De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie

 

KnowLegde Of The UniverSe - In~Sight Acti~Vation 18-3-2015

(English below)

 

Tijdens de laatste dagen waren de voorbereidingen weer in volle gang. We merkten dat “aan de andere kant” men nu ook heeft gevoeld en begrepen hoe wij, mensen, in elkaar zitten. Zoals wij van hen mogen leren en ontvangen, zo hebben zij van ons geleerd en ontvangen. De balans was daardoor meer aanwezig. We voelden dat vandaag de energie wat rustiger, liefdevoller en zachter zou zijn.

 

We begonnen eerst onszelf met elkaar te verbinden waarbij er direct een lichtkolom ontstond. Door jullie namen op te noemen, kwamen jullie één voor één binnen in de lichtkolom te staan. Samen vormden we een grote kring. En onder ons, als een soort platform, ontstond het patroon van de flower of life. Maar zoals jullie één voor één binnen kwamen en langzaam de kring steeds groter en groter werden, zo gingen jullie één voor één als een spiralen sliert door de flower of life naar beneden waar jullie in een kolom van platinumgouden vloeistof met bubbels werden ondergedompeld. Men dreef of zweefde door de vloeistof en zodra jullie klaar waren met de onderdompeling en de reiniging was voltooid, konden jullie op je eigen moment aan de bovenkant van de kolom weer terug op het platform van de flower of life komen. Verfrist en nog nadruppelend van de platinumgouden vloeistof, waren jullie klaar om door ons verwelkomd en afgedroogd te worden. Nog nahijgend bleven jullie op het platform zitten. De enkeling die tot stilstand kwam in de platinumgouden vloeistof werd met een grote sterke arm omhoog gehesen naar het platform, omdat we je niet achter konden laten en we verder moesten.

 

Zodra iedereen er weer was vormde er zich een koepel over ons heen net als een halve zeepbel met de kleurschakeringen die een zeepbel ook in zich heeft. In de koepel ervoeren we bescherming. Vervolgens ontstond er een gouden raster in een bolvorm om ons, de flower of life platform en de koepel heen. Hoe meer het gouden raster in een bol groeide, hoe meer mensen ervoeren dat het rust en lichtheid in zich had. Het gouden raster zond een soort blijdschap of vrolijkheid uit waar iedereen licht en rustig van werd. Op het moment dat iedereen zich daar doordrongen van was ontstond er van boven een opening waar een lichtkolom door het gouden raster heen ging, maar zich om de koepel deed vormen. Het licht vulde dus de tussenliggende ruimte van de koepel en het raster op. Met dat licht werden we volkomen ontspannen, relaxed, vredig, sereen en gelukkig. Het was de koestering van liefdevolle en warme gevoelens waar iedereen zo naar snakte en behoefte aan had. De diepe tederheid was bovenmenselijk warm en krachtig. Langzaam ontstonden er allerlei pastelkleuren waar iedereen zich met genoegen door liet raken en in wilden baden. Vervolgens ontstond er boven de koepel een prisma met de kleurschakeringen zo typisch van een prisma.

 

Nadat we genoten hadden van het kleurenbad stegen we op en lieten we dat alles achter om verder omhoog in het lichtkolom een blauw platform tegen te komen. Als in een spiraal gingen we op het blauwe platform zitten. Dit blauwe platform had alles te maken met ons fysieke blauwdruk en DNA. Het blauwe platform ging via ons staartbeen naar binnen en binnen de kortste keren zagen we onze lichamen veranderen in een blauw raster. Daarnaast werd ook een lichtblauwe sliert zichtbaar die ons als een lichtblauwe mist opvulden en omhulden. Zodra het laatste lichaam ook het blauwe raster en de lichtblauwe mist had aanvaard, werd de kop van de spiraal zoals we op het platform zaten, omhoog getrokken en werd de spiraal uitgerekt tot een lange sliert. Aan het eind van de sliert ontstond er een lichtblauwe staart. Wij, Petra, Sarin en Esther waren de kop van de spiraal , en langzaam veranderden we met zijn allen, de hele sliert menselijke blauwe rasters, tot een blauwe zwevende draak en vlogen we omhoog.

 

Het feit dat we zweefden en dat het werkelijk een hemelse ervaring was, ontroerden ons compleet. We bleven een tijdje op stijgen en na een tijdje waren we de lichtkolom uit gezweefd. Dit keer zweefden we met een vrij hoge snelheid inmiddels horizontaal door het universum. Als je links en rechts om je heen keek, kon je de sterren zien. Omdat het wat te snel kon gaan, trapten we een beetje op de rem zodat iedereen kon wennen aan het kijken en vliegen. In de verte zagen we een wolk zoals je die in onze galaxy wel tegen kunt komen op ons af komen. Als draak gingen we door die wolk heen waarna we aan de andere kant van de wolk door planeten heen konden vliegen. Het was gezien de tijd voldoende om alleen de planeten aan te raken en er door heen te gaan. De planeten zelf en hun bewoners verwelkomden ons met open armen en waren blij dat we ze even hadden aangedaan. Maar algauw kwam er een tweede wolk die het einde van de reis inluidde. Met een prachtige bocht vlogen we de wolk in en met onze neus recht naar beneden, wat een heel vervelend gevoel opleverde, veranderden we koers door horizontaal te landen. En plotseling hadden we zand onder onze voeten. Zodra iedereen het zand onder de voeten voelden, ontmantelden we de draak als voertuig en ploften we neer in het heerlijke warme zand. Een golf van heerlijk verfrissend water uit de zee overspoelden ons nog om ons een beetje wakker te doen maken. Het werd ons duidelijk dat dit het einde van de reis was en dat iedereen op zijn eigen tempo het strand kon verlaten en zijn of haar eigen realiteit weer in kon stappen. We hoopten dat iedereen een prettige reis heeft gehad en dat jullie het strand pas verlieten nadat jullie goed uitgerust waren. Zo’n 10 minuten later hebben we de laatste 2 wakker gekriebeld om het hemelse strand te verlaten en de dagelijkse realiteit weer in te gaan.

 

We danken jullie allemaal weer voor jullie aanwezigheid, zowel van aardse afkomst als daar buiten. Wondermooie ervaringen waarin onderling veel werd gedeeld en dat is nou precies de bedoeling om tot het Geheel te komen.

 

Liefs,

 

Esther, Sarin en Petra

 

 

 

English Version (I hope the translator did its job)

 

 

KnowLegde Of The UniverSe ~ In-Sight Acti-Vation March 18, 2015

 

During the last days, the preparations were in full swing. We noted that "the other side" they now felt well and understand how we humans are put together. As we may learn from them and received, as they learned from us and received. The balance was therefore longer present. We felt that the energy was calmer, more loving and would be softer today.

We began ourselves first to connect with each other and there was a light column directly. By calling on your name, you came to stand one by one in the light column. Together we formed a large circle. And among us, as a kind of platform, developed the pattern of the flower of life. But as you came in one by one and slowly circle it became bigger and bigger, so you went one by one like a wisp spirals through the flower of life down to where you are in a column of platinum golden liquid with bubbles were submerged. They drifted or floated through the liquid and once you were done with the immersion and the cleaning was complete, you could on your own time come back at the top of the column on the platform of the flower of life. Refreshed of platinum gold liquid, you were ready to be welcomed by us and dried. Still panting were you sitting on the platform. The few who stopped at the platinum golden liquid was hoisted up with a big strong arm to the platform, because we can not could leave somebody and we had to continue.

Once everyone was again formed, a dome came over us like half a bubble with the shades that has a bubble in it. In the dome we experienced protection. Then there was a gold grid in a spherical shape to us, the flower of life platform around the dome. The more it grew golden grid on a sphere, the more people experiencing the peace and lightness had in him. The golden grid sent a kind joy or mirth out where everyone was of light and quiet. At the time that everyone is aware of, there was formed from above an opening in which a column of light passed through the gold grating, but is performed to form the dome. So the light filled the intervening space of the dome and the grid. In that light, we were completely relaxed, relaxed, peaceful, serene and happy. It was the nurturing loving and warm feelings that everyone so craved and needed some. The deep tenderness was superhuman hot and powerful. Slowly emerged sorts pastels where everyone had become pleased by and wanted to bathe. There was then a dome above the prism with the shades of color were so typical of a prism.

After we had enjoyed the bath of colours, we took off and we left everything behind to go up in the light column to come across a blue platform. When we sat down in a spiral on the blue platform. This blue platform had everything to do with our physical blueprint and DNA. The blue platform went through our tailbone in and in no time we saw change our bodies in a blue grid. In addition, a light blue wisp visible to us as a light blue mist filled up and enveloped. Once the latter body is also the blue screen and the light blue mist had accepted, was the head of the spiral as we sat on the platform, pulled up and the spiral was stretched into a long string. At the end of the pile, there was a light blue tail. We, Petra, Sarin and Esther were the head of the spiral, and slowly we changed all together, the whole string of human blue screens, a floating blue dragon and flew up.

The fact that we floated and it was truly a heavenly experience, was touched us completely. We continued to rise for a while and we were floated off the light column after a while. This time we floated with a fairly high speed now horizontally through the universe. If you looked around on the left and the right, you could see the stars. Being what could go fast, we pedaled a bit on the brakes so that everyone could get used to the look and fly. In the distance we saw a cloud as you can see in our galaxy. As we went through that cloud with our selves in the dragon, then we could fly around to the other side of the cloud by planets. It was in view of the time is sufficient to touch only the planets and there by to go. The planets themselves and their residents welcomed us with open arms and were glad that we had just done. But soon there came a second cloud that led to the end of the trip. With a beautiful bend we flew into the cloud and with our nose straight down, which resulted in a very unpleasant feeling, we changed course to land by horizontal. And suddenly we had sand under our feet. Once everyone felt the sand under your feet, we dismantled the dragon as a vehicle and we plopped into the lovely warm sand. A wave of delicious refreshing water from the sea washed over us to make us do a little awake. It became obvious that this was the end of the journey and that everyone could leave at his own pace the beach and step into his or her own reality again. We hoped that everyone had a pleasant journey and that you only left the beach after you were well equipped. About 10 minutes later we have the last two awake tickled to leave and the daily reality to go back on the heavenly beach.

 

We thank you all again for your presence, both of terrestrial origin and beyond. Magnificent experiences which mutual much was shared and that is exactly the intention to come to the Whole.

 

With Love,

Esther, Sarin and Petra

 

 

 

Hieronder kunnen reacties neergezet worden op de In-Sight Acti~Vation van 18 maart 2015.

 

Below you can put your reactions down on the In-Sight Acti~Vation of March 18, 2015.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Daniel
4 jaar geleden

Nog even een 2e reactie. De donderdag werd de ervaring een stuk minder, ik heb af en toe nog periodes van die warme energie gevoeld, maar het dagelijkse had weer de boventoon. Ik neem aan dat ik alles geïntegreerd heb. Het was al met al een fijne en onverwacht heftige reis die bij mij lang heeft aangehouden. Ik kijk met smart uit naar de volgende reis.

Lea
4 jaar geleden

Lieve allemaal,

Het was een hele mooie en fijne ervaring.

Bijzonder vind ik dat ik heel duidelijk het gevoel van zweven door het universum langs de sterren heb gevoeld en gezien. En dat ik dacht 'wow dit gaat wel heel erg snel' en iets ben gaan 'remmen'.

Vrij snel daarna ging het allemaal iets langzamer en kon ik alles weer in mij opnemen.

Wat fijn om zo verbonden te zijn met de wereld, met jullie.

Dit geeft hoop voor de toekomst en bevestigd voor mij dat er wellicht sneller dan dat we denken verandering komt in de manier waarop de meeste mensen tegenwoordig met elkaar en onze prachtige planeet omgaan.

Dank je wel voor deze reis. X Lea

Agnes
4 jaar geleden

Op het laatste moment besloot ik om mee te gaan doen. Ik ben op bed gaan liggen. Ik legde de focus naar mijn ademhaling maar ik.. mijn lichaam... mijn hoofd werden niet rustig. Bij het gaan liggen kreeg ik bijna direct een mega opvlieger.. of... was dit de warmte die anderen ook omschreven? Na een poosje liet ik los dat het me niet lukte om los te laten:-) En zomaar opeens zag ik een donker silhouet met vooruitstekende lippen... en die lippen zeiden het woord 'faith' en dit herhaalde zich een aantal malen. (Ik weet nog dat het mij in eerste instantie verbaasde dat het een Engels woord was ik probeer dit zelf altijd te vermijden).
FAITH
Liefs Agnes

E.Groenendijk Grijseels (Lumara Lu Maria)
4 jaar geleden

Om 10. U lag ik op bed. Sloot mijn ogen en wachtte op wat komen ging.
Wow.... ik werd warm, van top tot teen. Zag licht, mijn lichaam in gaan via mijn hoofd. Mijn lichaam begon te tintelen.Hierna kwamen beelden en zag The flower of life en geometrische beelden. Afgewisselt door beelden van de grootvaders en grootmoeders. Zag mijn dierlijke begeleiders in een lichtwolk. Prachtig. Een gevoel van komplete rust en blij heid overspoelde me. Ben heel blij met deze ervaring Liefs Lumara.

Daniel Kraak
4 jaar geleden

Allereerst, ik heb bijna de hele nacht niet geslapen. Dat ging vooraf aan een conflict die via mijn zoontje getriggert werd eerder op de dag. Toch barst ik van de (liefdevolle) energie en ben ik helemaal niet moe. Ik was zoals gewoonlijk helemaal vergeten dat ik een afspraak had en ging nadat ik hem naar school had gebracht even op bed liggen om wat slaap in te halen. Maar ik werd helemaal niet moe en slapen was blijkbaar niet nodig. Eenmaal op internet zag ik dat de activering vandaag was en ik was er optijd bij.

Tijdens de activatie voelde ik warmte tintelingen in mijn lichaam, warme druk in hart en buik. En ik voelde duidelijk dat er in mijn hersenen nieuwe verbindingen werden gelegd. Alsmede dat er geprogrammeerd werd door bepaalde hersengebieden gezamenlijk te activeren. Wat er precies binnengekomen is weet ik niet, misschien komt dat nog. Het is nog volop bezig, maar ik wilde alvast een bijdrage leveren aan deze mooie transformatie. Voor iedereen die dit leest, de energie is zuiver en komt van heel hoog, je kunt op elk tijdstip inloggen, dus als je nog niet mee hebt gedaan, je kan dit op elk moment alsnog doen.

Bedankt voor het delen Dames, ik voel me heerlijk, liefdevol en warm. Ik zie al uit naar jullie beleving van deze transmissie <3

Jan Hendriks
4 jaar geleden

Ik voelde en nog steeds behoorlijk veel warmte in mij benen, vooral aan de rechterkant. Kreeg ook even kort een paar keer een rilling over mijn rug.