen en alles door aangeraakt mocht worden. Wonderschoon om te zien en te voelen uiteindelijk waren we in dat veld van energie.

 

Vanaf dat paarse platform zaten we in een soort ruimteschip en de dichte wanden werden open geschoven en we konden naar 'buiten' kijken. We reisden heel rustig tussen de sterren en er was uitzicht voor iedereen. Daarop werden we verwelkomd door allerlei energieën die ook daar buiten aanwezig waren en door de ramen heen maakten we contact.

 

Een ongelooflijke golf van liefde werd uitgewisseld tussen de mensen die aanwezig waren en alles wat daar buiten was. Sommigen raakten ontroerd, anderen zaten heerlijk te genieten van alle aanwezigheid.

 

In de verte werd een gouden poort zichtbaar en rustig zweefden we daar naar toe.

We zagen een prachtige Shamballa tempel verschijnen en op het voorplein daarvan landden wij met ons schip.

Iedereen stapte uit en nam plaats op het grote plein.

 

We werden door een mannelijke energie in alle dankbaarheid verwelkomd. Deze mannelijke energie sprak ons toe en uiteindelijk gaf hij aan ieder die er was telepathisch door (alsof er briefjes werden uitgedeeld met een persoonlijke opdracht daarop) wat stond voor de activatie van het DNA, de blauwdruk van iedere persoon die aanwezig was.

Sommigen werden emotioneel, iedereen voelde een enorme dankbaarheid.

 

Daarna gingen we in allemaal samen in een soort van gebed en tijdens dat gebed werd er een patroon gevormd op de vloer. Deze patronen hebben met de trillingen te maken van iedereen persoonlijk, maar ook in het grote plaatje hebben deze grote betekenis. Ze werken ook door op het fysieke lijf en daardoor ook weer op het grotere geheel.

 

Iedereen besefte op zielenniveau dat er een groot geschenk was ontvangen en we dankten hiervoor en namen afscheid.

 

Snel daarop waren we allemaal weer in het ruimteschip en we zweefden weer door de ruimte met uitzicht op en in contact met allerlei energieën.

 

We maakten een bocht en in de verte verscheen een groene poort. We zweefden er naar toe en het bleek een prachtige tuin te zijn die zich achter deze poort bevond. Een tuin die aardse begrippen absoluut te buiten gaat, want er waren planten en bloemen die ongekend mooi en bijzonder waren.

 

Iedereen ging uit het ruimteschip en kreeg de gelegenheid in deze prachtige tuin rond te lopen. Ieder voor zich even in die ruimte om te genieten van deze schoonheid.

 

Dan worden we allen 'geroepen' en we zien een wit gebouw waarvan de deuren open staan en we treden allen binnen. Het is een binnentuinzaal, want het is er net zo mooi als buiten.

 

We worden nu verwelkomd door een vrouwelijke energie. Zij staat in het midden op een soort verhoging, zodat we haar allemaal kunnen zien en wij zitten er in kringen om heen.

Ze reikt ons allemaal een plantenblad aan, welke in een soort kommetje is gedraaid en waarin een nectardrankje zit. Het blijkt levenselixer te zijn.

 

Nadat we hiervan hebben gedronken, voelen we dit als iets magisch door ons lichaam vloeien en sommigen zijn hierdoor verbijsterd en anderen zitten met een big smile te kijken.

Als iedereen gedronken heeft, danken wij de vrouwelijke energie met veel respect en zij dankt ons terug en we nemen afscheid.

 

Terug in ons ruimteschip zweven we weer rustig terug. Er komt een soort trekstraal van witte mist die alle energie die niet meer nodig is in de mensen, uit ze haalt en deze wordt meegenomen in het universum, waar ze daar een oplossing voor weten.

 

Dan worden de 'ramen' van ons ruimteschip en alle wanden net zoiets als je ziet met een bellenblaas. Allerlei kleurtjes vormen zich. Ook worden zachte tinten van kleur naar die mensen toegestuurd die dat nodig hebben. Er ontstaat een nieuwe rust.

 

We zweven nog heel rustig terug, tot we een wit licht zien en dan komt er versnelling. Wij zien het licht naderbij komen en met een flash gevoel zijn we ineens binnen in het licht.

 

Iedereen is plotsklaps in een serene, stille, witte ruimte waar het luchtledig is en de meesten liggen zwevend in deze ruimte. Het is er voor ons zeer aangenaam en we verblijven hier dan ook een tijd.

 

Na een tijd worden we vanuit deze witte ruimte heel zacht op de aarde gelegd in een gebied wat ondefinieerbaar mooi is. Er zijn rotsen, er is een meertje en het is er prachtig. Een totaal onbekende omgeving voor ons allen.

 

Er zijn een aantal mensen die direct bijkomen en al vrij snel weg wandelen en door een portaal weer in hun eigen omgeving terecht komen. Anderen gaan na verloop van tijd lekker zitten tegen een rotswand, lopen rond en er zijn er ook bij die even gaan zwemmen in het meertje.

 

Na verloop van tijd spreken wij de mensen aan dat we nu terug moeten en als de laatste door het portaal is gegaan, gaan ook wij drieën dan maar en belanden ook weer op onze stoel in het nu.

 

 

Dit was de beschrijving van de reis door het universum zoals Eshter, Sarin en Petra deze doorkregen. Het was weer een prachtige ervaring, ook voor ons.

 

Hierbij danken we dan ook weer iedereen voor hun aanwezigheid, in menselijke zielengedaante als de energieën die niet aards waren. Ook danken we voor alles wat weer aangereikt werd, in zowel healing, als DNA activatie, als cleansing, als zoveel meer.

 

Liefs,

 

Sarin, Esther en Petra

English Version (I hope the translator did its job)

 

 KnowLegde Of The UniverSe ~ In-Sight Acti-Vation March 25, 2015

 

Sarin, Esther and Petra began as usual with putting their own vortex up and to connect with each other. Esther began receiving all the people while Sarin and Petra started calling everyone. Almost immediately we were in a dense dome which was protected by a golden grid. When everyone was inside, the door closed and the light turned on, so to speak.

 

Pretty soon after we went up we reached a purple platform. Beautiful golden shining pillars came from above with around an energy that began to flow and turning from that golden light pillars. The energy was obtained as a vortex that expanded, and in which all was allowed to come and all was allowed to be touched by. Beautiful to see and feel and in the end we were in that field of energy.

 

As we sat on the purple platform we saw we were in a kind of spaceship and the solid walls turned open as glass and we could see 'outside'. We traveled very quietly among the stars, and there was a view for everyone. Then we were welcomed by all kinds of energies that there were also present outside. Through the windows we made contact.

 

An incredible wave of love exchanged between the people who were present and everything that was outside. Some were moved, others enjoyed lovingly everything that was present.

 

In the distance a golden gate became visible and quietly we floated overthere.

We saw a beautiful Shamballa temple and on the square in front of the temple we landed our ship.

Everyone got out and took a seat in the main square.

 

We were welcomed by a male energy in all gratitude. This masculine energy spoke to us and eventually he handed to all telepathically (as if notes were handed out) a personal mission which stood for the activation of the DNA, the blueprint of each person who was present.

Some were emotional, but everybody felt an enormous gratitude.

 

Then we said a kind of prayer together, while during the prayer a pattern was formed on the floor. These patterns are related to the vibrations of everyone, but also in the bigger picture has this a great significance. You see, because they also work through the physical body and therefore again on the bigger picture.

 

Everybody knew at a soul level that we received a great gift and we gave thanks for this and said goodbye.

 

Soon after we were all back in the spaceship and we floated back through space facing and in contact with all kinds of energies, we made a curve and in the distance a green gate appeared. We floated over there and it turned out to be a beautiful garden that was behind this gate. A garden that absolutely was beyon earthly notions because of the plants and flowers that were incredibly beautiful and special as never seen before.

 

Everyone went out of the spaceship and got the opportunity in this beautiful garden to walk around. Every man for himself here in this space to enjoy this beauty.

 

Then we all were "called" and we could see a white building which doors were open and we all could join in. It was an courtyard, because it was just as beautiful on the inside as the outside.

 

We are now welcomed by a female energy. She stands in the middle of some kind of plateau, so we all can see her and we are there in circles around it.

It presented us with a plant leaf which was turned into a sort of bowl, and in which a nectardrink wa. It appeared to be the elixir of life.

 

After we drank this, we felt as if something magical flew through our body. Some would sit stunningly and others had a big smile on their faces.

 

When everyone had drunk, we thanked with great respect the feminine energy and they thanked us and we said goodbye.

 

Back in our spaceship we floated back again quietly. There's a kind of tractor beam of white mist. All the energy in the people that’s no longer needed the tractorbeam takes them out of them and threw it out into the universe, where ‘they’ would find a solution to it.

 

Than the 'windows' of our spacecraft and all the walls became like a bubble. All kinds of colors were formed. There were also soft shades of color for some people who needed it. It created a new peace.

 

We were still hovering back quietly, until we saw a white light and then we speeded up. We saw the light approaching and we were suddenly in a flash inside the light.

 

Everyone is suddenly in a serene, quiet, white space where the air is evacuated and most of us are floating in this space. It is for us very pleasant and we therefore stay here for a while.

 

After a while we softly touched the earth again by this white space and we landed in an area which is indefinable beautiful. There are cliffs, there is a lake and it is lovely. A totally unfamiliar environment for us all.

 

There are some people who instantly recover and soon walk away and through a portal again find themselves in their own environment. Others go sit over time against a rock wall, walk around and there are some who go for a swim in the lake.

 

Over time we speak to the people that we need to go back, and if the latest has passed through the portal, the three of us go then, and also ending up back in our seat in the here-and-now.

 

 

This was the description of the journey through the universe like Eshter, Sarin and Petra experienced. It was a wonderful journey for us.

 

Here we would like to thank everyone again for their presence in human form as the soul energies that were unearthly. We also thank for all that was handed back in both healing and DNA activation, as cleansing, as so much more.

 

With Love,

 

Sarin, Esther and Petra

 

 

Hieronder kunnen reacties neergezet worden op de In-Sight Acti~Vation van 25 maart 2015.

 

Below you can put your reactions down on the In-Sight Acti~Vation of March 25, 2015.

 

Picture Nell Tomassen Reboh

Reactie plaatsen

Reacties

Nell Tomassen Reboh
4 jaar geleden

As requested I am posting this here too. As for the image, perhaps one of the hosts can find a way to share it on this page. Thank you!

Offering support. Giving is receiving and the reverse is equally true. This photo is from Saturday's group astral trip. My crystal friends are reverberating energies from the Cosmic Heart.

We are all connected. Could clearly feel some of you with us, so sharing it here too.

Have yet to post to your site. Was going to do a video but came down with something on Wednesday. My laboradorite necklace broke and my throat has been acting up. Trusting it all.

From the session the week before I felt energies of El Morya's retreat in Darjeeling, surrounded by the magnificent Himalaya mountain range. We were In one of the libraries where world leaders convene on the astral plane with the greatest hearts and minds known in the ethers.

Pleiadean energies were merging with the blue ray as our vehicle was transported to a group bathing experience in liquid platinum and white powder gold.

Oh yes I wanted to stay indefinitely along with others, and then felt a strong pull to move on, and prompt fellow travelers to do the same. We sat around and took in the sparkling radiance from each others still wet faces. Glistening drops on our faces reflected white powder gold.

Next I clearly saw our group - representing humanity - in a thick red gellish substance, as if we were struggling to leave a dimension that gave us a false sense of mobility and security at the expense of personal freedom. Many of us were seen trying to break through the thick rubber and gel like walls. We were making waves and the walls were bulging here and there. Those of us who gave up the struggle broke free. As soon as we broke free a thick toxic green substance was ejected from our being (discordant energies). It bounced a couple of times, rolled onward and quickly dissolved.

That's what stands out.

The next session was a blur. Lots of releases from the group. Physical discomfort too.

I would like to encourage everyone to be gentle and allow for the energies to be integrated gradually, and to take the time to ground them fully.

Drink lots of water, so you can pee and sweat toxins out. We are detoxing on many levels, so again be gentle and compassionate with yourself.

Have some dried fruits, raw nuts or dark chocolate daily to assist the grounding of the energies.

Love and thanks to ALL for ALL you contribute!

Namaste,
Nell

frits
4 jaar geleden

Een prachtig verhaal! Een reiniging op energetisch, zielenniveau, klopt dat?
Hoe zit dat met die vortex? ik zou volgende week 1 april wel mee willen doen.
Hartelijke groet, Frits

Esther
4 jaar geleden

Although I'm a part of the organisation, I too, am receiving all that I need to receive. Pfew, what an energies are sometimes coming my way. It feels like I'm infatuated with love. My ears are ringing, my throat is exploding (to shout it out over the rooftops) and my heart gets real hot. This elixer, this potion of life, is running through my veins and it's making my eyes go cloudy. My head is spinning and on the one hand I hope it won't stop, but please, stoooooop...!!! ... and yeah, keep 'm coming... where is this calming and soothing energy?

georgie van der horst
4 jaar geleden

Het begon met een draaiend gevoel in mijn maag, mijn zonnevlechtchakra. Daarna het hele half uur een heel vredig en rustig gevoel en uiteraard weer de vingertjes op m'n kruin, hoewel het nu meer leek op een complete hoofdmassage. De vrede en de rust zijn er nog steeds. Ik zou graag willen zien wat jullie zien, maar dit is ook geweldig. Tot de volgende week!

Daniel
4 jaar geleden

Allereerst weer bijna de hele nacht wakker gelegen van de overschot aan energie. Daar heb ik nooit last van wanneer ik zelf met energie werk. Voordat het begon heb ik veel warmte gevoeld in mijn 2e chakra die uitstraalt tot mijn hart en mijn voeten de andere kant op. Ik heb wat momenten gehad dat koude rillingen tussendoor kwamen, maar deze waren zeer kortstondig. Ik heb na de activatie even gelegen en kon toen een half uurtje slapen, en dat was wel even nodig. Nu voel ik me weer fit. Ik voel de energie in mijn buik minder sterk, maar is nog steeds aanwezig. Mijn hoofd is helder en er is rust.