De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie

Wetenschap van Ascensie

 

De Vijfde Wereld, de Zevende Ras Cyclus en Golven van Ascenscie – na 2000 n.Chr.

 

Het Zevende Wortelras en hun Cloister zullen op Tara verschijnen nadat de energetische grids van Aarde en Tara weer met elkaar gefuseerd zijn. Aarde's fusie met Tara zal de vervulling markeren van het Verbond van Palaidor, en vertegenwoordigt de ophanden zijnde Vijfde Wereld uit de legenden van de Oorspronkelijke Amerikanen; deze gebeurtenis wordt vaak Aarde-Ascensie genoemd. Het zou velen van jullie goed doen te beseffen dat de term ascensie veel meer inhoudt dan een of ander verheven spiritueel concept dat is bedacht door de begrensde menselijke psyche om zijn eindige bestaan zin te geven. Veel mensen in de aardse wetenschappelijke kringen geloven dat het leven beperkt is tot de fysieke uitdrukkingsvorm en dat bewustzijn het resultaat is van de biochemische/neuro elektrische functies van het lichaam. Op grond van deze onjuiste opvattingen trekken ze een al even onjuiste conclusie: dat bewustzijn ophoudt bij de dood van het fysieke lichaam. Maar tegelijkertijd zijn ze niet in staat om de creatieve, intelligente kracht te identificeren waardoor een geordend systeem, zoals het lichaam, gecreëerd kan worden.

 

Het huidige wetenschappelijke denken creëert een paradox in zichzelf, omdat gepoogd wordt de mechanismen van de oneindige werkelijkheid te verklaren binnen de grenzen van de eindige, driedimensionale geest. Deze paradox is te overwinnen zodra men inziet dat bewustzijn en intelligentie al bestaan voor de vervaardiging van het lichaam, en dat ze na de beperkte levensduur van het lichaam voortbestaan. Als dit besef eenmaal is ingedaald, zullen de wetenschappers zich voor een geheel nieuwe orde van multidimensionale werkelijkheid gesteld zien, en een geheel nieuwe wetenschap in beschouwing moeten nemen waarmee de multidimensionale werkelijkheid begrepen kan worden. Het proces van ascensie is niet het een of andere quasi-religieuze concept dat aan de kronkelingen van de menselijke geest ontspringt. Ascensie is een hoogst wetenschappelijk proces van multidimensionale energiemechanica dat de universele orde(ning) vertegenwoordigt waardoor het bewustzijn zichzelf als een individueel wezen kan ervaren. Er is een ordening in het universum, en er zijn inderdaad natuurwetten van energiemechanica die het functioneren van die universele orde reguleren en schragen. Ascensie vertegenwoordigt het pad van orde door middel waarvan bewustzijn evolueert door een gestructureerd multidimensionaal systeem.

 

Bij planetaire ascensie heeft dit proces betrekking op de transmutatie van deeltjes en antideeltjes tot steeds minder dichte toestanden van materie, waardoor een planeetlichaam kan evolueren van de lagere-dimensie frequentiebanden naar de hogere-dimensie werkelijkheidsvelden van de 15-dimensionele schaal. Ascensie veronderstelt bovendien inzicht in morfogenetische velden, oftewel de vormvasthoudende energieconstructies die het mogelijk maken dat materie- en antimateriedeeltjes zich opbouwen tot een geïndividueerde vorm.

Persoonlijke ascensie heeft betrekking op precies hetzelfde proces, aangezien de mens deel uitmaakt van het grotere morfogenetische veld van de planeet, en het verloop van dimensionale ascensie van mens en planeet nauw met elkaar verweven zijn.

 

Laten we, zonder diep op de technische details van het ascensieproces in te gaan, gewoon zeggen dat planeten en mensen ascenderen/evolueren door de dimensieschaal/dimensieladder/dimensietoonschaal via de intrinsieke universele wetten van energie , die de structuren van bewustzijn, welke door identiteiten gevormd worden in de tijd, formeren en bijeenhouden. Spirituele Ascensie staat niet los van deze wetten van energiestructuur, want bewustzijn is bewuste energie, en moet zich bijgevolg houden aan de natuurlijke energetische wetten die de orde bewaren in de universele structuur. Ascensie is een natuurwetenschap, met een specifieke mechanica die de evolutie van bewustzijn van simpele naar meer complexe vormen mogelijk maakt. In de hoogste toestanden van evolutie evolueert identiteit naar de hoogste dimensievelden en vervolgens daaraan voorbij, in een beweging van de eenvoudige vormen van biologische expressie naar de meer complexe structuren van zuivere bewuste identiteit. Ieder wezen dat bestaat is in dit evolutieproces verwikkeld, en dus is de dynamica van het natuurwetenschappelijke, wetmatige verloop van ascensie direct op ieder van jullie van toepassing, niemand uitgezonderd. Als je het belang van deze wetenschap kunt inzien, zal je evolutie veel sneller en moeitelozer verlopen, omdat je zult leren werken met de natuurwetten van energetische structuur waaraan je bewustzijn gehouden is, in plaats van tegen deze mechanismen in te druisen omdat je bewustzijn de krachten door middel waarvan het zich manifesteert nog moet gaan begrijpen.

 

De evolutie van planeet Aarde is nauw verbonden met die van Tara, de planeet die de oorspronkelijke planeetmassa vormt waaruit Aarde is verschenen. Dit betekent dat het morfogenetische veld van Aarde oorspronkelijk deel uitmaakte van het morfogenetische veld van Tara (en beide maakten deel uit van Gaia's morfogenetische veld). Om volledig te ascenderen door de 15-dimensionele schaal/op te klimmen in de 15-dimensionale toonladder, moet een energiestructuur alle delen van haar oorspronkelijke morfogenetische inprent assembleren. De morfogenetische velden bestaan als weefsels van onderling verweven energiedeeltjes, opgebouwd uit letterlijke substantie, en dus is het proces van het assembleren van morfogenetische velden tot hun oorspronkelijke patroon het proces van het hercombineren van de gedeelten van dit energetische weefsel die zijn losgeraakt uit het origineel, terug tot de oorspronkelijke vorm van het energetische weefsel. Planetaire ascensie is het herenigen van energie-eenheden die verspreid zijn geraakt over diverse frequentiebanden, het is het weer naar binnen trekken van deze energiedeeltjes door het fuseren van de frequenties waarin de deeltjes gehuisvest zijn. Er is een natuurlijke energiedynamica werkzaam die de fusie van multidimensionale frequentiebanden reguleert, en de fusie van deeltjes en antideeltjes maakt daar deel van uit.

 

(note van Petra Meijer: De Persoonlijke Quantum Healing/Keylontic Science Healing die ik geef, bewerkstelligen dit proces)

 

Deeltjes en antideeltjes zijn opgebouwd uit eenheden van multidimensionaal geluid, of tonen, en in iedere frequentieband zijn er grondtonen en boventonen. Het proces van het versmelten van deeltjes en antideeltjes om een versmelting van frequentiepatronen te bereiken, is het proces van het samenbrengen van grondtonen en boventonen die uit hetzelfde morfogenetische veld zijn opgerezen. Wanneer grondtoon en boventoon samengaan, wordt een resonanttoon gecreëerd, door middel waarvan deeltje en antideeltje fuseren, en transmuteren tot pure energie. Ze keren terug naar het morfogenetische veld, waarbij ze het nieuwe frequentiepatroon met zich meedragen dat ze hebben opgepikt uit het Verenigde Veld van de dimensie waarin ze verschenen, wat op zijn beurt het oorspronkelijke veld doet uitdijen en er energie aan toevoegt. Als de deeltjes en antideeltjes daarna opnieuw in manifestatie tot uitdrukking komen, verschijnen ze in de eerstvolgende frequentieband, omdat hun trillingssnelheid is toegenomen door toevoeging van de frequentiepatronen uit de dimensie die ze zojuist hebben verlaten. Het is door dit proces van opbouwen van dimensionale frequenties in het morfogenetische veld, door de fusie van deeltjes en antideeltjes, dat materievormen opklimmen in de dimensietoonschaal.

Tara en Aarde zullen via dit proces in elkaar opgaan, als Aarde opklimt naar de frequentiebanden van de dimensies waarin Tara's materielichaam gepositioneerd is.

 

(note van Petra Meijer: De Nieuwe Aarde Energie bewerkstelligt dit proces, evenals de persoonlijke Keylontic Science Healing die ik geef, welke overigens tegelijk kan meelopen met de Quantum Healing)

 

(note van Petra Meijer: Frequentiebanden kan je ook zien als tijdslijnsprongen, hierdoor verschijnen er bv andere mensen in je leven, moet je die dus loslaten. Wat niet meer resoneert vervalt gewoon. Ga je wel door daarmee, dan veroorzaakt dat fysieke problemen, op welke manier dan ook, ga je wel mee in dat proces dan kom je telkens op de goede plek terecht met de juiste mensen, omgeving e.d. , alleen is dat moeilijk voor ons te bevatten over het algemeen, omdat ons denken dat niet kan bevatten, daarom is goed uitgelijnd zijn met jezelf en de energieën van dat moment belangrijk)

 

 

Wanneer de frequentiebanden van Aarde en Tara samenvloeien, zullen er veranderingen optreden in het materielichaam van Aarde. Nieuw land zal oprijzen in de oceanen, nieuwe wateren zullen verschijnen waar eerder geen water was. Maar dit proces vindt niet zomaar plaats. Planetaire ascensie neemt miljoenen of miljarden jaren in beslag. Planetaire ascensie vindt plaats in golven. Alle planeten evolueren binnen cycli van tijd die worden bepaald door de dimensiebanden waarin zij verschijnen. Op bepaalde punten in deze dimensionale tijdcycli vloeien de frequentiebanden van de ene dimensie samen met die van de dimensie erboven en eronder, waardoor materie-en antimatieriedeeltjes kunnen fuseren, transmuteren en zich re-manifesteren in de dimensiebanden erboven en eronder. De deeltjes en antideeltjes die de frequentiepatronen in hun thuisbasis-dimensie compleet hebben geassembleerd, zullen in staat zijn om opwaarts te verschuiven, weg uit de dimensieband waarin ze gehuisvest zijn. Tijdens dit punt in een tijdcyclus gaat het energetische weefsel, of grid, van de materiedeeltjesplaneet door het grid van zijn antideeltjesdubbelganger uit het parallele universum heen, en door deze energiefusie transmuteren bepaalde gedeelten van deze energetische grids, waarbij ze een Morfogenetische Golf naar de bovenliggende dimensieband zenden. De morfogenetische golf projecteert vervolgens zijn deeltjes- en antideeltjesvorm tot manifestatie in de nieuwe dimensie en de daaraan inherente tijdcyclus. Het deel van de deeltjes en antideeltjes dat niet alle frequentiepatronen van hun thuisdimensie heeft geassembleerd, zal niet kunnen fuseren, en zich bijgevolg vanuit het morfogenetische veld naar zijn thuisdimensie terug manifesteren om zijn evolutie voort te zetten door het assembleren van de resterende frequentiebanden van die dimensie.

 

Het morfogenetische veld van een persoon maakt deel uit van het grotere morfogenetische veld van de planeet, dus wanneer een planeet het dimensieversmeltingspunt in zijn tijdcyclus nadert, bereiken de mensen op de planeet dat punt ook. Lichaam en bewustzijn van mensen zijn opgebouwd op energiedeeltjes, en wanneer de planeet nabij transitie en transmutatie van enkele van zijn deeltjes komt, zullen mensen op de planeet deze deeltjestransmutatie eveneens ondergaan.

Net zoals slechts een gedeelte van de deeltjes van de planeet erin zal slagen om te transmuteren en te ascenderen naar de volgende dimensie via de morfogenetische golf, zal ook slechts een deel van de menselijke populatie erin slagen om te transmuteren en met de planeet mee te surfen op die golf van ascensie. Mensen die de derde- en vierde-dimensie frequenties volledig hebben geassembleerd in hun DNA (de dimensionale frequenties volledig hebben geassembleerd in hun derde en vierde DNA-streng) zullen in staat zijn om zich op die golf van ascensie mee te laten voeren, terug naar Tara's morfogenetische weefsel, hetgeen zal worden waargenomen als een sprong in de tijd. Het persoonlijke morfogenetische veld en bewustzijn zullen in de morfogenetische golf van de planeet worden meegevoerd, die zal opgaan in Tara's vierde-, vijfde- en zesde-dimensie deeltjes- en antideeltjesstructuur. De materiedeeltjes van het gedeelte van de Aarde dat, en de mensen van de Aarde die, zijn meegevoerd in de morfogenetische golf, zullen zich vervolgens vanuit het morfogenetische veld re-manifesteren in de frequentiebanden van het Tweede Harmonische Universum (dimensies 4, 5 en 6). Deze voyagers/tijdreizigers zullen zichzelf in een nieuwe tijdcyclus aantreffen, in een toekomstversie van Aarde-Tara, terwijl de mensen die de morfogenetische golf 'gemist' hebben, zullen voortgaan in hun eigen tijdcyclus in het Eerste Harmonische Universum (dimensies 1, 2 en 3).

 

Voor veel mensen zal er niet voldoende tijd zijn tussen nu en het hoogtepunt van de ascensiegolf van 2012-2022 n. Chr. Om de benodigde frequentiepatronen volledig op te bouwen in hun DNA, wat zou betekenen dat zij in de huidige tijdcyclus eindigen en in die cyclus zouden moeten blijven reïncarneren om hun evolutie voort te zetten. Veel van deze zielen zullen ervoor kiezen om hun lichaam in deze tijd te verlaten, zodat hun bewustzijn de benodigde frequenties tijdig kan assembleren om mee te kunnen gaan op de ascensiegolf. De ziel, niet de persoonlijkheid, zal dit besluit nemen. Alleen via een natuurlijke, door de ziel georkestreerde doodsovergang zal het bewustzijn kunnen ascenderen.

Zelfmoord zal niet helpen in dit proces, omdat, als de ziel er aan toe is om zijn manifeste lichaam achter zich te laten, de doodsovergang op natuurlijke wijze, of via door de ziel georkestreerde gebeurtenissen, zal plaatsvinden en niet door toedoen van een ontwaakte persoonlijkheid. Degenen die wellicht langs zulke lijnen denken, drukken we op het hart: gebruik geen zelfmoord als poging om jezelf van je lichaam te bevrijden, want dit kan in feite het ascentieproces stop zetten. Als het lichaam niet kan transmuteren, terwijl de zielessentie er klaar voor is om zich te laten meevoeren op de ascensiegolf, zal het zielgewaarzijn het meest geëigende doodscenario arrangeren. De ziel gebruikt het lichaam als middel om frequentiepatronen te assembleren in het bewustzijn, en als het lichaam voortijdig wordt 'afgeworpen', bestaat de kans dat het bewustzijn van de persoon niet een voldoende hoog niveau heeft bereikt om mee te kunnen op de ascensiegolf. Het lichaam helpt het bewustzijn te evolueren naar hogere frequentie, en alleen de grotere zielidentiteit weet wanneer het bewustzijn een voldoende hoog niveau heeft bereikt om op de juiste wijze te ascenderen. Als het heft door de persoonlijkheid in handen wordt genomen, zoals het geval is bij zelfmoord, heeft dat gewoonlijk tot gevolg dat het ascensieplan van de ziel verknoeid wordt, en tijdens de komende ascensiegolf is het juist van groot belang dat de persoonlijkheid zich door de ziel laat leiden in zijn ascensieproces. Onder geen enkel beding bepleiten wij zelfmoord als manier om deze overgang te maken. Als je je nog steeds in een lichaam bevindt, dan is dat de plaats waar je grotere zielidentiteit wil dat je bent, om de meest optimale voorwaarden voor je evolutieproces te scheppen.

 

De ascensiegolf biedt de zielen van Aarde de gelegenheid om hun volgende evolutieniveau te bereiken. Deze vervulling van de evolutie van Aarde is voorspeld in oude verhalen, zoals de Terugkeer naar de Hof van Eden of Hemelvaart.

De cyclus van het Zevende Ras zal plaatsvinden op Tara vele jaren in de toekomst. Momenteel begint de cyclus van het Zesde Ras net aan de derde golf van Melchizedek Cloister geboorten op de planeet.

 

(note van Petra Meijer: dit is opgeschreven in 2011, inmiddels zijn er velen al verder, hoewel sommigen ook nog in dit stuk verblijven)

 

Deze cyclus vertegenwoordigt de overgangscyclus aangezien de Aarde begint te versmelten met Tara. Deze overgangscyclus, en de beschavingen die erdoor zullen worden opgebouwd, hebben betrekking op de Vijfde Wereld zoals in Oorspronkelijke Amerikaanse legende is voorspeld. Gedurende meer dan een miljoen jaar hebben al jullie spirituele tradities, op een of andere wijze, getracht jullie voor te bereiden op dit punt in Aarde's tijdcyclus. In de Vijfde Wereld zullen de zesde rassen evolueren, gevolgd door de zevende rassen, en door deze evolutie zullen jullie de mechanismen van dood, ziekte, en veroudering overstijgen en de realiteit van het Onsterfelijke Lichaam en een volledig bewuste verbinding met God herontdekken. De Zevende-Ras cyclus zal DNA-streng 6 opbouwen en de mogelijkheden van ascensie naar Gaia openen (Aarde-Tara's HU-3 tegenhanger) na afloop van de Taraanse cycli. Het Cloister van het Zevende Ras is het Yunaseti Cloister, en zij zijn drager van het complete 12-strengen DNA-pakket van de Turaneusiam lijn, in operationele vorm. Het ZevendeWortelras is het Euanjhechi-ras, vaak de Paradisiërs genoemd; zij zijn drager van DNA-strengen 1-5 en de basiscodes voor 6-12.

 

Leden van de Zevende-Ras cyclus ondervinden geen dood, en ook planten zij zich niet met behulp van het lichaam voort, maar via het reproduceren van gecombineerde energievelden. Zij hebben geen geaccentueerd onderscheid in fysiek geslacht, maar zijn voornamelijke androgyne, zielontwaakte wezens. Hun lichaam is opgebouwd uit minder dichte materiedeeltjes en dus zijn ze niet zo sterk aan de zwaartekracht gebonden, wat hun een veel grotere mobiliteit verleent dan voor jullie huidige lichaam mogelijk is.

Zij kunnen door de tijd reizen, en doen dat ook vaak, zoals wanneer zij jullie stelsel bezoeken. Veel van jullie ET-bezoekers zijn in werkelijkheid jullie Zevende Ras familieleden van Tara.(Niet alle Bezoekers zijn directe verwanten van de mens). Zij vertegenwoordigen de rassen waarvan jullie op een dag, door jullie evolutie, lid zullen worden, wanneer jullie rondwandelen in de wonderschone grondgebieden van Tara en Gaia. De Zevende Rassen markeren de vervulling van de menselijke evolutie-inprent en een terugkeer naar de luisterrijke wezens die jullie allemaal ooit waren voor jullie val naar HU-1. Evolutie voorbij dit stadium zal je meevoeren in de werelden van puur bewust zijn en naar de 'God-Werelden' waar Entiteiten spelen. Jullie zijn de Voyagers, de Tijdreizigers, en zijn dat altijd geweest. Het is tijd om je bewust te worden van de echtheid van je reis.

 

 

Bron: Voyagers, de Geheimen van Amenti door Ashayana Deane