De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie

KnowLegde Of The UniverSe - In~Sight Acti~Vation 08-04-2015

(English below)

 

Om 9.50 uur zetten we de deuren open alsof we de deuren van een pretpark openen: iedereen komt uitgelaten, druk en vol verwachting binnen. Iedereen is bijzonder druk en zelfs onrustig. Het kost wat tijd om iedereen te aarden, want het platform waarop we staan is beweeglijk en wijzelf worden wat duizelig. Als we iedereen stuk voor stuk (!) aarden, dan komt de energie van boven binnen. De één wordt wat misselijk, de ander ervaart druk op de oren. Zo ervaren we ieder van ons de energie anders. Als vanzelf gaan de deuren dicht. De bescherming is ook al vanzelf aanwezig. Het licht van boven wordt sterker en dat geeft ons allemaal wat rust. Er zijn een aantal zielen die al klaar staan om te vertrekken. Er vormt zich een groep die met Sarin en Petra al vooruit gaat en zij worden als vanzelf omhoog gezogen en schieten heel snel door allerlei platforms heen. Esther blijft bij de groep achter die graag nog op het eerste platform wil verblijven.

 

Sarin en Petra schieten door allerlei platforms heen en komen uiteindelijk in een vrije ruimte. Iedereen voelt zich hier relaxed. In deze vrije ruimte kan iedereen onderzoeken wat hij of zij wil onderzoeken; er zijn geen kaders. Er zijn allerlei kleuren en flarden van energie. Dan komt Esther met haar groep ook verder omhoog. Sarin en Petra gaan met hun groep weer verder.

 

Er ontstaat een pilaar boven hun hoofden met daar binnen spiraalvormige ringen die heel organisch aanvoelen. Als ze er doorheen gaan, draaien ze rond door de spiralen omhoog, maar ook de pilaar draait om zijn as. Ze gaan door die pilaar heen en ze komen uit in een nevelachtige omgeving. In die nevel-achtige omgeving verblijven ze even. Hier mag van alles opgeschoond worden. Sarin blijft hier even met haar groep en Petra gaat met een andere groep al weer in de versnelling door.

 

Esther komt later ook met een groep in ditzelfde stuk, hoewel er ook mensen achter blijven op verschillende platforms, waar zij aangereikt krijgen waar hun ziel om heeft gevraagd en waar ze aan toe zijn. Petra gaat met haar groep in een straal schuin rechts naar boven en dan komen zij in een gelei achtige substantie terecht. Hier wordt losgemaakt wat nog vast zit. Ook Sarin volgt later met haar groep hier naar toe. Ook zij laat tussendoor mensen beschermd achter waar zij langer willen verblijven.

 

De groep van Petra wil weer verder en zij schieten weer pijlsnel door naar een straal die hen links omhoog trekt waarin zich allerlei zilverachtige glitters lijken te bevinden. Petra laat de groep rustig hun eigen weg vervolgen in de straal met de glitters en gaat even terug om te kijken waar iedereen zich bevindt. Samen met Sarin en Esther gronden ze iedereen op dat moment op dat stuk waar ze zich bevinden en checken de bescherming. Petra gaat terug naar haar groep en zij komen dan aan bij een soort kasteel met een reusachtige dome.

 

Petra ontvangt dat zij bij de hallen van Amenti zijn en zij leidt de mensen die met haar mee waren gereisd naar binnen. Er druppelen steeds meer mensen door de glitterstraal naar binnen. Iedereen kijkt enigszins verwonderd naar de prachtige hal die schittert met allerlei kleuren en gaat zitten. Zij krijgen daar allerlei informatie en worden toegesproken. Dit duurt een tijd en ondertussen komen er steeds meer mensen daar.

 

Sarin is ondertussen met een paar mensen in een lila/roze omgeving en maakt daar veel mee qua emoties. Ze ziet ook veel schoonheid op de aarde. Ze krijgt een overzicht over de aarde en ze voelt dat daar veel losgelaten mag worden wat de mensheid niet meer dient. Dit wordt direct geaard en er is te zien dat vanuit de aarde deze energie zich beweegt over de leylijnen van de aarde.

Esther zorgt er intussen voor dat de mensen van haar groep weer daar komen waar ze willen komen en met een aantal mensen gaat zij verder. Zij buigen af naar rechts, en gaan heel snel horizontaal door het universum. Dan vliegen ze door een nevel of wolk heen waar ze op een groen platform met rasters terecht komen. Hier begint alles te bewegen en te wiebelen alsof je in een bellenblaasbel zit Er wordt hier heel veel informatie gedownload aan 1-tjes en 0-letjes. De hoeveelheid informatie is bijna overweldigend. Als we het platform qua energie gronden met de aarde, begint het platform heftig te trillen, maar uiteindelijk verdwijnt het trillen. Terwijl het platform gegrond wordt, vervolgt Esther en haar groep hun weg en vol plezier zigzaggen ze door het universum en zien ze aan het eind van de “weg” ook de Hallen van Amenti.

 

We zien een gouden paleis in een prachtige omgeving en als we binnenlopen komen we in een grote hal met een koepel vol mozaïek-achtige kleuren, waar Petra ook met de mensen is die met haar waren mee gegaan of die op eigen gelegenheid hier aankwamen. Dan komt ook Sarin met haar groep en nog meer single-reizende mensen aan bij de hallen van Amenti. De toespraak wordt steeds voor iedere nieuweling gehouden en verder kan iedereen aanschuiven en meedoen met de gezellige sfeer. Het is er sereen, fijn en gezellig. Iedereen lijkt thuis te komen en er is een overvloed aan eten en drinken. Het lijkt wel een soort receptie. We krijgen als informatie “Dit is de Waarheid; zo klopt het.” Intussen 'bewaken' we ook nog steeds de andere mensen die ergens op een ander platform aanwezig zijn en daar nog steeds ontvangen wat voor hun van toepassing is.

 

Als het tijd is gaan we allemaal terug naar het eerste platform vanaf de aarde. Vanuit Amenti gaan de mensen terug en vanuit de andere platforms ook. Allemaal heel rustig en op hun gemak. Iedereen die op het eerste platform terug komt is wit gekleed. De meesten zijn uitgerust, sommigen zijn nog wat suffig. We aarden iedereen op het platform zelf. En het is mooi om te zien dat mensen elkaar bedanken en ons bedanken, zoals wij hen ook weer bedanken. Als de deur vanzelf open gaat en mensen uitstappen zijn ze geaard. Sommigen blijven nog binnen tot ze goed geaard zijn om weer naar buiten te gaan.

 

Voor ons was deze reis weer een hele bijzondere en anders dan anders. We hopen dat iedereen een volgende keer weer mee doet en dat iedereen fijn thuis komt bij zichzelf.

 

 

Liefs, 

Esther, Sarin en Petra

 

 

 

English Version (I hope the translator did its job)

 

 KnowLegde Of The UniverSe ~ In-Sight Acti-Vation April 8, 2015

  

At 9.50 am we opened the doors as if we were opening the doors of an amusement park: everyone was exuberant, active and full of expectations. Everyone is particularly busy and even restless. It takes some time to ground anyone, because the platform on which we stand is mobile and we become a little dizzy. If we get each one of you (!) grounded, then the energy from above comes inside. One feels somewhat sick, the other is experiencing pressure on the ears. We notice that we experience the energy differently. Then the doors close naturally. The protection is also naturally present. The light from above becomes stronger and that gives us all more peace. There are some souls who are ready to leave. In forming a group that moves forward with Sarin and Petra, they are naturally drawn up. They shoot very quickly through all platforms, while Esther lags behind with a group who likes to stay a little longer on the first platform.

 

Sarin and Petra shoot through many platforms and end up in a free space. Everyone feels relaxed here. In this space, everyone can examine what he or she wants to investigate; there are no frames. There are all kinds of colors and patches of energy. A little while later Esther enters this free space as well with her group. Sarin and Petra will go further again with their group.

 

There arises a pillar above their heads with inside spiral rings that feel very organic. If they go through it, they revolve through the spirals upwards, but also the pillar rotates on its axis. They go through that pillar and they come out in a nebulous environment. In that mist-like environment they stay here. This has a cleansing-quality to it. Sarin stays here with her group and Petra goes already in gear with another group. Esther joins later with a group in the same space, although some people remain on different platforms, where they are handed out what their souls have been asking for.

 

Petra goes with her group in a beam diagonally right up and then they end up in a jelly-like substance. Here it is possible to let go everything that is still attached to you. Sarin also follows later with her group to this place. She also leaves protected people behind where they would like to stay a bit longer.

 

The group of Petra wants to move on and they shoot again rapidly to a beam that pulls them up to the left which seem to find all sorts of silvery glitter. Petra let the group quietly pursuing their own way in the jet with the glitter and will go back to see where everyone is. Along with Sarin and Esther together they ground everyone at that time on the platform where they are located and check everybodies’ protection. Then Petra goes back to her group.

 

Then they come to a kind of castle with a huge dome. Petra receives that they are in the halls of Amenti and leads the people who had traveled with her to the inside. More and more people are dripping in from the glitz beam to the inside. Everyone looks somewhat surprised at the beautiful hall that shines with all colors and they sit down. There they get all kinds of information and are being addressed to. This takes time and meanwhile, more and more people join as well.

 

Sarin is now with a few people in a lilac / pink surroundings and experience a lot in terms of emotions there. She also sees a lot of beauty on Earth. They get an overview of the Earth and she feels there’s so much that may be released what no longer serves humanity. This knowledge is grounded directly, and this can be seen as energy that moves along the Leylines on Earth.

 

Esther meanwhile ensures that the people of her group again get where they want to come and with a couple of people she continues the journey. They deflect to the right, and go horizontally very fast across the universe. Then they fly through a mist or cloud where they end up on a green platform with grids. Here, everything begins to move and wiggle as if you're in a bubble. A lot of information of 1- and 0-particles are downloaded. The information was almost overwhelming. If we ground the platform in terms of energy with the Earth, the platform begins to tremble violently, but luckily the trembling eventually disappears. While the platform is grounded, Esther and her group continue their journey and full of fun they zigzag through the universe and see at the end of the "road" also the Halls of Amenti.

 

We see a golden palace in a beautiful area and as we walk in we arrive in a large hall with a dome full of mosaic like colors, where Petra is present as well with the people that went along

with her or who arrived on their own pace there. Then Sarin comes in with her group and some more single souls in the halls of Amenti. The speech is held for every newcomer. Anyone can join in and participate in the cozy atmosphere. It's serene, nice and cozy. Everybody seems to come home and there is plenty of food and drink. Abundantly. It looks like a reception. We get information like "This is the Truth; this is how it feels right." In the meantime we still 'guard' all other people somewhere on other platforms and they still receive what is applicable for them.

 

When it's time to go, we all go back to the first platform from Earth. People are leaving Amenti and leaving all other platforms as well. Everyone is very quiet and at ease. Everyone who comes back to the first platform is dressed in white. Most are wide awake, some are a bit drowsy. We’re grounding everyone on the platform itself. And it's nice to see that people thank us and thank each other, as we thank them again. If the door opens and people get off, they are grounded. Some remain inside until they are well grounded to go outside again.

 

For us this trip was again a very special trip and different this time. We hope that everyone is feeling fine right now and will take part again next time.

 

 

With Love, 

Esther, Sarin and Petra

 

 

Hieronder kunnen reacties neergezet worden op de In-Sight Acti~Vation van 8 april 2015.

 

Below you can put your reactions down on the In-Sight Acti~Vation of April 8, 2015.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Friso
4 jaar geleden

Voor mij was het al een tijd geleden dat aan dit soort dingen mee deed. De avond ervoor en 's ochtend was er al een voorbereiding en werd er een kolom van licht opgericht. Kwart voor tien verbond ik mij, begon de energie te stromen en werd mij kruin wijdt open gezet. Geweldig om de sterke energie te voelen al kon ik mij er niet helemaal aan overgeven op mijn werk. 's avonds de verbinding weer gemaakt en ervaren tot ik in slaap viel. De volgende keren ben ik er weer bij

Isabelle Baert
4 jaar geleden

Deze Activatie was voor mij totaal anders dan de vorige keren... Niks fouts, gewoon anders.
Was héél onrustig bij het begin incl hyperventalitie en diep zuchten. Van bij het begin voel ik, zoals altijd, gefriemel aan m'n Kruinchakra, maar deze keer was het alsof er over de ganse diameter van m'n bovenhoofd een héél grote buis kwam. M'n hoofd zat bijna in de buis en ben duizelig... Met trillen en schokken gaat het verder en ik zweef/vlieg in de ruimte heel duidelijk naar links. Daar beland ik bij een Alien. Hij praat met me, maar ben totaal vergeten wat hij me zei... Ik wil weg, ik ben daar niet graag, maar om één of andere reden moet ik er toch nog blijven. Ik voel heel erg duidelijk dat er héél oude stukken loskomen en opgeschoond/losgelaten mogen worden... Ladingen verdriet komen los, tranen met tuiten... De woorden Innerlijk Kind komen binnen... Ik zie een vuile vieze smurie, grijs, bruin en zwart, die smurie mocht blijkbaar eens goed weggespoeld worden... Wanneer ik terug hier ben, zit ik te rillen, trillen en daveren van de kou... Dit heeft tot meer dan een uur na afloop geduurd en iedere maal terug tranen... Ben daarna, héél kalm, in de tuin gaan werken, dat deed me goed. Ik voel me nu terug ok, ben rustig en voel me weerom een pakje lichter... Van Harte Dank Jullie Wel voor deze "Opschoon~Reis" ;-) <3

Daniel
4 jaar geleden

Dit keer heb ik eindelijk eens de nacht er voor redelijk normaal geslapen. Tijdens de activatie ben ik gaan liggen ,en viel in een warme, maar zachte en best krachtige energie. Op deze energie ben ik ingedommeld en werd er ook weer mee wakker, heel relaxed en liefdevol. De energie is nu nog bij me, maar een stuk minder sterk. Ik heb niets ervaren van een reis, zoals jullie dat zien, maar dingen die ik hier lees zoals het doorkrijgen van veel informatie heb ik eerder wel eens gehad en dat geeft dan een golf van herkenning. Ook de stad is iets dat ik herken uit eerdere ervaringen, ik zie het als tussen station die je eerst moet belichamen voordat je verder kan.

Bedankt voor deze mooie ervaring, en fijn dat jullie er zelf ook van genoten hebben.

Petra
4 jaar geleden

Als organisator heb ik s'middags ook weer gevraagd om de activatie op mij toe te passen. Wederom viel ik in slaap en ik droomde over hordes kinderen die er aan kwamen redden en voedselbossen ging aanplanten op de lege akkers. Ook zag ik lakens wapperen in de wind en dat bedden werden omgekeerd.. zo zie je maar dat je zo op verschillende manieren een activatie kunt beleven. Als ik het begeleidt zie ik het heel anders dan wat ik beleef als ik het ontvang. Nou heb ik wel vaker visioenen gehad en het kan ook daarmee te maken hebben.

Agnes
4 jaar geleden

Het was weer heel bijzonder.. ik maak geen reis mee en als ik bovenstaande lees denk ik.. "oh"... Mijn ervaring is iedere keer weer geconcentreerd op een woord. Deze week was dat "DANKBAARHEID".. het overspoelde me helemaal... tranen over mijn wangen.. zoveel dankbaarheid! Dank jullie wel!

Marja de Man
4 jaar geleden

Lieverds, na gisteravond ben ik nog lang doorgegaan met wat er gedaan moest worden voelde goed en toegewijd
Ben laat naar bed gegaan en werd wakker om 12 uur deze dag verrassend voor mezelf Volgende keer neem ik weer deel aan het proces. Alle goeds gewenst voor al wat leeft en groeit en ons altijd weer boeit.

sophie de boer
4 jaar geleden

Ik heb deze reis als geweldig ervaren. Eerlijk gezegd begrijp ik nog lang niet alle aspecten van de reis en weet niet of ik het helemaal goed zie. Maar nu ook weer, na het lezen van het verslag, zijn er duidelijke punten, dat ik zeg...ja, dat heb ik ook mogen ervaren. Wat ik heel bijzonder vond, waren 2 dingen: Ik zag op een bepaald moment ook de schoonheid van de aarde en het was zo mooi. Ik kreeg als laatste een boodschap door en dit las ik ook terug in het verslag. De boodschap was: "Je bent bijna thuis ". Daarna ben ik naar buiten met mn hondje gegaan en had vandaag nog sterker als anders de ervaring, hoe mooi de natuur wel niet is. Zoveel verschillende vogels zongen, zo mooi en ik heb zelfs de eer gehad om een paar van heel dichtbij te mogen bekijken. Wat echt heel bijzonder is. Dank jullie voor deze mooie ervaring en voor mij beginnen steeds meer puzzelstukjes op zn plaats te vallen

Miranda Schouten
4 jaar geleden

Kwam eigenlijk op de valreep binnen vallen, nog even heel snel gelezen wat de bedoeling was maar voelde al van alles gebeuren. En zo herkenbaar die energie ;) Hoe noemen jullie dit .. The power of three :) pfff het knalde er letterlijk in, golven met emotie, bevrijding even het gevoel hier niet te zijn en wat tranen. Maar ook een gigantische blokkade in mijn nek die zelfs heel erg zeer ging doen. Geleidelijk voelde ik deze loslaten en naar mijn gevoel waren het toch nog oude stukken Heb mijn verbinding af en toe wat dichtgedraaid zo veel en heftig was het.... En elke keer door weer te verdiepen golfde de warme energie door me heen.. Merk wel sinds de laatste tijd (vooral vanaf de eclipse) dat de kracht van alles lijkt te zijn verdubbeld.. Het heeft me in elk geval heel goed gedaan. Dank lady's voor deze mooie gift XXX

elke
4 jaar geleden

Deze keer ben ik gaan liggen en kwam er veel dieper in het eerste stuk. Aarding was deze keer ook extra belangrijk voor mij. Ik zag dat ik daarmee werd geholpen door 3 wezens. Ik werd helemaal warm en verderop tijdens de activatie weer ontzettend koud. Het was voor voor mij al eerder afgelopen dan de aangegeven tijd , maar heb heerlijk na zitten te genieten met een rustig muziekje.

iris
4 jaar geleden

T wondertje waar ik op wachtte gebeurde goddank gisteravond al en mn vermoeide lichaam kreeg eindelijk snachts weer rust. Het contact wat ik met Petra had gisteravond gaf me zo' n goed en fijn gevoel en sochtends kon ik (vrij)rustig aan de reis beginnen... in t begin duurde t even voor ik er in kwam, de buurkinderen leidde mij steeds af met hun geluid, maar ik kon steeds makkelijker bij mezelf blijven naar de tijd vorderde en in mn hoofd kwam n soort rush.. ben toen warm onder de dekens gaan liggen en droomde wat.. t was mooi, en prettig maar weet de droom helaas niet meer te herinneren. Wel had ik nog contact met n 'wezen 'van daar, en voelde /dacht dat mn( zelf)vertrouwen geactiveerd werd..
Met n 'boem' werd ik weer op aarde gezet., ja grappig, . en met n blij gevoel ga ik naar benee en omhels mn twee reisgenootjes hier op aarde..

Ik wens iedereen <3 en n fijne dag <3