De Reis door Jouw Zelf in Bewust Worden en het Her-Ontdekken en Her-Inneren wie Jij Bent in Essentie

Maria en Jezus

 

 

Ergens in mei 2010 kreeg ik onderstaande tekst aangereikt.

Het verhaal over Moeder Maria, de moeder van Jezus en het verhaal over Maria Magdalena, de vrouw van Jezus en de moeder van hun kinderen.

 

Soms gooi ik allerlei geschreven verhalen en teksten weg, maar deze heb ik altijd bewaard.

 

Een paar dagen geleden luisterde ik naar een radioprogramma waarin het ook ging over het verhaal van Jezus en Maria. Ik luisterde zijdelings, want ik deed intussen nog allerlei andere dingen.

 

Na het programma, toen ik in mijn rust ging, kwam er ineens veel boven en daardoor heb ik een andere visie gekregen op dit hele verhaal. Ooit eerder schreef ik al eens een verhaal over het lijden van Jezus en hoe ik dat zag, maar ik zie nu een perspectief die ik nog niet eerder zag en dat wil ik graag delen.

 

Ik moet erbij zeggen dat ik altijd heb geweigerd de bijbel te lezen, omdat ik bij voorbaat al wist dat deze vele onwaarheden bevatte. Gewoon een kwestie van gevoel en daar zijn de bewijzen dan ook wel voor te vinden, daar ben ik mij later ook in gaan verdiepen. Wel heb ik de Essenen gelezen, waar ik meer resonantie bij voelde. Tot zover mijn achtergrond daarin en jawel, hele delen van dit verhaal zijn ook wel waarheid, want die zie ik dagelijks om mij heen. Kan ik het hele verhaal van Jezus en Maria zien als een tijdlijn die ook nu speelt en daar geen lineaire lijn in zien? Ja, zeker, ik wel.

 

Maar ik doe nu even net of het een verhaal was van lang geleden, dat schrijft makkelijker.

Ik laat eerst de passages van teksten zien en daarna schrijf ik er verder over.

 

En ja, misschien is het wel een bommetje voor degenen die dit lezen, maar ach, ik ben nou eenmaal ook wel van het confronterende, omdat ik nou eenmaal dat verrekte analytische vermogen heb en daardoor graag puzzel over het leven. Maar bedenk ook, dat ik ook mijn best doe om te inspireren en dat je nooit iets persoonlijk hoeft op te vatten als je niet tot diegenen behoort die dat wel zou mogen doen.

 

 

 

'Het begint bij Moeder Maria

Ze was een leerlinge in de meest bevoorrechte school van de Tempel van Jeruzalem waar 24 Hoge Priesters aan het hoofd stonden die elk een rang kregen en een naam van de Engel, Aarstengel of ander Hemelwezen naargelang hun functie. Zo was er sprake van een Michael, Melchizedek en Gabriel.

Groepen als de Farizeeërs, de Sadduceeërs en de Essenen maakten gebruik van de Tempel en alle Kennis van de Hogepriesters moest volgens Joodse Traditie binnen één Stam blijven van waaruit alle priesters afkomstig waren: de Stam van Levi.
De Bloedlijn van Levi diende zuiver te blijven en mocht enkel binnen dezelfde Stam verder gezet worden om het erfelijke en koninklijke, priesterschap te verzekeren. Zo werd Maria volgens de Traditie bevrucht door een Hoge Priester (in de Functie van Gabriël) en werd uitgehuwelijkt aan Jozef, met de traditionele voorwaarde dat het Kind op 7 jaar terug naar de Tempel moest keren om gevormd te worden.

Zo kwam Jezus in de Tempel van Jeruzalem terecht en werd gevormd tot Hoge Priester. De Hoge Priesters waren vergelijkbaar met het ministerie hier, ze hadden rijkdom, macht en zeggenschap in het bestuur van het land. Geen arme Jezus dus, maar een Koninklijke man ingewijd in de Esseense Religie die een inwijdingspad volgden dat "De Weg" werd genoemd. Hun wortels gingen terug naar Egyptisch Alexandrië.
In de Rex Deus staat dat volgens de Joodse Bijbel de "Tanakh" verteld wordt dat Jezus en zijn familie uit een koninklijk en priesterlijk geslacht kwam dat binnen het Joodse volk al generaties lang erfelijke macht en privileges genoot.Het gaat verder met Maria Magdalena

In dezelfde traditie is ook Magdalena bevrucht, maar dan door de Tempel Priester Jezus zelf en werden twee kinderen geboren:
Sara en Jakobus. Ook deze zouden weer terug naar de Tempel gaan op hun 7de leeftijd en zo werd Jakobus Tempel Priester.
Maria Magdalena was eveneens een ingewijde in een Egyptische Tempel van Isis, kende heel haar Lotsbestemming aan Jezus' zijde als vrouw van de Gezalfde, net zoals Moeder Maria al van kinds af aan haar Lotsbestemming kende.

Maar dan is er De breuk tussen de groepen in de tempel, de Kruisiging van Jezus en of Hij nu wel of niet Gestorven was, het verdwijnen van zijn lichaam. En Maria Magdalena vlucht met haar kinderen, de oom van Jezus, Jozef van Arthemea en haar zuster Martha naar Frankrijk. De Oom was één van de rijkste koopmannen in het Midden oosten en had de middelen om de Reis te bekostigen.

In Frankrijk gaat de legende verder:


Vezelay

Maria Magdalena en Sara gaan verder het land binnen. Magdalena verkondigde het evangelie zoals Jezus in Galilea deed. Ze wijdde heidense vrouwen en mannen in en bracht de Ware Leer van Jezus mee.
Sara geraakt ergens heel vaag in het verhaal vermengd met het Franse Koninklijke Bloed en Jakobus gaat met Jozef van Arithemea naar Engeland om daar het Evangelie te verkondigen en het Verhaal van de Heilige Graal-Bloedlijn te bekrachtigen.
Jakobus zou later naar Spanje zijn gekeerd en te begraven liggen onder Compostella en over Sara de Egyptische is verder niet veel terug te vinden, tenzij zij de Zwarte Madonna is waarover je in Frankrijk meer over terugvindt in legendes en mystieke leringen.

Op het einde van onze reis kwamen we in een verborgen crypte terecht, hier zou het Lijk van Jezus verborgen zijn geweest. Hadden Magdalena en Jozef van Arithemea het Lijk meegebracht? De legende spreekt over deze crypte als het Graf van de Verloren Koning.

De Bloedlijn is het gemeenschappelijke thema en is helemaal vertakt tot hier bij ons. En het meest openbarende was dat Jezus wel degelijk Koninklijk en Priesterlijk een Erfgename is van de Oorspronkelijke Stam en dat die Koninklijke Lijn in ieder van Ons zit, dat je er toegang toe hebt wanneer je in je DNA verhaal gaat zoeken naar het moment waarop jij gelijk loopt met hem. Waarin je levens elkaar kruisen, wanneer je ergens in je vorige leven Hem ontmoet hebt.

Ergens in Zuid-Frankrijk, aan de voet van de Pyreneeën ligt een wonderlijk gebied:
het land van de Katharen.


Eeuwenoud, vol schoonheid en mystiek, een bron van inspiratie en aardse spiritualiteit.

Kerken en kastelen herinneren aan een vervlogen tijd, waarin troubadours, tempeliers en katharen het land doorkruisten.


De Heilige Hereniging


Gehuld in nevelen van de tijd
wacht zij alleen in de hof,
gesluierd, haar naam niet gekend,
de verstoten Roos.
Verloren tegenhanger van Logos, het Woord,
Zoon van de Vader,
rede en gerechtigheid,
het eeuwige Hij.
Vergeten Eros,
de hartstochtelijke,
het eeuwige Zij,
is een verworpene der aarde.

De bruid is zo donker
maar bekoorlijk
als de tenten van Kedar.
Staar haar niet aan omdat haar huid is gebruind,
omdat de zon haar heeft gekleurd.
Zij heeft gezwoegd in de wijngaard kon zij niet zorgen.(Hoogl. 1:5-6)

De bruid,
uitgeput door het zware werk
in de schroeiende zon,
donker, dorstig en verdord.
Zwarte Madonna,
moeder van armen en beproefden,
Gods rozijnen,
verbrand in de meedogenloze stralen
van Logos, overwinnaar, rechter en zwaard.
Mannelijk beeld van een oppermachtig God
die troont in de hemelen
alleen.

Vol verlangen heeft ze hem gezocht,
maar wachters grepen haar,
sloegen en verwondden haar,
de wakers van de muren.
Zij is nu als
de icoon van Chestochowa,
met een diepe wonde in haar wang,
misbruikt en in de steek gelaten
de Derelicta.

Noli me tangere:
Raak mij niet aan.
De eeuwenlange echo:
Noli me tangere.

Hij die ten hemel is gevaren,
aanbeden en verheerlijkt
onaanraakbaar,
de knappe prins,
Leeuw van Juda en Lam van God
zittend aan de rechterhand van de Vader
en heersend op zijn troon
alleen.

Maar nu, eindelijk dan toch, is hij op zoek naar haar.
Hij roept haar.
Hij kent de naam van de Roos.
Uitgeput en verdord
en in erbarmelijke omstandigheden,
hoort zij hem haar naam roepen.
Zij voelt iets in zich roeren, ze heft haar hoofd
en kijkt om zich heen.
Wie hoor ik spreken?

Haar hart klopt sneller.
Kan hij het zijn
Is hij dan eindelijk teruggekomen om mij?

De hof waar hij mij heeft verlaten
is nu een woestenij
gehavend, dor en droog.
Bomen zijn verschrompeld,
stromen van levend water
nog een nietig straaltje.
Heggen van doornenstruiken
omringen het hof,
en versperren hem de weg.
Met het zwaard van waarheid
moet hij zich een weg banen
om zijn geliefde te bereiken.

Eindelijk vindt hij haar,
de albasten kruik nog steeds omvat.
Haar vreugdetranen vallen op zijn voeten.
Een tweede maal droogt zij ze met haar haren.
Maar nu reikt hij haar de hand.
Kom, mijn geliefde; het is tijd.
Laten we samen naar de wijngaard gaan
en zien of de wijnstok al uitbot.(Hoogl. 7:13)
Hand in hand nu, wandelen ze in de dorre tuin.
En waar hun voeten de aarde raken,
gaat een viooltje bloeien,
een anemoon heft zijn kopje op.
In hun voetsporen
ontknoppen kale takken.
Men noemt u niet langer verstotene,
en uw land niet langer verlaten,
maar gij zult heten mijn welbehagen,
en uw land gehuwde.(Jes. 62:4)

Hij fluistert haar naam,
geniet van zijn smaak,
schept behagen in de bruid van zijn verlangen.

Maria


Bron: De vrouw met de albasten kruik
Maria Magdalene en de betekenis van de graal
van: Margaret Starbird


De overspelige vrouw

Lucas 7 : 36-50


Zij die Zijn voeten had gebet
Met olie van een zondig lot,
Wist zich veracht en ver van God
En de vervullers van de wet.

Maar door Zijn woord en geest gered,
Sterk in die liefdeloze spot
Van schriftgeleerden, kwam zij tot
Hem, de profeet van Nazareth.

Simon, sprak Die, hoe hebt ge Mij
Ontvangen en wat heeft zij Mij
Gedaan? Uw liefdeloze leven
Ziet op de wet. Maar zij vergat
Zichzelve. Haar wordt veel vergeven,
Omdat zij veel heeft liefgehad.

uit: Zieners van Licht
door: Cornelis CH.Goslinga

Maria Magdalena

Dat Maria Magdalena momenteel volop in de belangstelling staat is geen toeval. Lange tijd is deze historische vrouw door kerkleiders uit Rome in een verkeerd daglicht geplaatst, evenals zij dit met zovele andere zaken hebben gedaan. Het motief was macht van het mannelijk principe dat hoogtij vierde en dat het uitbannen van de invloed van het vrouwelijke moest overschaduwen. Mannen kregen het voor het zeggen en vrouwen werd een ondergeschikte rol toebedeeld. Jezus werd het boegbeeld en zaken werden dermate vervormd en aangepast dat er van de oorspronkelijke gebeurtenissen en waarheid niet veel overbleef. Maria mocht door haar onbevlekte ontvangenis van Jezus in beeld blijven als voorbeeld van kuisheid, maar Maria Magdalena werd verketterd en als hoer veroordeeld.
Op alle terreinen van de samenleving vonden macht en onderdrukking hun uitdrukkingsvormen door het zaaien van angst. Het hoorde bij die tijd, we hebben er volop onze ervaringen als mens, als ziel, gedurende onze vele levens op aarde, in op kunnen doen, soms als dader soms als slachtoffer van gebeurtenissen.


Nu er een Nieuwe Tijd is aangebroken in het teken Waterman wordt de verandering ingezet. Er komt een grote verschuiving van het mannelijk naar het vrouwelijk principe op gang. Het vrouwelijk principe gebaseerd op innerlijke kracht, gevoel, intuïtie, ontvankelijkheid en creativiteit zal steeds meer de overheersing van het mannelijk machtsaspect doen afnemen. Onze bewustwordingsprocessen dragen daartoe bij door zowel het mannelijk als het vrouwelijk deel in ons te helen en te integreren. Ieder mens, man of vrouw, bezit beide kanten en eigenschappen. Deze delen kunnen nu weer gekend en erkend worden waarbij wonden, die we gedurende onze levens hebben opgedaan, met liefde geheeld kunnen worden. In het Christusbewustzijn kunnen we door deze integratie van beide delen tot heelheid komen en verder groeien naar eenheid met al wat is.


Het vrouwelijk aspect krijgt weer de aandacht die het verdient. Maria Magdalena, die met Jezus was getrouwd, vertegenwoordigt dit vrouwelijk principe. Zij heeft in hun leven op aarde Jezus geholpen het vrouwelijk deel te integreren zodat hij in het Christusbewustzijn kon komen en zijn goddelijke vermogens weer in bezit kon nemen. Hij heeft ons op die manier de weg getoond die wij allemaal te gaan hebben.
Nu is Maria Magdalena weer in beeld gebracht in de werkelijke rol die zij gespeeld heeft en brengt zij het belang van het ontwikkelen van het vrouwelijk principe weer onder onze aandacht. Op die manier wil zij haar steentje bijdragen aan de bewustwording in deze tijd, waarbij we ons kunnen herinneren wie we in werkelijkheid zijn. Ieder mens kan, net als Jezus, zichzelf in de Christus terugvinden door de Christus in zichzelf te erkennen en beide aspecten te verenigen. Wij zullen dan net als hij weer over onze goddelijke vermogens kunnen beschikken.


De Kerk heeft daar tot dusver een stokje voor willen steken, nu loopt die tijd ten einde. Maria Magdalena doet van zich spreken en nodigt ieder mens uit deze eenwording in het Christusbewustzijn te laten voltrekken.
In deze Nieuwe Tijd zullen bovendien de spelregels van het aardespel veranderen van dualiteit naar eenheid en liefde. Macht zal vervangen worden door samenwerking en gelijkwaardigheid. Door zelf te veranderen, veranderen we ook de wereld, een wereld die bijna ten onder was gegaan aan de uitwassen van een eenzijdig gebruik van het mannelijk aspect. De terugkeer van het vrouwelijk element kan de weegschaal weer in evenwicht brengen en op aarde een betere leefwereld laten ontstaan.


Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor ons eigen leven, maar tevens voor het leven op onze planeet. De aarde roert zich, de tijd van verandering is aangebroken. Liefde leidt ons naar een hoger bewustzijn van wie we in werkelijkheid zijn en wijst ons de weg hoe we ons ware zelf weer kunnen worden. Erken de Christus in jezelf en de weg naar eenheid opent zich. Het is de hoogste tijd dat we de waarheid over het leven en over onszelf niet langer buiten ons maar weer binnenin ons leren zoeken. De antwoorden liggen klaar als je stil wordt om te luisteren. We kunnen de verantwoordelijkheid voor ons leven niet langer uit handen geven, maar dienen het heft weer in eigen hand te nemen en de macht over onszelf weer op te eisen.
Maria Magdalena en Jezus willen ons tot voorbeeld zijn. Niets meer, niets minder. Zij zijn deze weg al gegaan en nodigen ons uit onze eigen weg hierin te volgen.

Bron:
De Nieuwe Tijd'


Tot zover de aangeleverde tekst.

 

Nu mijn visie.

 

Wat ik zie is dat Jezus zijn eigen lijden heeft veroorzaakt en door zichzelf te laten kruisigen dacht hij dat hij er wel klaar mee was.

Ik zie dat als een vlucht. Ik zie dat niet als een opoffering voor heel de mensheid, want wat hebben er aan?

Ik zie dat ook niet als een goddelijke actie. Want dat wat hij uitdroeg heeft hij helemaal niet waar gemaakt.

 

Al die leringen die hij zomaar mocht ontvangen, omdat hij toevallig daar was geboren waar hij was geboren, wat deed hij ermee?

 

Helemaal niks uiteindelijk. Ja, verkwanseld en daarmee zijn vrouw in de steek gelaten hebbende omgeven door een stel mafketels die het vrouwelijke niet aan konden. Precies het tegenovergestelde van wat werkelijk waarheid is.

 

Waarom is Maria Magdalena nooit duidelijk erkend door hem? Waarom heeft hij niet gezegd tegen al die lui dat zijn vrouw zo belangrijk was en dat zij de wijsheden juist praktiseerde door te zijn wie ze was?

 

Zag hij dit juist in en liet hij zich daarom kruisigingen? Ik vind het nogal een laffe houding.

Was zijn eigen ego misschien zo groot dat hij niet durfde te openbaren dat zijn vrouw eigenlijk alles deed wat goed was voor deze wereld? De ware creatiekracht van de vrouw door haar eigen man? En deze man deed er alles aan om dat te verdoezelen? Omdat hij bang was zijn mannelijkheid te verliezen?

 

Voor mij lijkt het er wel op.

Het is niet anders dan we nu op dit moment zien.

Mannen doen alsof ze de hoofdrol spelen en vrouwen maken de wereld.

Mannen doen dat integendeel. Zij moeten de carrière maken, zij moeten zogenaamd hun verantwoordelijkheid om voor het gezin te zorgen, maar dat doen ze niet. Want ze vechten, bespreken hun tactieken en technieken, voeren oorlog. En ze zitten daarmee oeverloos te lijden in hun eigen gereutel. Ze lijken sterk en machtig, maar dat is een leugen.

 

Wat doen ze aan de opvoeding van hun kinderen? Hoe dragen zij bij aan een betere wereld? Hoe sociaal zijn ze? Waar is de balans tussen voor zichzelf zorgen, voor hun vrouw en kinderen, voor familie, voor naasten? Het ongelooflijke ego moet altijd op de voorgrond, terwijl de vrouw (en daarmee bedoel ik het vrouwelijke aspect in ieder mens) op de achtergrond gewoon haar werk doet. Dat wat moet gebeuren doet de vrouw. En de vrouw ontwikkelt zich. Op allerlei vlakken. En de man blijft in zijn bekrompen geest mokken en zeuren. Even de omgekeerde wereld in alles wordt gedacht lijkt me zo. Bovendien als de man iets uitvindt dat de vrouw al eeuwen doet, dan moeten ze het podium op en zichzelf op de borst slaan. Er geld aan verdienen en alle aandacht.

 

Daarbij trekken de mannen alle waardering naar zich toe en de vrouw wordt neergezet als iets wat niet belangrijk is. Gelijkwaardigheid is ver te zoeken wat dat betreft. De man vernietigd het leven daardoor en de vrouw creëert telkens leven tot ze er bijna bij neervalt, hoewel ze dat ook leert om niet meer te doen, want dat werkt dus ook niet.

 

Gelukkig zijn de vrouwen nu wel wat wijzer en weten dat ze vaak beter af zijn zonder die man, die hun niets anders te brengen heeft dan die afwijzing of hun lijden telkens moeten aanhoren, waar niemand iets mee opschiet. En het aanbidden van het mannelijke, zoals in vele plaatjes wordt voorgeschoteld doet ze al helemaal niet meer. En daar waar ze het kind draagt, draagt ze ook haar werkelijke kind, de kinderen van de wereld, en niet zoals vaak die man die dat kind is. Dat kan niet meer.

 

Ook het vrouwelijke in mannen ontwikkelt zich wel, dat zie ik wel, maar ik zie vooral veel vrouwen die overal dwars doorheen gaan en tot bloedens toe de zaak van leven en dood overleven. De vrouw van nu heeft veel mannelijke kracht, maar zal nooit zijn als de man als ze zichzelf heeft gevonden. Want zij blijft wie zij is en ze weet waarvoor ze er is. En al lijdt zij ook haar pijnen, zij legt zich er niet bij neer en zij laat zich niet kruisigen. Zij staat waarvoor ze staat en dat is leven. Dat is de wereld waar het vrouwelijke behoefte aan heeft, het leven zelf.

 

Dus voor al die mannen én vrouwen die blijven lijden en niet op komen voor het ware leven, die niet hun partner bij staan, die niet naar hun kinderen kijken, die niet kijken hoe de wereld is en daar iets mee doen, aan dat kruis hangen lijkt misschien comfortabel, maar er af komen en je handen in onschuld gaan wassen is misschien een beter idee. En doe het eens samen. Werkelijk samen.

 

Zo niet, dan moet het misschien ook zo zijn. Dan zal de wereld zoals deze is ten onder gaan en ook dat is misschien de bedoeling. Ik weet het niet.

 

Ik bedenk me ook wel eens dat het mooi zou zijn om alleen in een wereld met vrouwen die hun vrouw zijn helemaal hebben erkend en dat ook uitdragen ook goed is. Over voortplanting hoeven ons geen zorgen te maken, want wie weet bestaat de onbevlekte ontvangenis ook gewoon wel. Net zo makkelijk ook. Hoe zalig is het om met vrouwen te werken die ook weten wat er gedaan moet worden, omdat ze dat zo voelen, die hun verantwoordelijkheid gewoon nemen, zonder gedoe. In de gelijkwaardigheid van het vrouw zijn. Niet meer of minder hoeven zijn. Gewoon samenwerken.

 

Dus het nog moeilijk doen in deze tekst van Maria Magdalena en smachtend wachten op die hereniging,ik persoonlijk twijfel daarover. Misschien zijn de vrouwen daarvoor nu wel te krachtig en gaat zoiets nooit meer gebeuren. Omdat zij dat al in zichzelf hebben gedaan. En als we de makkelijke manieren her uitvinden om te leven, dan is die fysieke kracht van de man ook helemaal niet meer nodig.

 

Zo maar een bespiegeling die ik wilde delen. Zomaar een visie, een filosofietje en misschien wel de uitdaging voor de man, het mannelijke in iedereen, het vrouwelijke in iedereen.

 

 

En ja, de geschiedenis had anders kunnen zijn, als het geschiedenis is, want ik heb het ook nog altijd over tijdlijnen en wanneer gebeurt wat in het licht van de tijd, terwijl in het hele universum geen werkelijke tijd bestaat. Want was als Jezus direct voor zijn vrouw was opgekomen, zijn eigen vrouwelijkheid daarmee had erkend, zijn eigen gerief aan de kant had gezet, en zijn eigen grieven anders had opgelost? Of hadden we dan onze levenslessen niet geleerd? Het is altijd maar net hoe je het bekijkt en er zijn vele kijk-wijzes en deze voeg ik bij deze toe.

 

Intussen heb ik dit stuk geschreven met een grijns op mijn gezicht, want ik zie de hilariteit er zelf van in. Dat is ook weer een levens-wijze wat het vrouwelijke tot een waar kunstwerk maakt.

 

 

Liefs, Petra

Feb. 2015

 

 

Een prachtige site over de Goddelijke Waarheid is de volgende: https://www.divinetruth.com/www/nl/html/index.htm#translate.htm 

 

 

 

 

Begin november 2015 krijg ik de volgende teksten aangereikt en die plaats ik hier ook:

 

Maria Magdalena over de Heilige Graal
Nieuwe Openbaringen


Maria Magdalena: "Lieve mensen, ik wil het met jullie over de Heilige Graal hebben. Dit is een onderwerp dat in de menselijke geschiedenis veel aandacht trok en nog steeds trekt. Soms hebben mensen er niet een bewuste vraag over, maar als ze zich met het onderwerp verbinden komt een soort verlangen naar voren over iets geheimzinnigs, mysterieus, beloftevols, dat iets heel essentieels vertegenwoordigt.


Er is in de laatste tweeduizend jaar veel gezocht naar de 'Heilige Graal', vooral door mannen. Vrouwen hebben in het algemeen minder urgentie gevoeld om de Graal te ontdekken. De symboliek achter de Heilige Graal is dat er iets is dat het meest heilige op Aarde heeft opgevangen en wel met name het bloed van Jezus. Het bloed vertegenwoordigt de essentie van iemand en Jezus staat voor het meest heilige in de mens en dat is de Christusenergie, de onvoorwaardelijke liefde in het hart als basis voor het incarneren van het Hogere Zelf en het ervaren van de Goddelijkheid van de mens. De Graal is heilig door haar inhoud, namelijk het Hogere Zelf van de mens en zijn of haar meest essentiële aspect, de Christusenergie. De Graal en haar inhoud worden vaak gezien als iets buiten de mens. Iets dat de mens zelf niet in zich zou hebben, dat men wel hard nodig heeft en waarvoor men afhankelijk zou zijn van Jezus om het zelf te kunnen ontvangen.


De legenden en de zoektocht naar de Heilige Graal komen uit een tijd dat de mens niet bewust in contact was met zijn of haar ware zelf. Dat gaf jullie een diep gevoel van gemis en heimwee naar je eigen essentie. Zij vormen ook een reflectie van de ontkenning van jullie ware identiteit. Want jullie zijn zelf de Heilige Graal! Jullie als Goddelijke wezens in geïncarneerde vorm zijn zelf de Graal en haar inhoud. Het bloed van Jezus symboliseert jullie spirituele essentie, je Hogere Zelf, die een fysieke vorm heeft aangenomen. Jullie vier Aardse lichamen (fysiek, energetisch, emotioneel en psychisch) vormen een beker voor het incarneren van je Hogere Zelf.


De schakel in dit proces is het Christusbewustzijn in jullie hart, dat zelf deel uitmaakt van je Hogere Zelf. Deze onvoorwaardelijke liefde in jullie hart maakt de verbinding tussen je Hogere Zelf, het deel van jezelf dat zich volledig bewust is van zijn of haar Goddelijkheid, en je vier Aardse lichamen. Jullie zijn op zoek naar het Christusbewustzijn in je hart, dat wil zeggen, naar de volledige en onvoorwaardelijke acceptatie van wie je als Goddelijk wezen in al je facetten bent. Naarmate je jezelf meer accepteert, kan je Hogere Zelf dieper incarneren en kun je je Goddelijkheid steeds meer ervaren. Je bent op zoek naar je eigen Goddelijkheid, datgene wat jullie jezelf hebben ontnomen en wat jij alleen jezelf terug kunt geven. Jij bent de enige die je Heilige Graal opnieuw kan ontdekken en je innerlijke schat kan herwaarderen. Wat je zo vurig buiten jezelf hebt gezocht, bevindt zich in je eigen hart. Het is een reflectie van de afstand die men van zijn of haar eigen Goddelijkheid heeft genomen.


In deze tijd is de zoektocht naar de Graal sterker geworden. Met boeken als 'De Da Vinci Code' is het onderwerp weer onder de aandacht van miljoenen mensen. Er werd ook gesuggereerd dat mijn baarmoeder de Heilige Graal is geweest die het bloed van Jezus, zijn nageslacht heeft ontvangen. Dat vind ik een eervolle visie op mijn baarmoeder en ik wil het als een mooi compliment aanvaarden voor de Aardse vrouw die ik ooit geweest ben. De baarmoeder van een vrouw is heilig en is haar tweede hart. Daar ontvangt een vrouw de essentie van de man in de vorm van zijn zaad en als de conceptie plaatsvindt, is de baarmoeder de plek waar de prille momenten van het incarnatieproces zich manifesteren. De vrouw en in het bijzonder haar baarmoeder fungeren als een beker waar de ziel en het Hogere Zelf van het kind zijn of haar eigen Graal creëren. De zwangere vrouw leent al haar fysieke en energetische lichamen aan haar vrucht en in dat opzicht kun je zeggen dat ze haar eigen Graal aan het kind leent tot deze zijn of haar eigen Graal heeft gemaakt. Dat proces duurt zo'n 21 jaar tot het kind, de mens in wording, zijn of haar eigen geïncarneerde vorm als volwassene heeft aangenomen.


Dit vermogen om als ontvanger van een ander menselijk leven te fungeren heeft gemaakt dat vrouwen zich op een natuurlijke manier verbonden voelen met de Heilige Graal, dat wil zeggen met het incarnatieproces van de mens. Dit appelleert ook aan de vrouwelijke spiritualiteit waarbinnen het materiële leven op Aarde ook als Goddelijk wordt gezien en als heilig gewaardeerd wordt. Deze spirituele weg stelt jullie in staat om jezelf volledig te waarderen en niet alleen je niet-Aardse aspecten als heilig te beschouwen. De vrouwelijke beleving van het Goddelijke als een complete ervaring voegt liefde toe aan de oude mannelijke visie die de waarde van het Aardse leven ontkent en de menselijke geest als enig waardevol aspect van de mens beschouwt. Het gegeven dat er in de loop van de eeuwen voor de Heilige Graal zo veel belangstelling is geweest en nog steeds is, wijst op de diepe menselijke behoefte om de heiligheid van het Aardse leven, de vrouwelijke weg voor spirituele ontwikkeling en het leven op Aarde vanuit het hart met onvoorwaardelijke liefde volledig te omarmen en te beleven.


Ik heb zelf als vrouw het incarnatieproces van mijn vier kinderen bewust meegemaakt en ik heb samen met Jezus als kanaal gefungeerd om de Christusenergie in het hart van de mens en op Aarde te mogen activeren. Dat heeft me veel verder gebracht in het openen van mijn eigen hart. Toch wil ik zeggen dat de symboliek van de Graal verder gaat dan Jezus en mij. Wij staan voor symbool voor jullie Goddelijkheid. Jij bent de Heilige Graal en het Heilige Bloed tegelijk. Geniet van jezelf en van de onvoorwaardelijke liefde in je hart. Accepteer jezelf in al je facetten. Houd van jezelf en eer jezelf als het Goddelijke wezen dat je bent!


Ik stel me, samen met Jezus en Maria, altijd beschikbaar om jullie in dat proces te ondersteunen. In liefde en licht, Maria Magdalena."
Gabriela bij de Magdala Tour in Rennes-le-ChateauGabriela bij de Magdala Tour in Rennes-le-Chateau.
(Deze doorgeving van Maria Magdalena werd door Gabriela Gaastra Levin in juli 2006 ontvangen in het kader van de voorbereiding op de Maria Magdalena en Jezus week 2006. Voor meer openbaringen kijk op www.openbaringen.com)

 

- See more at: http://www.openbaringen.com/index.php/openbaringen/nieuwe-openbaringen/62-openbaring-van-maria-magdalena-over-de-heilige-graal#sthash.QzkL3VJV.dpuf

 

Maria, Jezus en Maria Magdalena over de toekomst van de wereld
Openbaring in het kader van de overgangsperiode 2012/2013


Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Lieve mensen op Aarde, we willen met jullie in gesprek gaan over de toekomst van de wereld. Er worden op dit moment allerlei voorspellingen gedaan over de mogelijkheden waarop het leven op Aarde de komende jaren zich kan gaan ontwikkelen. Dit is een reflectie van een behoefte die diep in jullie leeft; de behoefte om naar jullie zelf te kijken buiten het dagelijks leven om.
Jullie zijn namelijk permanent op zoek naar meer perspectief in jullie persoonlijk leven. Op zoek naar vooruitzichten die - naast de dagelijkse bezigheden - ook nog een andere betekenis aan jullie leven geven. Zo’n bredere kijk heeft ook het effect dat het jullie met ‘een innerlijk gevoel van eenheid’ en ‘het horen bij het grotere geheel’ in contact brengt. Dit nu brengt jullie ook in contact met de spirituele wereld, met ons en met jullie eigen Goddelijkheid.”


De functie van voorspellingen over de toekomst:
Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Jullie zijn in jullie persoonlijk leven veelal primair op een aantal zaken gefocust, zoals werk en familieleven. In veel gevallen geven die jullie het gevoel in een relatief kleine wereld te wonen. Dit gevoel geeft aan de ene kant de indruk van veiligheid en houvast in het leven, maar aan de andere kant werkt het ook beperkend. Een verbinding met ‘het grotere geheel’ geeft daarentegen een gevoel van vrijheid en breder perspectief en bevordert het contact met jullie Hogere Zelf. Het maakt jullie open voor iets nieuws. Omdat dit zo'n essentiële menselijke behoefte is, willen we daar samen met jullie aandacht aan besteden. Ook om de mensheid bewuster te laten worden van de manier waarop zij doorgaans met dit thema omgaat. Er zijn in de afgelopen eeuwen meerdere soorten voorspellingen uitgesproken door personen die op hun eigen wijze bezig waren met de ontwikkeling van de mensheid op Aarde. Sommige van hen konden zich afstemmen met enerzijds het collectieve bewustzijn van de mensheid in de periode waarin zij leefden en met anderzijds een projectie daarvan op de ontwikkeling van de mens in de toekomst. De functie van deze voorspellingen was het houden van een spiegel voor de toenmalige en toekomstige generaties over wat ze zelf en samen aan het creëren waren. En wat zou kunnen gebeuren als de mensheid zich in dezelfde richting zou blijven voortbewegen. Deze voorspellingen hebben de mensen destijds geholpen om bewuster te worden van het effect van hun eigen handelen. Toch roepen deze voorspellingen vragen op, bijvoorbeeld: wat bepaalt de toekomst? Ligt de toekomst al vast? Wat is onze eigen invloed daarop? Jullie hebben allemaal jullie eigen ideeën en overtuigingen over de antwoorden op deze vragen. Maar wij – Maria Magdalena, Jezus en Maria - willen ook een bijdrage aan jullie bewustzijnsproces daaromtrent leveren.”


De toekomst wordt in het heden gecreëerd:
Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Dat brengt ons terug naar de manier waarop een bepaalde creatie van de mens zich in de tijd manifesteert en zich naar de toekomst toe projecteert. De toekomst wordt namelijk in het heden gecreëerd en is het resultaat van de wijze waarop alle betrokkenen de huidige omstandigheden creëren en verwerken. En in hoeverre de betrokkenen bewust handelen vanuit hun scheppingskracht of dit onbewust doen of vanuit een slachtoffer- of daderrol. Wie zijn al die betrokkenen? In dit geval hebben we het over de gehele mensheid, de Aarde en de natuur en de spirituele dimensies die met de Aarde verbonden zijn en waar wijzelf – Maria Magdalena, Jezus en Maria en de rest van de Broeder- en Zusterschap van Liefde en Licht - ook deel vanuit maken. Samen vormen zij allen de direct betrokkenen. Indirect is de gehele Kosmos met dit proces verbonden, omdat alles dat op Aarde plaatsvindt invloed heeft op de totale Kosmos en andersom. Elke Aardse gebeurtenis of elk Aards proces is namelijk direct verbonden met het Absolute, met het Goddelijke. Het Absolute en het Aardse zijn in wezen één.”


Ruimte creëren voor wonderen:
Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Wat maakt nu dat de projectie van het heden in de toekomst beïnvloed kan worden? Zoals we eerder hierboven hebben gezegd: de huidige levenscreaties projecteren zich in de tijd waardoor toekomstige gebeurtenissen vorm krijgen. Als jullie bewust vanuit jullie Goddelijkheid gaan handelen, dan zijn jullie in staat om de gebeurtenissen te verbinden met hogere dimensies, dan zijn jullie in staat om een kanaal te zijn voor het Goddelijke op Aarde. En dat nu creëert ruimte voor wonderen. Wonderen zijn gebeurtenissen die worden gecreëerd door een opening in bewustzijn waardoor een hoger niveau van het Goddelijke op Aarde manifest kan worden. Wonderen zijn gebeurtenissen die het verloop van de omstandigheden doorbreken en het proces naar een hoger niveau van bewustzijn tillen.”


Zijn er rampen nodig?
Maria Magdalena, Jezus en Maria: “De laatste tijd worden voorspellingen gedaan waarin naar voren komt dat er meerdere rampen nodig zouden zijn voor de ontwikkeling van de mensheid naar een hoger niveau van bewustzijn. Deze berichten vormen een spiegel van het bewustzijn op dit moment. Ze zijn een reflectie van gevoelens van angst, onzekerheid en de oude overtuiging dat lijden nodig is om in bewustzijn te groeien. Deze aanname komt uit de tijd dat het mannelijke niet met vrouwelijke verbonden en in balans was. Deze voorspellingen suggereren dat de mens weinig bij te dragen heeft aan wat er kan gaan gebeuren op Aarde en niet zijn eigen wenselijke heden en toekomst vorm kan geven. De mens lijkt dan alleen de rol van Geschapene en niet van een bewuste Schepper te vervullen. Daarbij is het ook belangrijk dat jullie je realiseren dat wanneer jullie bezig zijn met het voorspellen van rampen jullie deze rampen eigenlijk zelf aan het creëren zijn. En dan vervult de profetie zichzelf. Wanneer jullie echter een betere wereld in het heden en in de toekomst wensen is het opportuun de kracht van het heden daarvoor te gebruiken. Waarom wachten? Doe het nu!”


Geen toekomstige splitsing van de mensheid:
Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Zo horen wij ook diverse berichten over een mogelijke toekomstige splitsing van de mensheid in een groep van zogenaamde spirituele gevorderden en achterblijvers in bewustzijn. Wij willen duidelijk maken dat er geen sprake is van enige tweedeling in de mensheid. Het is weliswaar zo dat sommige mensen een snellere bewustzijnsontwikkeling doormaken en zich steeds meer realiseren dat ze Goddelijk zijn. Er zijn echter ook mensen die op een meer basaal niveau functioneren en waarvan hun handelen niet bewust verbonden is met het hart. Toch zijn alle mensen in verschillende stadia van ontwikkeling bezig om bewust te worden van hun eigen Goddelijkheid en hun hart te openen. (zie ook de vijf stadia van bewustzijnsontwikkeling in Openbaring 7 uit ‘De Goddelijkheid van de mens - Deel I’) Het gaat er niet om wat er in een bepaald jaar in de toekomst kan gaan gebeuren, het gaat om jullie handelen in het ‘hier en nu’! Omdat de mensheid één grote familie vormt, stimuleert de ontwikkeling van de ene mens de ontwikkeling van de ander. Hoe meer een mens zijn of haar hart opent zal deze ook de behoefte krijgen om anderen te inspireren deze weg te gaan. Een kenmerk van een hartopening is het voelen van mededogen en onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en voor anderen. Onvoorwaardelijke liefde is gekoppeld aan acceptatie en begrip van jezelf en van anderen. De hoeveelheid liefde die zich daarbij steeds meer op Aarde manifesteert doet wonderen gebeuren. Beperkingen en blokkades die onoverwinnelijk leken zullen als sneeuw voor de zon verdwijnen.
Ongeacht hoe zelfzuchtig, egoïstisch of arrogant iemand kan zijn, toch zal ook deze persoon eens opgetild worden door de golf van liefde. Uiteindelijk ontstaat het ultieme mededogen wanneer men in staat is om ‘goed en kwaad’ in zijn of haar eigen hart te omarmen en ‘boven goed en kwaad te staan’ om zo contact te maken met een dimensie van eenheid die de mens de mogelijkheid biedt om de dynamiek van het Goddelijke spel te kunnen waarnemen.”


De toekomst ligt in jullie handen:
Maria Magdalena, Jezus en Maria: “Wij willen jullie attenderen op het feit dat jullie Scheppers zijn, van het heden en van de toekomst, en niet aan het zogenaamde lot overgelaten zijn. De toekomst ligt in jullie eigen handen. Om bewust jullie eigen toekomst te bepalen is het nodig dat jullie de verantwoordelijkheid nemen voor jullie eigen Goddelijkheid en voor jullie eigen scheppingskracht. Bijvoorbeeld het volgen van je hart bij de keuze van een nieuwe werkactiviteit, het nemen van initiatief voor het helen van een relatie, het besluit te nemen om te stoppen met het oordelen over anderen, een bijdrage te leveren aan het in balans komen van de mannelijke en vrouwelijke energie in jezelf en in je omgeving, voor je visie durven uitkomen, met je dierbaren persoonlijke gevoelens te delen of jezelf te vergeven.


Vanaf het moment van het activeren van de Christusenergie, de onvoorwaardelijke liefde, in jullie harten ten tijde van de komst van Jezus op Aarde is er een opening gecreëerd voor liefde en mededogen. Het creëren van toekomst van de mensheid op basis van liefde en mededogen maakt dat geen ramp nodig hoeft te zijn om jullie harten te helpen openen. Het handelen vanuit het hart impliceert ook dat de mannelijke en vrouwelijke energie in balans zijn. Daarbij voegt het vrouwelijke element overvloed, creativiteit, intuïtie, verbinding en mededogen toe. Beide in harmonie zijnde principes, mannelijk en vrouwelijk - zoals bij ‘Maria Magdalena en Jezus’ en ‘Maria en Jozef’ - kunnen een liefdevol, vreedzaam en overvloedig bestaan scheppen voor de gehele mensheid. In dit proces zijn we jullie graag van dienst. Gebruik onze gebeden, oefeningen en openbaringen om de verbinding met je hart en je Goddelijkheid verder te ontwikkelen. Daarin staan we jullie van harte bij.”


- See more at: http://www.openbaringen.com/index.php/openbaringen/nieuwe-openbaringen/58-openbaring-van-maria-jezus-en-maria-magdalena-over-de-toekomst-van-de-wereld#sthash.taImfg6S.dpuf