De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie

Onderstaande tekst is een passage uit het boek De Meesters van het Verre Oosten, te interpreteren zoals je wilt. Meerdere lagen van bewustzijn komen bijeen, zijn hierin verweven.

Lees de woorden met de Geest van het Hart dat Innerlijk weet over de diepere lagen van de Een-voud van Be-Staan.

Het is een kwestie van het Bewust Zijn, het Ont-Wikkelen en Her-Activeren van onze eigenlijke Goddelijke Vermogens om dat te kunnen wat in ons zit, ons Mensen Recht op te eisen vanuit ons Zelf. Mits wij een overstap kunnen maken vanuit ons Zelf om dat te willen. Met het verhogen van de frequenties op Aarde, aansluiting op de Ware Velden van de Nieuwe Aarde Energie, zou het voor Ieder-Eén mogelijk kunnen zijn om veel meer te bereiken dan wat we nu doen. Waar we nu mee bezig zijn (ik schrijf juli 2015) is het onderdrukken van ons Zelf en het laten onderdrukken van ons Zelf, zodat Waar Leven bijna onmogelijk is. Jammer toch?!

 

 

Bron: De Meesters van het Verre Oosten – Uitleg over de geheimen van levitatie.

 

 

Uitleg over de geheimen van levitatie

 

Een aantal van u is nooit getuige geweest van levitatie van het lichaam, en zij zijn er verwonderd over. Laat ik u zeggen dat er niets wonderlijks aan is, en het een vermogen is dat de mens toe behoort. Wij beschouwen het als kennis uit de zeer oude yoga. Veel mensen hebben het in het verleden gebruikt en het werd niet als wonderbaarlijk gezien. Gautama Boeddha bezocht veel verre oorden door middel van levitatie van zijn stoffelijke lichaam. Ik heb duizenden mensen gezien die levitatie tot stand hebben gebracht, en u zult nog veel grotere bewijzen van macht zien, bewijzen van een geweldige onweerstaanbare kracht die kan worden gebruikt om bergen te verzetten, wanneer men hem volledig beheerst.

 

U looft en bezingt vrijheid, en bevrijding van gebondenheid en angst, maar als gebondenheid niet is vergeven en vergeten herinnert u zich gebondenheid nog te goed en bent u vrijheid vergeten. Een systeem van zuivere yoga is een boodschap van totale vrijheid aan de hele wereld.

Laat me u uitleg geven over het A-U-M. In sommige talen wordt de kortste vorm OM gebruikt. Het juiste gebruik in het Hindoestaans is A-U-M. We zullen het daarom in dat licht behandelen.

“A” is een keelklank. Wanneer u hem uitspreekt, zult u merken dat hij in de keel begint.

Om “U” uit te spreken, moeten de lippen worden getuit.

“M” wordt gevormd, zult u merken, door de lippen op elkaar te drukken, wat een resonerende toon geeft, als het zoemen van een bij. Zo zult u begrijpen dat het heilige woord AUM fundamenteel, ruim, allesomvattend, oneindig is. Zijn universum omvat alle namen en vormen.

 

We weten dat vorm vergankelijk is, maar het concrete of werkelijke, voordat vorm werd uitgedrukt, dat wat Geest wordt genoemd, is onvergankelijk; om die reden duiden we die onvergankelijke werkelijkheid aan als A-U-M.

De sadhoe onderricht zijn leerlingen als volgt: “Tattoe-manoe-asi”.

Wanneer de leerlingen door diepe meditatie een absolute Waarheid tot verwerkelijking komen, antwoorden ze slechts “soe-ham”. De leraar zegt tegen leerling: “Gij bent God”, en de leerlingen antwoorden: “Dat ben ik, soe-ham”.

Laten we dieper ingaan op de uitdrukking en op de antwoorden die de leerling geeft wanneer hij zich zijn Goddelijkheid, “soe-ham”, realiseert. De uitspraak bevat twee medeklinkers en drie klinkers; de twee medeklinkers s en h, de drie klinkers van a, u (oe), en een m die een mediale syllabische klinker is.

De medeklinkers kunnen niet worden uitgesproken als ze niet aan klinkers gekoppeld zijn. Zo vertegenwoordigen op het gebied van geluid de medeklinkers het vergankelijke, de klinkers het onvergankelijke.

Daarom zijn s en h ingedeeld bij het vergankelijke. A-U-M blijft over en vormt AUM het eeuwige.

 

O, onderzoeker van Waarheid, AUM is de grote GOD. Wijzen bereiken hun doel, ondersteund door AUM. Wie “A”, het eerste deel van AUM, beschouwt, beschouwt God in de wakkere fase. Wie mediteert op “U”, het tweede deel van AUM, de tussenfase, vangt een glimp op van de binnenwereld op en verkeert in de Geest. Wie mediteert op “M”, het derde deel van AUM, ziet God als zichzelf, vindt verlichting in zichzelf en is onmiddellijk vrij. Meditatie op AUM, het hoogste zelf, omvat ALLES.

 

Ik zie ver in de grote witte kosmos van licht. Daar staat iemand, een eenvoudig kleed van zuiver licht strak om zich een geslagen, terwijl de welwillendheid van zuiver licht van zijn gelaat straalt.

Overal om hem heen klinkt de stem, en die stem spreekt de woorden: 'U bent voor eeuwig en altijd'. De stem komt steeds dichterbij. Hij spreekt verder: 'Deze dag en dit uur worden u gegeven, het priesterschap van de hele mensheid, die geen begin en geen einde kent!'

 

Het is het brandpunt van de emanaties van zuiver licht, geconcentreerd om de hele mensheid haar oorsprong in Goddelijkheid te laten zien. Dit is niet het symbool van orde of broederschap; het is het symbool van de mensheid in haar oorspronkelijke zuiverheid voordat er broederschappen ontstonden. De oorspronkelijke staat heeft nog niet gesproken; dit is lang voordat de aarde zich roerde in zijn grote nevel, lang voordat deze aarde zijn baan opeiste en dat wat bij hem hoorde naar zicht toe trok.

Dit is de projectie van de eerste menselijke vorm die naar voren moet treden met totale macht over alle krachten die de atomen van de nevel van de aarde tot vorm beginnen te verenigen. Luister. De stem om hem heen spreekt. De opdracht is: “Er Zij Licht.” De verblindende witte stralen flitsen tevoorschijn, de vorm concentreert ze in een brandpunt, de nevel van de aarde barst uit, en dat brandpunt is de centrale zon van de nevel. Terwijl de centrale kern zijn atomen naar zich toe trekt, nemen ze meer licht op. Achter deze vorm zit bewuste leiding die lichtstralen naar het brandpunt projecteert.

 

Nu spreekt de vorm en we horen de woorden. Ze worden gevormd door letters van zuiver goudkleurig licht; ik kan ze lezen. “Ik kom van de grote kosmos van licht om u gade te slaan, o aarde. Trek uw deeltjes naar u toe. Projecteer in elk deeltje dat eeuwig leven is, Licht dat behoort tot het grote Beginsel van Leven, de Vader, de emanaties van alle leven; en ik verklaar u IK BEN.”

 

Nu zie ik de vorm wenken. Bij hem staan andere vormen en één uit hun midden spreekt: “Wie is de innig dierbare die uit de Vader, de lichtkosmos, naar voren treedt?”. De stem rondom spreekt weer in zacht gefluisterde woorden: “Dit ben ikzelf, tot vorm gebracht om macht te hebben, zoals ik macht heb, en mijn macht manifesteert zich via mezelf.” Zie, het is de Krishna, de Christos, de Christus, alledrie in EEN.

 

De vorm spreekt opnieuw en antwoordt: “IK BEN, en u allen bent DAT BEN IK.” De stem vervolgt: “Kijk verder dan mij; de stem van God spreekt door mij, IK BEN God en u bent God. Elke ziel in zijn oorspronkelijke zuiverheid is God. Terwijl de zwijgende toeschouwers daar zitten, horen ze de stem via die vorm spreken, en deze zegt: “Zie, de mens is God. De Christus van God verschijnt opnieuw uit de grote kosmos.'”

 

Dit is geen emotie en evenmin verdwazing: dit is een helder, rustig beeld van de mens die uit God naar voren treedt, in volledige heerschappij en meesterschap. Dit is het meesterschap van het hele mensdom; niet één mens is ervan uitgesloten. Achter de vorm, zuiver kristal, verblindende emanaties van zuiver wit licht. Hij is naar voren getreden uit zuiver wit licht, hij bestaat uit zuiver wit licht; daarom is de mens ZUIVER WIT LICHT. Zuiver wit licht is God-leven.

Door de mens emaneren of manifesteren zich alleen de zuivere stralen van God-leven. Wanneer we ons ideaal door beschouwing vasthouden en concentreren, komt het beeld tot leven, treedt het naar voren, komt het steeds dichterbij, tot ons beeld en de vorm zich verenigen en zich manifesteren als onszelf, en één met ons worden: dan worden we “DAT”. Zo zeggen we tegen het hele mensdom: “IK BEN U die God tot uitdrukking brengt. “Wanneer de ware Moeder dit op het moment van de bevruchting begrijpt, vindt onbevlekte ontvangenis plaats; er vindt dan geen wedergeboorte plaats. Dit is vrouw zijn, man zijn; vrouw-man-zijn is God – de ware Goddelijkheid van het hele mensdom. Dit is Atma, de opneming van de ziel in man en vrouw.

 

De ware macht van de vrouw coëxisteert met en is gelijkwaardig aan het beeld. De Ene is de ideale man en vrouw. Samen zijn zij Daroepati, de trots van moeder zijn, het ideaal van vrouw zijn, het eeuwige van het mensdom gemanifesteerd als helper en levensgezel; vaak bestemd om alleen te staan in gezichtspunt, maar samen in het geheel van het kosmische plan. In haar ware macht offert de vrouw haar lichaam op het altaar van geboorte om te worden gebruikt om het Christuskind groot te brengen en aan de wereld te presenteren. Dit is de juiste voorstelling van het onbevlekte, en in waarachtige gedachte, woord en daad gepresenteerd is het kind niet ontvangen in zonde en geboren in zonde, maar is het zuiver, gewijd en heilig, ontvangen van God, geboren uit God, het beeld of de Christus van God. Zo'n kind hoedt nooit wedergeboorte te ondergaan. Alleen door gedachten aan het stoffelijke wordt het kind geboren in het stoffelijke, en mag het daarom de stoffelijke gedachten van zonde en de disharmonie van de ouderen of ouders aannemen. Allen dat maakt wedergeboorte noodzakelijk.

 

Wanneer de vrouw de Christus van binnenuit naar voren laat treden, is zij niet alleen de Christus, maar is het ook het kind de Christus, en is het net als Jezus. Dan staat ze oog in oog met de Christus van God.

Wanneer de vrouw, dat wat het mannelijke en vrouwelijke wil verenigen of verbinden, haar ware signaal geeft, is haar onbevlekte lichaam klaar om de wereld die onbevlekte gebeurtenis – de ontvangenis van het Christuskind – te presenteren. Lang voordat de wereld vorm aannam, was dit lichaam gemaakt en geprojecteerd voor de vrouw.