De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie

KnowLegde Of The UniverSe - In~Sight Acti~Vation 29-04-2015

(English below)

 

Iedereen werd door ons weer verwelkomd in de dome met het witte platform. Voor we aan de reis begonnen werden we rustig geaard op dat platform.

Deze keer begonnen we heel anders met de reis dan andere keren. Er werd een soort witte laserstraal van boven door het midden van ons platform geschoven, waardoor we heel erg langzaam naar boven werden gehaald.

Het eerste platform wat we boven ons tegen kwamen was er eentje met een witte mist, waar we ook erg langzaam met ons eigen platform door heen gingen. Wij voelden hier tintelingen op de huid, het was een soort reiniging. Dit was wel heel intens.

Het volgende platform, evenals de twee daarna, zat vast aan het witte mistige platform. Dus geen ruimtes daartussen. We vloeiden heel traag van het ene naar het andere en de intensiteit was enorm. We hadden eerst een rode, dan een paarse en een donkerblauwe. Er was ook een spiraalbeweging te voelen in het doorgaan van deze platforms.

In het rode platform werd er wat aan onze aarding gedaan. Het paarse platform gaf bij sommigen misschien wat draaierigheid en misselijkheid, want hier ging het om het spirituele stuk. We hebben hier wat verzachting aangevraagd omdat het voor velen wel heel erg intens voelde. Die verzachting werd ons gegeven. Toen we door het donkerblauwe platform gingen kwam er meer 'verlichting' en rust. En alsof iedereen voelde dat we daarna echt iets anders gingen doen, reikte iedereen verwachtingsvol daarna toe. Deze platforms waren om het spirituele en het helende te verbinden en dit geheel goed te gronden.

Die verwachting bleek wel enigszins te kloppen, want we gingen met een ongelooflijke snelheid dwars door drie wormholes heen, zonder te stoppen en kwamen toen in een omgeving terecht waar het heel lichtblauw was en er waren overal kleine lichtjes te zien, alsof het vuurvliegjes waren.

We landen hier met ons platform op het dak van een wit gebouw en vanuit het gebouw kwam een mannelijke energie in witte kleding dwars door ons platform en bleef in het midden staan.

Deze man begroette ons en begon bij iedereen het 3e oog te activeren. Er werd bij iedereen een edelsteen op die plek geplaatst. Sommigen werden daar erg onrustig van. Daarbij werd wel de edelsteen geplaatst maar de activatie ervan uitgesteld. De onrust kwam ook voort door wat deze energie ons vertelde over de processen die hier op aarde gaande zijn. Pijnen en angsten werden hiermee aangeraakt en sommigen kunnen onzekerheid gevoeld hebben of zich verdrietig hebben gevoeld.

De boodschap van deze mannelijke energie was hierover heel duidelijk: Blijf met elkaar in verbinding staan, zoals jullie bv nu op deze manier doen. Daardoor is het veel makkelijker om door de processen heen te gaan!

Na deze laatste boodschap verdween deze mannelijke energie van ons platform. Dit alles hebben we weer gegrond en gemarkeerd in de aarde.

Ons platform werd nu beschenen door een grote stralenbundel en rustig stegen we weer omhoog.

We werden opgewacht door een groep mensen met een donker gelaatskleur, donker haar en donkere ogen, warm gekleurde kleding en die de mystieke energie van het Midden-Oosten vertegenwoordigden. We kwamen bij het element Lucht.

Hier werd door een Sufi-achtige figuur, die dan ook zijn prachtige rondedans deed, energie uitgestrooid over alle mensen op het platform. We kregen hier de energie aangereikt vanuit de oude mystiek, een soort inwijding ook die we mochten verenigen in ons DNA en chakra systeem. Na onze dank hiervoor en het aarden van deze energie gingen we weer verder.

Weer zagen we dat we door allerlei mensen werden verwelkomd. Zij waren in vele tinten groen gekleed, hadden een lichte kleur haar en zeer blanke huid. Ze zagen er wel menselijk uit, maar waren toch van een hybride soort. Ze voelden heel liefdevol aan, maar dan van het koele soort, beheersd en heel sereen. Wel zeer aangenaam en de ontvangst was als prettig waarneembaar. Ook hier werd energie uitgedeeld aan iedereen die op het platform aanwezig was en deze energie werd toegevoegd aan ons DNA en chakrasysteem. Het werd in ons vereenzelvigd. Dit stond voor het element Aarde.

Na dit opnieuw te hebben gegrond en te hebben verankerd, gingen we verder.

Een groep blauwgeklede mensen stond ons verderop op te wachten. Deze hadden ook licht haar en een lichte huid, voelden warm en liefdevol aan en ergens was er een koninklijke uitstraling. Hier kreeg iedereen ook geschenken aangeboden en dit werd in onze eigen energie opgeslagen. Ook weer een activatie. Deze stond voor het element Water.

Nadat ook dit weer gegrond en verankerd was, stond ons een meer rumoerige groep mensen op te wachten. Dit volk was in allerlei kleuren rood gekleed en hun haar was roodachtig. Een heel gezellig volk, maar ook heel druk. Veel gepraat en geknuffeld en intussen werd iedereen een amulet omgehangen. Hier kregen we ook allemaal een bokaal met drinken aangeboden en die werd door ons hartelijk ontvangen. Na het danken vertrokken we ook hier weer. Dit stond voor het element Vuur.

Weer het gronden en verankeren en we gingen nog een keer verder.

We zagen hier statige, gewichtige mensen in het zwart met zilver gekleed. Velen waren mannelijk qua energie en hadden grijze haren. We ontvingen een wat afstandelijke, maar vriendelijke begroeting met een knik. Hier kreeg iedereen iets heel persoonlijks aangereikt vanuit de alchemie. Er was een chemische opstelling te zien en er werden voorwerpen uitgedeeld waar wij geen idee van hadden. Hoewel er ook voorwerpen waren die we wel herkenden. Die zagen er uit als glazen bollen, perkament, bellen, ganzenveren, zandlopers en ook dingen als een soort buisjes met waarin iets zat wat wel en niet zichtbaar was en met een deeltjesreactie erin (Sarin kon deze goed beschrijven, want deze kreeg zij aangereikt, Esther kreeg hier een ganzenveer en Petra een zandloper). Dit stond voor het element Ether.

Ook deze geschenken werden weer geïntegreerd ons eigen DNA/Chakra systeem en daarmee werd het ook geactiveerd.

Direct hierna werden we rustig terug geplaatst naar onze begin dome en alles werd opnieuw gegrond en verankerd. Sommigen kwamen snel weer bij, maar anderen hadden echt even de tijd nodig en die kregen ze ook voor iedereen weer kon vertrekken.

Ook wijzelf hadden even tijd nodig om bij te komen deze keer, want het was een diepe intense reis met heel veel bewustmakende geschenken, informatie en activaties van onze systemen. Het ging vandaag kort gezegd om het verzachten van onze energieën en het voorbereiden van de reis, de integratie van helderheid door spiritualiteit in het fysieke en dat we door onze processen heen moeten gaan met de geschenken van de mystieken van de Planeet Aarde. Deze geschenken waren door de elementen lucht, aarde, water, vuur en ether gegeven.

Wij zijn iedereen weer dankbaar die meededen en mee werkten aan en met deze transformatieve reis vanuit het aardse als het meerdimensionale. We hopen dat het weer goed mag bezinken de komende tijd en graag tot de volgende keer.

 

Liefs, 

Esther, Sarin en Petra

 

 

 

English Version (I hope the translator did its job)

 

 KnowLegde Of The UniverSe ~ In-Sight Acti-Vation April 29, 2015

  

 Everyone was welcomed by us back in the dome with the white platform. Before we embarked on the journey we were quietly grounded on that platform.

This time we started a very different journey than other times. There was a kind of white laser beam from above pushed through the middle of our platform, so we ascended very slowly.

The first platform that we encountered above us had a white fog. We went very slowly through it with our own platform. We felt this tingling on the skin, it was a kind of cleansing. This was very intense.

The next platform, and the two after that, jammed the white misty platform. So no spaces in between. We flowed very slowly from one to another, and the intensity was enormous. We had a first red, then purple and dark blue platform. There was also a feeling of a spiral movement in the continuation of these platforms.

The red platform was done to earthen us. The purple platform gave to some of us a giddiness and nausea, for here it was the spiritual piece. We have here some softening applied to many because it felt very intense. Those mitigation was given to us. When we went through the dark platform there came more enlightenment and peace. And as if everyone felt that we were really after something, everyone reached out expectantly. These platforms were to connect the spiritual and healing and to understand this fully.

Those expectations have proven somewhat correct, because we went with incredible speed across three wormholes without stopping and then came in a free environment where it was very light and there were everywhere small lights, as if they were fireflies.

We landed here with our platform on the roof of a white building and from that building a masculine energy came in in white clothes through our platform and stood there in the middle.

This man greeted us and started to activate the 3rd eye in everyone. A gemstone was placed on that spot in everyone. Some were very restless there. The ones who were restless there was also a gem stone placed but its activation is delayed. The unrestlessness also was because of what this energy told us about the processes that we have to go through here on earth. Pains and fears were thus touched and some may have felt uncertainty or have felt sad.

The message of this male energy was quite clear about this: Stay interconnected with others, for example, as you do now in this way. This makes things much easier to go through the processes!

After this last message this male energy disappeared of our platform. All this we grounded and marked again on earth.

Our platform was now illuminated by a large beam and quietly we rose up again.

We were met by a group of people with a dark complexion, dark hair and dark eyes, warm-colored clothes and representing the mystical energy from the Middle East. We arrived at the Air element.

Here was a Sufi-like figure who also did his magnificent rondo, scattering his energy over all the people on the platform. We were passed on the power from ancient mysticism, a kind of initiation also which we could integrate in our DNA and chakra system. After our thanks for this and grounding this energy we went further.

Again we saw that we were welcomed by many people. They were dressed in many shades of green, had light color hair and very white skin. They looked human, but were nevertheless of a hybrid species. They felt very loving, but then kind of cool, restrained and very serene. However, the reception was very pleasant and enjoyable as noticeable. Also here the energy was distributed to everyone who was present on the platform and that energy was added to our DNA and chakra system. It was identified in us. This represented the element Earth.

After grounding and anchoring this again, we continued the journey.

A group of blue-clad men stood awaiting for us. These people had also light hair and a light skin, feeling warm and loving, and they had a somewhat royal appearance. Here everyone got offered gifts and it was stored in our own energy. Also, again an activation. This was the element Water.

Once this was grounded and anchored again, a more rowdy group of people were waiting for us. These people were dressed in all colors red and their hair was reddish. A very nice people, but also very busy. Many talked and hugged and meanwhile everyone was an amulet hung around. Here we all were offered a cup of drink which was welcomed by us. After thanking we left here again. This was the element of Fire.

Again grounding and anchoring and we went up again.

We saw these stately, serious people dressed in black with silver. Many were male in terms of energy and had gray hair. We received a somewhat distant, but friendly greeting with a nod. Here everyone got something handed out from a very personal alchemy. There were a view chemical preparations. Ojects were handed out which we had no idea of. Although there were objects which we have recognized. Such as glass balls, parchment, bells, goose feathers, hourglasses and even things like a kind of tubes that something was what was visible and at the same time not visible and with a particle reaction to it (Sarin could describe it well, because this was what she was handed out, Esther got a quill here and Petra an hourglass). This was the element Ether.

These gifts were reintegrated in our own DNA / Chakra system and thus it was also activated.

Immediately after that we were placed quietly back to our beginning dome and everything was again grounded and anchored. Some came back in quickly, but others really needed time and they were given time for everyone to leave.

We, too, needed some time to get by this time, because it was a very deep intense journey with a lot of awareness-raising gifts, information and activations of our systems. Today briefly summarized we softened our energies and preparing us for the trip, we integrated clarity through spirituality in the physical and the teaching that we have to go through our processes with the help of the gifts of the mystics of Planet Earth. These gifts were given by the elements air, earth, water, fire and ether.

We are grateful to everybody who took part and worked on and with this transformative journey from the earth as the multi-dimensional. We hope the information, teachings and activations can sink in in the nearby future and we hope to see you next week again.

 

With Love, 

Esther, Sarin and Petra

 

 

Hieronder kunnen reacties neergezet worden op de In-Sight Acti~Vation van 29 april 2015.

 

Below you can put your reactions down on the In-Sight Acti~Vation of April 29, 2015.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Elke
4 jaar geleden

Ik had besloten voor mezelf om de activatie pas op een later tijdstip te ontvangen wanneer ik er meer tijd en rust voor had. 's middags soesde ik even weg in het zonnetje en zag ineens een menselijke gedaante verschijnen. De rest van de middag was ik erg moe. Pas 's avonds had ik in de gaten dat ik op dat moment me w.s. onbewust moet hebben opengesteld om de activatie te ontvangen. Zo prachtig hoe dat werkt op onbewust niveau. De volgende dag werkte het nog door merkte ik en zag ik een prachtige geel/oranje bol die me aangereikt werd tijdens een meditatie. Twee uur later zag ik precies diezelfde bol bij een andere activatie die ik tegenkwam op facebook. WOW! Over synchroniciteit gesproken.....

sophie de boer
4 jaar geleden

Ik vond het deze x ook weer een hele fijne ervaring. Wat heel duidelijk over me heen kwam was de rust en het licht. De mannelijke figuur in het witte gewaad lijkt mij dezelfde man die ik heb gezien en gesproken op een andere activatie. Hij liet me toen een groene vallei zien en deze vallei staat op mijn geheugen gegrift, zo duidelijk en mooi. Ook herken ik de mensen in blauw met licht haar en een lichte huid. Ik heb 2 maal deze gezien vlak voor dat ik ging slapen. Tenslotte de wat donkere getinte mensen, ook die herken ik. Ik heb sinds vorig jaar september een groep van 7 om me heen en krijg regelmatig boodschappen van hun door. Lieve dames, deze activatie heeft heel veel herkenning gegeven en nog meer licht en warmte. Dank jullie wel dat ik mee mag. In de aantal reizen dat ik mee geweest ben, is er voor mij al heel veel verandert en ik ben jullie daar erg dankbaar voor. Knuffel voor jullie <3

Dineke
4 jaar geleden

Hartelijk Dank voor deze prachtige sessie. Het aanraken van de derde oog begon al voor de afgesproken tijd en was goed voelbaar...aanwezig 3 figuren leken wel van plasma dus doorzichtig waarvan ik een behandeling ontving..werd op die plaatsen ook erg koud ..zag ze op afstand met een soort lange dunne staaf bezig.....heel liefdevol en zacht....Dankbaar dat jullie op mijn pad kwamen........en doe graag weer mee. Hartegroet Dineke

maria
4 jaar geleden

Leuk Hoe jullie verslag de ervaringen iedere keer weer vorm geeft. Ik heb deze reis ervaren als voornamelijk fysiek. Iedere cm van mijn lichaam werd subtiel aangeraakt, liefdevol maar het resultaat was best heftig. Gemengde gevoelens maar heel positief. Bedankt

georgie van der horst
4 jaar geleden

Even na 9 uur voelde ik al iets en ik dacht: de dames zijn aan het opstarten! Geen idee of dat klopt, maar ik heb het ook bij vorige sessies wel gevoeld. Tegen de tijd dat we zouden beginnen had ik het vreselijk koud dus ik ben lekker met een kruikje in m'n bed gaan liggen. Voelde vooral gedraai in m'n buik in het begin en daarna weer het gevoel alsof ik in een lift stond die te snel ging (streepjes in m'n buik, noemde mijn broertje dat vroeger) en de gebruikelijke kriebelvingertjes op m'n hoofd. Later kriebelvingertjes op m'n voorhoofd...heel mooi dus om te lezen dat er aan m'n derde oog gesleuteld werd. Nog mooier is dat ik vooraf heb gevraagd of m'n derde oog kon worden geopend. Uiteraard ben ik weer in slaap gevallen ergens onderweg, nog steeds een beetje koud ondanks de kruik.

Gerardina Keijzer
4 jaar geleden

Het was een mooie reis. Hoewel ik niet constant met de flow meeging. Soms kwamen mijn gedachten er tussen door.
Wat ik heb ervaren is in eerste instantie dat ik Maria Magdalena zag. Niet verwonderlijk omdat een Maria Magdalena kristal had liggen. Verder heb een goud licht gezien. Spiraal vormen van licht wit. En een schitterend mooie kristallen kathedraal. En ik hoorde daar thuis. Zag nog wel meer maar dit is het belangrijkste. Kreeg het aan het eind ook koud. Maar een prettige manier van koud zijn. Heel ontspannen en gewoon zin om verder niets te doen vandaag.

Souli Yates
4 jaar geleden

First I would like to say thank you. It was very subtle for me, beautiful but subtle. I was aware of rumbling energy moving around my body at the beginning. At certain points I felt discomfort in parts of my body, mild but nonetheless there, resistance perhaps ? There was a pulsing tone in my left ear at one point and in the background the high pitched ringing that I believe a lot of us have become used to

Miranda Schouten
4 jaar geleden

Wat een (vreemde) trip.. mijn hoofd zit vol en kan mijn gedachten nog niet helemaal ordenen smile-emoticon zoveel info en beelden, bijna chaotisch .. Zal proberen wat neer te zetten voor ik het kwijt ben.
Was gisteravond al bezig, en vanmorgen met veel druk in hoofd nek en schouders opgestaan. Ben rustig alles opgestart, kaarsjes erbij lekker rookbommetje met moeder aarde kruiden nog wat harsen en kalmoes.. Verwachte alleen het grote effect niet zo hehehe.. Vrij snel kunnen verbinden, en voor mijn gevoel ook met iedereen die aanwezig was. Voelde overal op mijn huid prikkelingen keek ernaar en dacht eerst het lijken wel veren die als een cape om me heen sloten .. Maar het bleef komen tot het draadjes waren in allerlei lengten en stralend.. De draadjes krijg ik vaker maar dit was zoveel en gebruik ze om een connectie te maken met anderen.. Het gewicht werd ook steeds zwaarder op mijn schouders rug en armen alsof ik steeds meer gewicht eraan kreeg. Boven me kwam een spirale ring die steeds verder open ging, kon er doorheen en het ging snel. Het leek door allerlei stelsel te gaan. Net zo snel weer terug ook, om me heen kijkend zag ik de grote piramide van Gizeh daar boven vormde zich een piramide van energie met de punt naar beneden, langzaam zakte deze op de grote Wat een uitwisseling van energie gebeurde er toen. Flitste weer terug naar het begin, zag zoveel gezichten en de kleuren indigo rood blauw en geel groen.. elk gezicht had een eigen kleur.. Zo welkom :) Voelde de neiging om mijn armen te bewegen maar wilde het niet doen was even bang dat het me eruit zou halen maar hoorde het in mijn hoofd dat het nodig was, uiteindelijk leek het vanzelf te gaan. Eerst gestrekt zijwaarts wow .. werd overspoeld door golven warmte en liefde steeds meer en meer tot ik niet meer wist waar het te laten.. Mocht toen uiteindelijk mijn armen omhoog doen, niet makkelijk zoveel spanning en druk maar het lukte en ontplofte.. Al die energie werd door elke porie naar buiten gebracht Het was zo heerlijk en bevrijdend om dat te mogen doen, mocht alles aanraken zo emotioneel.. Weer een flits en terug bij de piramide's de grote van energie was gevuld, al die kleuren die gezichten er in er kwam een geluksgevoel vanaf.. Tussendoor ook heel veel persoonlijke boodschappen gekregen Heerlijk rozig nu nog aan het nagenieten met de verbinding die er nog is .. Love you all en tnx voor het verbinden. :)