De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie

Inleiding in Keylonta

 

De wetenschap van Licht, Geluid, de Onderbewuste Symbool Codes, en de Basis Codes van Materie

 

Keylonta is een wetenschap van energiedynamica zoals die van toepassing is in een multidimensionaal, eeuwig bewegend universum. Het is het primaire fundament waarop alle geavanceerde wetenschappen en technologieën van licht, geluid, frequentie en elektromagnetische energie gebouwd zijn. Keylontische wetenschap handelt over de onderliggende structuren van elektromagnetische energie door middel waarvan alle materievormen geconstrueerd worden en over de eigenschappen van elektrotonale energiestructuur door middel waarvan bewustzijn diversificatie en individuatie bereikt. De grondslagen van Keylontische Wetenschap komen voort uit een meeromvattende categorie van multidimensionale wetenschappelijke studie die bekend staat als de Wetenschap van Trillingsmechanica. De Wetenschap van Trillingsmechanica hanteert een schematische weergave van een kosmische orde die wordt gecreëerd door de inherente dynamiek van splijting en fusie van elektrotonale energie-eenheden, een orde waardoor de natuurwetten van de kosmos ingesteld en in beweging gehouden worden. Keylontische Wetenschap houdt zich bezig met deze natuurwetten zoals zij gelden voor structuren en dynamica van energie, materie en bewustzijn die door deze wetten gecreëerd worden. Keylonta kan worden beschouwd als de wetenschap van schepping, want het is door de dynamica van Keylontische Wetenschap dat schepping plaatsvindt. Er IS een organiserende intelligentie en gewaarwordende creatieve kracht van enorme proporties die verantwoordelijk is voor het ontwerp en de schepping van de kosmos.

Door Keylontische Wetenschap kunnen we de dynamica van energie en bewustzijn verkennen waardoor de kosmos, en alle vormen en levende wezens erbinnen, dit ontwerp meekrijgen via de Centrale Creatieve Bron.

 

Het kosmische schema is georganiseerd in een formatie van twee gepolariseerde Kosmische Kernen met 12 Meta-Galactische Kernen, beide verenigd door en bestaand in de Centrale Bron van Schepping. De Beschermers verwijzen naar deze Centrale Bron als de Yunasai, en het is de gewaarwordende, creatieve identiteit-in-energie waardoor en waarbinnen de kosmos en al zijn onderdelen zich manifesteren. De 12 Meta-Galactische Kernen van de kosmos koppelen zich in paren tot zes primaire werkelijkheidsvelden waarbinnen multidimensionale werkelijkheidssystemen plaatsvinden.

 

Elk van de zes paren werkelijkheidsvelden bevat twee 15-dimensionale stelsels, die 15-dimensionale Matrices worden genoemd. In één 15-dimensionale Matrix is er één set van 15 dimensies die het deeltjesuniversum opbouwen en één contra-roterende set van 15 dimensies die de antideeltjesweerspiegeling van het parallelle universum opbouwen. Alle leven, evolutie, en vormmanifestatie vindt plaats binnen de zes 15-dimensionale Matrices. De principes van energie en bewustzijn die deze werkelijkheidsvelden vormen, zijn dezelfde als de principes die levensvormen en gewaarwordend bewustzijn in deze velden tot manifestatie brengen; dezelfde dynamica van onderlinge energierelaties is van toepassing voor de macrokosmos zowel als de microkosmos. De wetenschap van Keylonta stelt ons in staat om onszelf te bestuderen als verweven integrale onderdelen van deze grotere structuur van de kosmos.

 

Keylontische Wetenschap heeft talrijke uiteenlopende toepassingen, van communicatie, healing (genezing, heelwording), versnelling van de genetische code en bevordering van spirituele evolutie tot de creatie van geavanceerde technologieën zoals de vervaardiging van interdimensionale transportschepen en vrije-energie apparatuur, tot het manoeuvreren van tijdruimteportalen. Meesterschap van multidimensionale wetenschap vereist kennis van de minuscule, elektrotonale eenheden van energie die verantwoordelijk zijn voor de vorming van alle deeltjes en frequentiebanden in dimensiestelsels en de dynamica van elektromagnetisme die wordt gecreëerd door het samenspel van deze ultra-micro energie-eenheden.

Bewustzijn en materie zijn beide opgebouwd uit deze eenheden van elektrotonale energie en dus worden zowel spiritueel als wetenschappelijk meesterschap bijeengebracht door de toegepaste kennis van deze elektrotonale energiedynamica. Keylontische Wetenschap biedt de grondslagen van kennis waarop meesterschap van materie en bewustzijn bereikt kan worden.

 

Keylontische Wetenschap ontleent zijn naam aan het woord Keylon. Een Keylon is een compositie van ultra-micro elektrotonale energie-eenheden genaamd Partiki. Keylons groeperen zich met andere Keylons tot gedimensionaliseerde, kristallijne structuren van energie die de fundamentele morfogenetische (vormvasthoudende) templates zijn achter en binnen alle materievormen, deeltjes en bewustzijn. Keylons stellen de frequentievelden van geluid en licht samen op basis waarvan de gehele Kosmische matrix gestructureerd is: Het Verenigd Veld van kosmische energie is opgebouwd uit groepen kristallijne Keylons. Keylons stellen bovendien de morfogenetische template van elektrotonale en elektromagnetische energie samen, op basis waarvan het menselijk DNA, de genetische code, het fysieke lichaam, het bio-energetische chakrastelsel en multidimensionale aspecten van bewustzijn (het spirituele lichaam) zijn opgebouwd. Met het bestuderen van Keylons en de energetische dynamica inherent aan Keylontische Wetenschap kunnen we leren het pad van onze fysieke en spirituele evolutie bewust richting te geven. Door deze kennis kunnen we leren ooit op een dag de contouren van materie en bewustzijn – zoals ze van toepassing zijn voor de gelijktijdig coëxisterende ruimtetijd velden van de 15-dimensionale Matrix, waarbinnen ons huidige bestaan plaatsvindt – machtig te zijn.

 

Voordat we de mogelijkheden van Keylontische Wetenschap kunnen gebruiken voor persoonlijke ontwikkeling, moeten we kennis hebben van de basiscomponenten waaruit ons lichaam, onze geest en onze spirit zijn opgebouwd. Als we eenmaal bekend zijn met onze persoonlijke energetische opbouw, kunnen we leren hoe we onze inherente energie kunnen richten om de gewenste veranderingen teweeg te brengen in de fysieke, emotionele, mentale en spirituele aspecten van ons bestaan. Keylontische Wetenschap biedt ons de mogelijkheid om de delen van onze persoonlijke werkelijkheid die momenteel aan ons bewuste zicht onttrokken zijn, te leren kennen en te benutten. Waar het allemaal om draait bij Keylontische Wetenschap is het inzicht in de mechanica door middel waarvan de elementen van Keylontische Wetenschap in verband staan met de componenten van de multidimensionale anatomie. De eerste stap in de studie van Keylonta is vertrouwd raken met de zes hoofdelementen van Keylontische Wetenschap.

 

1 Partiki

2 Partiki Grids

3 Keylons

4 Keylon Codes

5 Het Kristal Lichaam

6 Licht-Symbool Codes

 

Simpel gezegd is Keylonta de wetenschap van Schepping en Bewustzijn, waarmee meesterschap over geest en materie bereikt kan worden en waarmee spirituele integratie en hereniging met onze creatieve Bron bewerkstelligd wordt.

 

De dynamica van Keylonta is continu werkzaam in ieder mens en verbindt ieder mens met alles in de kosmos, ongeacht of de mensheid zich wel of niet bewust is van dit proces. De wetenschap van Keylonta stelt mensen in staat om bewuste medescheppers te worden in de multidimensionale werkelijkheidsvelden van de kosmos. Keylonta is de wetenschappelijke werkelijkheid achter alle heilige praktijken van religie en mystieke tradities. Het vertegenwoordigt de plaats waar de wetenschap haar ziel ontmoet en waar religie de dynamica van energetische werkelijkheid onderkent die inherent is aan spirit.

Keylonta is de wetenschap van de toekomst en van het verre verleden, en reikt achteruit en vooruit door de tijd om mensen te helpen de zelfbeschikking over hun wezen vandaag te herontdekken.

 

Bron: Voyagers – De Geheimen van Amenti