De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie
Home » Quantum Healing en/of Keylontic Science Healing

De term ‘quantumhealing’ duidt het zelfhelend vermogen van de mens aan dat tot in de quanten - de kleinste deeltjes van de stof - doordringt. Dit gebeurt door de werking van ‘zijnsenergie’. Zijnsenergie is de oerenergie die het hele universum vult en omvat. Deze oerenergie is een intelligente kracht die zich in de mens op alle bewustzijnsniveaus manifesteert. Het is een scheppende energie die in iedereen aanwezig is en je een besef van heelheid geeft. Het verlangen naar je oorspronkelijke heelheid rust als een ingeschapen beeld in je onderbewuste. De herinnering hieraan is als een diep weten in je cellen bewaard gebleven en dit weten begeleidt je op je innerlijke weg. Zij doordringt het lichtlichaam, het astrale lichaam en het fysieke lichaam.

 

Dat betekent groeien naar een verhoogd bewustzijn op allerlei vlakken, zowel in het aardse als het kosmische. Het betekent ook het zgn wakker worden. Denk hierbij ook aan het decoderen van oude patronen en gehechtheden, reinigen van vaccinatieresten, doorbreken van angsten, (her)activeren van je DNA, het (her)activeren van je chakrasystemen, het (her)activeren van de mogelijkheden in je aardse leven op een andere manier. Het betekent door dat in jezelf te op te lossen wat in jouw energetische systeem zit wat er niet hoort, fysieke en mentale klachten zich kunnen oplossen. 

 

Aangezien ik zelf contact kan leggen, ik ben een zgn. Gatekeeper, Earthkeeper en Soulkeeper, met allerlei dimensies en energieën vanuit de Bron, het Al, het Universum, Multiversum, ben ik in staat om een ander daar in mee te nemen en deze persoon te voorzien van die energieën die diegene op dat moment nodig heeft en/of wat deze kan/mag ontvangen wat bevorderlijk is voor transformatie naar heelheid, vanuit de Zielsbeleving en wat daardoor ook allerlei klachten wegneemt.

 

Ik werk daarbij met menselijke ervaringen die ik zelf allemaal op heb gedaan in het mensenrijk (denk aan alles wat er te vinden is in tijdslijnen, reincarnatie, regressie, zielsgroepenergie, rassenenergie), met het rijk der natuurwezens (daar vallen o.a. onder de zgn elfenenergie, eenhoornenergie, de elementalen enz), het rijk der sjamanen (waaronder het planten- en dierenrijk en de elementen), kruidengeneeskunde, andere geneeswijzes oa. Germaanse geneeskunst, kristalenergie, geometrische vormen, het drakenrijk en andere astrale rijken, waarin ook diverse healingsteams hun werk doen, het rijk van de galactische wezens zoals oa de Arcturiërs, Andromedanen, Pleiadiërs, Sirius, Hathors, Lyra, engelen, aartsengelen, opgestegen Meesters, oude wijsheden en kennisvelden, Reiki krachten, de Melchizedek energieën, Inka- Maya- Egyptische- Keltische- Atlantische- Lemurische energievelden, Azteken, Toltec, Wicca en de Maria Magdalena en Jezus energie en zoveel meer en natuurlijk de GodsBron zelf uiteindelijk. 

 

Feitelijk is de Quantum Healing het integreren van alle Oude Aarde Energieën en daar vrede mee krijgen en hebben. Het één worden met het oude, waarin alles is opgelost, alle pijnpunten zijn opgeheven. Daarna kan er gewerkt worden aan iets nieuws en dat is Keylontic Science Healing. De weg naar totale vrijheid en los van alles.

Een mooi simpel artikel dat ik hierover tegen kwam is deze De Akasha Kronieken, de binnenaarde en je levensboek

 

 

 

Keylontic Science Healing

 

Voor iedere Ziel die verder wil gaan is er de mogelijkheid om al transformerend door de verschillende processen met en naar de Keylontic Science Healing te werken.

Ik ben daarin ingewijd en ik mag er mee werken. Het geeft de mogelijkheid om over te gaan in en naar een andere dimensionale vorm, waardoor fysieke beperkingen niet meer aanwezig hoeven te zijn.   

Begin 2005 werd ik opgeroepen door Mir-I-Am (de oorspronkelijke verschijning toen van E'Asha Ashayana (Deane)), een vrouwelijke gedaante van enkele meters lang, met blauw gewaad en kort, blond haar. Zij vertelde mij mijn opdracht, ook al had ik toen geen idee waar het over ging. Pas nadat ik de Voyager boeken had gelezen geschreven door Ashayana Deane, kreeg ik enkele jaren daarna pas meer te zien over de inhoud en de werkzaamheden die daar bij horen. Hoewel ik nog veel langer daarvoor de Meesters van het Verre Oosten las en dat boek mij toen al van binnen raakte en mij over onze totale vrijheid en oneindigheid vertelde en ik intuitief wist wat waarheid was. 

Eind 2013 heb ik de Chakraleer vanuit de Keylontic Science Healing tot mij gekregen, evenals inzichten in de Kathara Grid.

Begin 2015 heb ik het sein gekregen mensen verder te mogen helpen met de Keylontic Healing als hun Ziel daarvoor opdracht geeft. Tijdens de afstand/persoonlijke sessies zal dat vanzelf duidelijk worden. Ik hoef daar ook niet perse iemand over in te lichten, de ontwikkelingen zullen vanzelf volgen. Er zullen Zielen zijn die er niet voor kiezen, met hen werk ik met de Quantum Healingen. 

Natuurlijk heb ik voor 2005 mijn oproepen ook wel gehad en de berichten van bepaalde mensen aan mijn adres wel aangehoord, maar als je lager in je bewustzijn zit, dan is het lastig op te vatten wat het inhoudt, hoewel ik altijd daarom mijn neus gevolgd heb, of liever gezegd mijn hart. Tevens was alles onderdeel van mijn totale opleiding om te komen waar ik nu ben en van waaruit ik zelf ook weer zal verder groeien en waarbij ik wederom hoop dat ik zoveel mogelijk mensen mag meenemen.

Keylontic Science neemt je mee naar Je Hoger Zelf, je Zielsessentie ~ De Goddelijke Bron, laat je fysieke lichaam met je Lichtlichaam integreren en van daaruit ont-wikkel je steeds verder en verder. 

 

 

Hier de link op deze website over de Wetenschap van Keylonta. 

 

 

Belangrijk:

Zowel de Quantum Healing als de Keylontic Science Healing is een proces wat in JeZelf plaats vindt, ik ben alleen de begeleidende die de Poort is tussen Jou Zelf en dat waar jij aangeraakt dient te worden vanuit je Zielswens. Ik creëer voor jou de mogelijkheden en een veilige 'omgeving' voor de sessie, ook al ben je gewoon thuis op je eigen plek als het om een afstandshealing gaat. De verantwoordelijkheid voor je eigen leven ligt altijd bij jou zelf. Ik hou me ook wel enigszins met nazorg bezig, als er vragen zijn, dan kan dat via een betaalde skypesessie, maar ik ben niet hoofdverantwoordelijk voor jouw processen. Denk daar aan. Meer informatie en veel tips staan ook op deze website, o.a. onder het hoofdstuk Ziekte is genezing en alle submenu's daaronder. Mensen die zwaar drugs of drank verslaafd zijn neem ik niet mee in sessies, tenzij ze dat onder goede begeleiding doen van een daarop gespecialiseerde hulpverlener. Ben je onder controle bij een arts, raadpleeg deze dan als je voelt dat je dat nodig hebt. Verder raad ik je aan vooral op Je Zelf te vertrouwen en het proces waar je in zit. 

 

Over de sessies:

We maken samen een duidelijke afspraak op welk tijdstip we de sessie doen. In veel gevallen werk ik op afstand. Zelf werk ik zo net zo prettig, want ik werk ik vanuit mijn omgeving en jij ontvangt lekker vanuit jouw eigen omgeving, het ontvangen kan dan rustiger voor je verlopen, want je hoeft immers niet weg. Vind jij het belangrijk dat je live aanwezig wilt zijn, dan ben je uiteraard ook van harte welkom. Soms vind ik het zelf ook belangrijker dat jij zelf aanwezig bent. Het is een kwestie van goed aanvoelen.

Iedere sessie zal tussen een half uur en drie kwartier duren, afhankelijk van wat er mag gebeuren bij jou. Bij de sessies op afstand zorg je ervoor dat je in een rustige, voor jou veilige omgeving bent, waar je niet gestoord kunt worden. Lekker ontspannend liggen met een deken over, eventueel wat rustige muziek op om achtergrondgeluiden uit te sluiten.

Sommige mensen vallen tijdens of na een afstandssessie in slaap. Zorg dat je de ruimte hebt om dat te kunnen, want in je slaap wordt veel verwerkt, dus goed. Als je live aanwezig bent, dan laat ik je ook altijd na de healing even liggen om het healingswerk zo snel mogelijk te laten integreren.

Het kan zijn dat je na een sessie wilt bewegen, doe dat dan. Je voedingspatroon en behoefte aan drinken (neem bij voorkeur kruidenthee/water) kan ook veranderen, let daar op en luister er naar. Er kunnen zich fysieke, mentale, emotionele zaken voordoen die loskomen. Je hoofdhuid masseren, je lichaam wat masseren (kan je evt allemaal zelf) helpt om dat af te voeren wat weg mag. Sommige mensen voelen direct dat er iets gebeurd is, bij anderen kan het langer duren. Alles moet geïntegreerd worden, neem daar de tijd voor. Dit kan enkele weken tot enkele maanden duren. 

 

 

Contact: 

Voel je nu dat het ok is voor je en je kunt het vertrouwen in jezelf daarin hebben en in mij, dan nodig ik je uit om Contact op te nemen als je een afspraak wilt voor een healing. 

Om reacties te plaatsen op de healingen of om reacties van anderen te lezen klik dan op Healing Reacties.

 

Er is een Weg te gaan

BeWandel Deze Eerst

Voordat Je Je BeGeeft

Op die Ene

Die Jou Alles

Geeft

 

Liefs, Petra

 

 

 

Quantumhealing and Keylontic Healing

 

You

 

Do you say a resounding YES to Your Self ?! Read quietly.

Are you tired of running into the wrong relationships, to sit in the wrong family, sit in the wrong job, to stuck in your victim and / or perpetrator behavior, so manipulative behavior? You have no idea how this world works, what you need or want to do here? Are You going really be there to know it all and to do it all?

 

Then you might be at the right place. Read a little further and see if I am the right person who can give you a helping hand. What I do and how I can help you read below to Quantum Healing Keylontic Science and Healing. I offer no pieces, I offer a complete package. That's my specialty, the big picture, the All Of You.

 

Want to know how I have done it and how much I have done before, where you can do it in a much shorter time that I did, with only a fraction trouble I've done before, look at my resume and / or spit out the rest of this website. It saves your tuition, medical expenses, food expenses and related poisoning yourself and everything around you, hours reading and watching, of all wade through, because everything is in yourself, and after cleaning up in yourself, you can do everything by yourself in to the connection with yourself. Through my experiences and perseverance to find out how things work, I can now offer a helping hand, which I know very well that it is a very good one, because I've said YES to my own.

 

The choice I leave to You if I may help you to achieve your Self. In Connection With Your Self, your own deepest Source of Being. It's All in Your Self, because there is no outside world that it can, Al-One You. But I can give you a helping hand, so that it is less difficult and you can go through it quickly. Do you read further?

 

 

Quantum Healing

 

The term "quantum healing" indicates the self-healing ability of humans to that until the quants - the smallest particles of matter - penetrates. This is done by the action of 'energy'. This energy is the primal energy that fills the entire universe and covers. This primal energy is an intelligent force in man manifests on all levels of consciousness. It is a creative energy that is present in everyone and give you a sense of wholeness. The desire for your original wholeness of mind as an innate picture in your subconscious. The memory is this requirement as a deep knowledge preserved in your cells and this knowledge will guide you on your inner path. It penetrates the light body, the astral body and the physical body.

 

That means growing to an increased awareness in many areas, both terrestrial and cosmic. It also means the so-called awakening. Consider for decoding ancient patterns and attachments, cleaning vaccination residues, breaking fears, (re) activate your DNA, (re) activate your chakra system, the (re) activate the capabilities in your earthly life an other way. The means by which to solve it within yourself what is in your energetic system that does not belong, physical and mental problems solve themselves.

 

Since I can make contact, I am a so-called. Gatekeeper, Earth Keeper and Soulkeeper, with many dimensions and energies from the Source, the All, the Universe, Multiverse, I am able to take another one in with it and this person to provide those energies that person needs at that time and / or what it can / may receive what is conducive to transformation to wholeness, from the Soul Experience and which therefore eliminates all kinds of complaints.

 

I work while human experiences all of which I myself have done in the human kingdom (think everything there is to find in timelines, reincarnation, regression, soul group energy breeds energy), with the realm of nature spirits (there are, among others under the so-elves energy , unicorn power, the elementals, etc.), the realm of shamans (including the plants and animals and the elements), herbal medicine, including cures for another. Germanic medicine, crystal energy, geometric shapes, the dragon realm and other astral realms, which will include various healing teams do their work, the realm of the galactic creatures like the Arcturians, Pleiadians, Sirius, Hathor, angels, archangels, ascended masters, ancient wisdom and knowledge fields , Reiki forces, the Melchizedek energies Maya Egyptische- Keltische- Atlantic, Lemurian energy fields, the Mary Magdalene and Jesus, energy and much more and of course the God Source itself.

 

In fact, the Quantum Healing is to integrate all of the Old Earth energies and get there, and have peace. Be one with the old, in which everything is solved, all obstacles are lifted. Then there can be worked on something new and that's Keylontic Science Healing. The road to total freedom and detached from everything.

A nice simple article I came across on this is that the Akashic Records, the inner earth and your life book.

 

 

 

Keylontic Science Healing

 

For every Soul who wants to go further, there is the possibility to work at transforming by the various processes and to the Keylontic Science Healing.

I'm in it consecrated and I can work with it. It gives the possibility to move in and to a different dimensional form, so that physical limitations no longer need to be present.

In early 2005 I was called by Mir-I-Am, a female form of several meters long, blue robe and with short, blond hair. She told me my mission, even though I had no idea what it was about. Only after I had read the books by Voyager Ashayana Deane, I got to see a few more years then pass on the content and the activities that go with it. Although I have read a lot longer before the Masters of the Far East and that book had already touched me inside and told me about our total freedom and infinity and I intuitively knew what was truth.

End 2013 I got the Chakra Learn from Keylontic Science Healing to me, as well as insights into the Kathara Grid.

In early 2015 I received the signal people continue to be allowed to help with the Keylontic Healing Soul as their previous orders. In the distance / personal sessions that will become clear. I do not necessarily have someone there to inform, the development will naturally follow. There are souls who choose not to, I work with them with the Quantum Healings.

Of course for 2005 I also had my calls and have heard the messages from certain people at my address, but because I was lower in my consciousness, then to conceive troublesome what it means, though I have always therefore followed my nose or rather my heart. Also, it was all part of my overall training to get to where I am now and where I myself also will grow again and again, which I hope I can bring as much people as possible.

Keylontic Science takes you to your Higher Self, your Soul Essence ~ The Divine Source, it integrates your physical body with your Light Body and from that un-wrap you farther and farther.

 

 

Here is the link to this website on Science Keylonta.

 

 

Important:

Both the Quantum Healing and the Keylontic Science Healing is a process that takes place in yourself, I'm just accompanying to the gate between Your Self and where you need to be touched by your Soul Desire. I create for you the possibilities and a safe 'environment' for the session, even if you're just at home at your own place when it comes to distance healing. The responsibility for your own life is always with your self. I love it to be with follow-up, if there are any questions, you can contact me via a payed Skype session, but I am not solely responsible for your processes. Think about it. More information and great tips too on this website, including under the Disease chapter is Healing and all the submenus below. People who are addicted to heavy drugs or alcohol I will not take part in sessions unless they do so under proper guidance of a subsequent specialist counselor. Are you in check with a doctor, ask him/her and feel by your self if you need it. Furthermore, I recommend especially for You Self-confidence and the process you are in.

 

About the sessions:

Together we make a clear agreement on what time we do the session. In most cases I work remotely. I myself work so it makes sense, because I work from my surroundings and you will receive from the comfort of your own environment, it can receive calmer than before you proceed, because after all, you do not leave.

Each session will last between half an hour/three quarters, depending on what may happen to you. In remote sessions you do ensure that you're in a quiet, safe environment for you where you can not be disturbed. Nice relaxing lying down with a blanket, possibly some quiet music to shut out background noise.

Some people fall during or after the session to sleep. Make sure you have the space to do that, because in your sleep is often handled so well. It may also be that you want to move your body after a session, then do it. Your diet and need to drink (take preferably herbal tea / water) could also change, watch it and listen to what your body is telling you. There may be physical, mental, emotional issues arise that are separating. Massage your scalp, your body, what massage (you possibly can do themselves) helps to dissipate that which may away. Some people feel immediately that something happened, others may take longer. Everything has to be integrated, then take your time. This may take several weeks to several months and sometimes more than a year.

 

 

Contact:

Do you feel now that it's ok for you and you can trust in yourself and have it in me, then I invite you to take contact if you want an appointment for healing.

To read post comments on the healings or reactions of others, click on Healing Reactions.

 

There is a Way to go

Walk This First

Before you venture

On the One

All these You

Shows

 

Love, Petra