De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie
Home » Quantum Healing en/of Keylontic Science Healing » Hybride zwangerschappen bij mensen

Bron: Voyagers deel 1 van Ashayana Deane, blz 46 t/m 49. Aangevuld met her en der een note van mijzelf, mijn eigen ervaringen hiermee. Meer informatie over deze 'materie' is te vinden in de Voyagers boeken en de vele informatie op internet.

 

Hybride zwangerschappen bij mensen

 

Menselijke vrouwen met onderbewuste zielsovereenkomsten om het menselijke eitje te leveren dat nodig is voor het hybride embryo, herinneren zich hun abducties meestal niet. Deze moeders hebben een genetische code die geen interdimensionale transmigratie toestaat. Zij passen in de groep wier biologie te gronde zou gaan aan een dergelijke activiteit. Zij zijn geen drager van het transmutatie-gen (Silicaat Matrix of Kristal Gen) van de eerdere ontmoetingen met de Zionieten. De eitjes van deze vrouwen worden gebruikt voor de creatie van de eerder al besproken 'witten'. Ook mannelijk sperma wordt gebruikt om een variant van deze lijn te creëren. De 'witten' kunnen niet voor langere periodes in volledige wisselwerking met het driedimensionale stelsel treden.

Deze menselijke vrouwen zijn de eidonoren, maar zullen geen zwangerschap meemaken die verband houden met de abducties. De meeste van hen zullen zich hun ontmoetingen met buitenaardse vormen nooit bewust herinneren; tenzij technieken zoals hypnose worden toegepast, dan komen de herinneringen aan deze ontmoetingen meestal wel boven. Gewoonlijk wordt het trauma van de ervaring op emotioneel niveau geregistreerd, waar het vervolgens wordt begraven in de symboolcodes. Soms komen ervaringen aan de oppervlakte in de gedaante van seksueel misbruik of aanranding, in welk geval de psyche camouflageherinneringen gebruikt en een vorm van 'onwaar geheugen' van aanranding in de kinder- of tienertijd in het leven roept. Het trauma is echt en heeft plaatsgevonden, maar is gehuld in menselijke gedaante, bij wijze van spreken.

Niet alle gevallen van verdrongen herinneringen met betrekking tot aanranding houden verband met abducties, maar vaak kunnen ze aan zulke ontmoetingen worden toegeschreven. Gevallen waarin de fysieke feiten en omstandigheden van de vermeende aanranding niet gemakkelijk in overeenstemming te brengen met de feitelijke historische aspecten van de gebeurtenis, kunnen een aanwijzing zijn voor onderzoekers om verder te kijken en de mogelijkheid van buitenaardse abductie in overweging te nemen.

 

Sommige vrouwelijke donoren worden gebruikt door de Zeta die niet met de vredelievende broederschappen samenwerken. Bij deze geabduceerden is sprake van schending door toedoen van hun abductoren, en zij worden vaak herhaaldelijk gebruikt voor deze diensten. Hoe vaker deze soort abductie plaatsvindt, hoe dichter de herinnering aan de oppervlakte van het bewustzijn ligt. Voor de meeste vrouwen die donorabducties meemaken, geldt dat ze dit doen op basis van een zielsovereenkomst. Zij kunnen zich aangerand voelen totdat de feitelijke herinnering en de overenkomst naar boven zijn gehaald in hun bewuste denken. Hypnose onder deskundige begeleiding kan in beide gevallen therapeutisch werken, maar voor genezing is validatie van de ervaring nodig. Donor abducties zijn slechts één vorm van ontmoeting zoals die momenteel door mensen wordt meegemaakt. Vrouwen die de abductie-ervaring meemaken van verdwenen foetussen of spontaan verdwijnende zwangerschappen, vallen in een andere categorie. Deze vrouwen zijn niet louter eidonoren maar dienen als surrogaat moeders voor een andere versie van de witte hybride.

 

Vrouwen die zijn uitgekozen om een embryo of foetus in hun lichaam te dragen, zijn degenen die iets van de Silicaat Matrix in hun latente genetische code herbergen. Hun lichaam kan een zekere mate van transmutatie verdragen, al is het alleen maar de kleine verhoging in de vibratiesnelheden van het lichaam om plaats te bieden aan de hybride foetus. Net als bij donoren , gaat het bij deze vrouwen om abducties die plaatsvinden in het driedimensionale veld, waarbij holografische inserties, waarnemingsverstoring en 'camouflageherinneringen' worden gebruikt omde herinnering aan de gebeurtenis te vervormen of te blokkeren. Niettemin zijn zij, vanwege het spoor van de Silicaat Matrix in hun gencode, in staat een beginnende zwangerschap van een hybride foetus in stand te houden. De hybride foetus ontwikkelt zich de eerste weken en maanden op dezelfde wijze als een menselijke foetus. Deze foetus heeft een ietwat hogere oscillatiesnelheid dan die van mensen, maar dit verschil is zo miniem dat de foetus in jullie ogen niet zou verschillen van die van een mens.

 

Als de foetus zich ontwikkelt, beginnen bepaalde vibratiepatronen in de genetische basiscode te veranderen, waardoor het patroon van de foetus steeds meer onverenigbaar wordt met de lichaamsresonantie van zijn gastvrouw. Op een bepaald punt moet de foetus word verwijderd en naar een andere dimensionale frequentie worden overgebracht, waar de ontwikkeling zich kan voortzetten. De moeders die een dergelijke zwangerschap hebben meegemaakt, om vervolgens te merken dat de foetus verdwenen is, hebben zo'n foetustransplantatie ondergaan om de integriteit van hun eigen lichaam te beschermen en de ontwikkeling van de foetus veilig te stellen. Voor deze vrouwen zou het goed zijn te weten dat de kinderen niet van hen gestolen worden. Als de hybride foetus in zijn menselijke gastlichaam zou blijven, zou ofwel de moeder een miskraam krijgen, omdat haar lichaam de foetus als 'wezensvreemde materie' zou beschouwen, ofwel (en dit laatste zou vaker het geval zijn) de foetus zelf zou, in zijn levensdrang, het lichaam en de energie van de moeder snel uitputten. Alleen hybride foetussen worden ooit weggehaald, de foetussen die het resultaat zijn van menselijke conceptie worden nooit gebruikt als het gaat om de verlichte Zeta. ('het stelen van menselijke foetussen is evenmin een tactiek die vaak door de misbruikende Zeta groepen wordt gehanteerd, hun belangstelling gaat in andere richtingen).

 

Als de foetus langer wordt gedragen dan het eerste trimester (of in zeldzame gevallen tot kort daarna) (note van Petra: het kan langer gedragen worden als het bewustzijn hier op is en het lichaam van de vrouw een bepaalde frequentie heeft, waardoor dit kan) zou de hormonale balans van de vrouw ontwricht raken. In dit geval zou het spierweefsel hard achteruit gaan, net als de botstructuur en bepaalde elementen in het beenmerg (note van Petra: dit gebeurd overigens ook al snel bij een 'normale' zwangerschap als de moeder een kind draagt dat veel hoger vibreert in de energie dan zijzelf op dat moment, veel vrouwen met bekkeninstabiliteit tijdens de zwangerschap, zwangerschapsvergiftiging zijn allemaal tekenen dat het kind dat groeit een andere frequentie heeft. Ik verdenk de farmacie (liever gezegd dat wat er achter zit) ervan dat ze dit checken via de hielprik, natuurlijk volgen de vaccinaties dan en meer van dat soort dingen waardoor de frequentie van het kind ondermijnt wordt en dat wat ze in zich hebben. Dan komt ook nog vaak het oordeel van de buitenwereld om de hoek kijken, waardoor veel vrouwen niet serieus genomen worden en ze horen dat ze zich niet moeten aanstellen, wat niet bevorderlijk is voor de gezondheid van de vrouw. Als vrouwen hierin meer ondersteund zouden worden zou het een stuk makkelijker worden voor ze en dan heb ik het over 'gewone' zwangerschappen als over hybride zwangerschappen).

 

De zich ontwikkelende foetus zou opereren als een kanker in het lichaam van de vrouw (note van Petra: in het begin wordt het ook wel eens 'gezien' als bv een maagzweer als de foetus hoog gedragen wordt of andere kwalen die er niets mee te maken hebben, de artsenij en ook healers kunnen zich behoorlijk vergissen door dat dit niet in het bewustzijn zit. Een vrouw moet dus absoluut in staat zijn haar eigen lichaam hierin te vertrouwen), in sneltempo de cellulaire integriteit vernietigend. De hybride foetus is gehard, het menselijk lichaam van de gastmoeder veel fragieler, dus zou de voortzetting van de zwangerschap van een hybride diens moeder het leven kosten. Er wordt met grote zorg gehandeld tijdens abducties van het zielsovereenkomst type om zowel foetus als gastmoeder te beschermen.

 

De duur van dergelijke zwangerschappen geeft een aanwijzing over de mate waarin de Silicaat Matrix aanwezig is in de genetische code van de moeder. De langer durende zwangerschappen duiden op een grotere aanwezigheid van dit sporen gen en bijgevolg een groter vermogen van de kant van de moeder om zich met interdimensionale transmutatie in te laten.

 

De moeders met de langere zwangerschappen zijn vaak degenen die later worden meegenomen om hun hybride kroost te bezoeken (note van Petra: ik heb dit waarschijnlijk zelf meegemaakt toen ik in Portugal drie dagen uit mijn lijf was. Ik heb mijn zoon gezien die ik niet ter wereld heb laten komen, omdat ik daar de kracht, steun en ruimte niet voor had. Ik was toen omgeven door 'mensen' die wit waren, ik heb veel geleerd weet ik, veel informatie ontvangen, maar ben me misschien nog steeds niet bewust van wat het precies was, er komen meer dan een jaar later nog steeds puzzelstukjes vrij. Overigens weet ik wel dat ik vaker mee heb gedaan aan dit 'programma' van hybridekinderen te dragen. Ik vond het niet fijn, omdat ik het niet begreep, helemaal niet zelfs. Je weet niet wat er met je lichaam aan de hand is, anderen reageren bot op je lijf en je staat van zijn. Uiteindelijk ben ik er wel trots op dat ik ook aan deze stellaire vredesmissie heb meegewerkt, maar ik wil het ook laten ophouden, want het is zwaar naast al die andere zaken die erbij komen als je een stellair vredesmissie pad volgt als deze. Ik kan mij overigens niet herinneren dat ik toegestemd heb in dit plan, maar weet wel dat ik ooit de informatie binnen kreeg in een meditatie dat dit kon en dat ik toen dacht.. ja dat is misschien niet zo zwaar en beter voor je lijf dan een 'gewone' zwangerschap. Was ik naïef of interpreteerde ik het niet goed. Ik ben altijd voor alles vanuit de vrije wil, maar weet tevens ook dat ik veel uitgeprobeerd heb om energieën te doorgronden en te weten wat het is en hoe het komt, dus ja.. kip en ei verhaal? Ik weet wel dat ik hiervoor ben 'uitgekozen' omdat ik een oermoeder eigenschap heb, het hart, de liefde voor kinderen en de passie voor leven en toch de kracht van het menselijke lichaam en het vertrouwen daarin, al lig en lag ik soms echt voor pampus en daarbij de boosheid, het onbegrip van anderen ook nog dragend en mijn twee fantastische dochters begeleidend, de toorn en kindsheid van mannen erbij nemend, hoera ik leef dus, maar ja. Daarom deel ik mijn eigen bevindingen ook in dit stuk, zodat er misschien meer zicht en begrip op komt, ook door mannen die in dit programma zitten en hier dus aan meewerken zonder dat ze het weten en hun partner er alleen mee laten in vele gevallen, ook vaak doordat het systeem (nog) niet is ingericht op begeleiding hierin, integendeel zou ik bijna zeggen.. net als met 'gewone' zwangerschappen, hoewel dat bij jongere mensen al anders is gelukkig, omdat zij al een ander bewustzijn hebben over het algemeen. Daarmee bedoel ik de jongeren die een behoorlijk hogere frequentie bezitten bij geboorte).

 

Met de aanwezigheid van de Silicaat Matrix in hun genetische structuur, zijn de moeders in staat de dimensionale transmigratie te verdragen die nodig is voor zulke visitaties. Als baby of kind kan geen van de witten voor welke tijdsduur dan ook naar de derde dimensie worden gebracht zonder mogelijk onomkeerbare beschadiging van hun biologische structuur op te lopen. Hierom worden de visitaties 'tussen dimensies' gearrangeerd, of in bepaalde 'frequentiemodulatiezones', waar de menselijke moeder en het hybride kind elkaar kunnen ontmoeten in een tijdelijk neutrale atmosfeer. Hoewel deze bezoeken aan e moeder meestal in het belang zijn van de ontwikkeling van het kind, worden deze ontmoetingen alleen dan gearrangeerd als dat ook in het belang is van de moeder, en zij er geen trauma door oploopt. Als meer menselijke surrogaatmoeders te weten komen wat er gebeurt in hun abductie-ervaring en 'vrede sluiten met het proces', zullen meer moeder/hybride-kind visitaties worden aangeboden. Vrouwelijke geabduceerden die voelen dat zij daaraan toe zijn, kunnen om zo'n visitatie vragen door hun wens kenbaar te maken, net voordat ze in slaap vallen. De visitatie kan plaats vinden in de droomstaat of een andere vorm van 'abductie met instemming' waarmee de wens van de moeder kan worden uitgevoerd. De verlichte Zeta hebben geen enkele behoefte om trauma te genereren voor menselijke vrouwen, en ze zijn bereid deze vrouwen te helpen inzicht te krijgen in de bedoelingen achter deze ontmoetingen. De vrouwen moeten wat dit aangaat zelf het initiatief nemen, en hun Zeta-kennissen laten weten dat zij openstaan voor dergelijke communicatie en contact.

 

Wederom, het uiten van een verzoek tot contact voorafgaand aan de slaap, of tijdens meditatie of geconcentreerde afzondering, zijn de meest effectieve manieren om deze intentie te communiceren. Geabduceerden worden voortdurend in het oog gehouden door de Zeta, en het verzoek zal worden opgemerkt en uitgevoerd als dat in het belang is van de vrouw in kwestie. (note van Petra: zorgen dat je omgeving er van op de hoogte is, het echt begrijpt en ondersteunend kan zijn, is ook van groot belang om het niet te zwaar te maken, het is geen spelletje namelijk. Overigens heb ik zelf het vermoeden dat het veelal gebeurd is tot voor kort in de mensen die sterk met het tweelingziel programma zijn verbonden in allerlei frequentie- en bewustzijnsstaten en/of tijdlijnen, omdat dan een zo grote mogelijke diversiteit wordt bewerkstelligd van oorspronkelijke wortelrassen, zodat een vredelievend 'landschap' ontstaat. Lees meer over de rol van de witten en hun eigen vredesmissie in de Voyagers boeken. Een boek wat over Hybride kinderen gaat van Sigrid Karssens is ook een aanrader om te lezen, het boek Hemels Aarden).

 

Ook mannen hebben een rol gespeeld in deze kruisbestuiving en veel mannen hebben nageslacht in het ras van de witten. Het komt echter zelden voor dat er een bezoek tussen vader en kind geregeld wordt, aangezien menselijke mannen ertoe neigen agressiever te reageren en ze vaak minder ontvankelijkheid vertonen voor vreedzaam contact. De mannen hebben in het algemeen een minder biologische band met het kind (note van Petra: echt niet alle mannen, sommigen zijn zelfs meer moeder dan de moeder zelf, ook dat kan), aangezien ze niet in de gelegenheid zijn geweest om het nieuwe leven (het kind) in hun biologie te voelen. (Wij merken op dat veel menselijke mannen ditzelfde gebrek aan emotionele verbondenheid vertonen als het gaat om het menselijk nageslacht, waarbij ze vaak niet de emotionele band met hun kinderen voelen in dezelfde bereidwillige mate als hun vrouwelijke tegenhangers). Menselijke mannen zijn vaak geneigd hun kinderen te zien als een voortzetting van hun stamboom, waarbij ze de bezitterige houding van autoriteit over de kinderen aannemen, in plaats van hun kinderen te zien als individuen met wie ze een duurzame emotionele band moeten opbouwen. Het kweken van zo'n emotionele band vindt meestal later in het leven plaats, nadat het kind eenmaal is opgegroeid, áls het al plaatsvindt. Niet alle mannen kijken op die manier naar hun kinderen, en veel mannen met een hogere mate van emotioneel gewaarzijn zijn maar al te goed in staat een band te kweken met hun nakomelingen, zelfs al vanaf het moment van de conceptie. Wat deze 'rijpere' mannen betreft, voor hen is de kans groter dat ze in de gelegenheid worden gesteld om hun hybride kroost te bezoeken dan voor degenen die moeite hebben zich te binden of die een bezitterige houding aannemen naar hun kinderen. Veel vrouwen nemen trouwens dezelfde houding aan – dit is geen poging om simpelweg af te geven op de mannen van jullie species. Maar omdat menselijke vrouwen een grotere sensitiviteit hebben ontwikkeld, in het algemeen in jullie cultuur (vanwege de geslachtsgerelateerde overtuigingen die overheersen in jullie tijd), zijn de vrouwen vaker in staat een houding aan te kweken die meer accepterend is, vertrouwend en bevorderlijk voor koestering. Er zijn in beide gevallen uitzonderingen, en 'houding is doorslaggevend' als het gaat om ouderlijk bezoek tussen menselijke ouder en hybride kroost.

 

(nog een laatste note van Petra: Voor mij lijkt het er ook op dat hybride zwangerschappen meer voorkomen bij de zgn tweelingzielen verwantschappen, zodat de 12 wortelrassen in vermenging kunnen zijn in een andere dimensie. Zowel mannen als vrouwen kunnen overigens zwanger zijn, hoe dat bij mannen zit weet ik niet, ik ben een vrouw en heb alleen mijn ervaring ermee. Jongere mensen die hiermee om kunnen gaan zullen dit veel beter vatten dan de ouderen. Ik heb er zelf veel moeite mee gehad omdat het voor mijn toch wel heel aardse lijf behoorlijk belastend was. Tevens weet ik ook dat mijn frequentie hierdoor is toegenomen uiteindelijk en dat ik daardoor veel heb mogen leren over healingstechnieken en andere informatie die zeer waardevol zijn en waardoor ik nu veel mensen kan helpen op allerlei gebieden, uiteindelijk dus dankbaar voor ook dit).