De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie
Home » Pure Liefdes Energie

De grootste Kracht vanuit de Mens is de Kracht van het Hart, de Kracht van Liefde, Pure Zuivere Liefde. 

The Greatest Strength from the Human Being is the Power of the Heart, The Power of Love, Pure Love Power.

Največja moč človeškega bitja je Moč srca. Moč ljubezni. Čista Moč Ljubezeni.

Die größte Stärke der Menschen ist die Kraft des Herzens, die Kraft der Liebe, Pure reine Liebe.

~ English Below ~
~ Slovene Below ~
~ Deutsch Unten ~


NEDERLANDS

Pure Zuivere Liefde heeft hier op Aarde de hoogste trilling. Een frequentie die zoveel kan betekenen als we deze goed inzetten en gebruiken. Het heeft de hoogst mogelijke genezende werking op alle levels van bestaan, als deze op het hoogste niveau is ontwikkeld en vrij mag komen. 

Bij dit event gaan we deze Kracht van Pure Zuivere Liefde inzetten. 

We verbinden ons met onze geliefde Moeder Aarde, met haar Nieuwe Aarde Energie, en we verbinden ons met de Kosmische Heilige Bron van Al het Leven. We verbinden ons ook met de Grote Centrale Zon in ons Galactisch Multiversum, zodat we verbinding maken met alles wat IS en alles wat Leeft.

Dit doen we uiteraard ook binnenin ons Zelf. Verbinding maken met ons Werkelijke Aard, onze Ware Natuur, onze Eigen Heilige Bron, onze ScheppingsKracht. De verbinding met onze Eigen Centrale Zon, van waaruit we kunnen Stralen. 

En dit allemaal verbinden we dan weer met onze HarteKracht, onze Ware Pure Zuivere Liefde. 

Dan gaan we zenden en ontvangen. Naar en met elkaar die meedoen met dit event, maar ook vele malen verder. Over de Aarde, door de Aarde, het Universum in, het Multiversum in. We vergeten niets. Alles en iedereen ligt binnen ons bereik en we gaan dan ook alles bereiken wat er nodig is om tot een totale Transformatie te komen. 

Voor Nu, Voor Al-Tijd en Eeuwig, Persoonlijk en Multiverseel. Op naar het Verenigd Mulitversele Koningkrijk! 

Dit event is gewoon vanuit je eigen thuisplek, daar hoef je verder nergens voor naar toe, tenzij anders aan gegeven en ik deze meditaties ergens anders doe.

 

Een donatie is welkom, mag wel hoeft niet.. Mijn gegevens zijn Bic nr ASNBNL21 en reknr NL74ASNB0708266185 tnv P. Meijer


Liefs van mij! ♥ 

Cosmic Earth EvoLuTion ~ Petra Meijer




ENGLISH

The Greatest Strength from the Human Being is the Power of the Heart, The Power of Love, Pure Love Power.

Pure Love Power is here on Earth the highest vibration. A frequency that can mean a lot, as we use these well. It has the highest healing effect on all levels of existence, if it is developed at the highest level.

At this event we will use this Power of Pure Love Power.

We connect to our beloved Mother Earth, with her New Earth Energy, and we connect with the Cosmic Sacred Source of All Life. We also connect with the Great Central Sun in our Galactic Multiverse, so that we can connect to anything and everything what IS Life.

This of course we also do this inside our Self. To connect to our true nature, our own Holy Well, our Creativity. The connection to our own Central Sun, from which we can Rays.

And all this we connect again with our Heart Force, our True Pure Love Power.

Then we send and receive. To and with each other who participate in this event, but also further many times. On The Earth, into the Earth, in the Universe, in the Multiverse. We forget nothing. Everything and everyone is within our reach and we are going to achieve All that is needed to achieve a total Transformation.

For Now, For Al-Time and Eternal, Personal and MultiversAll. 

This event is just from your own home, at your self.


With Love! ♥

Earth Cosmic Evolution ~ Petra Meijer



SLOVENE

Največja moč človeškega bitja je Moč srca. Moč ljubezni. Čista Moč Ljubezeni.

Čista moč Ljubezeni je najvišja vibracijena na Zemlji. Frekvence, ki lahko pomeni veliko, če smo jo uporabili v najvišje dobro. Razvita na najvišji ravni ima najvišji zdravilni učinek na vseh ravneh obstoja.

Na poti preobrazbe energije Nove Zemlje sami lahko naredimo veliko - skupaj pa še veliko več. Če začutite, da lahko tudi sami na ta način prispevate k spremembam, vas vabim, da se nam pridružite in posredujete obvestilo tudi med vaše znance in prijatelje.
Vnaprej hvala za vse vaše delitve in komentarje ♥


V primeru te meditacije bomo uporabili -

Moč Čiste ljubezni.

Kratko navodilo za meditacijo:
1. Vizualiziramo povezavo z našo ljubljeno Materejo Zemljo, z njeno Novo energijo, z Kozmičnim svetim Virom vsega življenja, z Velikim Centralnim Soncem v našem galaktičnem Multiverse, tako da se bomo lahko priključili na karkoli in na vse, kar je Življenje.
2.To seveda naredimo tudi v nas samih. Povežemo se z našo pravo naravo - našim Višjim Jazom, s svetim vodnjakom naše ustvarjalnosti in našim lastnim Centralnim Soncem, iz katerega lahko žarčimo.
3. Vse to, na koncu ponovno vizualno povežemo z Močjo našega srca - in Močjo resnične, čiste ljubezni.
4. Sledi - pošiljanje in prejemanje Moči čiste ljubezni - najprej vsem ki so udeleženi v meditaciji, potem pa tudi širše - vsemu kar je. Na zemlji, v zemlji, v vesolju, v Multiverse. Ne pozabimo ničesar. Vse in vsakdo je vključen. Potrudimo se, da naredimo vse kar je potrebno, da se doseže popolna preobrazba.

Za zdaj, za vse čase in za vedno 


Meditacijo lahko izvajate od doma


Pošiljamo vam ljubezen ♥!

Zemeljska Kozmična Evolucija ~ Petra Meijer



DEUTSCH

Die größte Stärke der Menschen ist die Kraft des Herzens, die Kraft der Liebe, Pure reine Liebe.


Pure reine Liebe ist hier auf der Erde die höchste Frequenz. Eine Frequenz, die so viel bedeuten kann wenn wir diese richtig anwenden. Es hat die höchste heilende Wirkung auf allen Ebenen der Existenz, wenn sie auf höchstem Niveau entwickelt und freigegeben werden kann.
Bei dieser Veranstaltung werden wir diese Kraft der Pure reine Liebe verwenden.
Wir verbinden uns mit die geliebte Mutter Erde, mit ihrem neuen Erde Energie, und wir verbinden Sie mit dem Kosmischen Heiligen Quelle allen Lebens. Wir haben auch eine Verbindung mit der Großen Zentral Sonne in unserer galaktischen Multiverse, damit wir uns verbinden mit alles was ist, und mit alles das Lebt.
Dies haben wir natürlich in uns Selbst zu tun. Um uns zu verbinden mit unsere wahre Natur, und unserem eigenen Heiligen Quelle, unsere Kreative Kraft zu verbinden. Die Verbindung zu unserer eigenen Zentralsonne, von dem wir können Strahlen.
Und all das verbinden wir wieder mit unseren Kraft des Herzens, die Kraft der Liebe, Pure reine Liebe.
Dann senden und empfangen wir. Von und mit einander, um an dieser Veranstaltung teilzunehmen, aber auch weiter viele Male. Die Erde, die Erde im Universum, im Multiversum. Wir vergessen nichts. Alles und jeder ist in unserer Reichweite und wir werden alles, was benötigt wird, um eine totale Transformation zu erreichen.
Denn jetzt, für immer und Ewig, Personal und Multiversel. Auf zum Vereinigte Multiverselle Königreich!

Diese Veranstalltung findet zu Hause statt, Sie brauchen nirgendwo zu gehen.

Viele Liebe! ♥

Cosmic Earth EvoLuTion ~ Petra Meijer