De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie
Home » Spiritueel - Filosofie - Wetenschap » De geestelijke ontwikkeling van de mensheid

 

De Geestelijke Ontwikkeling van de Mensheid

 

 

'De wereld kent maar twee manifestaties: dat wat bestond voordat bewustzijn zich begon te doen gelden, wat nu is, en altijd zal zijn; en de dingen die het mensdom heeft gedacht en zal denken.

Dat wat was voordat het bewustzijn begon is eeuwig; dat wat het mensdom denkt is veranderlijk en onbestendig; dat wat was voordat bewustzijn begon is Waarheid; dat wat het mensdom denkt dat waarheid is, is waarheid voor het mensdom.

Wanneer de Wet van Waarheid in het bewustzijn treedt, zal hij alles uitwissen wat het mensdom ooit verkeerd heeft gedacht.

 

Naarmate de eeuwen verstrijken en de sluier van stof, middels het evolutieproces, wordt weggetrokken, verschijnen in het denken van het mensdom gedachten die terugkeren naar Waarheid, of, zoals wij het noemen, de oorspronkelijke kosmische feiten; en deze gedachten, die de herinnering aan het verleden betreffen, geconfronteerd met de feiten van nu en overschaduwd door voorspellingen van de toekomst, tekenen zich scherp af op het pad van het totale evoluerende bewustzijn van het menselijk geslacht. Zo wordt de mensheid steeds opnieuw herinnerd aan het oorspronkelijke beginsel. Door deze herinnering en herhaling wordt de mensheid duidelijk gemaakt dat Schepping eeuwig is, en dat dit ook geldt voor het hele mensdom; de voortbrengselen van de mensheid veranderen echter constant en vallen onder een manifestatie van Wet die actie en reactie wordt genoemd. Wanneer menselijke wezens ver genoeg zijn gegaan in het scheppen van hun creaties, grijpt de Grote Absolute Wet van Waarheid in en laat hen oog in oog komen met het oorspronkelijke plan. Zo zien we dat kosmische wet nooit toestaat dat leven te ver van koers verandert. Deze wet is altijd gericht op evenredige verdeling, evenwicht en harmonie.

 

Ondanks afgodsbeelden of geloofsovertuigingen zal hij de mensheid in de richting stuwen van volledige vereniging met Absolute Werkelijkheden. Alle dingen die niet in volmaakte overeenstemming en harmonie zijn met de echte, bestaande kosmische werkelijkheid wissen zichzelf noodzakelijkerwijs uit wanneer de Absolute Wet van Waarheid de scepter zwaait in het menselijk bewustzijn. De gedachten van de mensheid ontwikkelen zich altijd zo dat ze hun onvolmaakte creaties, die enkel uit halve waarheden zijn voortgekomen, loslaten wanneer de Waarheid verschijnt.

 

Aan Kosmische Absolute Wet moet volledig worden voldaan. De Wet van Realiteit denken, spreken en in praktijk brengen moet de mensheid uiteindelijk naar de Wet of Realiteit zelf leiden. De ouden vertellen ons dat elke boom die niet door de Hemelse Vader in u is geplant, zal worden ontworteld. 'Laat hen met rust, blinde leiders der blinden. Als blinden altijd blinden leiden, vallen ze dan niet in dezelfde sloot?'

 

Snel sluit de cirkel waarin de blinden van het hele menselijke geslacht blinden in een poel van onwetendheid, bijgeloof en begoocheling hebben gestort, gecreëerd door hen die geloven zoals mensen denken, in plaats van te geloven wat waar en werkelijk is. De beschaving die is ontstaan op basis van begoochelingen en het bijgeloof van de laatste eeuwen gaat in die poel ten onder. Door de pijn en tragedie van de creaties die het onjuist heeft bestemd is in het menselijke geslacht een nieuw bewustzijn ontstaan dat snel evolueert. In feite gaat de deur open wijd open voor zijn nieuwe geboorte.

 

Er is geen andere weg te gaan dan die van het ene niveau van bewustzijn naar een hogere, verder voortgeschreden stap op het ware kosmische pad. De enige toestand die verboden is in de trilling van de grote kosmos is de wijze van denken die er toe leidt dat het mensdom zo verstard raakt in wat het gelooft dat het, als het zich wanhopig vastklampt aan zijn oude begoochelingen en niet wil loslaten, op geen enkele manier het grotere domein van universeel denken kan betreden. Degenen die op deze manier in persoonlijk bewustzijn verstrikt zitten moeten doorgaan tot ze door natuurlijke uitputting van opvattingen en ervaringen niet meer verder komen; dan grijpt Absolute Wet vanzelf in toenemende mate door ziekte, pijn en verlies in, tot de mens overtuigd is en tot het inzicht komt de vloek van een onjuist denkbeeld in het denkbeeld zelf te zoeken.

 

Als een volk of natie weigert dingen los te laten die gecreëerd zijn door een aspect van menselijk denken in plaats van door dat wat werkelijk bestaat, grijpt de Wet in de vooruitgang van het volk in door middel van de lichtstraal terug te speigelen naar het volk zelf. Dan wordt dat volk of die natie weggevaagd door oorlog, strijd, tweedracht en dood alom, om zo weer een plaats te krijgen in een nieuwe verheffing van de schepping, Zo kan het opnieuw beginnen in een nieuw contact met dat wat was vóór het begin van menselijk bewustzijn. De beschaving nadert nu snel een belangrijk moment van reconstructie. Alles wat nu zo stabiel en gefundeerd lijkt zal weldra ondergedompeld raken in een toestand van omkering. Elke boom die niet door Waarheid is geplant zal worden ontworteld. Er komt een complete kosmische omverwerping van de huidige maatschappelijke, politieke, financiële en religieuze instituties, die ruimte zal scheppen voor de vestiging van het nieuwe tijdperk om de mensheid in nauwer contact te laten komen met dat wat is, , en was ontstaan voordat het huidige menselijke bewustzijn verzonk en vervreemd van raakte. Waarheid wacht met aandachtige, liefdevolle en stralende weldadigheid af tot de mens zal begrijpen dat hij het bewustzijn van dat wat altijd heeft bestaan kan aanvaarden en kan worden.

 

De mensheid zet een stap vooruit ten opzichte van de sprookjes van de vorige generatie, en haar creaties zijn niet langer van enig nut voor de individualiteit en het spirituele onderscheidingsvermogen die zijn opgekomen in het bewustzijn van de generatie die nu snel naderbij komt. Waanvoorstellingen, overleveringen en bijgeloof naderen hun einde. Dat geldt ook voor de beschaving die zij hebben gevestigd. De oude afgoden zijn goed genoeg voor het kinderlijke bewustzijn, dat nu een impasse nabij is. Hun misleiding heeft hun ondergang bewerkstelligd, omdat gebleken is dat het slechts sprookjes zijn, geweven door de grote vaardigheid van priester en leermeester om de huilende kleuters van een evoluerend geslacht in diepe slaap te wiegen, Zij die verdr konden zien huilden niet en lieten zich ook niet in slaap wiegen. De meesten van hen zagen in dat de sprookjes niet waar waren, en velen traden moedig naar voren om de onwaarheid te bestrijden; zij zagen immers rechtstreeks tot in het Absolute, dat wat altijd bestond en wat, door een deel van de mensheid, altijd al is gezien en gekend, en waarmee het altijd al direct in contact is getreden. Uit dit deel van het mensdom zal een nieuw, bezielender bewustzijn verrijzen, klaarwakker en bereid om de afgodsbeelden te vernietigen die de mens heeft gecreëerd om ze door zijn medemens te laten volgen, en ruimte te scheppen voor de nieuwe idealen die zo oud zijn als de dageraad van de schepping.

 

Zij zullen eisen, van hen die het bewustzijn van de mensen onderwijzen, leiden en inspireren, dat ze dat doen op het niveau van echt levend contact, een niveau zo hoog dat geen vergissingen of tegenstrijdigheden mogelijk zijn, en op een niveau van interpretatie zo eenvoudig dat het niet verkeerd kan worden begrepen. De ontwakende tijger van hogere intelligentie en spiritualiteit zal weigeren weer in te slapen, omdat hij geteisterd is door de scherven van het verleden en teleurgesteld is door de folterende pijn van beschaamd vertrouwen. Hij zal krachtiger en vitaler denken eisen, en onderwijs gebaseerd op Waarheid zelf.

 

De massa's luisteren nu, voorbijgaand aan verstreken eeuwen met hun aan geloofsovertuiging gebonden tradities, naar de oude, oude boodschap, die zich, bij de sinds kort geborenen, in hart en leven van het mensdom ontvouwt. Deze nieuwe-oude boodschap is het klaroengeschal dat uit klinkt boven de veranderende stemmen van het aan geloofsovertuiging gebonden priesterdom. Het klinkt luider dan de stem van de strijd; het klinkt luider en helderder dan de gemompelde tegenstrijdigheden van financiële, industriële, politieke en religieuze leugens.

 

Niettegenstaande de op geloofsovertuiging stoelende gedachten van een deel van de mensheid, moeten traditionele en op afgodsbeelden berustende ideeën betreffende God, Christus en mens, zelf, leven en dood, alle verdwijnen; en in de totale bevrijding van deze vooropgezette ideeën moet alles wat er op is gebaseerd ophouden en worden uitgewist.

 

Aan de horizon van deze nieuwe benadering doemt een verlossing op die een volstrekt nieuwe betekenis heeft. Deze nieuwe massa, voortkomend uit deze heldere visie en scherpere waarneming, wordt verlost door de diepere openbaring die van alle volkeren en alle mensen uitstraalt. Die uitstraling is het Ene Leven dat in en via iedereen bestaat.

 

Ondanks de in begoocheling gevangen massa, de handen die zich vastklampen en de kruiperige houding, ontstaat er een grootser en edeler perspectief op de zicht uitbreidende horizon van God, de Christus van de mens, de Christus van God, van het Zelf, en van de dood zelf; en breekt voor de hele wereld een nieuwe cyclus van de geest aan. Uit de maalstroom ontstaat een tweede tijdperk van het Kristallen Ras.

 

Telkens wanneer een volk of natie God als Absoluut beschouwt, is dat volk of die natie God, want God is in hen gevestigd. Wanneer zij dat ideaal liefhebben, vereren en eerbiedigen, worden zij inderdaad God. In de volheid der tijden vinden ze hun erfgoed, dat wat er oorspronkelijk was en in de Geest gevestigd is. Telkens wanneer een individu aan God denkt, is hij God, is God in hem gevestigd. Blaas de mensheid leven in, het betekent hetzelfde, God. Bij deze ruimere opvatting van kosmische openbaring ervaren mensen God hetzelfde als God was voor het menselijk bewustzijn zich begon te manifesteren – gisteren, vandaag en eeuwig hetzelfde.

 

Uit de as van de orthodoxie verrijst langzaam de werkelijke tempel, niet door mensenhanden gemaakt, eeuwig in de hemel, in de mens. Een groot nieuw ras van denkers treedt met reuzenschreden op de voorgrond. Binnenkort zullen de getijden de aarde overstromen en het puin van begoocheling wegspoelen waarmee het pad van hen die onder de last van de evolutie voortzwoegen bezaaid is.

 

Het werk is al gedaan. Honderden miljoenen zijn weer verlost en hun hart, ziel, lichaam en instinct zijn vrij. Zij zijn de hevig kloppende hartslag van een ongeboren ras dat opnieuw erfgenaam der tijden is. Ik zie hen door de eeuwen heen stappen, hand in hand met God. Wijsheid komt in grote golven op hen af, afkomstig van de eeuwige kusten van het oneindige. Ze durven naar voren te treden en zich deel te verklaren van de eeuwige God, de eeuwige Christus – God en mens eeuwig Eén met eeuwig leven. Ze durven naar voren te treden en aan de hemel bekend te maken dat veel van wat door de mens is geschreven een leugen is en in verschrikkelijke blindheid tot stand is gekomen.

 

Dit nieuwe trillingsbewustzijn is de schuimkop van de golf die gebaseerd is op het nieuwe rasbewustzijn. Dit nieuwe ras ziet de mens, zichzelf, als hoogste uitingsvorm op deze planeet, één met God, door middel van zijn leven; en het ziet dat alles wat hij nodig heeft door dat leven zelf heen stroomt. Dit ras weet dat de mens bewust kan leven in een volmaakt universum met volmaakte mensen en in volmaakte harmonie met volmaakte situaties en omstandigheden, met de absolute zekerheid dat in het grote Spirituele Plan van de Kosmos niet één fout zit.

 

De mens ziet God als Kosmische Geest die alles doordringt, vervolgens aarzelt hij niet om met de subtiele aspecten van zijn geest, met het denken, opnieuw de grondslagen in ogenschouw te nemen die hem hebben gebracht waar hij zich bevindt en hem hebben gemaakt tot wat hij is. Zo is hij weer één met zijn bronnen. Hij weet dat deze bron de altijd-stille kant van zijn God-geest is, bewust in denken verbonden en verenigd met Oneindige Geest.

 

Dit nieuwe ras begrijpt dat de werkelijke zoektocht van de ziel bij zon en schaduw en zonder bitterheid, naar Liefde en Ware Vrede de Waarheid van God en mens is. Dit ras aarzelt niet om het hele menselijk geslacht te ontdoen van de windsels van begoocheling. Het naargeestige spook dat de voeten van de zwakken en twijfelende ego-mens door diens eigen onwetendheid sinds eeuwen gebonden houdt, zal geheel worden uitgewist. Hij ondervindt dat hij door zijn ware individualiteit, die volledig is opgestaan, al zijn beperkingen heeft vernietigd. Hij heeft zich verheven van mens tot God-mens, tot God.'