De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie

 

KnowLedge Of The UiverSe ~ In-Sight Acti-Vation 11 maart 2015

 

Voor mij, Petra, was de hele week naar de aanloop van de activatie al een uiterst plezierige ervaring. Ik zag telkens hulp aankomen vanuit andere dimensies, welke ik overigens ook had uitgenodigd om mee te doen, en ook van daaruit was een enorm enthousiasme.

Van Esther en Sarin hoorde ik ook iets dergelijks van de avond ervoor tot deze ochtend al heel vroeg waar wij ons ervan bewust waren dat er heel wat klaar stond om ons te ondersteunen in de activatie.

 

We begonnen gedrieën onze verbinding te maken met de aarde en de kosmos en met elkaar. Een driehoek was duidelijk waarneembaar en tussen ons in ontstond een pilaar van licht van de aarde tot de kosmos en weer terug.

We begonnen om 9.55 uur om de mensen uit te nodigen die hadden aangegeven mee te willen doen en ook nodigden we alle zielen uit die ergens op deze wereld onze hulp wilden aanvaarden om open te staan te ontvangen wat de activatie zou brengen, waaronder zieken en ouderen.

We voelden een zware druk van buitenaf en er ontstond een soort van draaikolk en dat was even behoorlijk heftig om te voelen. Toen de mensen 'binnen' kwamen in de pilaar van licht tussen ons in, die automatisch ontstond, wij hebben daarin niets gestuurd, werd het weer rustiger. Overigens hebben wij bijna heel de activatie niets gestuurd, wel het proces bewaakt in de zin van opletten waar de mensen waren en wat er zoal gebeurde en af en toe iemand er weer bij getrokken en aan het einde mensen weer naar de aarde gebracht. Een soort van check ups tussendoor. Ook stelden we wel vragen, maar zodra we een vraag hadden werd deze ook al geactiveerd, we zouden het ook aangevoeld kunnen hebben. De rest ontstond allemaal redelijk vanzelf.

 

Het licht begon te stromen en de mensen die mee deden kregen een soort van cleansing, zo voelden wij dat. Even kreeg iedereen een doop waarna iedereen verfrist, maar enigszins vermoeid klaar was voor de activatie. Nadat dat een tijd stroomde zag ik een blauw en roze straal daarbij komen en daarmee was de activatie begonnen.

Tussendoor voelden we ook dat er meer zielen bij kwamen, vanuit allerlei oorden op de aarde als van daar buiten. Ook werden we omringd door allerlei andere wezens die ons kwamen steunen.

De straal werd op een gegeven moment heel helder en er ontstond vanuit onze driehoek een piramide die weer overging naar een merkaba vorm. Alle zielen die aanwezig waren kwamen in die merkaba. Deze begon te draaien. Toen het uitgedraaid was, bevonden ook wij drieën ons in de merkaba. Wij drieën in het midden en de rest van de mensen/zielen die mee deden er om heen.

Vanuit de straal die door het midden liep en op ons drieën was gericht ontstond er een soort 'water' plas van licht die vanuit onze voeten liep naar de rest die om ons heen waren waardoor zij dit licht begonnen te ontvangen.

 

We zagen buiten de kring van mensen die meededen ook een andere kring van mensen ontstaan en uiteindelijk was het niet meer afzienbaar zoveel mensen als we zagen die dit mochten ontvangen. Gigantisch mooi. Tussendoor bij ons ook ontroering door alles wat er te zien en te voelen was.

Daarna werden wij gedrieën naar boven getrokken in de merkaba en we kregen daar weer iets anders aangereikt wat ik zelf niet kan vertalen naar woorden, maar Esther benoemde dat als engelenenergie. We zakten daarop weer in het midden van de merkaba en ook die energie stroomde als een 'water'plas weer uit naar de rest. Ik zag de merkaba groeien als ik nog nooit eerder had gezien en het had zoveel facetten, dat het niet uitvoerbaar voor een mens zou zijn om dit te materialiseren. Een zee van licht en kracht.

Toen voelden we anderen van de groep die in onze kring kwamen staan, de kern van ons drieën werd dus groter gemaakt met nog een heel aantal mensen. De verbinding duidelijk voelbaar en zichtbaar en sommige mensen herkenden we ook aan hun energie. Toen deze kring volledig was zag ik vanuit de bovenkant van de merkaba een diamant naar beneden komen en midden in de kring zakken. Voor mij het teken dat we nu met genoeg mensen waren met zoveel verschillende facetten in hun zelf dat we een complete diamant waren. Prachtig!

 

Ik zag ook dat vanuit de groep buiten ons er een aantal mensen dichterbij de binnenste kring kwamen, in hun energie dan, en dat buiten die kring weer velen waren die heerlijk in hun rust waren en helemaal aan het ontvangen waren.

Zelf merkte ik af en toe op dat er mensen over heel de wereld meededen die wel om bepaalde hulp hebben gevraagd, maar zich niet bewust zijn van deze activatie. Af en toe kreeg ik een glimp van een omgeving waar iemand zich bevond en dat was in landen waar ik nooit geweest ben, dat wist ik zeker. Mooi om te zien hoever dit reikt en wat er gebeurd als mensen daadwerkelijk om hulp vragen en dat dus zo mogen ontvangen.

Vanuit de nu nieuwe kern midden in de merkaba met meerdere mensen werden de nulletjes en eentjes verzonden. Deze werden onderweg gemengd en gebundeld vanuit anderen en naar de mensen verstuurd. Alsof iedereen een disc aangereikt kreeg met die informatie die voor hen nodig is.

 

Nadat ook dit zich had voltrokken werd alles weer in een enorm licht gezet en het was, zoals Esther opmerkte, dat er een dome boven ons ontstond met vanuit daaruit dat enorme licht. Het was ook weer heel groots en het was wederom prachtig om te zien. Op dat moment waren wij allen weer simpel mens tussen de mensen in totale verbinding met elkaar. Een heel fijn samen zijn.

De dome werd rond om ons allen heen gezet en we voelden dat we begonnen te zakken op onze aardse stoel waarop we zaten. Tijd om iedereen rustig terug te laten keren. Bij sommigen duurde dat even wat langer en er waren er ook bij die liever daar bleven, maar die hebben we weer terug gehaald, zodat ze weer goed uit de hele activatie konden komen.

Tijdens de hele activatie zijn Sarin, Esther en ik ook met elkaar in contact geweest op verbaal niveau, dus we konden telkens bespreken en bij elkaar checken wat er was en waar het naar toe ging. Heel prettig om dat op die manier te doen. Vooral als je met zoveel mensen te maken hebt. Wel hebben we alle drie onze eigen taak binnen deze activatie en we vullen elkaar daarin heel mooi aan. Een uiterst prettige en rustige samenwerking en veel focus op het tot standkomingsproces van de activatie.

 

In ons nagesprek, en ook wel tijdens de activering uitten we onze wauws, maar dan ligt de focus te hoog om er bij stil te staan, konden we pas een beetje zien wat er werkelijk was gebeurd en de impact daarvan. Mijn gevoel was er eentje van helemaal te gek in ieder geval en vanuit een diep innerlijk weten dat dit een enorm geschenk is van wat we mogen doorgeven.

 

Daarbij willen we onze dankbaarheid uiten naar diegenen die mee hebben gedaan en alle ondersteuning die we verder kregen.

 

 

Liefs,

Sarin, Esther en Petra

 

 

 

 

English Version (I hope the translator did its job)

 

 

KnowLegde Of The UniverSe ~ In-Sight Acti-Vation March 11, 2015For me, Petra, the whole week was the start of the activation an extremely pleasurable experience. I saw arrive every assistance from other dimensions, which I incidentally had also invited to participate, and also there was a tremendous enthusiasm.

Esther and Sarin, experienced the same from the evening before until this morning very early. We were aware that a lot was done to support us in the activation.

We started with the three of us to make our connection with the earth and the cosmos and with each other. A triangle was clearly visible and between us was a pillar of light from the Earth to the cosmos and back.

 

We started at 9.55 am to invite the people who had shown interest, and also we invited all those souls somewhere in the world would accept our help to be open to receive what the activation might bring, including the sick and elderly .

We felt a lot of pressure from the outside and there was a kind of vortex, and that was as pretty harsh to feel. When the people came 'inside' to the pillar of light between us, which arose automatically, we have not sent it, the energies became calmer. Incidentally, we have almost all the activation nothing to create, the process created itself. We only needed to focus and we did a kind of check ups between. We also asked questions, but once we had a question that also has already been activated. The rest all came pretty naturally.

The light began to flow and the people who participated were given a kind of cleansing, so we felt that. As everyone got a baptism then everyone refreshed, but they felt somewhat tired. After a time I saw a blue and pink beam coming and the activation began.

In between we also felt that more souls came in, from all kinds of places on the earth and out there. We were surrounded by all sorts of other creatures that came to support us.

The jet was very bright at a given time, and there arose from our triangle, a pyramid that again went over to a merkaba shape. All the souls that were present were in that merkaba. This merkaba began to turn. When it was over, the three of us were also in the merkaba. The three of us in the middle and the rest of the people / souls around it.

From the beam that ran through the center and the three of us focused creating a sort of "water" pool of light that ran from our feet to the rest that were around us so that they began to receive this light.

 

We saw outside the circle of people who also participated yielding another circle of people and ultimately it was not foreseeable as many people as we saw who might receive it. Gigantic beautiful. In between, also in our emotion through everything there was to see and feel.

Then the three of us were drawn up in the merkaba and we got there again handed something else what I can not translate it into words, but that Esther appointed as angelic energy. We dropped it back into the middle of the merkaba and energy that flowed like a water'pool to the rest again. I saw the merkaba grow as I had never seen before and it had so many facets that it would not be feasible for a human to materialize this. A sea of light and power.

When we felt others of the group who were standing in our circle, the core of our party was thus made ​​larger with a large number of people. The connection is felt and seen, and from some people we recognize the energy. When this circle was complete I saw from the top of the merkaba a diamond come down in the middle of the circle. For me the sign that we now had enough people with so many different facets of their own that we were a complete diamond. Beautiful!

I also saw that from the outside of our group, there were a number of people closer to the inner circle, their energy, and that many were outside that circle again which were delicious in their rest and they were totally on receiving.

I saw that there are people all over the world participated who have asked for some help, but are not aware of this activation. Occasionally I got a glimpse of an environment where someone was and that was in countries I've never been. Nice to see how far this goes and what happens when people actually ask for help and thus as received.

From now the new core in the middle of the merkaba with several people the zeros and ones were shipped. These were mixed road and bundled from others and sent to the people. If everyone was handed a disc with the information that is required for them.

 

Once again this had taken place everybody was again put in a great light, and it was, as Esther remarked that there was a dome above us from there, that huge light. It was again very grand and it was again wonderful to see. At that time we all were again simple man among the people in total connection with each other.

The dome was around all of us and we felt that we started to go down on our earthly chair on which we sat. Time for everyone to come back. For some, it took a little longer and there were also some who prefer to stay there, but we have taken them back, so they could come back well from all activation.

Throughout this activation Sarin, Esther and I have been in contact with each other on the verbal level, so we could always discuss and check together what was and where it was going. Very nice to do it that way. Especially if there are so many people. But we all have our own role in this activation and we complement each other very nicely there. An extremely pleasant and peaceful cooperation and many focus on the making process of this activation.

 

In our discussion afterwards, and also during the activation, we expressed our wauws, but the focus is too high to stand there for a moment, we could only see a bit of what had really happened and the impact thereof.

From a deep inner knowing we know this is a huge gift of what we are allowed to transmit.

 

In addition, we want to express our gratitude to those who participated and all the support we received further.With Love,

Sarin, Esther and Petra

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Petra Meijer
4 jaar geleden

Een verzameling van reacties: een aantal mensen waren na de activatie vermoeid, anderen zagen allerlei kleuren en beelden, waren heel blij. Ook kwamen we tegen dat mensen het op een ander tijdstip konden ontvangen, omdat het met onze tijd dat wij de activatie starten er niet bij konden zijn. Het bewijs voor ons dat alles op het juiste moment ontvangen kan worden in de zin van quantummechanica. Er sluiten zich steeds meer mensen aan en het begint allemaal anders te voelen. Als een Ge-Heel.

liesbeth vogelzang
4 jaar geleden

Een heel bizondere ervaring.Het voelde alsof we een flower of life om de aarde aktiveerden met zoveel mensen en wezens..wat een licht en liefde..Mijn dank is zo groot!smiddags liet een witte pauw haar mooie veren aan me zien,..shine the light sister leek ze te zeggen!

Elke Graansma
4 jaar geleden

Prachtige activatie die ik al dansend en luisterend naar engelenmuziek heb doorgebracht. Ik zette de intentie om me te verbinden met het hoogste niveau van wijsheid en Liefde en met iedereen die hiermee verbonden was op dat moment. Ik voelde een geweldig vrolijk, open en verbindend gevoel met iedereen en zag prachtige bewegende kleuren. Af en toe zag ik gezichten, w.s. van mensen of lichtwezens die ook aanwezig waren.
Ik was niet helemaal in staat om van te voren goed te aarden,omdat mijn zoontje ook de nodige aandacht vroeg (wat helemaal prima was natuurlijk) maar de muziek nodigde me me uit om te gaan staan en hielp me om goed te aarden en weer bij mezelf te komen om de kennis die nodig is op dit moment te ontvangen en te delen. Het bewegen hielp ook om mijn hart goed te openen en ik voelde werkelijk golven van Liefde door me heen gaan en voelde me geweldig dynamisch, open, vrolijk en liefdevol tijdens deze activatie. Zelfs toen ik even afgeleid werd (ja dat was ik w.s. die jullie er weer even bij moesten trekken :) ,lukte het prima om weer mee te doen. Ik voel (de) ontzettend veel dankbaarheid dat ik hierbij aanwezig mocht zijn en bedank iedereen die aanwezig was en speciaal Sarin, Esther en Petra die het mogelijk hebben gemaakt om zoveel mensen en lichtwezens te verbinden met elkaar en met de wijsheid uit het Universum.

Cormaël Lia
4 jaar geleden

Ja cool, ik heb zoveel gevoeld, bijna onwerkelijk en weer diepere inzichten gekregen .. ik zeg dank!

Petra Meijer
4 jaar geleden

Zelf ben ik smiddags een uur gaan slapen, want ik was wel vermoeid en ik had wat hoofdpijn. Pas 's avonds ben ik vrij veel water gaan drinken en daarna voelde ik mij weer prima.