De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie

KnowLegde Of The UniverSe - In~Sight Acti~Vation 27-05-2015

(English below)

 

Om 9.50 uur opende de Dome zich. Iedereen kwam rustig binnen. Om 10.00 uur sloten de deuren van de Dome zich en wij bevonden ons op het witte platform met de Flower of Life.

Tegen die tijd zit/ligt iedereen lekker rustig.

 

Vanuit de onderkant van het platform komt een blauwe, heldere mist over het platform gestroomd. Dit geeft nog meer rust. We gronden iedereen. We zien ook direct dat iedereen een bel over zich heen krijgt. Dit betekent dat iedereen in zichzelf reist en ervaart. De bel lijkt op een bellenblaasbel met regenboogkleurtjes erin zichtbaar. Dit duurt een tijd, Sarin, Petra en Esther kijken toe.

 

Dan draait het platform heel langzaam naar links en omhoog en er is een enorm wit licht wat over het platform straalt. Daar om heen is het donker. We kunnen nu dwars door het platform naar beneden kijken, de ruimte in. Het platform is koperkleurig, maar van glas.

 

Er verschijnt een ruimteschip boven ons. Een rode lasterstraal neemt ons op en we komen binnen in het ruimteschip. Onmiddellijk zien we ons allen in witte ruimtepakken met een helm. Binnen in het ruimteschip is het ook heel licht. Een helder wit licht, wat toch warm is. Ook een hele cleane omgeving. Er wordt ons verteld dat het cleane komt door de statische elektriciteit waarmee gewerkt wordt in het ruimteschip.

 

We gaan zitten op de gereedstaande stoelen in één van de ruimtes.

De gezagvoerder komt naar ons toe. Het is iemand die in het zwart gekleed is, maar zeer vriendelijk overkomt.

 

Er komt een lichtactivatie d.m.v. laserstralen met verschillende kleuren. Niet iedereen krijgt dezelfde kleuren, het is bij iedereen anders. Het is de extra bekrachtiging van onze eigen gaves krijgen we door.

 

Dan wordt ons auraveld groter en steviger gemaakt. We voelen elastisch aan, we zien de mensen alsof ze voor een lachspiegel staan. Het voelt voor ons behoorlijk onaangenaam in het lichaam, maar we weten dat het goed is.

 

We zien ook dat bij iedereen van alles gebeurt hierdoor. Emoties, oude pijnstukken, overledenen die nog langskomen, maar ook heel veel steun is er aanwezig door wezens vanuit allerlei dimensies. Dit is weer een deel van het transformeren van de persoonlijke verhalen.

 

Dan begint de 'man' tegen ons te praten. Het is niet hoorbaar via onze oren, maar wel via ons hart. We krijgen we door dat hij van Mu komt en hij geeft ons veel informatie, die van kennis en wijsheid.

 

Ook dit werkt weer door op het chakrasysteem.

 

Dan verschijnen er bij sommigen ook DNA spiralen, die op diverse plekken via het lichaam geactiveerd worden.

Hierna komt er een download van info, in de vorm van heel veel licht. Het is om de hersenen te voorzien van een andere bedrading, om andere leervormen te integreren en te stimuleren. Bij sommigen wordt dat direct vertaald in het lichaam, bij anderen zal dat later integreren in het lichaam. Ook in de verbinding tussen de ogen en de pijnappelklier is er een helder licht waarneembaar bij sommigen. Zo gebeurt er bij iedereen wat.

 

Als dit klaar is, dan duiken we een tunnel in waar we ook heel veel informatie aanraken. Ook wederom dat wat iedereen nodig heeft. Na het gevoel van deze glijbaan genomen te hebben, komen we uiteindelijk tot stilstand.

 

De tunnel verdwijnt en we komen weer terug in de Dome.

In het midden van de Dome staat een vrouwelijke witte gedaante en zij strooit zacht gouden munten over ons heen. Het is de symboliek van overvloed.

 

Als zij is vertrokken, gronden we iedereen. Er komt nog een witte mist om weer helder te worden. Dan gaan de deuren van de Dome open en iedereen vertrekt. Velen behoorlijk in zichzelf en dat is ook goed.

 

We danken iedereen die heeft deelgenomen vandaag. En we danken alles wat het mogelijk maakt om dit te doen.

 

Graag tot een volgende keer.

 

Liefs, 

Esther, Sarin en Petra

 

 

 

 

 

English Version (I hope the translator did its job)

 

KnowLegde Of The UniverSe ~ In-Sight Acti-Vation May 27, 2015

 

At 9.50 am the Dome opened. Everyone came quiet inside. At 10.00 pm the doors of the Dome closed, and we stood on the white platform with the Flower of Life.

Everyone is sitting or lying in peace.

 

From the underside of the platform will be a blue, clear mist flowed over the platform. This will give more rest. We're grounding everyone. We also immediately see that everyone gets a sphere of glass on her/him. This means that anyone is traveling within him/herself and experience in him/her self. The sphere of glass is visible with rainbow colors in it. This process takes time, Sarin, Petra and Esther are watching this.

 

Then the platform turns slowly to the left and up and there is a huge white light that shines on the platform. There around is dark. We can now see through the platform looking down into the space. The platform is brassy, ​​but of glass.

 

A spaceship appears above us. A red laser beam takes us up and we get into the spaceship. Immediately we see us all in white space suits with helmets. Inside the spacecraft it is very light. A bright white light, yet warm. Also, a very clean environment. We are told that it is clean by static electricity which is used in the spaceship.

 

We sit down in the waiting chairs in one of the rooms.

The captain comes to us. It is someone who is dressed in black, but he is very friendly.

 

There will be a light activation by laser beams of different colors. Not everyone gets the same color, it's different for everyone. It is the additional confirmation of our own abilities, we get by.

 

Then our auric field is made larger and firmer. We feel elastic on, we see people as if they are looking in a funhouse mirror. It feels quite unpleasant for us in the body, but we know it's allright.

 

We also see this happening at everyone. Emotions, old pine pieces, deceased who still come, but also a lot of support is present by beings from many dimensions. This is again a part of the transform of the personal stories.

 

Then the 'man' starts talking to us. It will not be heard through our ears, but with our hearts. We we get through that he comes from Mu and he gives us a lot of information, knowledge and wisdom.

 

It also works again on the chakra system.

 

Then there appear by some of us DNA spirals, which are activated at various locations through the body.

After this comes a download of information in the form of lots of light. It is to provide a different wiring, to integrate other forms of learning and to stimulate the brains. In some, which is directly translated into the body, in others that will later integrate into the body. Also in the connection between the eyes and the pineal gland, there is a bright light visible to some. Everyone gets his or her own updates.

 

When this is done, then we dive into a tunnel where we touch a lot of information. Also once again what everyone needs. After the feeling of having taken this slide, we eventually come to a halt.

 

The tunnel disappears and we come back in the Dome.

In the center of the Dome is a white female figure and she gently sprinkle gold coins over us. It is the symbolism of abundance.

 

When she left, we grounded everyone. There will be a white mist to refresh everybody. Then the doors of the Dome opened and everyone leaves. Many decent in themselves and that is also good.

 

We thank everyone who participated today. And we thank anything that makes it possible to do this.

 

Looking forward to next week.

 

With Love, 

Esther, Sarin and Petra

 

 

Hieronder kunnen reacties neergezet worden op de In-Sight Acti~Vation van 27 mei 2015.

 

Below you can put your reactions down on the In-Sight Acti~Vation of May 27, 2015.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Miranda Schouten
4 jaar geleden

Wat een vreemde trip vanochtend.. Het begon lekker zag iedereen bij elkaar op het plateau tot de een na de ander zijn vaste vorm leek los te laten waarna ze als lichtlichaam omhoog gingen. Dat gaf me een superblij gevoel en wilde dus hetzelfde doen....... not... Bleef daar staan tot iedereen weg was. Zag prachtig kleuren waar iedereen was verdwenen en dacht .. oke wat nu ?? ... Hezelfde moment stond ik op een richel in een donkere grot , totale stilte en flits bovengronds.. Het zag er totaal onherbergzaam uit, nergens leven alsof dat weggevaagd was, voelde herkenning en een diepe pijn in mijn ziel.. Flits weer ergens anders, het tegenovergestelde.. overal groen water en leven heel veel leven, dat knalde binnen met zoveel warmte en liefde.. Dan weer terug op het plateau verder nog niemand terug, probeer nog even aan te sluiten met de rest.. Lukte me niet meer stond, met beide benen weer hier. Laat het even bezinken en ga vanmiddag hier nog even mee aan de gang. In elk geval dank allen voor weer een bijzondere ervaring.. Ben er later nog even mee bezig geweest en merk dat mijn hele systeem in beweging is :) Geeft een zeer bevrijdend gevoel <3

Isabelle Baert
4 jaar geleden

Lieve Mede~Reizigers,

Wat een Reis, zit er momenteel nog steeds van te bekomen...
Vandaag heb ik de Reis pas in de loop van de namiddag gedaan. Deze nacht om 01.40 u voelde ik al énorme weerstand opkomen ter hoogte van m'n 2de en 3de chakra. Merlijn die kwam ook al effe langs... Deze ochtend voelde ik ineens de drang om naar een winkel, hier in de buurt, te rijden. Waarom wist ik toen nog niet, maar ik moest er zijn, dat was duidelijk ! Dit gevoel werd bevestigd ! Toen ik uit de winkel op de parking kwam, sprak een onbekende dame me aan. Ik kon op haar vraag niet antwoorden, maar deelde haar wel puur mijn gevoel. Zij stapt in haar auto en ik in de mijne, maar ik voel dat ik nog niet meteen dien te vertrekken... De dame is m'n auto-magneet met Eénhoorn op aan het lezen en ze stapt terug uit met de vraag Wat ik zo allemaal doe binnen m'n Praktijk... Ze vraagt een naamkaartje van me en ik voel dat dit nog gevolgen krijgt... Enfin, naar huis en onderweg vliegt er ineens uit het niets een Pauw half de weg op... Die wou zich duidelijk tonen aan me... ;-) Net op tijd thuis, toen de Activatie begon, maar had beslist ze later op de dag te doen hé. 10.30 u ben ik beginnen wenen, dat mocht er blijkbaar al uit... ;-) Deze namiddag heb ik de Activatie uiteindelijk al liggend gedaan, ik voelde dat dat nodig was. Meteen steken en druk op m'n hoofd aan de rechterzijde. Op een moment werd het zelfs zo pijnlijk dat ik gevraagd heb : Effe iets minder jongens aub... Ik zie een Gouden Bol en die spat uiteen. Er verschijnen al de chakrakleuren. Ga door een donkerte en kom in een soort van Woestijn terecht. Mozes staat me al op te wachten. Hij neemt me vast aan m'n schouder, als een soort van ondersteuning. Vraag mezelf af : Waarom mag hij me ondersteunen...? Tsja, ineens staat Jezus pal voor me, pffffff, ik ging bijna van m'n stokje (daarom dus de ondersteuning en het gevoel dat ik deze Reis liggend mocht meemaken hé) ;-) Hij straalt een Gouden Straal naar mijn Hart. Warm, énorm warm kreeg ik het ervan en dat bleef maar duren... Maria Magdalena komt er ook bij, samen met nog een andere vrouw. Ik mocht hier vrij lang blijven. Daarna ga ik op een soort van glijbaan, door een lange tunnel. Ik beland ergens, weet niet waar, en ik zie een man en een vrouw. Die vrouw ben ik in een vorig leven en die man herken ik (ken hem in dit leven ook). We hebben woorden en hij neemt me met m'n keel en draait me de nek om. (Ik weet dat ik in een vorig leven door m'n eigen man de keel omgedraaid ben). Het was net of m'n keelchakra mee omdraaide en ervaar enige slikproblemen. Daarna of daarvoor, dat weet ik niet meer, ben ik ook ergens in een soort van Ruimteschip. Het is er heel helder wit. Er word uitleg gegeven door 1 man (ken hem niet, maar voelt goed) en ik voel dat het weer iets is dat "in" me zit... De tafel (het is geen tafel, maar een figuur, dat ik duidelijk herken, maar kan het niet in woorden uitdrukken) sprankeld dat wit licht op mij... Sommige stukken van de Reis ben ik volledig kwijt, ben effe weg geweest, denk ik... DNA en herbedrading kwam er ook nog ergens binnen... Op het einde zie ik énorm véél Licht, heel mooi. Ik voel dat dit een zeer Diepe Reis was en heb van gans de dag geen behoefte aan contact met anderen. Enkel en alleen Diep in Mezelf (nu nog steeds) ! Alweer véél mogen gebeuren, waarvoor ik me heel dankbaar voel. Liefs, Isabelle <3

Jacqueline
4 jaar geleden

Had me later afgestemd dan de rest....het duurde even voor ik erin kwam, het was druk op het pladform, toen kwam er een grote bol donker paars rond mijn hoofd. even later voelde ik wat trekken achter in mijn nek, dit gevoel is meerdere keren terug gekomen ook later. daarna ging ik richting mijn stuit en nadien als een kleine vuurpijl kwam er god geel licht wat van de zonnvlecht steeds verder omhoog ging, geweldig.! vele kleren kwamen nadien, vooral paars...toen zag ik rechts meer wit licht met iets, leek op gedaante/soort embryo of zo, die bleef een tijd.
Daarna ineens een bol, zachte bol onder in mijn buik, voel heerlijk warm aan en gelijk voelde ik stevige benen, de warmte breidde zich verder en verder uit, soms met een tinteling. Met mijn nek gebeurde echt wel aparte dingen, soms kleek het net een schroef die naar links en rechts gedraaid werd, dan was er ook wat druk....en nadien hup lichter en meer licht. Zooo, geloofd dat we veel hebben kunnen delen, was zeer mooi dank jullie allemaal <3

Lara
4 jaar geleden

Gelijk bij het oproepen, dikke warme tranen... Herkenning van Zielen, van Energie, maar ook gevoel van heimwee. Blauw/paarse energie... Hoger en hoger... Velden in planetair stelsel... Rose, wit.. goudkleurige heuvels... Een Eenhoorn verwelkomt mij.. Ik schiet omhoog... indigo blauwe planeten... The Universe...Home! Tranen stromen....
Warm zeg... hoofd ook... druk op de Kruin... Ik bekrachtig mijzelf in Verandering door mijn naam hardop uit te spreken... ????

Jacomijn
4 jaar geleden

Ik zag spiralen en wit licht (stralen) en goud licht (bol) verder deed mn stuitje pijn en dat trok dus pas later weg. Ik zag wel veel mensen in witte gewaden, maar had er in het begin geen verbinding mee. Ik had wel een heel fijn en gelukkig gevoel over mij. Dank jullie wel xx