De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie
Home » Quantum Healing en/of Keylontic Science Healing » Gewaarzijn Emotie Intuitie

Uit:

Voyagers Deel 1 – Ashayana Deane – Hoofdstuk 5 Gewaarzijn, emotie en intuitie, blz 88 t/m 97

 

 

Hieronder volgen nog enkele passages uit het eerste boek door Ashayana Deane, welke ik belangrijk vindt om te delen.

 

 

Doelbewuste Verdraaiing van de Heilige Leringen

 

We zullen nu aandacht besteden aan de kwesties die verband houden met de Zeta, hun plan om holografische inserties te gebruiken voor de orkestratie van de 'mentale overname' door onvrijwillige matrixtransplantaties, in de hoop de Aardse territoria aan zich te onderwerpen, en de noodzaak dat mensen zich bewust worden van deze gebeurtenissen en leren wat ze in zo'n context het beste kunnen doen. De 'mentale invasie' is door de Zeta en anderen vele, vele jaren voorbereid. Jullie zijn gecultiveerd in de richting van het welslagen van dat plan. Talloze pogingen zijn gedaan op allerlei tijdstippen van jullie geschiedenis, door diverse groepen, om jullie af te leiden van de route van jullie geslaagde evolutie. Zoals we al hebben gezegd, is de Aarde uiterst waardevol bezit, in universele termen. De leringen, zoals deze zijn ingebracht door de Hostmatrixfamilies, zijn in de loop van de tijd verminkt. Veel informatie werd verwijderd uit deze geschriften, om jullie onbewust te houden. Mensen zelf, onder leiding van deze 'misplaatste', kwaadwillende machten, hebben in heel jullie geschiedenis cruciale aspecten van deze leringen verdraaid en achtergehouden, en er is geen enkele religieuze tekst in jullie tijd die niet aan deze manipulaties onderhevig is geweest. Dit is de reden waarom veel nieuwe informatie wordt aangereikt, maar zelfs met de hedendaagse vertalingen is het uitkijken geblazen wat betreft deze doelbewuste verdraaiingen. Door de verdraaiingen in jullie tradities, hebben jullie geleerd je persoonlijke macht weg te geven, je eigen waarnemingen te ontkennen, en je voortdurend te laten afleiden van het naar binnen kijken naar de kennis die bestaat in je verbinding met de Host-Zielenmatrices die nu fungeren als de organiserende structuur voor jullie versnipperde genetische code. Deze verdraaiingen in de leringen hebben jullie nog verder beroofd van je vermogen om je te verbinden met de Zielenmatrix en hebben er in geresulteerd dat jullie een gedragswijze hebben aangekweekt waarbij je je voegt naar de voorschriften van externe autoriteitsfiguren. Zoals we al hebben gezegd, is jullie species gecultiveerd voor een geslaagde 'mentale overname' en momenteel hebben jullie te lijden van precies dat type overname, omdat de meeste van jullie weinig idee hebben hoe ze zich met de Zielenmatrix kunnen verbinden. In eerdere hoofdstukken hebben we het 'hersenspoelprogramma' genoemd. Dit programma werd in gang gezet door de partijen die jullie mislukking wensten, en ze hebben goed werk gedaan in het kleuren van jullie waarneming, zodanig dat jullie vooringenomen zijn tegen juist die informatie die je de vrijheid zou geven om succesvol te groeien en te evolueren.

 

Via jullie tradities heb je geleerd om te gehoorzamen, om blindelings de ideeën te volgen die je door anderen zijn aangereikt, en angstig en wantrouwend te zijn als het gaat om je eigen menselijke natuur. Jullie hebben geleerd dat je machteloos en onwaardig bent, en dat je lichaam op de een of andere manier verachtelijk en onrein is. Dit waren NIET de oorspronkelijke leringen. De manipulators gebruikten delen van de oorspronkelijke leringen, verdraaiden ze, jullie doelbewust wegloodsend van van de geheimen die in je lichaam besloten liggen. Je werd gevoed met de onjuiste gedachte dat je verbinding kon maken met je ziel door je lichaam te verloochenen, terwijl in feite de verbinding met de Zielenmatrix juist via de biologische vorm moet worden gemaakt. De leringen werden verdraaid om je te doen geloven dat je 'God zou kunnen vinden' door buiten jezelf te zoeken, of door een of andere zelfbenoemde autoriteit gunstig te stemmen die de macht had je goddelijkheid voor je te bewaren. Je leerde de 'letter' in plaats van de 'geest van de wet' te volgen, en de 'wet' die je leerde te volgen, was doelbewust verkeerd uitgelegd, opdat de individuele persoon geen persoonlijke verbinding met de Bron kon maken. Ooit, tijdens de vroege ontwikkeling van jullie species, toen de adepten werkten aan de ondersteuning van de intellectuele functies en aan het onderdrukken van de 'spook' herinneringen, waren veel van deze leringen relevant. Het mentale vermogen van de mens in die tijd kon de last van bepaalde kennis niet dragen, en dus werden jullie weggeleid van die kennis.

 

Maar dat was alleen als tijdelijk bedoeld. Door de manipulatie van deze repressieve krachten werden jullie veel te lang in het duister gehouden. De informatie werd jullie zelfs toen jullie volwassen genoeg waren on deze effectief te integreren, nog steeds onthouden. Je zou jullie species nu kunnen vergelijken met een kind dat niet naar buiten mocht, omdat het alleen nog maar kon kruipen en er iets ergs zou kunnen gebeuren. Toen dat kind eenmaal goed en wel kon lopen werd de vrijheid van de buitenwereld nog steeds afgeschermd. Want misschien zou het kind wel weglopen, misschien zou het in zijn volwassenheid de geboden van de 'ouder' niet langer opvolgen. En zo is het geweest met de ontwikkeling van jullie species. Hoewel een deel van deze afscherming kan worden toegeschreven aan 'overbezorgde ouders', om de analogie maar weer te gebruiken, werd een groot deel doelbewust georkestreerd om jullie hulpeloos en onderdanig aan deze 'ouderfiguren' te houden. Niet al deze 'ouders' waren het ermee eens dat jullie volwassen mochten worden, en degenen die die deze laatste mening waren toegedaan, werden tot de krachten die werkten aan jullie ondergang.

 

Wie waren deze 'ouderfiguren' die jullie voedden en steunden in de tijd jullie je ontwikkelden van onschuldige wezens die jullie geworden zijn? De groep van interstellaire en multidimensionale wezens, waarvan de Sirische en Pleiadische cultuur deel uitmaken, die oorspronkelijk in dat verre verleden, het Turaneusiam-experiment begonnen. En de veelheid van species uit andere melkwegstelsels die oorspronkelijk hun genetische stempels doneerden, bij het begin van dit experiment. Zij zijn jullie voorlopers en jullie werkelijke voorouders, die jullie 'opvoedden' van de kindertijd van een nieuwe species tot de volwassenheid van jullie huidige ontwikkelingsstadium. En deze voorouders zijn springlevend, niet alleen in het genetische stempel dat jullie meedragen, maar ook in hun eigen tijd- en dimensionale continuüm. Zij zijn zich bewust van jullie en begeleiden jullie nog steeds, omdat zij, anders dan jullie, niet gevangen zitten in hun eigen tijd-ruimte coördinaat.

 

Deze 'ouders' hebben jullie species honderdduizenden jaren beschermd. Tegen de manipulators die 'jullie bakermat onder jullie neus weg wilden kapen' , en tegen de andere ouder-species die de loop van jullie evolutie een andere richting wilden geven om daarmee hun eigenbelang te dienen. Jullie werden beschermd in jullie groei, en dat is nog steeds het geval. Maar jullie worden wijs. Wijs genoeg om zelf een rol te spelen in jullie eigen bescherming en in de vervulling van je genetische erfgoed. Momenteel amuseren de Zeta zich met jullie. Dit plan is al in hoge mate omgebogen, maar zal een bedreiging blijven vormen totdat jullie in staat zijn helder de uitweg te zien uit de manipulatie die zij op stapel hebben staan.

 

 

Aardezaden en Sterrenzaden

 

De non-conformisten in jullie midden, de pioniers, zullen voorgaan in jullie ontwaken tot gewaarzijn en het in je kracht komen. Zij zullen jullie soort aanzetten tot de ontdekking en vervulling van diens genetische plan. Zij zijn de stille leiders van jullie tijd, de sprekers – naar jullie toegestuurd door de Ouden – door wie de kennis van jullie oorspronkelijke waarheden weer bij jullie terug zal komen. Sommigen van jullie dragen de geassembleerde codes van jullie oorspronkelijke Zielenmatrix in je mee, sommigen van jullie hebben hebben de Hostmatrixfamilies niet meer nodig omdat jullie lang geleden begiftigd werden met de Silicaatmatrix. Er zijn mensen in jullie midden die drager zijn van het 'Kristal-gen', zij bevinden zich op een pad van versnelde evolutie, en zullen, in vol bewustzijn of zonder het zelf te beseffen, jullie species naar vrijheid leiden. Dit zijn de Sterrenzaden. Ben jij één van hen?

 

De leden van jullie species die niet werden begiftigd met het geschenk van de Zionieten, en die geen drager zijn van de Silicaatmatrix in hun 'junk DNA' en Zielenmatrixcodes, zijn bekend als de Aardezaden. Hoewel heel jullie species afstamt van de 12 stammen van het Turaneusiam subprototype, werden jullie niet allemaal uitgekozen voor de experimenten van de Zionieten en de daaruit voortvloeiende versnelde genetische lijn (de oorspronkelijke selectie tijdens de eerste ontmoeting was willekeurig). Dit betekent niet dat één groep superieur is aan de andere van intrinsieke waarde, want jullie zijn allemaal nodig voor de vervulling van het Tureneusiam-stempel. Maar de Sterrenzaden zijn als het ware hun tijd vooruit, en dus dragen ze de last van de Slapende Aardezaden met zich mee, en de verantwoordelijkheid hen te helpen ontwaken. De Aardezaden zijn nog steeds verbonden me de Hostmatrixfamilies, ze hebben de Keylontica codes nog niet geactiveerd die hen in staat zouden stellen een aanvang te maken met de samenvoeging van hun oorspronkelijke geheugenpatronen. Velen van hen zijn nog niet door de oorspronkelijke frequentieomheining heen gegaan; wat hen in staat zou stellen om te beginnen met het samenvoegingsproces. Deze mensen zijn het meest kwetsbaar voor manipulatie door holografische inserties, en de Zeta zijn van plan om sommigen van hen te gebruiken om een 'ras van werkers' te kweken. Het plan voor de uitgekozen Aardezaden houdt in dat uiteindelijk de voedsel-, water-, en luchtvoorraad worden besmet met bepaalde elementaire componenten die de emotionele functies zullen onderdrukken, waardoor de mogelijkheid voor deze personen om verbinding te maken met hun Hostmatrixfamilies, wordt afgesneden. Een biologische blokkade naar de frequenties van de Hostmatrices. Het plan voor degenen die niet zijn uitgekozen, houdt in dat deze mensen van de planeet worden verwijderd door drama's die in scene worden gezet met behulp van de holografische inserties, zoals het voorbeeld van de 'Christus' in het vorige hoofdstuk.

 

Wat betreft de Sterrenzaden, hebben de Zeta andere plannen. De Silicaatmatrix in het genetische stempel van de Sterrenzaden is waardevol voor de Zeta. Dit is precies het element waarnaar ze op zoek zijn tijdens de niet door de Zielenmatrix geautoriseerde abducties, want zij hopen een sterkere, veelzijdiger hybride te creeeren via de mensen die drager zijn van deze code. Zij beschouwen de Sterrenzaden als de potentiele fokdieren van een hybride ras van de driedimensionale Aarde, waarmee zij de planeet hopen te herbevolken zodra het terrein eenmaal ontruimd is. Tegelijkertijd zijn de onverlichte Zeta ook bang voor de Sterrenzaden, aangezien deze laatste in potentie beschikken over het vermogen om de holografische inserties te doorzien. De sterrenzaden kunnen ook gemakkelijker deelnemen aan multidimensionale communicatie, wat hen in staat stelt om 'over de frequentieomheining heen te gaan' die de Zeta nu aan het 'oprichten' zijn in de menselijke DNA-code (weet je nog, de frequentieomheining is een soort geluidstechnologie die gebruik maakt van uitgekiende frequentiemodulatie). Omdat de Sterrenzaden tot op zekere hoogte al weer met hun oorspronkelijke Zielenmatrix verbonden zijn, kunnen de Zeta geen onvrijwillige matrixtransplantatie op hen uitvoeren zonder eerst de Zielenmatrix te ontmantelen. Dit is uiterst moeilijk te realiseren met de technologie die zij voorhanden hebben. En de Sterrenzaden worden multidimensionaal beschermd door de Zionieten, en ook door andere groepen (verlichte Zeta, Aethien, Ranthia, Siriërs, Pleiadiers, Breneau en vele andere aanwezigheden). De Sterrenzaden vormen de grootste bedreiging voor de oude Zeta-agenda, en dus proberen de Zeta andere manieren te vinden om hen op non-actief te houden.

 

De onverlichte Zeta doen al het mogelijke om te voorkomen dat het Sterrenzaad zich bewust wordt van zijn ware identiteit. Een slapend Sterrenzaad vormt geen bedreiging en leent zicht uitstekend voor manipulatie. Een groot deel van het 'hersenspoelprogramma' is er op gericht om Sterrenzaden slapende te houden: door afleidingen en door de angst 'niet voor normaal te worden versleten'. Er is bovendien een 'verdeel en heers' campagne in gang gezet om de Sterrenzaden en de Aardezaden uit elkaar te drijven en tegen elkaar op te zetten, en dat geldt ook voor de Sterrenzaadgroepen onderling, waarbij de sociale druk wordt uitgeoefend op de ontwakende personen.

 

De Zeta en de Interne Regering hebben ook op bepaalde plaatsen en ik bepaalde tijden 'druk uitgeoefend' op de medische wereld. De beweging om holistische therapieën in diskrediet te brengen, het voorschrijven van medicijnen voor de behandeling van 'emotionele' klachten die niet van psychotische aard zijn, het vooroordeel in de psychiatrie wat betreft 'spirituele' en 'paranormale' ervaringen, de onderdrukking van 'vrouwenemancipatie' en de rechten van de 'minderheden' – dit zijn allemaal zaken die worden aangewakkerd door Zeta 'agitatie', op 'de juiste tijd en plaats'. De Zeta en de Interne Regering infiltreren ook religieuze gemeenschappen als dat nodig is, om zeker te stellen dat de verschillende geleidingen blijven ruziën, opdat mensen zich niet op tolerante wijze zullen verenigen. Want dat zou (en zal) de ondergang van de oude Zeta-agenda betekenen. Je zou niet geloven welke kwesties die op enig moment in de schijnwerpers staan, verband houden met bemoeienis van de Zeta of de Interne Regering. Waarom denk je dat UFO waarnemingen waar mogelijk uit de media geweerd worden op zijn minst zoveel mogelijk gecensureerd? (eigen note: veel wel waarneembare UFO's zijn man-made en komen vanuit de Zeta). Wie houdt de netwerken in stand? De adverteerders natuurlijk. En wie zou er achter de schermen invloed uitoefenen op bepaalde concerns? Wellicht enkele 'kleine grijze schaduwen'?

 

 

Vrouwen

 

Momenteel ondersteunen de Zeta en de Internen een krachtige campagne tegen vrouwen. Dit wordt heel subtiel en gladjes georkestreerd, zodat het bijna niet wordt opgemerkt. Maar de programmering is aanwezig. Inspelend op de aangeboren liefde voor en band met hun kinderen is de Interne Beweging erop gericht om vrouwen te herconditioneren om zichzelf allereerst als voortbrengers van nageslacht te zien. In plaats van de ontwikkeling van de vrouwelijke identiteit als een gebalanceerde kracht te ondersteunen, spelen deze sublimale campagnes in op het schuldgevoel van vrouwen, hen er op subtiele wijze toe overhalend om zich 'incompleet' te voelen als zij zich niet voortplanten, en het gevoel gevend dat zij hun persoonlijke identiteit moeten opofferen om een 'goede ouder' te kunnen zijn. Vrouwen worden geprogrammeerd om hun lichaam en vooral hun emoties te wantrouwen. Zowel mannen als vrouwen zijn geprogrammeerd om hun emoties te onderdrukken en hun intuïtie te wantrouwen. ('Toevallig' zijn de gevoels- en intuitieve functies de belangrijkste middelen waarmee mensen holografische inserties kunnen doorzien en eruit kunnen breken). Heb je ooit nagedacht over de onderliggende boodschappen die door de media naar jullie worden uitgezonden?

 

Begrijp goed dat de oude Zeta-agenda vrouwen nodig heeft als fokdieren en mannen als werkkrachten bij hun orkestratie van de herpopulatie van de planeet. Is het een wonder dat zij deze 'traditionele' waarden ondersteunen en aanmoedigen? Wie denk je, heeft jullie soort geholpen bij het ontwikkelen van 'traditionele waarden' die hielpen om beide geslachten tegen elkaar uit te spelen, hen tegen elkaar opzettend in een machtsstrijd, in plaats van het te verenigen in een co-creatieve partnerschap, zoals oorspronkelijk de bedoeling was? Het idee van traditionele waarden is doelbewust in verdraaide vorm aan jullie voorgeschoteld. Het is gepropageerd op een manier die een impliciete onderworpenheid van de vrouwelijke rol inhield. Deze verdraaiing werd duizenden jaren geleden in gang gezet om de wijsheid van de Verenigde Geslachten buiten het bereik van de menselijke waarneming te houden. En de Zeta spelen nu in op deze thema's om jullie nog verder te verdelen en 'je vast te houden' in het oude, versnipperde, genetische stempel. Totdat jullie deze kwesties en de kleingeestige machtsstrijd waarmee ze gepaard gaan, overwinnen, zul je niet weten wat vrijheid is. De 'traditionele rolverdeling' van de beide geslachten was oorspronkelijk bedoeld als een structuur voor co-creativiteit, op basis van wederzijds respect en persoonlijke vrijheid. Het was een optie, en nooit bedoeld als een door de maatschappij opgelegde verplichting. Mannen of vrouwen die deze rol niet wensten te spelen voor elkaar en in de samenleving hadden andere legitieme opties om uit te kiezen. Dit is niet het geval in de samenlevingen van jullie huidige wereld. Jullie hebben jezelf laten beroven van een waardevolle vrijheid. Alleen jullie, als individuen, kunnen die vrijheid aan jezelf terug geven.

 

 

Bescherming van de Zielenmatrix

 

Het allereerste en belangrijkste dat je kunt doen om jezelf te beschermen tegen holografische inserties en onvrijwillige matrixtransplantaties, is jezelf en je denkwereld open te stellen voor het feit van de echtheid van de Zielenmatrix. Of je nu Aardezaad bent of Sterrenzaad, het feit dat je bestaat impliceert het bestaan van de zielenmatrix, hetzij de Host-Zielenmatrix van de Aardezaden of de oorspronkelijke Zielenmatrix van het Sterrenzaad. Zodra je het bestaan van de matrix hebt erkend, is de volgende stap dat je actief een beroep doet op deze zielenfamilie/zielenidentiteit om je te helpen bij het sterker maken van deze verbinding. Reserveer iedere dag wat tijd om te mediteren of te bidden (waar je het meest mee op je gemak voelt), tijd waarin je je aandacht richt op het tot stand brengen van deze verbinding en op het ontwikkelen van de vaardigheid om je lichaam en geest tot rust te brengen. Vind de 'plaats van vrede' in jezelf (deze bestaat en is te vinden) en centreer jezelf daar iedere dag tenminste enkele minuten. Kies ervoor om bewust te groeien en vraag je Zielenmatrix om je te helpen, op een wijze die begrijpelijk is voor jou. Reik naar het hogere weten in je zielenmatrix en deze zal je begeleiden. Begin je emotionele werkelijkheid onder de loep te nemen en laat jezelf gevoeliger worden voor de plaatsen waar je emoties onderdrukt. Begin door je angsten heen te werken en vraag je Zielenmatrix om je daarbij te helpen. (Het direct met de Zielenmatrix werken kan vaak meer bewerkstelligen in een week dan jarenlang psychotherapie; wat overigens niet wegneemt dat therapie zinvol kan zijn als dit instrument wijs wordt toegepast.) Spreek met jezelf af dat je je spirituele bewustzijn gaat ontwikkelen, en weet dat als je effectief naar binnen leert kijken, je alles voorhanden hebt dat je maar nodig hebt om spiritueel te groeien. Je 'spirit' is je Zielenmatrix, en deze is altijd binnen handbereik.

 

Het op één na belangrijkste ding dat je kunt doen om holografische inserties te voorkomen, is je tolerant te voegen bij de andere leden van jullie species. De Zeta en de Interne Regering gebruiken 'verdeel' en 'heers', dus wees je daarvan bewust en begin jezelf te deprogrammeren waar het gaat om de 'gangbare ideeën' die je er wellicht op na houdt die mensen eerder van elkaar scheiden dan dat ze hen verbinden. Zet je vooroordelen opzij en begin de gemeenschappelijke elementen te zien in mensen en volkeren in plaats van de verschillen. Werk als individu aan je eigen overtuigingen en emoties en kom in groepen bijeen om harmonie, vrede en broederschap in de wereld te ondersteunen. Observeer je 'traditionele' opvattingen een poosje en kies ervoor alleen die opvattingen te handhaven die tolerantie jegens alle mensen, respect voor alle levensvormen (zelfs de 'slechterikken', wij zij ook moge zijn) en vertrouwen in de levenskracht zelf of 'de ziel in jou' propageren. Wees op je hoede voor ideologieën die je wegloodsen van het creeren van een persoonlijke relatie met een 'hogere macht', en vervang 'heldenaanbidding' van autoriteitsfiguren door een persoonlijke relatie met de spirituele aspecten van je wezen. Steun elkaar in je groei naar spiritueel gewaarzijn, ongeacht het pad dat je bewandelt, en loop niet in de valkuil van het veroordelen van anderen die spiritualiteit niet zien op de wijze zoals jij het ziet. Spreek met jezelf af dat je een hogere visie van de broederschap voor de mensen van de planeet zult hooghouden, een een visie van evenwicht voor de planeet zelf. Word de Beschermer waartoe je bestemd bent en help anderen hetzelfde te doen.

 

Dit zijn enkele dingen die je kunt doen om een begin te maken met het leren van de processen die nodig zijn om jezelf 'buiten het bereik' van holografische inserties te houden. Als het de Zeta niet of nauwelijks lukt om de inserties te gebruiken, omdat mensen hebben geleerd hun eigen denken en voelen richting te geven, zullen ze er niet in slagen hun wens van een onvrijwillige matrixtransplantatie naar het Zeta collectief in vervulling doen gaan. Mensen beschikken over de macht om 'deze nachtmerrie te beëindigen' voordat deze nog verder gaat – waarnemingsvrijheid is een kostbaar geschenk. Als je wijs bent, zul je niet toestaan dat deze vrijheid zonder slag of stoot van je gestolen wordt!

 

 

EMOTIE

 

De Menselijke Emotie is de sleutel tot menselijke 'verlossing', want via de perceptuele structuren van de emotionele functie kan de waarheid onderscheiden worden. Holografische inserties zijn niet te bespeuren met behulp van het verstand, mechanische instrumenten (bij jullie huidige stand van technologie), of de waarnemingsgegevens die worden geboden door de vijf zintuigen die jullie gewend te zijn te gebruiken. Deze inserties kunnen wel worden gevoeld, aangevoeld door de gevoels- en intuïtieve functie, en bespeurd door gebruik te maken van Hoger-Zintuiglijke Waarneming (Higher Sensory Perception; HSP). HSP houdt in dat de zeven zintuigen van het menselijke organisme die bestaan op een hogere frequentie dan de vijf geïdentificeerde zintuigen, gebruikt worden. Omdat deze zintuiglijke functies zelf in de hogere frequentiebanden van het menselijke bio-energetische veld bestaan, kunnen ze hogere frequentie gegevens in zich opnemen en vertalen (via de Keylonta Codes). Sommige kunnen eveneens ultralage frequentie vertalen. De energie die de mens met diens Zielenmatrix verbindt is de hoogfrequente energie. De 'hogere' zintuigen van HSP zijn de functies die worden gebruikt om Zielenmatrix-informatie te vertalen, via het lichaam naar het menselijk gewaarzijn. Holografische inserties worden 'uitgezonden' in een bepaald frequentiebereik (in jullie geval, dat van het gemiddelde menselijke waarnemingsbereik van de vijf zintuigen). Buiten dat bereik begint de 'materiële illusie' van het hologram snel aan kracht in te boeten. Om op grote schaal holografische inserties te creëren, moeten de Zeta een frequentieomheining tot stand brengen (door de Keylonta Codes in het menselijk DNA te manipuleren met behulp van geluid) die de hogere en lagere frequentiebanden 'buitensluit', en het menselijke waarnemingsbereik 'verzegelt in 'de frequentiebanden die in de insertie worden gebruikt Hiermee wordt het individuele vermogen om Zielenmatrixgegevens via het lichaam naar het bewuste gewaarzijn te vertalen, buitenspel gezet.

 

De ontwikkeling van HSP maakt deel uit van het evolutionaire pad van de mensheid en het vermogen van het lichaam om de hogere-frequentie informatie te verwerken, begint zich net af te tekenen in de brede lagen van jullie species. Bepaalde Keylonta Codes moeten worden geactiveerd door energie die vanuit de Zielenmatrix wordt gepulseerd om de latente codes (in het junk DNA) in beweging te zetten, die het lichaam aanwijzingen zullen geven (via zijn elektrische, chemische en hormonale structuur) om de informatie van hogere frequentie te vertalen. Totdat deze codes geactiveerd zijn, zal de energie met een hogere of lagere frequentie gewoon 'door de gaten' in de zenuwsynapsen vallen. De elektrische, chemische en hormonale veranderingen die worden gecreëerd door de activering van latente codes, voegen letterlijk nieuwe 'impulsontvangers' toe aan de neurologische structuur en versterken de zenuwvezels om een 'grotere lading' elektrische impuls te kunnen dragen. Zonder deze wijzigingen kan het menselijke lichaam geen frequenties vertalen die buiten het vertaalbereik liggen. Om het waarnemingsbereik uit te breiden, moet het lichaam worden versneld in zijn vermogen elektrische data vast te houden en te verwerken. Deze versnellingen worden geactiveerd door Keylonta Code activeringen, die door de Zielenmatrix overeenkomstig zijn inherente cyclische ritmes worden georkestreerd. Dit proces is een natuurlijke dynamiek in de menselijke evolutie, en is het proces waardoor jullie in de loop van de tijd evolueren.

Deze Keylonta Code activeringsprocessen kunnen in een hogere versnelling worden door bewuste toepassing van Keylonta wetenschap.

De Zeta en Interne Regering zijn op de hoogte van dit naar buiten tredende aspect van de menselijke evolutionaire ontwikkeling, en wensen te voorkomen dat dit specifieke vermogen in de species aan de oppervlakte komt. Als mensen zich natuurlijk ontwikkelen, zouden deze intrensieke vermogens de mensen buiten het bereik van mentale manipulatie brengen. De Zeta kozen dit tijdsbestek, precies vanwege de evolutiefase waarin mensen zich momenteel bevinden. Hun plan kan niet worden volbracht als mensen, op grote schaal, de waarnemingskwaliteiten ontwikkelen (en de daaruit voortvloeiende kennis) die het gevolg zouden zijn van de natuurlijke evolutie van de hoger zintuiglijke waarneming. En dus komen ze binnen in jullie tijdcoordinaat en zetten tegelijkertijd infiltraties op touw op cruciale punten in jullie verleden met de bedoeling de natuurlijke ontwikkeling van jullie vermogens af te kappen, jullie aldus 'entend' de collectieve-geest matrix van de Zeta voordat deze aan het licht tredende vermogens je in staat stellen een sterke bewuste verbinding met je eigen of host-zielenmatrix te maken. Zodra je eenmaal het vermogen hebt ontwikkeld om een grotere hoeveelheid Zielenmatrixfrequentie vast te houden in je cellulaire structuur, zullen de Zeta je niet langer kunnen manipuleren in de mate waarin ze dat momenteel doen. Ze beschikken niet over de technologie of de kracht om de Zielenmatrixfamilies van een groot collectief te ontmantelen. Er zou teveel tussenkomst van de behulpzame groepen zijn, die bestaan in de Zielenmatrixniveaus van de werkelijkheid. Om jullie planeet te kunnen infiltreren, moeten de Zeta het menselijk collectief onder hun leiding brengen voordat dat collectief uitgroeit tot een complete belichaming van de Zielenmatrix, en als mensen is het jullie verantwoordelijkheid om te zorgen dat het eerste niet gebeurt.

 

De tijdcycli van menselijke evolutionaire ontwikkeling zijn niet 'in steen gegrift', bij wijze van spreken. Hoewel er bepaalde vastliggende cyclische patronen zijn die de beweging van melkwegstelsels, planeten en alle levensvormen in die stelsels reguleren als deze in spiraalbeweging door de Tijdmatrix trekken, is er wel enige flexibiliteit in deze vastliggende cycli. Onder bepaalde omstandigheden kunnen er versnellingen in de evolutie plaatsvinden in elk van deze cycli, en een versnelling in het ene stelsel zal een wederkerig effect hebben op de cycli in gerelateerde stelsels. Holografische inserties vormen momenteel een bedreiging voor jullie populatie (ook al hebben de meeste van jullie geen idee dat deze technologie zelfs maar bestaat) en de ontwikkeling van je HSP is je belangrijkste verzekering voor het neutraliseren van die narigheid. De Zeta wensen jullie te beroven van je evolutionaire geboorterecht op HSP en willen jullie bovendien je vrijheid van werkelijke keuze op grond van heldere waarneming, ontnemen. Hoewel de HSP-vermogens nu pas aan de oppervlakte beginnen te komen in de brede lagen van de bevolking van de Aarde, is de ontwikkeling van deze vermogens, door de versnelling van jullie evolutionaire stempel, haalbare kaart. Er zijn methoden die je als bewust individu kunt gaan gebruiken om deze evolutionaire versnelling in gang te zetten. Je hoeft geen 'spiritueel georiënteerde' persoon te zijn, of een religieuze persoon, om het hiervoor genoemde te begrijpen en de technologieën die we je zullen aanbieden, te gebruiken. Je hoeft geen liefhebber te zijn van 'esoterische' filosofieën, je hoeft geen rituelen uit te voeren om een praktische relatie met de Zielenmatrix aan te gaan of te begrijpen.

De Zielenmatrix is evenzeer een wetenschappelijk fenomeen als een spirituele werkelijkheid. In de manifestatie van Levenskrachtpatronen kan deze matrix worden beschouwd als een natuurlijk voorkomende structuur, ongeveer net zoals de waarneembare structuur van jullie DNA en cellulaire patronen. 'Spiritualiteit' is gewoon dat deel van echte, universele wetenschap dat jullie nog niet begrijpen, want wetenschap is waarlijk de Mechanica van BewustZijn en diens manifestaties, en bewustzijn is de ware spirituele essentie van het universum, en alle levensvormen daarin.